آدمیان

در این وبلاگ صحبت از آغاز انسان است و رابطۀ این آغاز با عشق

آدمیان - دینی

علی نقی رحیمی فتیدهی
آدمیان در این وبلاگ صحبت از آغاز انسان است و رابطۀ این آغاز با عشق

انتظار بشر از دین

انتظار بشر از دین

اندیشه دینی غرب را به طور کلی در سه مقطع تاریخی پیش از قرون وسطا، عصر رنسانس و دوران جدید می توان جست. در دوران پیش از قرون وسطا کمتر به مسئله انتظار بشر از دین و قلمرو دین پرداخته شده است.

قرون وسطا، سازگاری عقل و وحی و تفسیر حداکثری از دین ‏قصه دین پژوهی در دوران قرون وسطا تغییر عمیقی یافت و
کیهان شناسی، طبیعت شناسی و دین شناسی در این دوران از نظام هیئت بطلمیوس، فلسفه ارسطویی، افلاطونی و نو افلاطونی تاثیر فراوان پذیرفت. مسیحیان با روش های تعقل و شهود، انتظارات گسترده‏ای از دین مسیحیت را می طلبیدند و حاکمیت دین را بر تمام شئون فردی و اجتماعی پذیرا بودند. آنها با گره زدن و همبستر کردن فلسفه و الهیات و سازگاری عقل و وحی، گستره وسیعی را برای دین ادعا کردند و گاه با توسعه بخشی به وحی، به تفسیر حداکثری از دین روی آوردند. متفکران قرون وسطایی در باره مدل عقل و تقدم و تاخر آن، مشرب یکسانی نداشتند. آگوستین قدیس تصریح می‏کرد که "فهم، پاداش ایمان است؛ در پی آن نباش که بفهمی تا ایمان آوری؛ بلکه ایمان بیاور تا بفهمی". (2) به اعتقاد وی، در مقام مقایسه میان دین و فلسفه یا عقل و وحی، همیشه اولویت با دین و وحی است که در غیر این صورت، فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود. (3)

آگوستین در آثار متنوع و متعددش بویژه کتاب اعترافات و شهر خدا، به اندیشه سیاسی و اجتماعی در مسیحیت می‏پردازد و مانند دیگر اندیشه‏ورران و فیلسوفان و متکلمان مسیحی این دوره، قلمرو گسترده‏ای به دین و وحی با وجود این نسبت می‏دهد و انتظارات از دین را در دایره انتظارات از عقل، مشترک می‏سازد، و حوزه سیاست و مسائل اجتماعی را در دین وارد می‏کند؛ البته تعارق عقل و وحی نیز برای او اهمیت داشت و درباره آن به چاره‏جویی می‏پرداخت. ژیلسون می‏نویسد: "ابن رشدی‏های لاتینی (پیروان ابن رشد، فیلسوف مسلمان اندلسی) معتقد بودند که هر چند ممکن است نتایج حاصل از فلسفه با تعالیم وحی مغایرت داشته باشد، اما به عنوان یک مسیحی باید ایمان بیاوریم که آنچه وحی درباره این گونه مطالب می‏گوید، درست است. سنت توماس آکویناس (متولد 1231 میلادی) با جدا انگاری قلمرو عقل و وحی، مرز میان دین و فلسفه را مشخص ساخت". (4)

وی این انتظار را که مطالب فلسفی از طریق وحی استخراج شود، بی‏وجه معرفی کرد؛ البته وی با بهره‏گیری از مشرب ارسطویی و نظام فلسفی - کلامی خویش، عقل را روشی پیشاهنگ و راهگشا برای ایمان شناساند، و براهین مبتنی بر حرکت، علت فاعلی، امکان و وجوب، درجات هستی و علت غایی را جهت اثبات خدا مطرح ساخت، (5) و روش معلوم در علوم، یعنی تبیین غایت مدارانه و تصویر قرارگاه طبیعی اشیا و نظام بطلمیوسی سیارات را به کار گرفت. جهان از دید فلسفه اسکولاستیک و دین شناسی قرون وسطایی دارای قوانین اخلاقی بود.

آکویناس در مقام استدلال بر جداانگاری قلمرو عقل و وحی می گوید: "ایمان بر اساس"کلمه الله" استوار است، نه بر پایه عقل و استدلال، و اگر بخواهی آن را اثبات کنی، ویران می شود. همچنین از اساتید فلسفه می خواست که هیچ مطلب فلسفی را از راه تمسک به "کلمه الله" ثابت نکنند؛ زیرا فلسفه، برعقل و استدلال مبتنی است، نه بر وحی و اگر بخواهی آن را بر اساس سندیت و اعتبار وحی مبتنی سازی، در هم می ریزد. به عبارت دیگر علم کلام یا الهیات عبارت است از معرفت به اموری که بشر به وسیله ایمان، از طریق وحی آسمانی به آنها نایل می شود و فلسفه، علم به اشیایی است که از مبادی عقل فطری سر چشمه می گیرد؛ البته چون منشا هر دو علم، خداوندی است که آفریننده عقل و وحی است، این دو علم، نا گزیر با یکدیگر موافقت خواهند داشت". (6)

بنا براین، به رغم اینکه، توماس آکویناس معتقد بود: ایمان و عقل، دو طریق وصول به حقیقت واحدند و نباید مرز آنها را در هم آمیخت، در تفسیر آموزه های دینی از نظام فلسفی ارسطویی، بهره فراوان

می برد. این پیش فرض معرفت شناسانه در انتظار گسترده از دین و گستره شریعت مسیحیت، نقش بسزایی داشته است؛ به گونه ای که فلسفه"اسکولاستیک" قرون وسطایی، معرفت دینی تلقی، و مخالفت با آن نیز مصداق کفر و الحاد معرفی شد. (7)‏

پی ‏نوشتها:

1- ر. ک: فردریک کاپلستون: تاریخ فلسفه، ج1‏

2- ر. ک: اتین ژیلسون: عقل و وحی در قرون وسطی، ص 9-13‏

3- کریم مجتهدی: فلسفه در قرون وسطی، ص 66‏

4- اتین ژیلسون: عقل و وحی در قرون وسطی، ص 40‏

5- کریم مجتهدی: فلسفه در قرون وسطا، ص 225 به بعد

6- اتین ژیلسون، نقد تفکر فلسفی غرب، ص69

7- برگرفته و تلخیص و تنظیمی از کتاب "انتظارات بشر از دین"، خسروپناه، عبدالحسین، 1382، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ‏


موضوعات مرتبط: سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، فلسفی

تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 13:39 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

عقلانیت دولتی تشیع و سیاست خاورمیانه ای ایران

عقلانیت دولتی تشیع و سیاست خاورمیانه ای ایران وجیزه ای به قلم دکتر احمد نادری استاد دانشگاه تهران

1- چارچوب تئوریک تعقل دولتی تشیع

الف) رئالیسم دولت محور و ایده آلیسم شیعی: گذار به دوره پسا دولت- ملت:

پارادایم رئالیستی در روابط بین الملل، دولتها را عاملان و بازیگرانی عقلانی می داند که در درون یک سیستم (سیستم بین المللی) به کنش می پردازند و رفتارهایی مورد انتظار از آنان سر می زند.  از نظر "کنت والتز" (بنیانگذار مکتب رئالیسم ساختاری در روابط بین الملل)، سیستم عبارت است از مجموعه ای از واحدها که به کنش متقابل با یکدیگر پرداخته و در رفتار آنها می توان نظم های رفتاری و هویت های فرازمانی مشاهده نمود. بعبارت دیگر، سیستم و تغییرات درون سیستمی، هر دو عناصری قابل مشاهده در فضای بین الملل هستند. بنابر این، عقلانیت در درون سیستم بین الملل، یکی از شاخصه های اصلی رفتار دولتها محسوب می شود و این عقلانیت در سطوح مختلف یک نظام سیاسی (بعنوان یک بازیگر) قابل ملاحظه و مشاهده است. اگر عقلانیت را بر طبق تعریف وبر قلمرویی از ایده ها و کنش های آگاهانه، روشمند، کارآمد، سودمند و هدفمند (Zweckrational) فرض کنیم، رفتار دولتها در فضای بین الملل را می توان رفتاری عقلانی نامید.

جمهوری اسلامی اگر چه بر پایه آرای فرازمانی و فرامکانی اسلام، و اعتقاد به نوعی ایده آلیسم تاریخ محور تئوریزه شده است، اما از آنجا که در فضایی که دولت- ملتها به عنوان بازیگران عرصه جهانی در آن حضور دارند، مجبور به ایفای نقش در همین قالب است، اما در این راه، با استفاده از سیستم بین المللی کوشیده و می کوشد تا "حوزه نفوذی" خود را گسترش دهد و این، یعنی استفاده از رئالیسم و عقلانیت دولتی در راستای رسیدن به اهداف ایده آل شیعی-اسلامی، که همان تحقق جامعه آرمانی است. اگر چه ناسیونالیسم در نگاه متفکران اسلامی امری مذموم بوده و آنان به این پدیده همواره با شک و بدبینی می نگریسته اند، اما در عقلانیت دولتی شیعی، گزیری از استفاده از این مدل برای رسیدن به مرحله پسا دولت-ملت، وجود ندارد. بنا بر این، می توان دولت ملی را عرصه ای دانست که در تئوری شیعی، از آن برای رسیدن به مرحله تاریخی فرای آن استفاده می کند.

 

ب) امام خمینی بنیانگذار تعقل دولتی تشیع

آرای امام خمینی در مورد حکومت داری و نحوه آن را می توان سرآغاز دوره ای جدید در تفکر شیعی دانست، چرا که با تشکیل حکومت، بایستی با اقتضائات آن روبرو گردید. از این رو، با توجه به امکان صدور فتوا در این مورد در فقه شیعه، فتواهایی از سوی وی صادر گردید، که همه بر مبنای آنچه من "تعقل دولتی تشیع" می نامم قرار دارد.

از آنجا که فقه شیعه معتقد به مفهوم نوآوری با توجه به شرایط مکانی و زمانی بوده و رو به آینده دارد، لذا پرداختن به امر حکومت و امور سیاسی و اجتماعی، بطور بالقوه در این سیستم فکری، چیزی پذیرفته شده است و این یکی از تفاوت های اساسی فقه شیعه و اهل سنت است. نظریه سیاسی امام، پس از موفق شدن به پایه گذاری دولتی جدید، برای همسو بودن با تحولات جهانی و سیاست داخلی، و عدم افتادن در عرصه سلفی گرایی، بایستی به نوآوری هایی در زمینه حکومتی دست می زد. این نوآوری ها با عنوان احکام حکومتی و فتوا صادر می شد و راهگشای مشکلات در عرصه داخلی و خارجی محسوب می گردید. در اینجا با توجه به فتواها و نوشته های ایشان، به معرفی پایه های اصلی نظریه خود در مورد تعقل دولتی تشیع می پردازم. در واقع، من معتقدم امکانِ صدور فتواهای جدید و مطابق شرایط مکانی و زمانی، تشیع را نه تنها به عنوان یک مذهب و دین، بلکه به عقلانیت سیاسی و بازیگری در عرصه منطقه ای و بین الملل تبدیل کرده است. سه مورد ذیل، پایه های اصلی نظریه تعقل دولتی تشیع را در آرای امام تشکیل می دهند:

1- در حکومت اسلامی، همیشه بایستی درب اجتهاد باز باشد. اجتهاد کنونی در حوزه های علمیه کافی نیست.

2- حفظ نظام از اوجب واجبات است.

3- توجه به مفهوم مصلحت: حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و بر تمامی احکام اسلام، حتی نماز و روزه و حج مقدم است. در اسلام مصلحت نظام مقدم بر همه چیز است و همه باید تابع آن باشیم.

سه اصل فوق الذکر، دلیل ماندگاری سیاست های شیعی در سطح منطقه و در سطح بین الملل است. در واقع، رفتن به سوی برقراری ارتباطی صحیح و به روز، هدف اصلی فتواهای حکومتی امام بود و این، جز با نوآوری در فقه شیعه ممکن نبود. از این رو، بسیاری از علمای سنت گرای حوزه علمیه با وی مخالفت کردند و هنوز هم برخی از این سنت گرایان، مخالف سیستمی هستند که ایشان بنیان گزارد.

اگر با توجه به بنیادهای نظری امام، به نقش جمهوری اسلامی در سطح منطقه ای و بین المللی نگاه کنیم، می بینیم که سیاست های جمهوری اسلامی ایران در سی سال اخیر، آمیزه ای از این نظریات با رویکرد رئالیستی در فضای بین الملل بوده است. این نظریات در آرای مقام معظم رهبری نیز وجود دارد. ایشان معتقدند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بایستی سه اصل اساسی را مدنظر قرار دهد: عزت، حکمت و مصلحت. عزت عبارت است از موفقیت و سربلندی؛ حکمت یعنی تدبیر و اداره صحیح امور، یا در گفتمان سیاست بین الملل همان رئالیسم؛ و مصلحت یعنی اتخاذ بهترین رویکرد با توجه به شرایط موجود.

جمهوری اسلامی با توجه به این آرا، تاکنون توانسته است در سطح منطقه ای و بین المللی به ایفای نقشی جدی پرداخته و از طریق گسترش حوزه نفوذ خود، با بوجود آوردن محور مقاومت در منطقه، نقشی بسزا در سیاست بین الملل ایفا نماید. لذا بازیگری ایران در سطح دنیای اسلام، دنیای تشیع، منطقه خاورمیانه و محیط بین الملل، تابعی از عقلانیت دولتی تشیع که برخاسته از ترکیب فقه سیاسی با پارادایم رئالیستی در روابط بین الملل است.

 

2- رفتار ایران در شکل بخشی به ژئوپلیتیک تشیع و جبهه مقاومت

الف) بسوی نظریه مرکز-پیرامون شیعی

 

پس از انقلاب ایران و تشکیل دولت شیعی، پروسه هویت یابی شیعیان در منطقه آغاز شد. این شیعیان که تا آن زمان مورد ستم حاکمان قرار داشتند، احساس کردند که از این به بعد، پشتیبانی محکم برای آنان وجود خواهد داشت و لذا، با استفاده از این موقعیت، علاوه بر احساس همدلی با انقلاب ایران، سعی در نزدیکی به جمهوری اسلامی نمودند. این شیعیان در برخی از کشورها از اکثریت جمعیتی برخوردار بودند (عراق، بحرین، لبنان و آذربایجان) و در برخی از آنان در اقلیت قرار داشتند، اما اقلیتی که می توانست سهمی تاثیرگذار در امور سیاسی و اجتماعی داشته باشد. جمهوری اسلامی نیز با درک این مطلب، و با استفاده از عقلانیت دولتی خود، به گسترش حوزه نفوذ در این شیعیان پرداخت. جمعیت های شیعی بر مبنای نزدیکی جغرافیایی با ایران را می توان در دو حلقه شیعیان اطراف حوزه مرکز و شیعیان پیرامون تعریف نمود.

 شیعیان حوزه مرکز و نسبت جمعیتی آنان عبارتند از: عربستان سعودی، بین 10 تا 15 درصد؛ عراق، بیش از 60 درصد؛ بحرین، بین 70 تا 75 درصد؛ کویت، 40 تا 50 درصد؛ امارات، بین 16 تا 20 درصد؛ قطر 20 درصد؛ عمان 23 درصد؛ افغانستان، 30 تا 33 درصد؛ آذربایجان 75 درصد؛ پاکستان 10 تا 25 درصد.

شیعیان حوزه پیرامونی و ترکیب جمعیتی آنان عبارتست از: لبنان، 40 درصد؛ سوریه 17 درصد ؛ ترکیه 25 درصد؛ یمن 40 درصد؛ هند 3 درصد.

ویژگی های کلی شیعیان در اغلب کشورهای مذکور (اعم از مرکز و پیرامون ) را می توان اینگونه بر شمرد:  محرومیت از حقوق اولیه؛ قرار داشتن در معرض تبعیض های آشکار و پنهان در زمینه حقوق اولیه و حقوق اجتماعی- مدنی ؛ عدم مشارکت فعال و چشمگیر در قدرت سیاسی و مناصب اجرایی حکومتی، نگاه مبتنی بر شک و سوء ظن به آنان از سوی حکومت ها؛ تحت فشار بودن و ممانعت از ابراز آزادانه عقاید و اجرای مناسک مذهبی. این موارد تا شیعیان به مثابه طبقه ای فرودست تلقی گردیده و نابرابری اجتماعی درون حاکمیت ها و همچنین در گستره سیاسی و منطقه ای  افزایش یابد.

جمهوری اسلامی ایران توانسته است با استفاده از موقعیت اجتماعی و سیاسی این شیعیان در جوامع خود (که عمدتا موقعیت های پایین دستی و تحت سیطره و به منزله شهروندان درجه دوم بوده است)، و همچنین احساس همدلی آنان با ایران به عنوان کانون شیعیان جهان، به گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه اقدام کند. بطوری که امروزه آنچنان سرنوشت ایران با این شیعیان گره خورده است، که هر اقدامی در مرکز، اثر مستقیم بر آنان می گذارد.    

بطور کلی، انقلاب ایران سه تصویر کلی در ذهن شیعیان ایجاد کرد، و این تصاویر در هویت یابی شیعیان منطقه نقش بسیار موثری داشته است: تصویر حکومتی (تعقل دولتی)، تصویر دینی (ام القری)، تصویر ایدئولوژیک و انقلابی (ضدیت با امپریالیسم). این سه تصویر، از ایران الگویی تمام عیار برای شیعیان ساخته است، تا با تاسی با آن، نه تنها خود را به این کشور نزدیک کنند، بلکه در راه احقاق حقوق از دست رفته خود نیز مبارزه کنند.

ب) تعقل دولتی تشیع و زایش خاورمیانه اسلامی

قلب جهان اسلام، منطقه خاور میانه است. این منطقه به علل مختلفی همچون دلایل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و استراتژیک مورد نزاع قدرت های بزرگ بوده و همچنان هست. با انقلاب ایران و ظهور پدیده تعقل دولتی تشیع، که به ظهور ژئوپلیتیک تشیع و بعدها ژئوپلیتیک مقاومت انجامید، ایران نقش خود را به عنوان یکی از قدرت های منطقه ای و بازیگری اصلی در این منطقه تثبیت نمود. جمهوری اسلامی ایران در این راستا، با استفاده از سیاست های هویتی و همچنین عقلانیت دولتی تشیع که در ذات تئوری وجودی خود (ولایت فقیه) است، با قدرتمند تر ساختن خود به عنوان "مرکز"، سعی در نفوذ در این منطقه و مردم مسلمان و شیعه آن دارد. ایران توانسته است با تنیدن دو حلقه در اطراف خود،  موقعیت خود را به عنوان "ام القری" و "مرکز" شیعیان تثبیت نماید و مرزی نامرئی در سراسر منطقه  بوجود آورد. این مرز هویتی، با بیداری اسلامی و خیزش عظیم مردم مسلمان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بشدت تحکیم شده است.

 

اگر چه هنوز دومینوی بیداری اسلامی به پایان نرسیده است و بازی همچنان ادامه دارد، اما نگاهی گذرا به تحولات منطقه از ابتدای انقلاب ایران و بطور خاص از سال 2011 میلادی تاکنون، همگی حکایت از آن دارد که توازن قدرت در منطقه و در صحنه ژئوپلیتیک دنیای اسلام، بشدت به نفع ایران و محور مقاومت ضد غربی بوده است.

در مجموع بایستی گفت که از نقطه نظر ژئوپلیتیک و ژئوکالچر، مسائل ایران و تشیع با یکدیگر پیوند بسیار تنگاتنگی دارد. تحولات اخیر در قرن بیست و یکم، اعم از سقوط صدام و جنگ 2006 لبنان و همچنین وقوع انقلابهای عربی و جنگ پنجاه و یک روزه غزه نشان داد که ایران نسبت به سرنوشت شیعیان و به سرنوشت دنیای اسلام بی تفاوت نیست و در آنها نقش موثری برای خود قائل است.

امروزه، نقش ایران در منطقه  آنچنان موثر و سرنوشت ساز است، که هر اقدامی در ایران به عنوان کانون و مرکز شیعی، در درجه اول شیعیان سایر کشورها، و در درجه دوم بسیاری از جنبش های اسلامی سنی منطقه را متاثر می سازد.

خونریزی های بسیار در غرب آسیا و حتی در اروپا حکایت از ورود نظام بین الملل به نظمی جدید دارد.نظمی که در آن ایالات متحده دیگر هژمون نخواهد بود و قدرتهای نوظهوری در راه هستند که با بازیگری آنها، نظم آینده جهانی که نظمی چند قطبی و آسیایی است، محقق خواهد شد و یکی از این قدرتها جمهوری اسلامی ایران است. تحولات چهار سال اخیر در جهان عرب، حتی بحران سوریه که برای قطع زنجیره مقاومت طراحی شده است، به تقویت و تحکیم نفوذ ایران منجر شده است و این منطقه به سمتی می رود که خاورمیانه ای جدید با محوریت ایران ومحورمقاومت در حال زایش است.

گسترش حوزه نفوذی ایران در منطقه در درجه اول متاثر از تئوری سیاسی تعقل دولتی تشیع و در درجه دوم، رفتار موجودیت سیاسی جمهوری اسلامی در سیاست بین الملل است. از این رو، تعقل دولتی تشیع نه تنها توانسته است در حیطه روابط بین الملل  خود را به اثبات برساند، بلکه می تواند به عنوان الگویی موفق توسط سایر کشورها به کار گرفته شود.

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : چهارشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۴ | 7:3 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

بررسی ارتباط ایمان و جامعه دینی

بررسی ارتباط ایمان و جامعه دینی

ایمان یکی از محوری‌ترین عناصر دین است که نقش خود را به‌عنوان پشتوانه‌ی اعمال دینی ایفا می‌کند. منظور ما از ایمان، آن‌چنان ایمانی است که برگرفته از فکر و معرفت بوده و از چهار ویژگی جهاد، عدالت، یقین و شکیبایی برخوردار باشد؛ مشابه ایمانی که پشتوانه‌ی حرکت انقلابی ملت ایران شده‌است.

ایمان، حقیقتی متمکن در قلبِ فردِ معتقدی است که خود را با توسل بدان، از هرگونه شک و تردیدی رها می‌سازد. در حقیقت ایمان دارای عقبه‌ای اعتقادی و فکری است؛ شخصی آن‌چنان به اعتقادات خویش باور دارد که این اعتقاد در درون قلبش نهادینه شده‌ و در پی آن به لوازم و آثارش پایبند است. بحث از علت آن چه که جامعه‌ی ایرانی را با ایمان دینی عجین ساخته‌است بحثی دیگر است. لکن جدا از این بحث تاریخی که ملت ایران از دیرباز ملتی یکتاپرست بوده‌است؛ علت این امر مساله‌ی «هم‌پوشانی» است؛ به عبارتی هیچ‌گاه نمی‌توان ملت ایرانی را از هویت و الزامات دینی منفک کرد و به‌طور جداگانه تنها به‌ بررسی هویت ایرانی پرداخت. اوج چنین پیوندی را می‌توان در عرصه‌ی اجتماعی-سیاسی حرکت انقلاب اسلامی ایران مشاهده‌نمود. ملتی که نتوانست رویه‌ی سرنگونی مذهب را پذیرا باشد و در برابر چنین رویه‌ای با اقتدا به رهبری حضرت امام خمینی(ره) و به پشتوانه‌‌ی همیت در تدین و ایمان مذهبی خویش، حکومتی اسلامی را بنا نهادند که در آن مسیر عزت و سربلندی آن‌ها ترسیم شده‌بود.

بنابراین بررسی بیان و تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر حفظ ایمان دینی و تقوا در جامعه‌ای که مردم آن تماما با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعامل دارند و بروز تغییرات در چنین مسائلی را در زندگی روزمره خویش به گونه‌ای محسوس در می‌یابند، از آن جهت ایجاب می‌کند که هویت اصلی این انقلاب، ریشه در اسلام دارد.

اما یکی از سوالات اساسی در این است که اساسا ایمان دینی در جامعه‌ی امروزی تا چه میزان ضرورت دارد؛ آن چه که مسلم و غیر قابل انکار است، نفس ضرورت وجود ایمان است. اشاره‌شد که جامعه‌ی ایرانی، از دیرباز تاکنون جامعه‌ای متکی بر محور یکتا‌پرستی بوده‌است، لذا اگر مسیر حرکت جامعه‌ی ایرانی را از نهاد خانواده گرفته تا جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی-سیاسی بررسی کنیم، نقش دین و انگیزه‌ی دینی بسیار مهم و پررنگ می‌باشد و این به‌خاطر محتوای غنیِ تعالیم دینی در مشمول کردن تمام جنبه‌های زندگی و نیز حضور فعالان مفاهیم دینی، از فضای کسب‌وکار گرفته تا در روابط اجتماعی و ارتباط حاکم و مردم است. به‌طور اخص می‌توان نقش دین را در عرصه‌ی شکل‌گیری حرکت انقلاب اسلامی و تداوم آن مشاهده کرد.

در این میان، ایمان یکی از محوری‌ترین عناصر دین است که نقش خود را به‌عنوان پشتوانه‌ی اعمال دینی ایفا می‌کند. منظور ما از ایمان، آن‌چنان ایمانی است که برگرفته از فکر و معرفت بوده و از چهار ویژگی جهاد، عدالت، یقین و شکیبایی برخوردار باشد؛ مشابه ایمانی که پشتوانه‌ی حرکت انقلابی ملت ایران شده‌است. از‌‌این‌رو مطابق بیان رهبر معظم انقلاب «ستون این خیمه‌ی عظیم، ایمان است؛ ایمان به آن حقیقت درخشنده‌ای که چنین معجزه‌ایی را می‌کند، ایمان به اسلام انقلابی و اسلام ناب محمدی ...»(1).

پس حقیقت چنین انقلابی از یک سو نشأت گرفته از ایمان اسلامی و از سوی دیگر منبعث از ساحت جامعه‌ی ایرانی است؛ جامعه‌ای دینی که محتوای دینی دارد، علی‌الخصوص نهاد خانواده‌ی آن. چنانچه محتوای دینی -که سرچشمه‌ی آن ایمان است- و متعلقات آن از جامعه و تمام عناصر سازنده‌ی آن حذف شود و یا چیزی غیر از حقیقت دینی خود گردد، درواقع چنین جامعه‌ای از مسیر الهی خود خارج شده و خود را در مسیر تمدن غیرالهی قرار داده است؛ تمدنی که با تکیه بر توسعه‌ی علوم دنیوی با محوریت دنیای مادی و اصالت وجودی انسان هم‌اکنون دچار بحرانی شده که رهایی از آن بعید به‌نظر می‌رسد؛ هر چند که چنین تمدنی در حال تسری اخلاق و جهان‌بینی خویش به تمام دنیا است.

از این رو است که شناخت و غنیمت‌شمردن هویت دینی و ایمان دینی به سوی یک تمدن نوین اسلامی راهگشاست؛ و این یعنی «پیشرفت مادی در زیر سایه‌ی چراغ فضیلت و معنویت».

بنابر قول جناب میرشکاک: «اگر به‌معنای حقیقی کلمه به اسلام و آن‌گاه به ایمان رسیده و در ساحت اخلاص مستقر شده‌باشیم، با تصمیم گشایش دنیوی و پیش‌گرفتن عدالت در این گشایش، می‌توانیم راه گشایش اخروی را بار دیگر باز کرده و مؤسس مدینه‌ای باشیم که تقدیر تکنولوژیک را متزلزل کند»(2).

رسول اکرم(ص) آن‌چه را که ایمان دینیِ ما را با ثبات قدم بیشتری در این راه پیش خواهدبرد ابتدا در «ورع» دانستند؛ چرا که حضرت فرمودند: « اصل الدین الورع»؛ اصل دوری از گناه است[1]؛ یعنی این‌که وجود خویش و جامعه را آلوده به گناه و دوری از خداوند نسازیم.

به نظر نگارنده آن‌چه که از جمله موانع اصلی رشد ایمان می‌باشد و عمل مقابل آن بسط و تقویت ایمان دینی را موجب خواهدشد در دو نکته است:

1- نبود استدلال و بینش عمیق و مناسب؛ اگر ایمان امری از روی احساس یا به‌اصطلاح عاریتی بوده و بر‌گرفته از تفکری عمیق نباشد، رشد این ایمان زایل می‌گردد. به‌عبارت دیگر ایمانی استوار است که عاقلانه و در پیِ استدلال باشد.

2- سوء اخلاق: با گسترش و توسعه‌ی جامعه‌ی امروزی و اسیر‌شدن انسان در چرخه‌ی زندگیِ روزمره چه بسا که حرکت به سوی فردیت بیشتر شده و خودمحوری بیش از هر چیز دیگری لحاظ قرار ‌گیرد. در حقیقت این عالم با تمام هیاهوی خود، انسان را به حال خویش رها نمی‌سازد و سعی بر آن دارد که انسان را با هیاهوهای عالم همنوا سازد و این نیز همان خواسته‌ی جریان سرمایه‌داری و تمدن غربی است که تنها انسان‌محوری کاذب را ارائه می‌دهد و ایجاد «منیتی» می‌کند که انسان را از حقیقت الهی خویش مغفول می‌سازد.

بنابراین نبود تفکری استدلالی، خلاق و روشن‌بینانه، انسان را به ورطه‌ی روی‌آوردن به ظواهری می‌کشاند که خالی و پوچ از حقیقت و مانع از رشد وجودی انسان به سوی تعالی می‌باشد و این در حالی است که تمام منابع دینی، انسان را به تفکر بسیار دعوت می‌کند . لیکن زمانه چنان شده است که گویی انسان کنونی مسخ همین دنیا شده‌است و بس.

حال اگر فرد نسبت خویش را با دنیا و هم‌چنین خداوند مشخص سازد، کیفیت حرکت در مسیر دنیا را متفاوت درمی‌یابد و تقابل و تعامل او در برابر تمام وقایع عالم متفاوت می‌گردد. مفاهیم ایمانی و الگوهای حقیقی ایمان را می‌توان محور جامعه‌ای دانست که بشر را به‌سوی سعادت دنیوی و اخروی هدایت می‌کند، اما آن‌چه شرط اصلی است، خواسته‌ی خود بشر در جهت بهره‌بردن از آن است؛ اگر انسان بخواهد، همه‌ی وسایل برای او مهیا می‌شود.

در واقع ایمان خودباوری را هدفمند می‌سازد‌، هر چه هدف و الگو بزرگ‌تر و جامع‌تر باشد، خودباوری و تلاش در راه رسیدن به هدف مقدس نیز به مراتب بیشتر خواهدبود و به نسبت چنین هدفی، تلاش و خودباوری دارای اثری عمیق و ماندگارتر می‌گردد؛ چرا که صبغه‌ی چنین حرکت و خیزشی الهی آن است که دنیا را امانت و محل گذار می‌انگارد. درک توانایی خویشتن و ادعای استقلال برآمده از ایمان در تمام عرصه‌های زندگی-که زیر سایه‌ی معنویت و علم است-‌ عرصه‌ای از زندگی را در برابر فرد پدیدار خواهدنمود که چشم به سوی تمدن اسلامی عظیمی دارد؛ بدون آن که خود را دنباله‌روی تمدن غربی بداند. از بارزترین مظاهر درک توانایی خویشتن و امید به نصرت الهی را می‌توان در انقلاب اسلامی در همین مرز و بوم دید که در طی سالیان اخیر با تکیه بر خودباوری و توانایی‌های خویش، مسیر پیشرفت را طی نموده‌است. در اینجاست که درمی‌یابیم که تاکیدات پیاپی رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقوی و ایمان دینی اشاره‌ای است بر حفظ جوهره‌ی حرکت انقلاب اسلامی در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی.

 بنابراین آن‌چه که به نظر می‌رسد می‌تواند ایمان دینی را تعمیق بخشد، توجه بیشتر و جامع‌گونه‌تر به تقویت بنیانی مفاهیم دینیِ ایمان -در معارف نظری و اخلاق دینی- و هم‌چنین ترویج و نشر صحیح و کامل الگوهای دینی است و به قطع در این راه نمی‌توان بر آن حدیقفی متصور بود.

1-بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با جهادگران جهاد سازندگی 5/7/77.

2-سیاست‌زدگی ایمان و تکنولوژی، یوسفعلی میرشکاک، سوره مهر، مرداد 85 ، شماره‌ی 26.

 


[1] - بحارالانوار، جلد 74 ، صفحه 86


موضوعات مرتبط: سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳ | 1:44 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

انسان شناسي؛ تعیین کننده نوع سبك زندگي

انسان شناسي؛ تعیین کننده نوع سبك زندگي

"انسان شناسي" مبنا و بنياد سبك زندگي را تشكيل مي دهد كه اگر بر اساس اصول الهي دين مبين اسلام شكل بگيرد خيلي از معضلات امروز تك تك افراد و جامعه حل مي شود.

انسان شناسي؛ تعیین کننده نوع سبك زندگي

براي فهم ديدگاه اسلام درباره انسان و به تبع آن انسان شناسي اين دين بايد به دو نكته "حقيقت انسان" و " هدف نهايي انسان" توجه كنيم.

 
-
حقيقت انسان

 
در ديدگاه اسلام، حقيقت انسان روح اوست كه با مرگ نابود نمي شود. آياتي از قرآن كريم مراحل خلقت انسان يا حقيقت مرگ را بيان مي كنند. اين آيات به وجود بعد غيرجسماني انسان، كه حقيقت وجود او را تشكيل مي دهد، دلالت دارند. نمونه هاي زير از اين آيات هستند:

 
قرآن كريم سوره سجده آيه 32 مي فرمايد: سپس او را پرداخت و از روح خود در او دميد .....

 
در قرآن كريم سوره انعام مي فرمايد: و اگر مي ديدي آن هنگام كه ستمكاران در سختي هاي مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دست هاي خود را گشوده اند و به ايشان مي گويند خود را خارج سازيد ....

 
در روايت هاي اسلامي نيز به اين حقيقت انسان، كه پس از مرگ باقي مي ماند، اشاره شده است. براي نمونه، پيامبر اسلام (ص) مي فرمايند: شما نه براي نابودي، كه براي باقي ماندن آفريده شده ايد و تنها از خانه اي به خانه اي منتقل مي شويد.

 
از نظر اسلام، اعمال انسان در روح او تاثير مي گذارند، انسان در گرو اعمال اختياري خويش است و نتايج اعمالش به طور كامل به او باز مي گردند. براي نمونه به آيات زير توجه مي كنيم.

 
قرآن كريم در سوره مطفقين مي فرمايد: نه، چنين نيست بلكه آنچه گناه كرده اند بر دلهايشان زنگار شده است.

 
در جايي ديگردر سوره فصلت مي فرمايد: هر كس كار شايسته اي انجام دهد به سود خود انجام داده، وهركس كار ناشايستي كند به زيان خود كرده است.

 
همچنين خداوند در سوره نجم مي فرمايد هيچ كس بار ديگري را نخواهد كشيد و براي انسان جز آنچه تلاش كرده، نيست و انسان در آينده نتيجه تلاشش را مي بيند.

 
- هدف نهايي و ذاتي

 
در قرآن كريم ، براي اشاره به مطلوب اصلي و ذاتي واژه هاي چون "سعادت" در سوره هود آيات 11،105 و 108

 
"فلاح" در سوره آل عمران آيات 3 و 30، سوره حج آيات 22و 77، "فوز" در سوره نساء آيات 4، 13و 14، انعام آيات 6 و16 به كار رفته اند.

 
فلاح به معناي رستگاري است و كسي كه با تلاش خود موانع را از سر راه سعادت برداشته و به كمال حقيقي خود رسيده، رستگار است. قرآن از سويي كساني را كه وجود خويش را از پليدي پيراسته اند، مفلح و رستگار مي خواند، و از سوي ديگر، فلاح را غايت كارهاي نيك انسان مي شمارد. فوز نيز به معناي كاميابي و دستيابي به مطلوب است. قرآن غايت كارهاي نيك را سعادت، فلاح و فوز مي داند. اما براي اين امور غايت ديگري ذكر نمي كند.

 
 در قرآن "تقوا" صفت عام كمال انسان به شمارآمده است. افراد با تقوا به فوز، فلاح، سرانجام نيك، بهشت جاودان و جوار خداوند متعال دست مي يابند و انسانها بر حسب درجه تقوايشان نزد خدا گرامي هستند. بنابراين درجه تقواي هركس همان درجه قرب او به خداست. اولياي الهي نيزهمواره در طلب قرب بيشترند و وصول به خداوند را بالاترين مطلوب خود مي دانند.

 
قرآن كريم در آيه 33 و21 سوره احزاب پيامبر اسلام (ص) را كه الگوي نيك معرفي كرده باريافته به بالاترين مقام قرب توصيف مي كند. امام علي (ع) مي فرمايند: از ميان بندگانت مرا از كساني قرار ده كه بهره شان نزد تو افزون تر و جايگاهشان به تو نزديك تر و تقربشان به تو بيشتر است.(1)

 
امام زين العابدين (ع) نيز در مناجاتهاي خود بالاترين درجه قرب و وصل را مي خواهند: خدايا، ما را به راههايي ببر كه به تو برسيم و ما را در نزديكترين راههاي ورود به خودت سير و حركت بده، تنها تو مقصود مني و شب زنده داري و بي خوابي ام تنها براي توست و روشني چشمم ديدار تو و آرزوي ام وصال توست و شوقم به سوي تو و دلدادگي ام در محبت تو و نهايت درخواستم قرب توست... اي نعمت و بهشت من واي دنيا و آخرتم.(2)

 
-------------

1- ابراهيم عاملي، البلدالامين و الدرع الحصين، صفحه 191، گزيده اي از دعاي كميل.

 
2- محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، جلد 91 ، ص 147 تا 148، گزيده اي از مناجات المريدين.


موضوعات مرتبط: اجتماعی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۳ | 13:51 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

جریان‌شیرازی ها از زبان یک‌استاد‌امریکایی

جریان‌شیرازی ها از زبان یک‌استاد‌امریکایی

«جفری هالورسون» نظریه پرداز و پروفسور دانشگاه آریزونای امریکا، پس از فتنه ۸۸ با انتشار مقاله ای (که در سایت مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه آریزونا منتشر شد) تصریح نمود که دیگر راهکارهای نظامی برای مقابله با حکومت ایران چندان کارآیی نداشته و جبهه غرب و استکبار باید تغییر تاکیک داده و «براندازی نرم» را در دستور کار خویش قرار دهد.

هالورسون نظریه خود را اینگونه مطرح می کند که ما برای موفقیت در مقابل نظام و حکومت ایران، باید از ماجرای کربلا بنفع خویش بهره برداری کنیم.

بدین صورت که از تمام امکانات خویش برای «یزید» معرفی کردن «حکومت ایران» استفاده نماییم. اما نکتۀ جالب توجه در اینجاست که او «جریان شیرازی ها» را بعنوان بهترین کاراکتر برای ایفا نمودن نقش طرفداران امام حسین و مقابله با یزید ساختگی یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی معرفی می کند!

این نظریه پرداز، برای اثبات مناسب بودن این نقش برای جریان شیرازی ها، دلیل های متعددی عنوان می کند؛ از جمله: سید بودن رهبر این جریان، اهل کربلا بودن اکثر طرفداران این طیف، منتقد بودن آنها نسبت به نظام ایران، منتسب دانستن رهبر این جریان به عنوان «امام شیرازی» و اینکه شایعۀ کشته شدن او بوسیله سم و بدست حکومت ایران، بهترین دستاویزی است که ایفای نقش لشکر اولیاء را در این سناریوی مخوف برای این طیف مناسب جلوه می نماید.

نکتۀ پایانی این مقاله، پیشنهاد به سنای امریکا برای کمک به این جریان بوسیله وسائل ارتباط جمعی از جمله شبکه های ماهواره ای، اینترنت و سایتهای خبری در جهت ترویج افکار این جریان می باشد.

اکنون پس از ۴ سال از انتشار این مقاله، با رشد قارچ گونه شبکه های ماهواره ای وابسته به جریان شیرازی ها و همچنین تحرکات مرجع خودخوانده این جریان در تحریک جوانان علیه نظام، بازخوانی متن کامل این مقاله که توسط خادمین هیئت محبین اهل بیت(علیهم السلام) در «واحد سایبری هیئت» ترجمه و تنظیم شده است،

ترجمه :

رژیم حاکم ایران به عنوان یک رژیم «دارای سیاست خارجی جنگ طلبانه»، «متجاوز به حقوق انسانی شهروندان» و «مظنون به برنامه تسلیحاتی هسته ای»، بطور فزاینده ای برای بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه، مطرح است.

تمام طرفین درگیر به جز خود رژیم ایران، علاقه مند به فراهم آوردن «اصلاحات اساسی در سیستم سیاسی ایران» هستند؛ و این مهم مخصوصاً بخاطر افزایش قدرت نظامی این رژیم، اهمیت بیشتری یافته است.

اما از آنجا که هر «تلاش نظامی» جهت ایجاد این تغییرات، پر از ریسک و بشدت خطرناک خواهد بود، از این رو، یک «مبارزه نرم» که از طریق ارتباطات استراتژیک حاصل می گردد، راه حل مناسب تری برای دستیابی به این مهم می باشد.

یک راه مؤثر برای سلب مشروعیت بیشتر رژیم ایران در بین حامیان باقیمانده اش در سطح ایران و جهان، به خصوص در بین گروه های شیعی، استفاده از ابزار مبارزه نرم برای ایجاد برخی تغییرات است.

بنیان رژیم ایران را انقلاب «شیعیان دوازده امامی» که توسط روح الله خمینی در سال ۱۹۷۹ انجام شد، تشکیل می دهد.

این انقلاب، شامل یکسری روایات [یا الگوهای] مشروعیت بخش، بویژه داستان قدرتمند و غنی «کربلا» است که پشتوانه ای تأثیرگذار برای احساسات ضد دولتی، مخالفت با حکومت های مستبد و ایجاد تحرک و بسیج مذهبی فراهم می کند و می تواند توسط رهبران رژیم هدایت گردد.

داستان کربلا، یک جنگ و کشمکش کهن مابین خیر و شر را نقل می کند. قهرمان آن یعنی امام حسین، جان خویش را در برابر سپاه ستمگر و مستبدّ خلیفه وقت (یزید) قربانی نمود.

در سراسر این جانفشانی، حسین به پیروانش یاد می دهد که بهتر است تا انسان برای آزادی و حرّیت بمیرد؛ تا اینکه تحت ستم و استبداد زندگی کند.

در سنت شیعیان، تقریباً تمام دوازده امام بدست حاکمان مستبد زمانشان و اکثراً بوسیله سم شهید شدند.

شاه ایران قبل از اینکه در سال ۱۹۷۹ سرنگون گردد، بعنوان یزید شناخته شده بود. «استبداد رژیم کنونی ایران»، برخلاف تلاش های صریحشان برای استفاده از اسلام بعنوان ابزار حکومت، زمینه را برای مقایسه این رژیم با داستان کربلا فراهم کرده است.

مرحوم آیت الله العظمی محمد شیرازی (در سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با سال۱۳۸۰ شمسی)، که توسط برخی بعنوان «امام شیرازی» مورد احترام بود، یک منتقد صریح نسبت به رژیم ایران و همچنین فهم و تفسیر این رژیم در مورد حکومت اسلامی بود.

شیرازی، به همراه خاندان و طرفدارانش، مرتباً مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند.

وقتی او در سال ۲۰۰۱ از دنیا رفت، بسیاری از پیروانش رژیم را به قتل عمدی او با سم متهم نمودند.

این اتهامات بوسیله حرکت منظم پلیس ضدشورش در مراسم تدفین شیرازی و دزدیدن جنازه او، بوسیله رژیم تقویت گردید.

این وقایع، مستعد این است که ساختار و مدلی شبیه داستان کربلا ایجاد شود.

در نتیجه، شیرازی می تواند نقش وارسته امام حسین را در این مبارزه بر علیه رژیم ایرانی مستبدّ ...اشغال کند.

رژیم ایران

رژیم حاکم جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری(مقام معظم رهبری) علی خامنه ای، توجه و سرزنش جهانی را بخاطر پیگیری فعالش در زمینه تکنولوژی هسته ای به خود جلب نموده است.

با وجود ادعاهای مقامات ایرانی مبنی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، بسیاری از تحلیل ها و مشاهدات بین المللی اذعان دارند که هدف نهایی ایران، داشتن جنگ افزارهای هسته ای است.

با اینکه سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اعتقاد دارند که دستیابی ایرانیان به یک سلاح هسته ای به این زودی ها امکان پذیر نیست، این مسئله نگرانی آشکاری را برای بسیاری جوامع بین المللی فراهم آورده است.

با این حال، وقتی رفتار و سیاست های کلی رژیم حاکم ایران را مطالعه کنیم، این نگرانی مشروع و درست به نظر می رسد.

رسوایی و تظاهرات سال ۲۰۰۹ و پس از انتخابات ایران [فتنه ۸۸] نشان داد که دولت استبدادی، مایل به استفاده از همه ابزارهای خشونت آمیز، از جمله نیروهای سرکوبگر، برای تحمیل اراده خود بر مردمش می باشد.

اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی محدود، اما امیدوار کننده­ ای که در طول دوره تصدی محمد خاتمى ـ رئیس جمهور سابق ـ به وقوع پیوسته بود، به وضوح پس زده شد.

دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژادِ تندرو، تصمیمِ ایران برای بازگشت به انزوای بین المللی، مبارزه طلبی، مقابله و شعارهای دوران انقلاب را نشان می داد.

این تغییر هشدار دهنده است، به ویژه هنگامی که در کنار آن، توسعه فعال تسلیحاتی ایران و تظاهرات عمومی مردم ایران در حمایت از فن آوری تسلیحاتی دیده شود.

به عنوان مثال، ایران به تازگی یک بمب افکن بدون سرنشین دوربرد جدید به نام «کرار» را با هیاهوی بسیار در تهران رونمایی نموده است.

در مراسم رونمایی، رئیس جمهور احمدی نژاد، این سلاح را به عنوان یک پیام آور شکوه و رستگاری برای بشریت؛ اما سفیر مرگ برای دشمنان ایران دانست.

این، سخن سختی برای یک سیاستمدار و شریک بین المللی است.

بعلاوه، برخی اذعان دارند که رژیم، خودش را در مواجهه با رشد مخالفت های داخلی و خارجی، تحت محاصره می بیند.

نقض حقوق بشر رژیم ایران نیز به خوبی مستندسازی شده است.

آنها اقلیت های قومی و مذهبی، از جمله گروه های مسلمان غیر شیعه، روشنفکران لیبرال، مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، همجنس گرایان و دیگران را تحت آزار و اذیت قرار داده اند.

همچنین رژیم ایران، طیف وسیعی از گروه های های شبه نظامی، از جمله حزب الله لبنان و فعالان شیعه شبه نظامی در عراق ـ که اقدامات تروریستی انجام می دهند ـ را به طور جدی از لحاظ مالی و آموزشی، پشتیبانی می کند.

برای حمایت از این فعالیت ها، از منابع ایران که شامل ذخایر نفتی قابل توجه است، تحت نظارت دولت استفاده شده است.

در این شرایط، اقدام نظامی آمریکا علیه ایران غیر عاقلانه است و ممکن است تنها به متحد کردن جناح های متخاصم درون حکومت ایران منجر شود.

اقدام نظامی ـ در زمانی که حمایت بیشتری از جامعه بین المللی مورد نیاز است ـ بیشتر به بی ثبات کردن منطقه و مردم کشور و تمایلات دموکراتیک آسیب می رساند.

رژیم ایران نیز چنین اقداماتی را به عنوان بهانه ای برای سرکوب بیشتر مخالفان داخلی خود و بهره برداری از تلفات جانی در جنگ تبلیغاتی علیه آمریکا و متحدان منطقه ای آن مورد استفاده قرار می دهد.

بنابراین، بکارگیری «نیروی نرم»، راه حل با دوام تری را برای مقابله با رژیم ایران ارائه می دهد.

این مقاله این استراتژی را پیشنهاد می دهد که باید این روایت را که «رهبر حال حاضر ایران، همانند حاکمان ظالم و مستبدی است که به امامان مقدس ظلم کردند و آنها را کشتند»، تقویت نمود.

ایران و تشیّع مدرن

ظهور انقلاب تشیع دوازده امامی در اواخر قرن بیستم، یک نوآوری در نگرش شیعه نسبت به سیاست بود.

نظریه سیاسی آیت الله موسوی خمینی، دکترین ولایت فقیه را گسترش داد.

خمینی پیشنهاد کرد که تنها یک فقیه شیعۀ معتبر و مقتدر می تواند در زمان غیبت امام زمان (امام مهدی که در آخرالزمان ظهور می کند) حکومت کند.

این دکترین قرن ها انفعال سیاسی شیعۀ دوازده امامی، که با بی اعتمادی دیرینه به سیاست و تمایل به خروج از چنین شرایطی همراه بود، را از بین برد.

با این وجود، دکترین نوآورانۀ سیاسی خمینی (پس از سال ها آشوب داخلی) در تبدیل شدن به پایه و اساس رژیم آخوندیِ استبدادیِ امروز ایران موفق گردید.

در طول تاریخ، شیعیان در مقابل تسلط و نفوذ سیاسیِ شاخۀ اهل سنت اسلام، همواره در اقلیت بودند و تحت رهبریِ یک خط خاص از مردان از خانه پیامبر (اهل بیت) پشتیبانی می شدند.

بر طبق عقاید شیعه، این مردانِ با فضیلت و معصوم، توسط کسانی که در قدرت بودند به حاشیه رانده شده، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و در نهایت به قتل رسیدند.

شیعیان با مراجعه به این خط از دوازده مرد، از تبار حضرت محمد عنوان «امامت» داده اند. این ائمه به عنوان تنها رهبران مذهبی سیاسیِ مشروع اسلام، به رسمیت شناخته شده اند و وفاداری به آنها از باورهای قطعیِ شیعیان است.

هنگامی که خط این ائمه به پایان رسید، با توجه به نظر اکثریت شیعه (شیعیان اثنی عشری)، یک گروه از دانشمندان و یا روحانیون ظهور کردند تا رهبری و هدایت جامعه اسلامی شیعه را تا زمان ظهور امام زمان به عهده گیرند.

حادثه کربلا

با توجه به متون سنتی و مقدس شیعه، همه ائمه بجز امام دوازدهم توسط دشمنان داخلی «اسلام واقعی»، معمولا به دستور خلفا و حاکمان امپراتوری بزرگ مسلمان، به قتل رسیده اند.

درنتیجه شیعیان به امور سیاسی، به دید یک نهاد عمیقاً فاسد که توسط اشرار و مردان علاقه مند به قدرت و ثروت اشغال شده نگاه می کردند. به نظر می رسید که کلّ جهان مکانی برای درد و رنج و بی عدالتی بود.

این ایده به وضوح در داستان کربلا مشهود است، جایی که امام سوم (حسین بن علی)، نوه محمد پیامبر، توسط سربازان خلیفه اموی وقت، یعنی یزید سر بریده شد و بسیاری از خانواده اش هم ذبح شدند.

این داستان در منابع متعددی روایت شده، اما هیچ شرح متعارف خاصی برای آن وجود ندارد.

روایت متداول ذکر می کند که خانواده امام حسین، شامل برادر ناتنی او «عباس»، پسر بزرگش «علی اکبر»، پسر دیگرش «علی زین العابدین» (امام چهارم)، خواهرش «زینب دختر علی»، پسر کوچکش «علی اصغر»، دخترش «سکینه» و بسیاری دیگر می شدند.

آنها توسط یک ارتش عظیم هزاران نفری از سربازان اموی، به رهبری فرمانده نظامی یزید، یعنی شمر، محاصره شدند.

بعد از روزها مذاکره و درگیری، نبرد در دهم محرم، که به روز عاشورا معروف است، آغاز شد.

صحابه حسین که تعدادشان بشدت کمتر از طرف مقابل بود، برای مواجهه با سپاه دشمن خارج شدند و قبل از شهادت، در برابر حملۀ ویرانگرِ تیر، نیزه، و شمشیر، قهرمانانه و بطور حیرت آوری جنگیدند.

با اینکه تمام مردانِ خانوادۀ حسین بجز پسرش «علی زین العابدین» (که بشدت مریض بود)، کشته شدند، او بر مرکب نشست تا آخرین ایستادگی قهرمانانه خود را به منصه ظهور برساند.

در میدان جنگ، حسین به تنهایی با کل ارتش مواجه کرد و صدها نفر را یک به یک کشت. در نهایت، امویان خائنانه همگی به یکباره حمله کردند.

پس از برداشتن جراحات خونین متعدد، حسین در نهایت توسط شمر سر بریده شد. پس از آن، سر بریده حسین، همراه با چند تن از بازماندگان، به سوی خلیفه، یزید، که در دمشق بود آورده شد.

حوادثِ کربلا به طور کامل و با جزئیات نمایشی و خونباری در سنت شیعه بازگو می گردد.

آنها بر طبق رسوم مذهبی، هر ساله روز مقدس عاشورا را گرامی می دارند.

در موارد بسیار افراطی، مراسم بزرگداشت شامل اعمال زنجیرزنی و قمه زنی برای سوگواری درد و رنج امام حسین (ع) و خانواده اش می باشد.

داستان کربلا به عنوان الگوی مبارزه­ی نهایی بین خوب (حسین) و بد (خلیفه یزید) در جهان و آزادی در برابر استبداد و بی عدالتی شناخته شده.

با توجه به این جهان بینیِ شیعیان دوازده امامی در اسلام، ظهور رژیم آخوندیِ ایران هر دو نادر و مخاطره آمیز است.

(امام)خمینی قادر به بسیج داستان کربلا در برابر حکومت استبدادی شاه بی دین (محمد رضا پهلوی) و سرنگونی دولت او بود.

حال اگر بخواهیم روایت کربلا را شبیه سازی کنیم، روحانیون شیعه، به رهبری خامنه ای، در حال حاضر در نقش ...می باشند. روحانیون حاکم به منظور منحرف ساختن تهدیدهای داخلی، نقش مستبدان را به بیرون از ایران و به ایالات متحده، و یا چهره های سیاسی خاص مانند جورج دبلیو بوش، تونی بلر، و یا آریل شارون هدایت نمودند.

با این حال، آسیب پذیری مهم و قابل توجهی به این قیاس نامطلوب در روایت کربلا باقی می ماند، که خود رژیم ایران با رفتار و وحشیانه و سرکوب استبدادی مردمش از آن پشتیبانی می کند.

همانطور که قبلا گفته شد، روایت کربلا بیانگر درگیریِ دوطرفۀ آرمانی بین خوب و بد، و یا میان آزادی و استبداد است.

کسی نمی تواند خارج از این درگیری دوطرفه وجود داشته باشد. بنابراین، نقش حسین (ع) به منظور قرار دادن رژیم ایران در نقش یزید و دیگر خلفای مستبد و ستمگر که مطابق با روایات شیعه امامان مقدس را اذیت و آزار کردند و کشتند، باید پر شود.

چهره ای که نقش امام حسین (ع) را پر می کند، آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی است. شیرازی در طول عمر خود، یک روحانی محترم و محبوب، و یکی از مراجع عظام (بالاترین رتبه در سلسله مراتب روحانیت شیعه دوازده امامی) بود که به زهد و ارتباط نزدیک با مردم عادی شناخته می شد.

او همچنین سید (از نوادگان محمد پیامبر) بود، که در بین شیعیان یک وجه تسمیۀ مهم محسوب می گردد. او بطور ویژه ای متصل با شهر مقدس کربلا بود (اگرچه دهه های آخر عمرش را در شهر مقدس قم سپری نمود).

پیروان او (شیرازیون) اغلب به «گروه کربلایی ها» مشهور بودند.

هنگامی که او در ماه دسامبر سال ۲۰۰۱ به طور ناگهانی در اثر سکته مغزی درگذشت، پیروان پریشان او اعتقاد داشتند که توسط رژیم ایران مسموم شده است.

شیرازی مدت طولانی منتقد خامنه ای، و همچنین دکترین خمینی در بحث ولایت فقیه بود، که به گفتۀ او به استبداد و دیکتاتوری منجر شده بود.

به علت مخالفت او، رژیم ایران مرتباً پیروانش را مورد آزار و اذیت، ضرب و شتم، بازداشت، شکنجه، و حتی اعدام می نمود. سرکوب رژیم در مورد شیرازی، پس از مرگ او نیز ادامه یافت؛ زمانی که نیروهای امنیتی به مراسم تشییع جنازه او حمله کرده و جنازه او را ربودند تا در یک قبر نامشخص به خاک سپرده شود.

ایده­ ی اینکه امام شیرازی (مخصوصاً با لقب امام) توسط خامنه ای و رژیم ایران مسموم شد، یک فکر ایده آل برای استفاده در این ضدّ روایت (پادروایت) است. ترویج این ایده، بویژه هدف قرار دادن علی خامنه ای، پتانسیل مرتبط کردن حکومت ایران با یزید را فراهم می آورد.

مرگ ائمه اطهار

کلمه امام به معنای واقعی کلمه به معنی رهبر و یا کسی است که جلوتر از بقیه ایستاده است. در اسلام سنی، این یک سِمَت معمول برای رهبر دینی و عبادی است، اما در اسلام شیعی، عبارت امام یک لقب مخصوص برای خط معصوم رهبران از نسل محمد پیامبر (ص) از طریق دختر ایشان فاطمه زهرا (س) و همسرش علی (ع) می باشد.

در موارد بسیار خاص، ممکن است به یک محقق و یا فقیه محترم شیعه عنوان امام اعطا گردد، که شاید نشان می دهد که این شخص محترم یک ارتباط معنوی با امام غائب (امام مهدی (عج)) داشته است.

به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آیت الله العظمی روح الله خمینی، عنوان امام توسط مریدان او داده شد.

با این حال، بر خلاف ائمه معصومین، خمینی به قدرت سیاسی مطلق صعود نمود و به دلایل طبیعی درگذشت.

پیروزی انقلابیِ خمینی، اصلاً با ائمه اطهار ـ که همگی بجز امام دوازدهم شهید شدند ـ متناسب نیست.

امام اول (علی بن ابی طالب) بعد از سه نفر به خلافت رسید، اما با مخالفت خشونت آمیز حداقل سه فرقه از مسلمانان مواجه شد که عبارت بودند از : اهل سوریه به رهبری معاویه، حامیان عایشه و نهایتاً خوارج. علی (ع) در نهایت توسط یکی از خوارج، با استفاده از شمشیرِ مسموم ترور شد.

در واقع ثابت می شود که سم، روش ترور ائمه معصومین بوده است.

جانشین علی (ع)، حسن (ع)، بنا به گزارش ها در یک توطئه توسط خلیفه وقت یعنی معاویه مسموم شد.

برادرش حسین (ع) (که به سیدالشهدا معروف است) مسموم نشد اما در یک مبارزه نابرابر در سرزمین کربلا کشته شد و سر از تنش جدا گردید.

عقیده بر این است که دیگر ائمه باقیمانده نیز بجز امام دوازدهم توسط خلفای وقت مسموم شدند.

با توجه به اعتقاد شیعه، امام دوازدهم، مهدی، در اواخر قرن نهم میلادی در سامرای عراق غائب شد.

بنا به روایات معتبری که وجود دارد، پس از مرگ امام یازدهم، حسن العسکری، در میان شیعیان این نگرانی بود که چه کسی جانشین او خواهد شد.

در نهایت مشخص شد که امام مخفیانه یک پسر در سال ۸۶۸ داشته و تنها مورد اعتماد ترین اطرافیانش از وجود کودک مطلع بوده اند.

بنا به روایات، خلیفه وقت حتی مادر امام دوازدهم را زندانی کرد، به منظور اینکه او را مجبور به فاش کردن محل پسرش کند، اما او خودداری نمود و فرار کرد.

دشمنان ائمه تلاش کردند تا این پسر را یافته و به قتل برسانند، اما او در سال ۸۷۳ میلادی در سرداب سامرا از نظرها غائب گردید.

این امام غائب تا زمانی که خدا لازم بداند، به زندگی در این جهان ادامه خواهد داد و یک روز ظهور خواهد کرد تا کنترل جهان را برای بازگرداندن عدل و برابری بدست گیرد.

حافظه تاریخی ممکن است با گزارشات ویژه ای که در منابع روایی شیعه آمده است مغایرت داشته باشد، اما این روایات خودشان چیزهایی هستند که مهم باقی می مانند: «حاکمان سیاسی نامشروع استبدادی (خلفا) و عوامل آنها، ائمه ای را که رهبران اسلامی حقیقی از نسل پیامبر بودند، مسموم کردند.»

این عنصر اصلی ای است که برای ما مهم است و ما را به شخصیت امام شیرازی علاقه مند می کند.

مرگ امام شیرازی

پس از سال ها بازداشت خانگی در شهر قم، شیرازی در ماه دسامبر سال ۲۰۰۱ به طور ناگهانی در اثر سکته مغزی درگذشت.

بسیاری از پیروان او معتقد بودند که شیرازی با استفاده از سم، توسط خامنه ای و رژیم ایران ترور شده است.

این اتهامات به صورت تئوری های توطئه است که کاملاً متناسب با روایت شیعه موجود در مورد شهادت ائمه معصومین به دست حاکمان مستبد زمانشان است.

این باورها با رفتار تکان دهنده رژیم ایران پس از مرگ شیرازی هر چه بیشتر تقویت شد.

از آنجا که صفوف گسترده در مراسم تشییع جنازه برای شیرازی به سمت خانه اش در قم حرکت کردند، نیروهای امنیتی ایران، با لباس های مستتر، در صفوف منظم یورش برده، به همراهان پای تابوت حمله کردند و جسد شیرازی را ربودند، که قبل از دزدیدن آن بوسیله مینی بوسی که برای این کار تعبیه شده بود، جسد دو بار بخاطر هرج و مرج بوجود آمده، به روی خیابان سقوط کرد.

تصاویر این صحنه، با وجود خاموشی رسانه های دولتی در ایران که هیچ چیز غیر عادی درباره این مراسم تدفین را منتشر نکردند، بعداً راه خود را بر روی اینترنت پیدا کرد (پایین را ببینید).

در مخالفت با خواسته های خود شیرازی، نیروهای امنیتی رژیم، بدن او را به زور و بدون اجازه خانواده اش در حرم حضرت معصومه (ص) به خاک سپردند.

قبر او در کف حرم بصورت نامشخص است، بخاطر قرار داشتن در بخش زنان برای بقیه غیر قابل دسترسی می باشد و علاوه بر آن توسط نیروهای امنیتی حکومت به سختی کنترل می گردد.

در سال ۲۰۰۵، گزارش شده است که یک گروه از زنان خانواده شیرازی، از جمله دخترهای ایشان، که قبر را بازدید کردند و در آن مکان نماز خواندند، برای چند ساعت توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند.

پس از مرگ شیرازی در سال ۲۰۰۱، پیروان او واژه محترم «امام» را به او نهادند، در حالی که رژیم تنها به خمینی لقب امام داده بود و حتی او را مجدِّد (تجدید کننده ایمان) در قرن معاصر دانستند.

اتاق کوچکی که شیرازی در قم در آن زندگی می کرد، به یک زیارتگاه تبدیل شده است و بازدیدکنندگان می توانند بیایند و از عمامه و تشک ساده ایشان که بر روی یک زمین لخت قرار گرفته عکس بگیرند.

استفاده از کربلا به عنوان «ضدّ روایت (پادروایت)»

روایت[۱] اصطلاحاً به «یک سیستم منسجم از داستان های سازماندهی شده­ی مرتبط و پی در پی که خواسته­ی معمول لفظی را برای رفع یک تضاد، با بکارگیری توقعات مخاطب، بر طبق خط سیر شناخته شده ای از فرم ادبی و لفظی آن بکار می گیرد.» گفته می شود.

وقتی طنین صدای یک روایت پس از گذشت سالها، بصورت فراتاریخی و عمیق در فرهنگی خاص جا می گیرد، به آن «فرا روایت »[۲] گویند. داستان کربلا یکی از همین فرا روایت ها است.

روحانیون ایران استفادۀ ویژه و سنگینی را از روایت کربلا به منظور بسیج احساسات انقلابی علیه شاه و کنترل دولت در سال ۱۹۷۹ کردند.

از آن زمان، آنها روایت کربلا را علیه مخالفان رژیم خود، به خصوص در برابر قدرت های خارجی مانند ایالات متحده بکارگیری نموده اند.

رژیم ایران، به رهبری آیت الله علی خامنه ای، خود را به به عنوان نگهبان یک دولت متدیّن اسلامی، در جهانی که گرفتار بی عدالتی و بی خدایی است، به تصویر می کشد.

حال، یک ضدّ روایت یا «پاد روایت» را می توان تحت عنوان «تغییر استراتژی مجموعه ای از رویدادها، با استفاده از یک داستان یا روایت متضاد یا مختلف» معنا کرد. شاه سرنگون و مورد حمایت آمریکا در ایران تلاش کرده بود، برای مشروعیت بخشیدن به حکومت و دولت خود، روایت خاص خود را در یادآوری «سلسله امپراتوری پیش از اسلام در ایران» بازگو نماید.

این روایت نمی توانست در مقابل استقرار مذهب تشیع، بعنوان یک «پاد روایت» بکار رود. «ضدّ روایت» شاه، نه تنها موفق به تکذیب ادعاها و قیاس های موجود در کربلا نشد؛ بلکه خودِ این که شاه به طور آگاهانه به عنوان نمونه ای از پادشاهان قبل از اسلام (بت پرست) و امپراتورهایی مثل ساسانیان شناساخته شد، تصویر شاه را بعنوان شخصی بی دین، مستبد و فاسد و ضدّ اسلام در میان مردم تقویت نمود.

همچنین، شاه، به دور از مشروعیت بخشیدن به حکومت خود، روایت کسانی که او را با یزید ستمگر مقایسه می نمودند را تقویت نمود.

در نتیجه، یک ضدّ روایت یا «پادروایتِ» مؤثر و موفق، باید سه چیز را دارا باشد:

۱)- ادعاهای داستان اولیه و اصلی را توسط واژگون جلوه دادن و از نو طرح ریزی کردنِ قیاس ها و تشابهات، منتشر کند و نفوذ دهد.

۲)- در مورد حقّانیت آن شک ایجاد کند.

۳)- آنها را با یک روایت و داستان از واقعه ای بزرگتر جایگزین نماید.

روایت کربلا، پتانسیل کافی را برای تحقق هر سه مورد ذکر شده، علیه رژیم کنونی ایران دارا می باشد.

توصیه ها

از زمان حکومت صفویه، یعنی زمانی که مراسمات شیعه دوازده امامی توسط حکومت بعنوان یک خاکریز (سد) در برابر حکومت های سنی ـ مثل ازبک ها، مغول ها و عثمانی ها که در حاشیه ایران وجود داشتند ـ ترویج می شد، داستان کربلا با ایرانیان در هم تنیده شده است.

یک تحقیق بسیار عالی در مورد این پدیده، اثر آقای کامران آقایی به نام «شهید کربلا: سمبل ها و شعائر شیعی در ایران مدرن» می باشد.

آقایی در این اثر گفته است که: سمبل ها و شعائر مذهبی داستان کربلا، نافذترین بیان و تجلی از ایده آل های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی را در طول یک قرن و نیم گذشته تشکیل می دهد.

فعالان حوزه ارتباطات استراتژیک، باید توجه خود را به داستان کربلا معطوف نمایند و راه هایی را برای بکارگیری آن علیه طرفداران استبدادی رژیم ایران به خصوص رهبر ایران (علی خامنه ای) کاوش نمایند.

یک ضدّ روایت (پاد روایت) مؤثر باید در تاریخ فرهنگی این منطقه ریشه دار گردد؛ ولی نه بصورت آشکارا، بلکه بطور مختصر. یعنی این کار نمی تواند بصورت تبلیغاتی انجام پذیرد، بلکه هدف باید تقویت و نیروبخشی به داستان فرهنگی موجود باشد.

پیروان امام شیرازی در حال حاضر توانایی خود را در استفاده از اینترنت و ابزارهای رسانه ای جدید، به منظور گسترش و انتشار تهالیم معلم محترم خود، نشان داده اند.

این صداها می تواند از طریق ابزارهای رسانه ای جدید تقویت گردد و در متن داستان کربلا قرار گیرد.

استفاده از این کار ممکن است بعنوان یک «ضد روایت» علیه رژیم ایران و ادعاهایش افزایش یابد و برای شیعیان اثنی عشریِ سرتاسر عالم از جمله لبنان، عراق و پاکستان ارائه گردد.

یکی از روش ها، می تواند استفاده از ویدئوی آنلاین به منظور به تصویر کشیدن چهره­ی شیرازی و خامنه ای در نقش و جایگاه مورد نظر باشد.

یکی دیگر از روش ها، ساخت مستندهایی به زبان فارسی، به منظور تکرار «ادعای ترور و مسمومیت شیرازی» است.

خود رژیم ایران برخی محصولات و تولیدات را به منظور تلاش در جهت بی اعتبار ساختن و مشکوک جلوه دادن وقایع حول مرگ «ندا آقا سلطان» در طول وقایع بعد از انتخابات ۲۰۰۹ میلادی (فتنه ۸۸) مورد استفاده قرار داد.

دوره زمانی ایده آل برای انتشار چنین پیام هایی، ماه محرم و منتهی به روز مقدس عاشورا است. این زمانی است که مسلمانان شیعه بیشتر به لحاظ عاطفی، معنوی و جسمی از روایت کربلا آگاه هستند.

هرگونه تلاش برای از بین بردن انتشار این پیام، یا سرکوب حامیان شیرازی، تنها روایت کربلا را از اذیت و آزارهای سیاسی رژیم ایران و بازیگری آنها در نقش یزید ستمگر، که خشونت را به جای تقوا اجرا می نمود، تغذیه و تقویت می کند.

پارلمان آمریکا نیز باید در انجام برخی فعالیتها مخصوصاً در میان دانشجویان دانشگاه ها، محتوای کتاب ها، جزوات، فرستنده های رادیویی (مثل صدای آمریکا ، رادیو آزاد آسیا)، تلویزیون (مثل الحوراء) یا برخی ابزارهای مبتنی بر وب مانند بلاگ ها سهولت سازی انجام دهد.

همچنین، ایالات متحده آمریکا باید روابط فرهنگی با شیرازی ها را در داخل و خارج بخوبی انجام دهد و با استفاده از رابطه­ی خوب خود با حکومت سعودی، آزادی فعالیت بیشتر گروه های آنان را در شرق این کشور (قطیف و بحرین) تقویت نماید. ایالات متحده به متحدانی در جهان اسلام که به زندگی مسالمت آمیز و دموکراسی باور داشته باشند، نیاز دارد.

شیرازی ها برای انجام چنین کاری مناسب هستند.

با این وجود، اهمیت این گروه نباید بیش از حد در ابعاد جهانی مطرح شود؛ زیرا آنها گروه اقلیتی از شیعه هستند، که خودِ شیعه نیز در جهان اسلام در برابر شاخه سنی ـ که جمعیت حداکثری از اسلام را تشکیل می دهد ـ در اقلیت قرار دارد.


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳ | 20:53 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

حقوق بشر را از دیدگاه علی علیه السّلام

حقوق بشر را از دیدگاه علی علیه السّلام

مسئله ی حقوق بشر و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، در جهان به یک طنز تبدیل شده است . کسانی که شعار حقوق بشر می دهند که خود ،  نقض کننده ی آن هستند . 

در این نوشتار ، به بررسی حقوق بشر از دیدگاه امام علی علیه السّلام می پردازیم . ای کاش همه ی سیاست مدارانی که ادعا های پر طمطراق دارند ، یک بار هم که شده ، نامه ی حضرت علی علیه السّلام به مالک اشتر را بخوانند و عبرت بگیرند. 

 در جهان پر از ظلم امروز که عده ی زیادی بر اثر فقر وبیماری ، و نیز استعمار کشورهای به اصطلاح متمدن در حال مرگ تدریجی هستند و یا گرفتار   آلودگی محیط زیست ، انواع جنگ ها و اختلاف ها ، سخن گفتن از حقوق بشر اسلامی ضروری است . 

 

بخش هایی از نامه ی امام علی علیه السّلام  به مالک اشتر رحمت الله (با تلخیص): 


    خدا را، خدا را، در باب طبقه فرودست : 

کسانی که بیچارگان‌اند از مساکین ونیازمندان و بینوایان و زمینگیران.در این طبقه، مردمی هستند سائل و مردمی‌هستند، که در عین نیاز روی سؤال ندارند.خداوند حقی برای ایشان مقرر داشته و ازتو خواسته است که آن را رعایت کنی، پس، در نگهداشت آن بکوش.برای اینان دربیت المال خود حقی مقرر دار و نیز بخشی از غلات اراضی خالصه اسلام را، در هرشهری، به آنان اختصاص ده.زیرا برای دورترینشان همان حقی است که‌نزدیک ترین شان  از آن برخوردارند.و از تو خواسته‌اند که حق همه را، اعم از دور ونزدیک، نیکو رعایت کنی.سرمستی و غرور، تو را از ایشان غافل نسازد، زیرا این‌بهانه که کارهای خرد را به سبب پرداختن به کارهای مهم و بزرگ از دست دادن ، هرگز پذیرفته نخواهد شد. پس مت‌خود را از پرداختن به نیازهایشان دریغ مدار و به تکبر بر آنان چهره‌دژم  منمای و کارهای کسانی را که به تو دست نتوانند یافت، خود، تفقد و بازجست‌نمای.اینان مردمی هستند که در  نظر دیگران بیمقدارند و مورد تحقیر رجال‌حکومت.کسانی از امینان خود را که خدای ترس و فروتن باشند، برای نگریستن درکارهایشان برگمار تا نیازهایشان را به تو گزارش کنند .

   ای مالک، بدان که تو را به بلادی فرستاده‌ام که پیش از تو دولتها دیده، برخی دادگر و برخی ستمگر. و مردم در کارهای تو به همان چشم می‌نگرند که تو درکارهای والیان پیش از خود می‌نگری و درباره تو همان گویند که تو درباره آنها می‌گویی و نیکوکاران را از آنچه خداوند درباره آنها بر زبان مردم جاری ساخته، توان شناخت باید بهترین اندوخته‌ها در نزد تو، اندوخته کار نیک باشد. پس زمام هواهای نفس خویش فروگیر و بر نفس خود، در آنچه برای او روا نیست، بخل بورز که بخل ورزیدن بر نفس، انصاف دادن است در آنچه دوست دارد یا ناخوش  می‌شمارد.مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت‌شماری، زیراآنان دو گروهند یا همکیشان تو هستند یا همانندان تو درآفرینش.  

از آنها خطاها سر خواهد زد و علت هایی عارضشان خواهد شد و به عمد یا خطا، لغزشهایی کنند، پس، از عفو و بخشایش خویش نصیبشان ده، همانگونه که دوست داری که خداوند نیز از عفو و بخشایش خود تو را نصیب دهد. زیرا تو برتر از آنها هستی و آنکه تو را بر آن سرزمین ولایت داده، برتر از توست و خداوند برتر از کسی است که تو را ولایت داده است. ساختن کارشان را از تو خواسته و تو را به آنها آزموده است.

 
   باید که محبوبترین کارها در نزد تو، کارهایی باشد که با میانه‌روی سازگارتر بود و با عدالت دم سازتر و خشنودی رعیت را در پی داشته باشد زیرا خشم توده‌های مردم، خشنودی نزدیکان را زیر پای بسپرد و حال آنکه،خشم نزدیکان اگر توده‌های مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد.

  خواص و نزدیکان کسانی هستند که به هنگام فراخی و آسایش بر دوش والی باری گران‌اند و چون حادثه‌ای پیش آید کمتر از هر کس به یاریش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والی می‌طلبند و اگر عطایی یابند، کمتر از همه سپاس می‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش می‌پذیرند. در برابر سختیهای روزگار، شکیباییشان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهی مسلمانان و ساز  و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس، باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزونتر باشد.

   و نباید که نیکوکار و بدکار در نزد تو برابر باشند، زیرا این کار سبب شود که‌نیکوکاران را به نیکوکاری رغبتی نماند، ولی بدکاران را به بدکاری رغبت‌بیفزاید.باهر یک چنان رفتار کن که او خود را بدان ملزم ساخته است.و  بدان، بهترین چیزی که‌حسن ظن والی را نسبت‌به رعیتش سبب می‌شود، نیکی کردن والی است در حق رعیت و کاستن است از بار رنج آنان و به اکراه وادار نکردنشان به انجام دادن کارهایی‌که بدان ملزم نیستند.... . .

    چرب‌زبانی و ستایش به خودپسندیش نکشاند.از تشویق و ترغیب دیگران به یکی‌از دو طرف دعوا متمایل نشود.چنین کسان اندک به دست آیند، پس داوری مردی‌چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگهدار.و در بذل مال به او، گشاده دستی به‌خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد.و او را در نزد خود چنان‌منزلتی ده که نزدیکانت درباره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان‌ماند.در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست‌بدکاران اسیر است ،  از روی هوا وهوس در آن عمل می‌کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده‌اند.

 
    با مردم چنان باش، که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی، عذرت پذیرفته‌آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگران‌اند و چنان باش که‌برای یک یک آنان در پیشگاه خداوندی، در ادای حق ایشان،  عذری توانی داشت. ..

    تیمار دار یتیمان باش و غمخوار پیران از کار افتاده که بیچاره‌اند و دست‌سؤال پیش‌کس دراز نکنند و این کار بر  والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران‌آید.و گاه باشد که خداوند این دشواریها را برای کسانی که خواستار عاقبت نیک‌هستند، آسان می‌سازد.آنان خود را به شکیبایی وامی‌دارند و به وعده راست‌خداوند،  درباره خود اطمینان دارند.

    برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان‌پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضرتوانند شد و، برای خدایی که آفریدگار توست، در برابرشان  فروتنی نمایی و بفرمای‌تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسپانان به یک سو شوند، تا سخنگویشان بی‌هراس‌و  بی‌لکنت زبان سخن خویش بگوید.که من از رسول الله(صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می‌گفت:پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون‌لکنت زبان حق خود را از قوی دست‌بستاند.پس تحمل نمای، درشتگویی یا عجز آنها را در سخن گفتن.و تنگ حوصلگی و خودپسندی را از خود دور ساز تا  خداونددرهای رحمتش را به روی تو بگشاید و ثواب طاعتش را به تو عنایت فرماید.اگرچیزی می‌بخشی، چنان بخش که گویی تو را گوارا افتاده است و اگر منع می‌کنی، باید که منع تو با مهربانی و پوزشخواهی همراه بود. سپس کارهایی است که باید خود به انجام دادنشان پردازی. از آن جمله، پاسخ‌دادن است‌به کارگزاران در جاییکه دبیرانت درمانده شوند.دیگر برآوردن نیازهای‌مردم است در روزی که بر تو عرضه می‌شوند، ولی دستیارانت در ادای آنها درنگ وگرانی می‌کنند.کار هر روز را در همان روز به انجام رسان، زیرا هر روز را کاری است‌خاص خود .

    بپرهیز از خونها و خونریزیهای بناحق.زیرا هیچ چیز، بیش از خونریزی بناحق، موجب کیفر خداوند نشود و  بازخواستش را سبب نگردد و نعمتش را به زوال نکشد و رشته عمر را نبرد. خداوند سبحان، چون در روز حساب  به داوری در میان مردم‌پردازد، نخستین داوری او درباره خونهایی است که مردم از یکدیگر ریخته‌اند.پس‌مباد که حکومت‌خود را با ریختن خون حرام تقویت کنی، زیرا ریختن چنان خونی‌نه تنها حکومت را ناتوان و سست‌سازد، بلکه آن را از میان برمی‌دارد یا به دیگران‌می‌سپارد.اگر مرتکب قتل عمدی شوی، نه در برابر خدا معذوری، نه در برابر من، زیراقتل عمد موجب قصاص می‌شود....

    از شتاب کردن در کارها پیش از رسیدن زمان آنها بپرهیز و نیز، از سستی در انجام‌دادن کاری که زمان آن فرا  رسیده است و از لجاج و اصرار در کاری که سررشته‌اش ‌ناپیدا بود و از سستی کردن در کارها، هنگامی که راه رسیدن به هدف باز و روشن‌است، حذر نمای.پس هر چیز را به جای خود بنه و هر کار را به هنگامش به  انجام‌رسان. .  

    و بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی، چیزی را که همگان را در آن حقی است‌یا خود را به نادانی زنی در آنچه توجه تو به آن ضروری است و همه از آن آگاه‌  اند. زیرا بزودی آن را از تو می‌ستانند و به دیگری می‌دهند.زودا که حجاب از برابر دیدگانت‌برداشته خواهد شد و بینی که داد مظلومان را از تو می‌ستانند.به هنگام خشم‌خویشتن دار  باش و از شدت تندی و تیزی خود بکاه و دست‌به روی کس بر مدار وسخن زشت‌بر زبان میاور و از اینهمه، خود را در امان دار باز ایستادن ازدشنامگویی و به تاخیرافکندن قهر خصم، تا خشمت فرو نشیند و زمام اختیارت به‌دستت آید، و تو بر خود مسلط نشوی مگر آنگاه که بیشتر همت‌یاد بازگشت‌به‌سوی پروردگارت شود.


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : سه شنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۳ | 0:38 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

نشانه‌شناسی داعش بر اساس تحلیل گفتمان

نشانه‌شناسی داعش بر اساس تحلیل گفتمان

راهپیمایی عظیم شیعیان در اربعین حسینی که عظمت شیعه و قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ دنیا کشاند و همگان را شگفت زده کرد و طمع دشمنان را برانگیخت؛ زمینه‌ای برای راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه در تقابل با گفتمان اسلام ناب را فراهم آورده است.

مقاله حاضر تحلیلی است از آقای محمد علی وکیلی که در روزنامه ابتکار به عنوان سر مقاله به چاپ رسیده است این مقاله حاوی نکات مثبتی است که میتواند در ایجاد بصیرت در شناخت گفتمانهای خارج از چهار چوب اسلام ناب محمدی مورد مداقه و دقت نظر قرار گیرد خواندن آنرا را به همگان توصیه میکنم.

در دوران پسامدرن جنگ بر سر تصاحب نشانه های مشروعیت زاست. نشانه اعم از واژه هایی مقبول همگان مانند عدالت، آزادی، اشخاص، مفاخر ملی، و نیز مفاهیم برخاسته از وقایع تاریخی و مراسم نمادین می‌باشد. جنگ بر سر هژمونیک کردن و فراگیر کردن دال های مرکزی گفتمان هاست. برخی نشانه ها به آسانی به تصاحب گفتمان ها در می‌آیند و برخی به سختی و بعضی نیز هیچ گاه مصادره نمی‌شوند. مثلاً نشانه آزادی راحت تر از عدالت به تصاحب گفتمان روشنفکری در می‌آید و اسلام آمریکایی به راحتی به تصاحب گفتمان غرب در می‌آید. اما نشانه هایی چون شهادت، ایثار، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی هرگز به تصاحب گفتمان اسلام آمریکایی در نمی‌آیند. عاشورا به عنوان یک نشانه با گفتمان انقلاب اسلامی سازگارتر است تا با گفتمان اسلام غیر سیاسی و اسلام متحجران. گاهی هم گفتمان ها نشانه واحدی را تصاحب می‌کنند اما معانی متفاوتی از آن مد نظر دارند. به عبارتی دال مرکزی گفتمان ها در لفظ مشترک است ولی در معنا متفاوتند. اسلام در گفتمان امام (ره) به یک هویت جمعی به عنوان نقشه راه اشاره دارد. بر این اساس اسلام سیاسی به عنوان دال مرکزی این گفتمان غیریت زا شد. وقتی اسلام به عنوان هویت اصلی دال مرکزی گفتمان امام گردید، شاخص هایی پیدا نمود که از آن جمله می‌توان به عدالت خواهی، آزادی، حمایت از مظلوم، امت گرایی، مردم محوری، ظلم ستیزی و استکبارستیزی اشاره کرد. این گفتمان با نشانه های برشمرده شده عنوان گفتمان اسلام ناب محمدی را پیدا کرد و تحت این عنوان با ضد خود، یعنی اسلام آمریکایی، به تقابل پرداخت. دال مرکزی گفتمان اسلام آمریکایی نیز اسلام است، اما با تعریفی وارونه و متمایز با آنچه در گفتمان ناب از اسلام مراد است. در اینجا اسلام منهای سیاست و سازگار با سکولاریسم و منطبق بر خواست آمریکا است. اگر درآنجا عدالت و وحدت مذهبی و ستیز با استکبار دال شناور می‌باشد در اینجا تسامح و مدارا و سازش با غرب و خشونت مذهبی اصل است. اسلام در گفتمان اسلام آمریکایی یک کلیشه و کلمه ای بدون محتوا می‌باشد. اسلام در گفتمان امام (ره) طرحی جامع برای اداره بهتر زندگی این جهان و آن جهان است ولی در روایت آمریکایی ظاهری صرف است که برای توجیه وضع موجود و مشروعیت بخشی به حکومت حاکمان به کار می‌رود.

مردم، دفاع از مستضعفین و آزادی در گفتمان اسلام آمریکایی جایی ندارد پس برغم اینکه کلمه اسلام دال مرکزی هر دو گفتمان می‌باشد، اما تضاد گفتمانی دارند و این دو ذیل هیچ فراگفتمان واحدی قرار نمی‌گیرند و این یعنی آنها رابطه ای افقی دارند. هر دو شبیه دو خط موازی از شروع انقلاب اسلامی در اصطکاک بوده اند و هر کدام با تولید خرده گفتمان هایی وارد منازعه با دیگری می‌شود. گفتمان اسلام ناب به عنوان یک فراگفتمان، منشاء و الهام بخش خرده گفتمان های داخلی و خارجی شده است. در داخل خرده گفتمان های اصولگرایی و اصلاح طلبی با رابطه ای افقی با همدیگر و در رابطه ای عمودی با فراگفتمان انقلاب اسلامی و ذیل آن خود را تعریف کرده اند و هر کدام یکی از عناصر و دال های شناور فراگفتمان را به عنوان دال مرکزی خود برگزیده و متناسب با ذائقه و سلیقه خود بقیه دال ها را اولویت بندی کرده اند. در خارج از کشور نیز گفتمان اسلام ناب خرده گفتمان مقاومت را در قالب حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، و حرکت های ناب دیگر در منطقه تولید نموده و هر روز نیز متناسب با شرایط و اقتضائات خرده گفتمانی با عنصر اسلام ناب را باز تولید می‌کند. در مقابل نظام استکبار با تکیه بر خوانش اسلام سازشکار و در چارچوب گفتمان اسلام آمریکایی به خرده گفتمان هایی برای تقابل با گفتمان اسلام ناب بها می‌دهد و هر روزه از یک مورد جدید رونمایی می‌کند. یک روز از خرده گفتمان القاعده رونمایی می‌کند و آن را پرورش می‌دهد و با این نام به اسلام ناب حمله می‌کند و با هدف اسلام هراسی اقدامات تروریستی انجام می‌دهد. وقتی پروژه خرده گفتمان القاعده به پایان رسید، با تغییر رویه، خود را در مقابلش قرار می‌دهد و برای اثبات هژمونی و به نام امنیت، خود را ناجی جهان معرفی می‌کند و با کشتن بن لادن پازل را کامل می‌نماید. همزمان النصره را پرورش می‌دهد و در جنگ نیابتی با گفتمان اسلام ناب به خط اول مقاومت که سوریه است وارد جنگ می‌شود این پروژه نیز تاریخ مصرف محدودی دارد، اهداف که محقق شد به سرعت نام عوض می‌کند و جایش را به داعش می‌دهد و این بار تلاش می‌کنند دامنه ستیز را به جنگ شیعه و سنی بکشانند. در داخل هم با باز پروری خرده گفتمان جندالله سعی در تضعیف مرزها و احیاناً راه اندازی جنگ شیعه و سنی را داشتند که آن هم به دلیل علاقمندی بدنه اهل تسنن ایران به فراگفتمان اسلام ناب راه به جایی نبرد. اکنون به نظر می‌رسد پروژه داعش به عنوان یک خرده گفتمان ذیل گفتمان اسلام آمریکایی نفس های آخر را می‌کشد و تاریخ مصرف آن از نظر تولید کنندگان رو به اتمام است و کارفرمای اسلام آمریکایی در حال تغییر خط تولید این خرده گفتمان و راه اندازی خرده گفتمان دیگری است. باید منتظر نشست و دید نام خرده گفتمان جدید کدام است و چه مختصات و محتوا و روشی دارد. اما به نظر نگارنده راهپیمایی عظیم شیعیان در اربعین حسینی که عظمت شیعه را به نمایش گذاشت و قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ دنیا کشاند و همگان را شگفت زده کرد و طمع دشمنان را برانگیخت؛ زمینه ای برای راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه در تقابل با گفتمان اسلام ناب را فراهم آورده است. تلاش جریان شیرازی برای تصاحب نشانه اربعین به نام خود و تحرک پر رنگ این جریان در همایش راهپیمایی عظیم امسال قابل تامل و هشدار دهنده می‌باشد. این جریان با حمایت های مالی انجام گرفته در فضای مجازی و ماهواره ای بسیار فعال و در اربعین امسال با نشانه و علم و کتل خودنمایی کرد و به این طریق می‌خواهد نماد اسلام سازشکار و سکولار را در مقابل نماد اسلام ناب و استکبارستیز ذیل نام امام حسین (ع) و شعار مشترک "لبیک یا حسین" به پیش ببرد. بنابراین شاید این بار هدف فراگفتمان اسلام آمریکایی، راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه و با تکیه بر نشانه های شیعی باشد. والسلام

در دوران پسامدرن جنگ بر سر تصاحب نشانه های مشروعیت زاست. نشانه اعم از واژه هایی مقبول همگان مانند عدالت، آزادی، اشخاص، مفاخر ملی، و نیز مفاهیم برخاسته از وقایع تاریخی و مراسم نمادین می‌باشد. جنگ بر سر هژمونیک کردن و فراگیر کردن دال های مرکزی گفتمان هاست. برخی نشانه ها به آسانی به تصاحب گفتمان ها در می‌آیند و برخی به سختی و بعضی نیز هیچ گاه مصادره نمی‌شوند. مثلاً نشانه آزادی راحت تر از عدالت به تصاحب گفتمان روشنفکری در می‌آید و اسلام آمریکایی به راحتی به تصاحب گفتمان غرب در می‌آید. اما نشانه هایی چون شهادت، ایثار، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی هرگز به تصاحب گفتمان اسلام آمریکایی در نمی‌آیند. عاشورا به عنوان یک نشانه با گفتمان انقلاب اسلامی سازگارتر است تا با گفتمان اسلام غیر سیاسی و اسلام متحجران. گاهی هم گفتمان ها نشانه واحدی را تصاحب می‌کنند اما معانی متفاوتی از آن مد نظر دارند. به عبارتی دال مرکزی گفتمان ها در لفظ مشترک است ولی در معنا متفاوتند. اسلام در گفتمان امام (ره) به یک هویت جمعی به عنوان نقشه راه اشاره دارد. بر این اساس اسلام سیاسی به عنوان دال مرکزی این گفتمان غیریت زا شد. وقتی اسلام به عنوان هویت اصلی دال مرکزی گفتمان امام گردید، شاخص هایی پیدا نمود که از آن جمله می‌توان به عدالت خواهی، آزادی، حمایت از مظلوم، امت گرایی، مردم محوری، ظلم ستیزی و استکبارستیزی اشاره کرد. این گفتمان با نشانه های برشمرده شده عنوان گفتمان اسلام ناب محمدی را پیدا کرد و تحت این عنوان با ضد خود، یعنی اسلام آمریکایی، به تقابل پرداخت. دال مرکزی گفتمان اسلام آمریکایی نیز اسلام است، اما با تعریفی وارونه و متمایز با آنچه در گفتمان ناب از اسلام مراد است. در اینجا اسلام منهای سیاست و سازگار با سکولاریسم و منطبق بر خواست آمریکا است. اگر درآنجا عدالت و وحدت مذهبی و ستیز با استکبار دال شناور می‌باشد در اینجا تسامح و مدارا و سازش با غرب و خشونت مذهبی اصل است. اسلام در گفتمان اسلام آمریکایی یک کلیشه و کلمه ای بدون محتوا می‌باشد. اسلام در گفتمان امام (ره) طرحی جامع برای اداره بهتر زندگی این جهان و آن جهان است ولی در روایت آمریکایی ظاهری صرف است که برای توجیه وضع موجود و مشروعیت بخشی به حکومت حاکمان به کار می‌رود.

مردم، دفاع از مستضعفین و آزادی در گفتمان اسلام آمریکایی جایی ندارد پس برغم اینکه کلمه اسلام دال مرکزی هر دو گفتمان می‌باشد، اما تضاد گفتمانی دارند و این دو ذیل هیچ فراگفتمان واحدی قرار نمی‌گیرند و این یعنی آنها رابطه ای افقی دارند. هر دو شبیه دو خط موازی از شروع انقلاب اسلامی در اصطکاک بوده اند و هر کدام با تولید خرده گفتمان هایی وارد منازعه با دیگری می‌شود. گفتمان اسلام ناب به عنوان یک فراگفتمان، منشاء و الهام بخش خرده گفتمان های داخلی و خارجی شده است. در داخل خرده گفتمان های اصولگرایی و اصلاح طلبی با رابطه ای افقی با همدیگر و در رابطه ای عمودی با فراگفتمان انقلاب اسلامی و ذیل آن خود را تعریف کرده اند و هر کدام یکی از عناصر و دال های شناور فراگفتمان را به عنوان دال مرکزی خود برگزیده و متناسب با ذائقه و سلیقه خود بقیه دال ها را اولویت بندی کرده اند. در خارج از کشور نیز گفتمان اسلام ناب خرده گفتمان مقاومت را در قالب حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، و حرکت های ناب دیگر در منطقه تولید نموده و هر روز نیز متناسب با شرایط و اقتضائات خرده گفتمانی با عنصر اسلام ناب را باز تولید می‌کند. در مقابل نظام استکبار با تکیه بر خوانش اسلام سازشکار و در چارچوب گفتمان اسلام آمریکایی به خرده گفتمان هایی برای تقابل با گفتمان اسلام ناب بها می‌دهد و هر روزه از یک مورد جدید رونمایی می‌کند. یک روز از خرده گفتمان القاعده رونمایی می‌کند و آن را پرورش می‌دهد و با این نام به اسلام ناب حمله می‌کند و با هدف اسلام هراسی اقدامات تروریستی انجام می‌دهد. وقتی پروژه خرده گفتمان القاعده به پایان رسید، با تغییر رویه، خود را در مقابلش قرار می‌دهد و برای اثبات هژمونی و به نام امنیت، خود را ناجی جهان معرفی می‌کند و با کشتن بن لادن پازل را کامل می‌نماید. همزمان النصره را پرورش می‌دهد و در جنگ نیابتی با گفتمان اسلام ناب به خط اول مقاومت که سوریه است وارد جنگ می‌شود این پروژه نیز تاریخ مصرف محدودی دارد، اهداف که محقق شد به سرعت نام عوض می‌کند و جایش را به داعش می‌دهد و این بار تلاش می‌کنند دامنه ستیز را به جنگ شیعه و سنی بکشانند. در داخل هم با باز پروری خرده گفتمان جندالله سعی در تضعیف مرزها و احیاناً راه اندازی جنگ شیعه و سنی را داشتند که آن هم به دلیل علاقمندی بدنه اهل تسنن ایران به فراگفتمان اسلام ناب راه به جایی نبرد. اکنون به نظر می‌رسد پروژه داعش به عنوان یک خرده گفتمان ذیل گفتمان اسلام آمریکایی نفس های آخر را می‌کشد و تاریخ مصرف آن از نظر تولید کنندگان رو به اتمام است و کارفرمای اسلام آمریکایی در حال تغییر خط تولید این خرده گفتمان و راه اندازی خرده گفتمان دیگری است. باید منتظر نشست و دید نام خرده گفتمان جدید کدام است و چه مختصات و محتوا و روشی دارد. اما به نظر نگارنده راهپیمایی عظیم شیعیان در اربعین حسینی که عظمت شیعه را به نمایش گذاشت و قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ دنیا کشاند و همگان را شگفت زده کرد و طمع دشمنان را برانگیخت؛ زمینه ای برای راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه در تقابل با گفتمان اسلام ناب را فراهم آورده است. تلاش جریان شیرازی برای تصاحب نشانه اربعین به نام خود و تحرک پر رنگ این جریان در همایش راهپیمایی عظیم امسال قابل تامل و هشدار دهنده می‌باشد. این جریان با حمایت های مالی انجام گرفته در فضای مجازی و ماهواره ای بسیار فعال و در اربعین امسال با نشانه و علم و کتل خودنمایی کرد و به این طریق می‌خواهد نماد اسلام سازشکار و سکولار را در مقابل نماد اسلام ناب و استکبارستیز ذیل نام امام حسین (ع) و شعار مشترک "لبیک یا حسین" به پیش ببرد. بنابراین شاید این بار هدف فراگفتمان اسلام آمریکایی، راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه و با تکیه بر نشانه های شیعی باشد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000994#sthash.5o3TORqB.dpuf

در دوران پسامدرن جنگ بر سر تصاحب نشانه های مشروعیت زاست. نشانه اعم از واژه هایی مقبول همگان مانند عدالت، آزادی، اشخاص، مفاخر ملی، و نیز مفاهیم برخاسته از وقایع تاریخی و مراسم نمادین می‌باشد. جنگ بر سر هژمونیک کردن و فراگیر کردن دال های مرکزی گفتمان هاست. برخی نشانه ها به آسانی به تصاحب گفتمان ها در می‌آیند و برخی به سختی و بعضی نیز هیچ گاه مصادره نمی‌شوند. مثلاً نشانه آزادی راحت تر از عدالت به تصاحب گفتمان روشنفکری در می‌آید و اسلام آمریکایی به راحتی به تصاحب گفتمان غرب در می‌آید. اما نشانه هایی چون شهادت، ایثار، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی هرگز به تصاحب گفتمان اسلام آمریکایی در نمی‌آیند. عاشورا به عنوان یک نشانه با گفتمان انقلاب اسلامی سازگارتر است تا با گفتمان اسلام غیر سیاسی و اسلام متحجران. گاهی هم گفتمان ها نشانه واحدی را تصاحب می‌کنند اما معانی متفاوتی از آن مد نظر دارند. به عبارتی دال مرکزی گفتمان ها در لفظ مشترک است ولی در معنا متفاوتند. اسلام در گفتمان امام (ره) به یک هویت جمعی به عنوان نقشه راه اشاره دارد. بر این اساس اسلام سیاسی به عنوان دال مرکزی این گفتمان غیریت زا شد. وقتی اسلام به عنوان هویت اصلی دال مرکزی گفتمان امام گردید، شاخص هایی پیدا نمود که از آن جمله می‌توان به عدالت خواهی، آزادی، حمایت از مظلوم، امت گرایی، مردم محوری، ظلم ستیزی و استکبارستیزی اشاره کرد. این گفتمان با نشانه های برشمرده شده عنوان گفتمان اسلام ناب محمدی را پیدا کرد و تحت این عنوان با ضد خود، یعنی اسلام آمریکایی، به تقابل پرداخت. دال مرکزی گفتمان اسلام آمریکایی نیز اسلام است، اما با تعریفی وارونه و متمایز با آنچه در گفتمان ناب از اسلام مراد است. در اینجا اسلام منهای سیاست و سازگار با سکولاریسم و منطبق بر خواست آمریکا است. اگر درآنجا عدالت و وحدت مذهبی و ستیز با استکبار دال شناور می‌باشد در اینجا تسامح و مدارا و سازش با غرب و خشونت مذهبی اصل است. اسلام در گفتمان اسلام آمریکایی یک کلیشه و کلمه ای بدون محتوا می‌باشد. اسلام در گفتمان امام (ره) طرحی جامع برای اداره بهتر زندگی این جهان و آن جهان است ولی در روایت آمریکایی ظاهری صرف است که برای توجیه وضع موجود و مشروعیت بخشی به حکومت حاکمان به کار می‌رود.

مردم، دفاع از مستضعفین و آزادی در گفتمان اسلام آمریکایی جایی ندارد پس برغم اینکه کلمه اسلام دال مرکزی هر دو گفتمان می‌باشد، اما تضاد گفتمانی دارند و این دو ذیل هیچ فراگفتمان واحدی قرار نمی‌گیرند و این یعنی آنها رابطه ای افقی دارند. هر دو شبیه دو خط موازی از شروع انقلاب اسلامی در اصطکاک بوده اند و هر کدام با تولید خرده گفتمان هایی وارد منازعه با دیگری می‌شود. گفتمان اسلام ناب به عنوان یک فراگفتمان، منشاء و الهام بخش خرده گفتمان های داخلی و خارجی شده است. در داخل خرده گفتمان های اصولگرایی و اصلاح طلبی با رابطه ای افقی با همدیگر و در رابطه ای عمودی با فراگفتمان انقلاب اسلامی و ذیل آن خود را تعریف کرده اند و هر کدام یکی از عناصر و دال های شناور فراگفتمان را به عنوان دال مرکزی خود برگزیده و متناسب با ذائقه و سلیقه خود بقیه دال ها را اولویت بندی کرده اند. در خارج از کشور نیز گفتمان اسلام ناب خرده گفتمان مقاومت را در قالب حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، و حرکت های ناب دیگر در منطقه تولید نموده و هر روز نیز متناسب با شرایط و اقتضائات خرده گفتمانی با عنصر اسلام ناب را باز تولید می‌کند. در مقابل نظام استکبار با تکیه بر خوانش اسلام سازشکار و در چارچوب گفتمان اسلام آمریکایی به خرده گفتمان هایی برای تقابل با گفتمان اسلام ناب بها می‌دهد و هر روزه از یک مورد جدید رونمایی می‌کند. یک روز از خرده گفتمان القاعده رونمایی می‌کند و آن را پرورش می‌دهد و با این نام به اسلام ناب حمله می‌کند و با هدف اسلام هراسی اقدامات تروریستی انجام می‌دهد. وقتی پروژه خرده گفتمان القاعده به پایان رسید، با تغییر رویه، خود را در مقابلش قرار می‌دهد و برای اثبات هژمونی و به نام امنیت، خود را ناجی جهان معرفی می‌کند و با کشتن بن لادن پازل را کامل می‌نماید. همزمان النصره را پرورش می‌دهد و در جنگ نیابتی با گفتمان اسلام ناب به خط اول مقاومت که سوریه است وارد جنگ می‌شود این پروژه نیز تاریخ مصرف محدودی دارد، اهداف که محقق شد به سرعت نام عوض می‌کند و جایش را به داعش می‌دهد و این بار تلاش می‌کنند دامنه ستیز را به جنگ شیعه و سنی بکشانند. در داخل هم با باز پروری خرده گفتمان جندالله سعی در تضعیف مرزها و احیاناً راه اندازی جنگ شیعه و سنی را داشتند که آن هم به دلیل علاقمندی بدنه اهل تسنن ایران به فراگفتمان اسلام ناب راه به جایی نبرد. اکنون به نظر می‌رسد پروژه داعش به عنوان یک خرده گفتمان ذیل گفتمان اسلام آمریکایی نفس های آخر را می‌کشد و تاریخ مصرف آن از نظر تولید کنندگان رو به اتمام است و کارفرمای اسلام آمریکایی در حال تغییر خط تولید این خرده گفتمان و راه اندازی خرده گفتمان دیگری است. باید منتظر نشست و دید نام خرده گفتمان جدید کدام است و چه مختصات و محتوا و روشی دارد. اما به نظر نگارنده راهپیمایی عظیم شیعیان در اربعین حسینی که عظمت شیعه را به نمایش گذاشت و قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ دنیا کشاند و همگان را شگفت زده کرد و طمع دشمنان را برانگیخت؛ زمینه ای برای راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه در تقابل با گفتمان اسلام ناب را فراهم آورده است. تلاش جریان شیرازی برای تصاحب نشانه اربعین به نام خود و تحرک پر رنگ این جریان در همایش راهپیمایی عظیم امسال قابل تامل و هشدار دهنده می‌باشد. این جریان با حمایت های مالی انجام گرفته در فضای مجازی و ماهواره ای بسیار فعال و در اربعین امسال با نشانه و علم و کتل خودنمایی کرد و به این طریق می‌خواهد نماد اسلام سازشکار و سکولار را در مقابل نماد اسلام ناب و استکبارستیز ذیل نام امام حسین (ع) و شعار مشترک "لبیک یا حسین" به پیش ببرد. بنابراین شاید این بار هدف فراگفتمان اسلام آمریکایی، راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه و با تکیه بر نشانه های شیعی باشد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000994#sthash.5o3TORqB.dpuf

 

در دوران پسامدرن جنگ بر سر تصاحب نشانه های مشروعیت زاست. نشانه اعم از واژه هایی مقبول همگان مانند عدالت، آزادی، اشخاص، مفاخر ملی، و نیز مفاهیم برخاسته از وقایع تاریخی و مراسم نمادین می‌باشد. جنگ بر سر هژمونیک کردن و فراگیر کردن دال های مرکزی گفتمان هاست. برخی نشانه ها به آسانی به تصاحب گفتمان ها در می‌آیند و برخی به سختی و بعضی نیز هیچ گاه مصادره نمی‌شوند. مثلاً نشانه آزادی راحت تر از عدالت به تصاحب گفتمان روشنفکری در می‌آید و اسلام آمریکایی به راحتی به تصاحب گفتمان غرب در می‌آید. اما نشانه هایی چون شهادت، ایثار، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی هرگز به تصاحب گفتمان اسلام آمریکایی در نمی‌آیند. عاشورا به عنوان یک نشانه با گفتمان انقلاب اسلامی سازگارتر است تا با گفتمان اسلام غیر سیاسی و اسلام متحجران. گاهی هم گفتمان ها نشانه واحدی را تصاحب می‌کنند اما معانی متفاوتی از آن مد نظر دارند. به عبارتی دال مرکزی گفتمان ها در لفظ مشترک است ولی در معنا متفاوتند. اسلام در گفتمان امام (ره) به یک هویت جمعی به عنوان نقشه راه اشاره دارد. بر این اساس اسلام سیاسی به عنوان دال مرکزی این گفتمان غیریت زا شد. وقتی اسلام به عنوان هویت اصلی دال مرکزی گفتمان امام گردید، شاخص هایی پیدا نمود که از آن جمله می‌توان به عدالت خواهی، آزادی، حمایت از مظلوم، امت گرایی، مردم محوری، ظلم ستیزی و استکبارستیزی اشاره کرد. این گفتمان با نشانه های برشمرده شده عنوان گفتمان اسلام ناب محمدی را پیدا کرد و تحت این عنوان با ضد خود، یعنی اسلام آمریکایی، به تقابل پرداخت. دال مرکزی گفتمان اسلام آمریکایی نیز اسلام است، اما با تعریفی وارونه و متمایز با آنچه در گفتمان ناب از اسلام مراد است. در اینجا اسلام منهای سیاست و سازگار با سکولاریسم و منطبق بر خواست آمریکا است. اگر درآنجا عدالت و وحدت مذهبی و ستیز با استکبار دال شناور می‌باشد در اینجا تسامح و مدارا و سازش با غرب و خشونت مذهبی اصل است. اسلام در گفتمان اسلام آمریکایی یک کلیشه و کلمه ای بدون محتوا می‌باشد. اسلام در گفتمان امام (ره) طرحی جامع برای اداره بهتر زندگی این جهان و آن جهان است ولی در روایت آمریکایی ظاهری صرف است که برای توجیه وضع موجود و مشروعیت بخشی به حکومت حاکمان به کار می‌رود.

مردم، دفاع از مستضعفین و آزادی در گفتمان اسلام آمریکایی جایی ندارد پس برغم اینکه کلمه اسلام دال مرکزی هر دو گفتمان می‌باشد، اما تضاد گفتمانی دارند و این دو ذیل هیچ فراگفتمان واحدی قرار نمی‌گیرند و این یعنی آنها رابطه ای افقی دارند. هر دو شبیه دو خط موازی از شروع انقلاب اسلامی در اصطکاک بوده اند و هر کدام با تولید خرده گفتمان هایی وارد منازعه با دیگری می‌شود. گفتمان اسلام ناب به عنوان یک فراگفتمان، منشاء و الهام بخش خرده گفتمان های داخلی و خارجی شده است. در داخل خرده گفتمان های اصولگرایی و اصلاح طلبی با رابطه ای افقی با همدیگر و در رابطه ای عمودی با فراگفتمان انقلاب اسلامی و ذیل آن خود را تعریف کرده اند و هر کدام یکی از عناصر و دال های شناور فراگفتمان را به عنوان دال مرکزی خود برگزیده و متناسب با ذائقه و سلیقه خود بقیه دال ها را اولویت بندی کرده اند. در خارج از کشور نیز گفتمان اسلام ناب خرده گفتمان مقاومت را در قالب حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، و حرکت های ناب دیگر در منطقه تولید نموده و هر روز نیز متناسب با شرایط و اقتضائات خرده گفتمانی با عنصر اسلام ناب را باز تولید می‌کند. در مقابل نظام استکبار با تکیه بر خوانش اسلام سازشکار و در چارچوب گفتمان اسلام آمریکایی به خرده گفتمان هایی برای تقابل با گفتمان اسلام ناب بها می‌دهد و هر روزه از یک مورد جدید رونمایی می‌کند. یک روز از خرده گفتمان القاعده رونمایی می‌کند و آن را پرورش می‌دهد و با این نام به اسلام ناب حمله می‌کند و با هدف اسلام هراسی اقدامات تروریستی انجام می‌دهد. وقتی پروژه خرده گفتمان القاعده به پایان رسید، با تغییر رویه، خود را در مقابلش قرار می‌دهد و برای اثبات هژمونی و به نام امنیت، خود را ناجی جهان معرفی می‌کند و با کشتن بن لادن پازل را کامل می‌نماید. همزمان النصره را پرورش می‌دهد و در جنگ نیابتی با گفتمان اسلام ناب به خط اول مقاومت که سوریه است وارد جنگ می‌شود این پروژه نیز تاریخ مصرف محدودی دارد، اهداف که محقق شد به سرعت نام عوض می‌کند و جایش را به داعش می‌دهد و این بار تلاش می‌کنند دامنه ستیز را به جنگ شیعه و سنی بکشانند. در داخل هم با باز پروری خرده گفتمان جندالله سعی در تضعیف مرزها و احیاناً راه اندازی جنگ شیعه و سنی را داشتند که آن هم به دلیل علاقمندی بدنه اهل تسنن ایران به فراگفتمان اسلام ناب راه به جایی نبرد. اکنون به نظر می‌رسد پروژه داعش به عنوان یک خرده گفتمان ذیل گفتمان اسلام آمریکایی نفس های آخر را می‌کشد و تاریخ مصرف آن از نظر تولید کنندگان رو به اتمام است و کارفرمای اسلام آمریکایی در حال تغییر خط تولید این خرده گفتمان و راه اندازی خرده گفتمان دیگری است. باید منتظر نشست و دید نام خرده گفتمان جدید کدام است و چه مختصات و محتوا و روشی دارد. اما به نظر نگارنده راهپیمایی عظیم شیعیان در اربعین حسینی که عظمت شیعه را به نمایش گذاشت و قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ دنیا کشاند و همگان را شگفت زده کرد و طمع دشمنان را برانگیخت؛ زمینه ای برای راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه در تقابل با گفتمان اسلام ناب را فراهم آورده است. تلاش جریان شیرازی برای تصاحب نشانه اربعین به نام خود و تحرک پر رنگ این جریان در همایش راهپیمایی عظیم امسال قابل تامل و هشدار دهنده می‌باشد. این جریان با حمایت های مالی انجام گرفته در فضای مجازی و ماهواره ای بسیار فعال و در اربعین امسال با نشانه و علم و کتل خودنمایی کرد و به این طریق می‌خواهد نماد اسلام سازشکار و سکولار را در مقابل نماد اسلام ناب و استکبارستیز ذیل نام امام حسین (ع) و شعار مشترک "لبیک یا حسین" به پیش ببرد. بنابراین شاید این بار هدف فراگفتمان اسلام آمریکایی، راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه و با تکیه بر نشانه های شیعی باشد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000994#sthash.5o3TORqB.dpuf

 

در دوران پسامدرن جنگ بر سر تصاحب نشانه های مشروعیت زاست. نشانه اعم از واژه هایی مقبول همگان مانند عدالت، آزادی، اشخاص، مفاخر ملی، و نیز مفاهیم برخاسته از وقایع تاریخی و مراسم نمادین می‌باشد. جنگ بر سر هژمونیک کردن و فراگیر کردن دال های مرکزی گفتمان هاست. برخی نشانه ها به آسانی به تصاحب گفتمان ها در می‌آیند و برخی به سختی و بعضی نیز هیچ گاه مصادره نمی‌شوند. مثلاً نشانه آزادی راحت تر از عدالت به تصاحب گفتمان روشنفکری در می‌آید و اسلام آمریکایی به راحتی به تصاحب گفتمان غرب در می‌آید. اما نشانه هایی چون شهادت، ایثار، ظلم ستیزی و استکبار ستیزی هرگز به تصاحب گفتمان اسلام آمریکایی در نمی‌آیند. عاشورا به عنوان یک نشانه با گفتمان انقلاب اسلامی سازگارتر است تا با گفتمان اسلام غیر سیاسی و اسلام متحجران. گاهی هم گفتمان ها نشانه واحدی را تصاحب می‌کنند اما معانی متفاوتی از آن مد نظر دارند. به عبارتی دال مرکزی گفتمان ها در لفظ مشترک است ولی در معنا متفاوتند. اسلام در گفتمان امام (ره) به یک هویت جمعی به عنوان نقشه راه اشاره دارد. بر این اساس اسلام سیاسی به عنوان دال مرکزی این گفتمان غیریت زا شد. وقتی اسلام به عنوان هویت اصلی دال مرکزی گفتمان امام گردید، شاخص هایی پیدا نمود که از آن جمله می‌توان به عدالت خواهی، آزادی، حمایت از مظلوم، امت گرایی، مردم محوری، ظلم ستیزی و استکبارستیزی اشاره کرد. این گفتمان با نشانه های برشمرده شده عنوان گفتمان اسلام ناب محمدی را پیدا کرد و تحت این عنوان با ضد خود، یعنی اسلام آمریکایی، به تقابل پرداخت. دال مرکزی گفتمان اسلام آمریکایی نیز اسلام است، اما با تعریفی وارونه و متمایز با آنچه در گفتمان ناب از اسلام مراد است. در اینجا اسلام منهای سیاست و سازگار با سکولاریسم و منطبق بر خواست آمریکا است. اگر درآنجا عدالت و وحدت مذهبی و ستیز با استکبار دال شناور می‌باشد در اینجا تسامح و مدارا و سازش با غرب و خشونت مذهبی اصل است. اسلام در گفتمان اسلام آمریکایی یک کلیشه و کلمه ای بدون محتوا می‌باشد. اسلام در گفتمان امام (ره) طرحی جامع برای اداره بهتر زندگی این جهان و آن جهان است ولی در روایت آمریکایی ظاهری صرف است که برای توجیه وضع موجود و مشروعیت بخشی به حکومت حاکمان به کار می‌رود.

مردم، دفاع از مستضعفین و آزادی در گفتمان اسلام آمریکایی جایی ندارد پس برغم اینکه کلمه اسلام دال مرکزی هر دو گفتمان می‌باشد، اما تضاد گفتمانی دارند و این دو ذیل هیچ فراگفتمان واحدی قرار نمی‌گیرند و این یعنی آنها رابطه ای افقی دارند. هر دو شبیه دو خط موازی از شروع انقلاب اسلامی در اصطکاک بوده اند و هر کدام با تولید خرده گفتمان هایی وارد منازعه با دیگری می‌شود. گفتمان اسلام ناب به عنوان یک فراگفتمان، منشاء و الهام بخش خرده گفتمان های داخلی و خارجی شده است. در داخل خرده گفتمان های اصولگرایی و اصلاح طلبی با رابطه ای افقی با همدیگر و در رابطه ای عمودی با فراگفتمان انقلاب اسلامی و ذیل آن خود را تعریف کرده اند و هر کدام یکی از عناصر و دال های شناور فراگفتمان را به عنوان دال مرکزی خود برگزیده و متناسب با ذائقه و سلیقه خود بقیه دال ها را اولویت بندی کرده اند. در خارج از کشور نیز گفتمان اسلام ناب خرده گفتمان مقاومت را در قالب حزب الله لبنان، جهاد اسلامی، و حرکت های ناب دیگر در منطقه تولید نموده و هر روز نیز متناسب با شرایط و اقتضائات خرده گفتمانی با عنصر اسلام ناب را باز تولید می‌کند. در مقابل نظام استکبار با تکیه بر خوانش اسلام سازشکار و در چارچوب گفتمان اسلام آمریکایی به خرده گفتمان هایی برای تقابل با گفتمان اسلام ناب بها می‌دهد و هر روزه از یک مورد جدید رونمایی می‌کند. یک روز از خرده گفتمان القاعده رونمایی می‌کند و آن را پرورش می‌دهد و با این نام به اسلام ناب حمله می‌کند و با هدف اسلام هراسی اقدامات تروریستی انجام می‌دهد. وقتی پروژه خرده گفتمان القاعده به پایان رسید، با تغییر رویه، خود را در مقابلش قرار می‌دهد و برای اثبات هژمونی و به نام امنیت، خود را ناجی جهان معرفی می‌کند و با کشتن بن لادن پازل را کامل می‌نماید. همزمان النصره را پرورش می‌دهد و در جنگ نیابتی با گفتمان اسلام ناب به خط اول مقاومت که سوریه است وارد جنگ می‌شود این پروژه نیز تاریخ مصرف محدودی دارد، اهداف که محقق شد به سرعت نام عوض می‌کند و جایش را به داعش می‌دهد و این بار تلاش می‌کنند دامنه ستیز را به جنگ شیعه و سنی بکشانند. در داخل هم با باز پروری خرده گفتمان جندالله سعی در تضعیف مرزها و احیاناً راه اندازی جنگ شیعه و سنی را داشتند که آن هم به دلیل علاقمندی بدنه اهل تسنن ایران به فراگفتمان اسلام ناب راه به جایی نبرد. اکنون به نظر می‌رسد پروژه داعش به عنوان یک خرده گفتمان ذیل گفتمان اسلام آمریکایی نفس های آخر را می‌کشد و تاریخ مصرف آن از نظر تولید کنندگان رو به اتمام است و کارفرمای اسلام آمریکایی در حال تغییر خط تولید این خرده گفتمان و راه اندازی خرده گفتمان دیگری است. باید منتظر نشست و دید نام خرده گفتمان جدید کدام است و چه مختصات و محتوا و روشی دارد. اما به نظر نگارنده راهپیمایی عظیم شیعیان در اربعین حسینی که عظمت شیعه را به نمایش گذاشت و قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ دنیا کشاند و همگان را شگفت زده کرد و طمع دشمنان را برانگیخت؛ زمینه ای برای راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه در تقابل با گفتمان اسلام ناب را فراهم آورده است. تلاش جریان شیرازی برای تصاحب نشانه اربعین به نام خود و تحرک پر رنگ این جریان در همایش راهپیمایی عظیم امسال قابل تامل و هشدار دهنده می‌باشد. این جریان با حمایت های مالی انجام گرفته در فضای مجازی و ماهواره ای بسیار فعال و در اربعین امسال با نشانه و علم و کتل خودنمایی کرد و به این طریق می‌خواهد نماد اسلام سازشکار و سکولار را در مقابل نماد اسلام ناب و استکبارستیز ذیل نام امام حسین (ع) و شعار مشترک "لبیک یا حسین" به پیش ببرد. بنابراین شاید این بار هدف فراگفتمان اسلام آمریکایی، راه اندازی خرده گفتمانی از درون شیعه و با تکیه بر نشانه های شیعی باشد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930929000994#sthash.5o3TORqB.dpuf

موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : یکشنبه سی ام آذر ۱۳۹۳ | 21:8 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

جدال ذهن انسانى و عقل الهى

جدال ذهن انسانى و عقل الهى

تأملاتى درباره تفكر مدرن و تفكر اسلامى

كمتر موضوعى است كه به اندازه تقابل ميان اسلام و تفكر مدرن منجر به مباحثات داغ و شورانگيز در ميان مسلمانان امروز شده باشد. البته اين بحث بسيار گسترده اى است و طيف وسيعى از مضامين متنوع را - از سياست تا هنر قدسى - دربرمى گيرد؛ مباحثى كه غالباً با طغيان عواطف و احساسات و درگيرى و ناسزاگويى طرفين، مقارن بوده و به ندرت حامل تحليلى ملموس از عوامل اين تقابل و تصويرى شفاف از مشكلات مندرج در آن است. چون تعاريف واضحى از واژه هاى مورد بحث در دست نيست و دقت نظرى نيز در عوامل و نيروهاى متشكله اعمال نگشته، اين مناظرات و مجادلات، موجب اتلاف نيروى عظيمى از مسلمانان و دانشجويان علوم اسلامى شده است.
از ديگر دلايل عقيم ماندن بحث، احساس روانشناختى حقارت و ناتوانى در مقابل دنياى مدرن است. اين احساس، مانع شده تا بسيارى از مسلمانان متجدد به ارزيابى نقادانه اوضاع بپردازند و حقيقت را - فارغ از مقبوليت يا عدم اقبال در ميان نظريات رايج - بيان كنند. اينك بايد روشن كنيم كه تلقى ما از «انديشه مدرن» چيست.
واژه مدرن، طيف معانى وسيع و شگفت آورى را - از معاصر تا بديع، خلاق، يا هماهنگ با گذر زمان - دربرمى گيرد. در مبحث مدرنيزم، هيچ گاه سخن از اصول اخلاقى و حتى از نفس حقيقت به ميان نمى آيد. به ندرت سؤالى در مورد انطباق يا عدم انطباق يك فكر، روش يا نظام، با وجهى از وجوه حقيقت مطرح مى شود. تنها پرسشى كه عنوان مى شود، اين است كه آيا فلان موضوع مدرن است يا نه همين عدم وضوح، دقت و صراحت در طرح هاى فكرى و زمينه هاى هنرى - كه خود از خصيصه هاى دنياى مدرن است - موجب شده كه درك مسلمانان از مدرنيزم دچار خلل شود، لذا پذيرش يا رد آن نيز بر بنيان و اساس صحيحى استوار نباشد. چنين مى نمايد كه غبار مدرنيزم، مى رود تا جلوه هاى درخشان و شفاف اسلام سنتى را - در هر دو عرصه تفكر و هنر - تيره و مكدر سازد.
واژه «مدرن» نزد ما نه به مفهوم معاصر و به روز است و نه معناى پيروزى و تسلط بر عالم طبيعت را دربردارد، بلكه براى ما مدرن هر چيزى است كه از عالم بالا، از اصول تغييرناپذير حاكم بر كائنات - كه از طريق وحى (به معناى عام آن) به انسان تعليم داده شده - بريده و منفك باشد. بدين ترتيب، مدرنيزم در تضاد با سنت و دين قرار مى گيرد. سنت، متضمن هر چيزى است كه سرچشمه الهى دارد و دربرگيرنده همه تجليات آن در سطح و مرتبه انسانى است. در تقابل با سنت «مدرنيزم» قرار دارد كه معرف ساحتى انسانى صرف و حتى مادون انسانى است و همه عرصه هايى را دربر مى گيرد كه از سرچشمه الهى منقطع شده اند.
مى دانيم كه سنت، هميشه همراه بشر بوده و همواره هويت او را رقم مى زده است. در حالى كه مدرنيزم، پديده اى است بسيار متأخر. دوران كوتاه سلطه مدرنيزم - كه از رنسانس اروپاى غربى در قرن 16 و 17 شروع شده و تاكنون ادامه دارد- در قياس با تاريخ طولانى و عظيمى كه در مسير آن انسان همواره به عنوان خليفة الله تسبيح گوى عظمت و عزت خداوند برروى زمين بوده است، به پلك زدنى بيش نمى ماند.
دوران زندگى ما در بستر همين لحظه شتاب جارى گشته است. مسلمانان بسيارى، ناگزير و ناتوان از مقابله با سلطه آشكار مدرنيزم، انزوا اختيار كرده اند و برخى با رضايتى ظاهرى همراه با فريبى جهانى به اين جريان پيوسته اند.
لازم است قدرى هم به تبيين واژه «تفكر» در عبارت «تفكر مدرن» بپردازيم. چرا كه اين لفظ در بستر نوين خود، معنا و مفهومى «مدرن» و غيرسنتى به خود گرفته است. لفظ عربى فكر و واژه فارسى انديشه، در قوالب سنتى خود به ندرت منعكس كننده مفهوم تفكر در بستر مدرن آن هستند. شايد كلمه فرانسوى pensee كه پاسكال از آن استفاده كرده و بيشتر به معناى تعمق و تفكر روحانى است، بيش از واژه انگليسى thought القا كننده مفهوم سنتى تفكر باشد.
واژه هاى تفكر و انديشه كه همواره با غور و تعمق رابطه دارند، در مرتبه اى متفاوت از جايگاه مدرن واژه thought قرار مى گيرند كه فعاليتى كاملاً انسانى و غيرالهى را در ذهن تداعى مى كند.
پس اگر ما در اينجا از اين لفظ استفاده مى كنيم، به اين واسطه است كه اذهان عمومى با اين لفظ خو كرده اند و واژه ديگرى نيز نمى توان يافت كه در عين شامل بودن كليه وجوه اين واژه، فاقد جنبه ارتباط عمودى با خداوند - كه اساساً در تفكر مدرن مطرح نمى شود - باشد.
تمام فعاليت هاى ذهنى كه جمعاً «تفكر مدرن» را تشكيل مى دهند و طيف وسيعى از علوم، فلسفه، روانشناسى و حتى بعضى وجوه دين را دربرمى گيرند، داراى برخى خصايل و صفات مشخصه مشتركند. لذا لازم است پيش از پرداختن به موضع اسلام دربرابر تفكر مدرن، به تشخيص و مطالعه اين مشتركات پرداخته شود.
شايد بتوان طبيعت انسان مدارانه را نخستين شاخص بنيادين تفكر مدرن برشمرد. فى الواقع تفكرى كه اصل متعالى تر از انسان را نفى مى كند چطور مى تواند انسان مآب نباشد اعتراضى كه ممكن است به عبارت فوق وارد شود اين است كه علوم جديد انسان مآب نيستند، بلكه بايد علوم پيش مدرن را انسان محور شمرد. اگر وجوه معرفت شناسانه اين پديده را دقيقاً بررسى كنيم، درمى يابيم كه اين ادعا، به رغم ظواهر امر، خطايى بيش نيست. اين درست است كه علم جديد، جهانى را به تصوير مى كشد كه انسان - از نظر روحى، فكرى و حتى روانى- در آن جايگاهى ندارد و بدين ترتيب عالم به گونه اى غيرانسانى و نامربوط به شأن بشر نمايان مى گردد، اما نبايد فراموش كنيم، در عين حال كه انسان مدرن علمى را پديد آورده كه درآن واقعيت انسان از تصوير كلى عالم حذف شده است، ليكن ملاك، محك و ابزارهاى تعيين كننده اين علم، صرفاً و منحصراً انسانى هستند. اين منطق و حواس انسانى است كه علوم جديد را تعريف مى كند.
لذا جهان علوم كه انسان از آن مجرد گشته است، خود بر بنيانى انسان مآبانه استوار شده؛ انسانى كه محور ذهنى جهان است و هم اوست كه آگاه بر علوم بوده و تعين بخش آن است.
درتقابل باعلوم جديد، علوم سنتى قرار دارند كه به غايت، غيرانسان مدار هستند. مطابق اين نگرش، جايگاه و محمل علم «ذهن انسانى» نيست، بلكه «عقل الهى» است. دانش حقيقى بر اساس منطق انسانى استوار نبوده و به مرتبه اى فوق انسانى تعلق دارد كه از انوار آن ذهن انسان نيز منور مى گردد. اگر كيهان شناسى هاى قرون ميانه، انسان را درمركز همه چيز قرار دادند، نه به اين واسطه بود كه بينش اومانيستى رنسانسى - كه در آن انسان خاكى فرو افتاده، محك و معيار سنجش همه چيز است - بر آنها حاكم بوده، بلكه منظور از مركز قراردادن انسان، فراهم آوردن امكان دسترسى وى به نگرش كيهانى بوده است. انسان بايد درمحدوده دخمه سرداب گونه خود به سير بپردازد و بر آن تفوق يابد. بى ترديد كسى نمى تواند سفر خود را، جز از همان نقطه اى كه در آن قرار دارد، آغاز نمايد.خصايل انسان مدارى دانش مدرن، به وجه بارزترى در ابعادمختلف تفكر مدرن - اعم از روانشناسى، انسانشناسى و فلسفه نيز مشهود است. از همان زمانى كه انسان محك و معيار واقعيت قرار گرفت، فلسفه كه به تعبيرى پدر و نياى تفكر مدرن است، عميقاً انسان مدار گشت. وقتى دكارت اعلام كرد: «من فكر مى كنم، پس هستم»، آگاهى خود را از وجود محدود خويش، ملاك و ميزان وجود قرار داد. چرا كه «من» در دعوى دكارت، به معناى «من الهى» كه جوهره دعوى «انا الحق» حلاج است، نيست. در تفكر و تلقى سنتى، تنها مرجعى كه حق اطلاق كلمه «من» را به خود دارد، خداوند است. تا زمان دكارت، فقط وجود محض يا خداوند بود كه هستى انسان و مراتب مختلف واقعيت را تبيين مى كرد. اما با عقل گرايى دكارتى وجود فردى انسان، تبديل به معيار و ميزان واقعيت و حتى حقيقت گرديد.
در كليت انديشه غربى، به استثناى برخى مضامين فرعى، هستى شناسى جاى خود را به معرفت شناسى مى سپارد و منطق نيز جايگزين معرفت شناسى مى گردد: بالاخره بر سبيل عكس العمل و در تقابل با منطق، فلسفه هاى مخالف منطق عقلى كه امروزه بسيار متداولند، به ظهور رسيدند.آنچه در دوره پساميانه غرب رخ داد، حذف مراتب بالاتر واقعيت، در هر دو عرصه ذهنيت و عينيت بود. انسان اين عهد، در ساحت وجودى خود، به چيزى مافوق استدلال اعتقاد نداشت و در عالم عينيت نيز اساساً هر چيزى بالاتر از آنچه را كه استدلال مى توانست با كمك حواس عادى انسانى تبيين نمايد، مورد انكار قرار مى داد. اين واقعه، با عنايت به نظريه معروف «كفايت» توماس اكويناس، ناگزير به وقوع بود. مطابق اين نظريه، براى شناخت هر چيز بايد ابزارى مناسب و متجانس با طبيعت موضوع مورد شناسايى داشته باشيم؛ چون انسان مدرن از پذيرش اصلى والاتر از خويشتن سر باز زده، واضح است كه همه آنچه از ذهن و انديشه او صادر شود، چيزى نخواهد بود مگر انسان وار.
دومين صفت مشخصه مدرنيزم، كه با منش انسان مدارانه قرابت تنگاتنگ دارد، نبود اصول است كه شاخص جهان مدرن شمرده مى شود. طبيعت انسان آنقدر بى تعادل، متغير و متلاطم است كه نمى توان آن را «اصل» و اساس چيزى انگاشت. به همين علت است كه طرز تفكرى كه قادر نيست از مرتبه انسانى گامى فراتر نهد و همواره انسان وار است، نمى تواند مبنايى جز «عارى از مبنابودن» داشته باشد. اين بى مبنايى را مى توان در زمينه هاى گوناگون زندگى دائماً در تحرك انسان - از وادى اخلاق تا عرصه هاى سياست و اقتصاد - حس كرد. اما شايد معترض شوند كه: علوم، مسلماً داراى اصول و مبانى هستند. در اينجا نيز بايد متذكر شويم كه «تجربه گرايى» و «اعتبار و تأييدات استدلالى» هيچ يك در وادى ماوراءالطبيعه به عنوان اصول و مبانى مورد پذيرش نيستند. البته همه اينها در مرتبه خويش معتبرند و علومى كه از آنها نشأت گرفته نيز، داراى اعتبار مى باشند، اما نكته اين است كه همه اينها و علوم مدرنى كه از آنها ناشى شده و حتى موجب بروز اكتشافات و اختراعاتى درمرتبه خاصى از واقعيت گشته اند، به واسطه جدايى از آن اصول تغييرناپذير هستى نوعى عدم توازن را به ارمغان آورده اند. در ميان علوم مدرن، تنها رياضيات است كه تا حدى واجد آن اصول ماوراءالطبيعى است؛ آن هم به اين علت است كه رياضيات هنوز از علوم افلاطونى محسوب مى شود و قوانين آن كه توسط ذهن بشرى كشف مى شود، كماكان منعكس كننده اصول ماوراءالطبيعى است. اساساً منطق حاكم بر رياضيات، چيزى نيست مگر انعكاس تار و خفيفى از آن شعور مطلق. اما علوم ديگر، چون منطبق بر وجوهى از طبيعت واقعيت هستند، داراى معانى نمادين و ماوراءالطبيعى مى باشند، ولى اين بدان معنا نيست كه اين علوم به اصول ماوراء الطبيعى متصل بوده و به مرتبه متكامل ترى از معرفت ارتقا يافته اند. البته امكان چنين ارتقا و تكاملى وجود دارد اما اين امكان محقق نشده است. لذا علوم مدرن و توابع آن همانند ديگر ثمرات اين شيوه از تفكر و عمل مبتلا به پديده نداشتن اصول است. اين ابتلا كه از صفات و خصايل جهان مدرن است، در منظرگاه تاريخ و با گذشت زمان، بيش از پيش آشكار مى گردد.
ممكن است پرسيده شود كه چه سنخ معارفى نزد تمدن هاى پيش از دوره مدرن شناخته شده بود. پاسخ اين سؤال نزد مسلمانانى كه با حيات معنوى اسلام آشنايى دارند، كاملاً و به وضوح در واژه هاى «وحى»، «كشف» و «شهود» متجلى است. مسلمان انديشمند، وحى را نه تنها منشأ فراگيرى اصول اخلاقى مى دانسته، بلكه آن را اصلى ترين منبع معرفت به طور عام به شمار مى آورده است. او بر اين واقعيت نيز آگاه بوده كه انسان قادر است با پالايش خويش «چشم دل» خود را كه در مركز وجودش قرار دارد، بگشايد و با آن به رؤيت مستقيم حقايق علوى نائل شود. البته او به اهميت تعقل براى كسب دانش پى برده بود، ولى اين تعقل از يك سو همواره ريشه در وحى داشت و از سوى ديگر بر نيروى كشف و شهود متكى بود. ناگفته نماند كه در جهان اسلام هم معدود افرادى بودند كه اين رشته اتصال را گسستند و استقلال عقل را از وحى و شهود اعلام نمودند. اما اين حركت همواره به طور فرعى حضور داشت و هيچ گاه در جريان اصل تفكر اسلامى مورد پذيرش قرار نگرفت.
در دوره پساميانه غرب، داستان كاملاً معكوسى در جريان بود؛ بدين معنى آن كسانى كه به اتصال و تكيه عقل بر وحى و شعور الهى معتقد بودند، در حاشيه قرار گرفتند و مسير اصلى تفكر مدرن غربى، وحى و شهود را به عنوان عوامل معرفت، مورد انكار قرار دادند.
در عصر مدرن، حتى فيلسوفان دين و دانشمندان علم الاديان هم به ندرت از كتاب مقدس، به عنوان منبع حكمى دانش، و مكمل علوم دفاع مى كنند. آن عده نيز كه در جست وجوى هدايت عقلى انجيل را مى كاوند، ديدگاهى تنگ و كم ژرفا دارند. برداشت اينان از كتاب مقدس، به تفاسير لفظى و سطحى از متن خلاصه مى شود ولاجرم، حاصل مساعى آنها در مواجهه با علوم مدرن، پيروزى جناح استدلال (تعقل منفك از ريشه وحى) خواهد بود.
وقتى به اين موضوعات مى انديشيم و در جلوه هاى برجسته مدرنيزم دقيق مى شويم، به ضرورت نيل به دركى جامع از مفهوم انسان ـ كه سنگ زيربناى اين نگرش نو به شمار مى رود ـ پى مى بريم. بايد دريابيم كه انسان مدرن، چه دركى از خود و اهميت خود دارد و اين كه ديدگاه او نسبت به رابطه متقابل انسان با خدا و جهان چيست. همچنين لازم است مبانى ذهنى افرادى را درك كنيم كه تفكر آنها شكل دهنده دنياى مدرن بوده و هست؛ چرا كه اگر افرادى چون غزالى و رومى، اريگنا يا اكهارت بر مسند كرسى هاى فلسفه دانشگاه هاى معتبر غرب مى نشستند، قطعاً تفكر متفاوتى در اين بخش از جهان نضج مى گرفت.
انسان براساس آنچه هست مى انديشد. يا به قول ارسطو، كيفيت دانش بستگى به روش و مرتبه داننده آن دارد. «انسان» در مفهوم مدرن خود با صفاتى از قبيل: آزاد از بندهاى آسمان (عالم الهى)، حاكم مطلق بر سرنوشت خويش، زمينى اما حاكم بر زمين، غافل از حقايق آخرت (چه اين واقعيت ها در ديدگاه نوين با مراتب كمال مادى در سير زمان تاريخى جايگزين گشته اند)، بى تفاوت يا مخالف با عالم روح و مقتضيات آن و فاقد حس قدسى توصيف شده است.
با عنايت به اين توصيفات مى توان به بى حاصلى تلاش هاى آن دسته از مسلمانان مدرن پى برد كه كوشيده و مى كوشند تا ميان اسلام و مدرنيزم سازگارى و الفت برقرار نمايند. حتى با نگاهى شتابزده به مفهوم انسان در اسلام، مى توان به عدم احتمال همسو نمودن اين ديدگاه با نگرش انسان در مفهوم مدرن آن پى برد.
انسان اسلامى، بنده خدا (عبدالله) و جانشين او در زمين (خليفة الله فى الارض) است. او حيوانى سخنگو و انديشمند نيست، بلكه روح و روان او آفريده خداوند است. انسان اسلامى اشرف مخلوقات است و طبايع گياهى و حيوانى را در درون خود دارد، نه اين كه خود او متحول شده نوع پست ترى از حيات باشد. انسان، هميشه انسان بوده است. انسان در نگاه اسلامى، موجودى است كه بر كره خاك زندگى مى كند و نيازهاى زمينى دارد. اما چون وجود او صرفاً زمينى نيست، نيازهاى او نيز به عالم خاك منحصر نمى شود. او بر زمين حكم مى راند، ليكن نه از مسند خويش، بلكه به عنوان نماينده و جانشين خداوند نزد مخلوقات. لذا انسان بار مسئوليت نظام آفرينش را در پيشگاه آفريدگار به دوش مى كشد و هم او مجراى بروز الطاف الهى نزد مخلوقات است. انسان اسلامى واجد قوه عقل، تمييز و تحليل است، ولى قواى دماغى او منحصر به استدلال نيست. او به قوه خودآگاهى (شناخت خويش) مجهز گرديده كه مطابق حديث نبوى (من عرف نفسه فقد عرف ربه) مقدمه شناخت خداوند است. او بر اين حقيقت وقوف دارد كه منشأ آگاهى «خارجى» و «مادى» نيست، بلكه اين معرفت ژرف، سرچشمه الهى دارد و حوادثى چون مرگ نمى تواند در آن خللى وارد آورند. به همين علت است كه انسان اسلامى همواره بر حقايق واپسين وقوف دارد و براين واقعيت آگاه است كه گرچه بر روى زمين به سر مى برد، ولى در اين وادى چون مسافرى است كه از اقامتگاه اصلى خود بسيار دور افتاده. او مى داند كه راهنماى او در اين سفر، پيام هايى است كه از سراى اصلى او به صورت وحى صادر مى شود و اين پيام ها، براى او نه تنها در مرتبه تجلى قوانين زيست (شريعت) راهگشاست، بلكه در مرتبه معرفت و دانش (حقيقت) نيز دليل راه به شمار مى آيد. او بر اين امر نيز واقف است كه توانايى هايش محدود به حواس پنجگانه و نيروى عقل نيست و اگر بتواند به تماميت وجودى خود دست يابد و امكاناتى را كه پروردگار در وجود او به وديعت نهاده به فعليت برساند، ذهن و عقل او به نور جهانى معنوى و ذى شعور كه در قرآن از آن با عنوان «عالم غيب» ياد شده، منور خواهد گشت.
واضح است كه اين مفهوم از انسان، عميقاً با مفهوم مدرن كه در آن انسان خويش را كاملاً خاكى و زمينى و فرمانرواى طبيعت مى داند و خود را در مقابل هيچ كس به غير خود، مسئول نمى پندارد، مغاير است و نمى توان ميان اين دو مفهوم با ادله سطحى آشتى برقرار نمود. تفكر اسلامى، امكان طغيان پرومته اى را عليه خدا از ميان برمى دارد و نقش خداوند را در كوچكترين وجوه زندگى بشرى تبيين مى نمايد. حاصل اين مفاهيم، شكل گيرى يك تمدن، يك هنر، يك فلسفه و يك شيوه تفكر و نگاه كاملاً غيرانسان مآبانه بلكه خدامحورانه است كه در مقابل انسان محورى ـ كه از ويژگى هاى برجسته مدرنيزم به شمار مى آيد ـ موضع مخالف دارد. هيچ چيز به اندازه هنرهاى «دينى» عظيم الجثه و پرومته اى رنسانس متأخر و باروك كه در تباين با هنر كاملاً غيرانسان مدار اسلامى قرار دارد، براى روح حساس يك مسلمان واقعى تكان دهنده نيست.
انسان اسلامى انديشمند است و نقش خود را به عالم به عنوان «بنده خدا»، نه مخلوقى طاغى عليه ملكوت، ايفا مى نمايد. عملكرد او نه در راستاى تكريم خويش، كه در جهت حمد خداوند است. والاترين غايت او نيل به فناست، چرا كه او در اين مرتبه مى تواند به آينه منعكس كننده تجليات نام و صفات او در جهان بدل شود.
البته ويژگى هاى انسان در نگرش اسلامى، اشتراكات عميقى با مفهوم انسان در سنن ديگر، از جمله مسيحيت حقيقى دارد و ما قصد انكار اين امر را نداريم. اما مدرنيزم را نبايد نوعى از مسيحيت يا هر سنت ديگرى انگاشت. در اينجا قصد ما طرح تقابل ميان اسلام و تفكر مدرن است، نه قياس آن با مسيحيت. والا شباهت بسيارى ميان تعاليم اسلام ـ كه انسان را طالب الكمال و غايت او را گذشتن از خود، نيل به زيبايى معنوى، رشد فكرى و روحى دانسته ـ با اين سخن معروف اسكولاستيك كه: «براى نيل به درجه انسان واقعى، انسان بايد فوق انسان شود»، وجود دارد.
خصايلى كه در باب تفكر مدرن برشمرديم، شامل انسان مدارى و طبيعت غيرمعنوى، فقدان اصول در شاخه هاى مختلف تفكر مدرن و تقليل گرايى وابسته به آن كه در وادى علوم بسيار آشكار است، در تقابل كامل با معتقدات مذهبى اسلام هستند. تعريف انسان در نگرش مدرن نيز كه منشأ اين تفكرات است، در تضاد با تلقى اسلام از انسان قرار دارد.
يكى ديگر از ويژگى هاى تفكر مدرن كه لازم است به آن پرداخته شود و در ارتباط با مباحث قبلى قرار مى گيرد، مسئله فقدان حس قدسى است. انسان مدرن را مى توان عملاً «فاقد حس قدسى» توصيف كرد. در تفكر مدرن نيز غفلت از امر قدسى كاملاً آشكار است. انسان گرايى مدرن نيز از دنياگرايى قابل تفكيك نيست. در اسلام اساساً مفهوم «مادى» يا «دنيوى» وجود ندارد، چون خداى واحد در بطن همه اجزاى دنياى كثرات نفوذ مى نمايد و لذا ساحتى خارج از ساحت سنت باقى نمى ماند. حيطه اين معنى منحصر به ابعاد فكرى اسلام نيست، بلكه به طريق خيره كننده اى در هنرهاى اسلامى حضور دارد. اساساً تفكرى كه از لايه قدسى تهى باشد و بخواهد نظام الهى را با نظامى با سرچشمه انسانى جايگزين نمايد، مورد پذيرش نيست. تا جايگاه رفيع امر قدسى در جهان بينى اسلامى و فقدان اين مفهوم در تفكر مدرن معلوم نگردد، تقابل جدى ميان اين دو نگرش آشكار نخواهد شد. اسلام نمى تواند با دنياگرايى به مباحثه نشيند، چرا كه آن را مشروع و موجه نمى داند. اسلام، اين ديدگاه را صرفاً به عنوان پديده اى ظاهرى و غير حقيقى مى پذيرد كه مقابل و منكر امر قدسى به مثابه تنها وجود واقعى است.
مقابله موفق اسلام با مدرنيزم هنگامى تحقق مى يابد كه ريشه و شاخه هاى تفكر مدرن كاملاً شناخته شود، و نهايتاً كل سنت اسلامى متعهدانه به رفع مشكلات عظيمى بپردازد كه مدرنيزم در برابرش ايجاد نموده است. در نقطه مركزى تقبل اين مهم، احياى اين معرفت است كه تا انسان، انسان است «حكمت» يا «حقيقت» كه در قلب مكاشفه اسلامى قرار دارد، معتبر خواهند بود و به وجود «او» و عبوديت انسان گواهى خواهند داد؛ كه هم اين است شأن و علت وجودى بشر. پایان


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ | 13:30 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

امام حسين عليه‏السلام و حكومت دينى

امام حسين عليه‏السلام و حكومت دينى

چكيده
شرايط ويژه عصر امام حسين عليه‏السلام و تقابل گفتارى و عملى آن امام معصوم با حكومت وقت، سبب اهميت تحقيق و كاوش در مشروعيت حكومت دينى از منظر آن امام همام گشته است.
حكومت ومردم به دليل رابطه آمريّت از سوى حاكمان و تمكين از سوى مردم، لازم و ملزوم يكديگرند و مشروعيت حكومت مستلزم حكم به لزوم فرمان‏بردارى مردم از آنان است.
منابع مشروعيت به سه قسم منبع الهى، باورها و سنّت‏ها و مردم تقسيم مى‏شوند كه در بيان پيامبر و امامان و خود آن حضرت عليهم‏السلام وجود دارند.
مبانى مشرعيت نيز داراى سه بخش عمده‏اند: الف. ذاتى كه همان حكومت نخبگان است؛ ب. اعطايى كه از سوى مردم و يا از سوى خداوند صورت مى‏پذيرد؛ ج. كاركردى كه داراى دو بخش عمده نظريه «عدالت» و نظريه «سعادت و ارزش‏هاى اخلاقى» است. اين پژوهش مشروعيت ذاتى و اعطايى و كاركردى را در رابطه با امام حسين عليه‏السلام مورد كاوش قرار مى‏دهد تا اثبات شود كه مشروعيت ذاتى به دليل صفات ويژه امام حسين عليه‏السلام و اعطايى براساس سخنان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و امامان عليهم‏السلام پيش از وى و كاركردى نيز به دليل اهداف قيام آن حضرت و بيان‏هاى او از ويژگى‏هاى حاكمان، براى آن امام همام ثابت و پابرجاست. تنها نكته‏اى كه علت عدم تحقق خارجى ولايت آن حضرت گشت اين بود كه مقبوليت مردم ـ ركن دوم و مهم هر حكومتى ـ به وقوع نپيوست. نامه‏ها، سخنان و خطبه‏هاى آن حضرت از توجه آن حضرت به بُعد لياقت و صلاحيت و مبتنى بودن اين استعداد به مقبوليت مردمى حكايت دارند.
امام حسين عليه‏السلام در موارد بسيارى براى اثبات شايستگى خود براى حكومت و ولايت حكومتى، به قرابت با پيامبر و ويژگى‏هاى خود، به صورت حّقانيت مطلق، استدلال نموده است. امام خود را منصوب از سوى پيامبر و خداوند، و همچنين قيام و حقّانيت حركت خويش را پيامد پى‏روى از خدا و رسولش عنوان مى‏كند. افزون بر اين، بيعت و دعوت كوفيان به صورت ظاهرى، تكليف شرعى بر امام معيّن كرد كه مى‏بايست براى اصلاح جامعه و جلوگيرى ازبدعت‏ها و اضمحلال دين و برپايى حكومت دينى، قيام نمايد.
با توجه به همه اين موارد، امام بر اهميت جايگاه مردم درتحقق خارجى ولايت حاكمان مشروع و منصوب، تأكيد مى‏نمايد؛ چنان‏كه در صحنه عاشورا نيز بارها فرمودند كه اى سپاهيان و مردم كوفه، اگر يارى‏ام كنيد، شما را در راه هدايت قرار مى‏دهم و اگر يارى‏ام نمى‏كنيد و از دعوت خويش برگشته‏ايد، من هم از شما منصرف مى‏شوم.
سخنان و رفتار پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره حضرت سيدالشهدا عليه‏السلام به عنوان مشروعيت‏بخشى پيشينى و توجه امامان عليهم‏السلام به گونه‏هاى متفاوت به قيام عاشورا به عنوان مشروعيت‏بخشى پسينى، در طيف وسيعى در صدد بيان مشروعيت الهى و حقّانيت قيام امام حسين مى‏باشند.
مقدّمه
به‏رغم ضرورت و گريزناپذيرى نهاد حكومت در جوامع بشرى، در مورد متولّيان، شرايط و صفات آنان همواره اختلافاتى بروز كرده است. در تاريخ اسلام نيز به‏رغم اجماع فراگير در جمع رهبرى مذهبى و سياسى در پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، پس از ارتحال آن حضرت، اختلافات شديدى در مورد حاكم جديد و صفات او بروز كرد و به تعبير شهرستانى در ملل و نحل: «بزرگ‏ترين اختلاف در ميان امت اسلامى اختلاف در امامت بوده است و در مورد هيچ مسأله‏اى همچون امامت شمشيرها برهنه نگشته و خون‏ريزى صورت نگرفته است.»(1)
پيامد اين اختلافات گسترده پيدايش انديشه‏هاى مختلف در اين زمينه بود.
اهل سنّت اين عقيده را انتخاب نمودند كه خداوند درباره رهبرى پس از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هيچ دستورى صادر نفرموده است، بلكه اين خود مردم هستند كه در تمام عصرها، هر كسى را بخواهند به عنوان رهبر جامعه خويش انتخاب مى‏كنند(2)، و يا هر كس كه حكومت را به دست گرفت اطاعتش واجب است.
در مقابل اين انديشه، شيعيان با اعتقاد به نصب امام از سوى خداوند متعال و ابلاغ آن توسط حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، با نگرش ويژه‏اى به حكومت و مسائل سياسى پرداختند و هيچ‏گاه و در هيچ زمان حكومت را رها شده تلقّى نكرده‏اند.(3)
بى‏شك، نگرش‏هاى مختلف برخاسته از شرايط زمانى و مكانى متفاوتند كه هر يك از ادوار گذشته موضوعى براى پژوهش در اين زمينه مى‏باشند. اما عصر امام حسين عليه‏السلام به دليل تقابل گفتارى و عملى آن حضرت با حكومت وقت، داراى ويژگى خاصى است كه اين پژوهش بر آن است تا رابطه امام حسين عليه‏السلام و حكومت دينى را در پرتو مشروعيت قيام عاشورايى‏اش مورد تحقيق و بررسى قرار دهد.
تعريف «حكومت» و «مشروعيت»
«حكومت» در اصطلاح، به معناى تسلط بر جامعه و به دست‏گيرى امورى است كه جنبه عمومى دارند.(4) و با صرف‏نظر از اختلاف‏هاى فراوانى كه در تعريف «حكومت»، به ويژه «حكومت دينى»، رخ داده‏اند، به صورت كلى مى‏توان گفت: در هر جاى عالم كه دولتى به آموزه‏هاى دينى خاصى گردن نهد و مرجعيت آن را بپذيرد و دغدغه انطباق با تعاليم آن را داشته باشد، حكومت دينى تشكيل شده است و اگر مراد از «دين»، دين اسلام باشد، مراد از «حكومت» حكومت دينى مبتنى بر قرآن و روايات است.(5)
«مشروعيت» از ريشه «شرع» است و در زبان فارسى و عربى به معناى آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را جايز بداند.(6)
اين واژه در سياست، به معناى قانونى بودن و مطابق قانون بودن آمده است، و در زبان انگليسى، معادل حقانيت و بر حق بودن، طبق قانون بودن، درستى و حلال‏زادگى انگاشته شده است.(7) در اصطلاح فلسفه سياسى نيز «مشروعيت» به معناى حق حاكميت است. اما پرسش اساسى اين است كه چه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را دارد؟ حاكم بايد داراى چه شرايط و ويژگى‏هايى باشد؟ و مردم از چه كسى يا كسانى بايد پى‏روى كنند؟(8)
به دليل آن‏كه حق حاكميت و آمريت مستلزم تكليف و وظيفه مردم به اطاعت و پى‏روى است، بنابراين، وجود هر يك از آن‏ها مستلزم و جود ديگرى است. به عبارت ديگر: مشروعيت و حكومت رابطه دوسويه‏اى دارند كه از يك سو، حق حاكميت، فرمان و دستور را به حاكم مى‏دهد و از سوى ديگر، لزوم فرمان‏بردارى از آن فرامين را بر عهده مردم مى‏گذارد. در نتيجه، اگر حق حاكميت را براى فردى ثابت دانستيم، بايد وظيفه فرمان‏بردارى و تمكين از اوامر وى توسط مردم را نيز ثابت بدانيم.
منابع‏مشروعيت‏حكومت‏از ديدگاه امام حسين عليه‏السلام
گونه‏هاى مشروعيت كه در نظام‏هاى متعدد مشاهده مى‏شوند، جداى از ملاك‏هاى ويژه‏اى كه دارند، از منابع متفاوت و سرچشمه‏هاى گوناگونى به وجود مى‏آيند كه برخى وحى، پاره‏اى عقلانيت، گروهى سنّت‏ها و عرف رايج را سر منشأ ايجاد مشروعيت حكومت‏ها مى‏دانند.
1. برخى ملاك‏هاى مشروعيت را در آموزه‏هاى وحيانى و تعاليم الهى مى‏دانند؛ چه اين‏كه بر اساس شناخت صحيح نسبت به انسان و نيازهايش، حكومت مشروع را براى او ترسيم نموده‏اند، تا آن‏جا كه شرايط حاكم، بلكه شخص حاكم را براى تصدّى امر حكومت بيان نموده‏اند.(9)
2. برخى ديگر، باورهاى سنّتى را كه در طول تاريخ يك ملت به صورت سنّت‏هاى مردمى يا اسطوره‏اى شكل گرفته‏اند، منبع شناخت حاكم مشروع و تبيين ملاك‏هاى تعيين حاكم مى‏دانند. در اين نوع مشروعيت، حاكم حق حكومت خود را در سابقه نژادى و خانوادگى مى‏جويد كه انگاره‏هاى پذيرفته شده در باورهاى برخى جوامع هستند. اين نظريه در دوران اخير اهميت خود را از دست داده است، اما هنوز برخى جوامع را مى‏توان يافت كه از اين انگاره پى‏روى مى‏نمايند و بر اساس ارزش‏هاى حاكم بر اين باورها، حاكم خود را مشروع مى‏دانند كه از آن جمله، مى‏توان به امپراتورى ژاپن و ملكه انگليس اشاره كرد.(10)
3.برخى ديگر منشأ مشروعيت بخشى به حاكم و نظام حكومتى را در قانون و عقلانيت جست‏وجو مى‏كنند؛ به اين معنا كه اعتقاد به قوانين و قواعد حاكم بر جامعه مدنى، خود منبعى براى توجيه قدرت حاكم و نظام حكومتى و لزوم اطاعت از آنان مى‏باشد. در اين بينش، مردم به اين دليل به حكم حاكمان گردن مى‏نهند كه براين باورند كه حق اعمال قدرت به صورت عقلايى و از سوى قانون با قرارداد و توافق به آنان واگذار شده است.(11)
اكنون جاى اين پرسش هست كه در انديشه امام حسين عليه‏السلام منبع مشروعيت و ملاك‏هاى حكومت مشروع چيست؟ امام حسين عليه‏السلام و همه پيروان او يگانه منبع بازخوانى مشروعيت و حق حاكميت را در آموزه‏هاى وحيانى و دينى مى‏بينند، كه حقّانيت قيام و حق حاكميت امام نه به واسطه سنّت‏هاى حاكم و قرارداد اجتماعى، بلكه به سبب حق امامتى است كه در بيان پيامبر گرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مورد تأكيد و تأييد قرار گرفته است، تا آن‏جا كه حتى امام قيام خود را نيز پيامد فرمان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مى‏دانند.
ايشان در جواب عبدالله بن جعفر، كه از امام درخواست كرد از اين سفر، كه سبب كشته شدن او و مصائب اهل‏بيت عليهم‏السلام است، صرف‏نظر كند، نوشتند: «انّى رايتُ رؤيا فيها رسولُ اللّهِ و اموتُ فيما بأمرٍ انَا ماضٍ له علّى كان اوبى»؛(12) پيامبر را در رؤيا مشاهده كردم كه مرا فرمانى دادند كه به دنبال اجراى آن هستم، چه به ضرر من باشد يا به نفع من.
همان‏گونه كه مشاهده مى‏شود، امام خروج خود را بر خليفه وقت به امر پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله منتسب مى‏نمايد و خود را صاحب حق مى‏داند. اگر در اين مقام توهّم شود كه رؤيا داراى حجيّت شرعيه نيست، بايد گفت: رؤياى امام معصوم و مصون از خطا، هيچ‏گاه با افراد معمولى مقايسه نمى‏شود و هميشه از غلط و اشتباه به دور است.
در اين نگرش، قدرت حاكميت بر مردم از سوى خداوند تعيين و توزيع مى‏شود. حاكمان قدرت حاكميت خويش را از سوى خداوند دانسته، مالكيت ذاتى را از آن خداوند مى‏دانند؛ به اين معنا كه همه قدرت‏هاى جهان و از آن جمله قدرت حاكميت در امور سياسى، از خداوند است. بنابراين، كسى بدون اجازه او حق دخالت در هيچ‏يك از اين امور را ندارد، مگر از سوى خداوند چنين امرى به او تفويض شود، كه اين حقيقت چندين بار در قرآن ياداورى شده است.(13)
بر اين اساس، آنچه منبع مشروعيت‏بخشى به حاكم است، تفويض حق حاكميت الهى به فردى خاص است. بنابراين، با وجود ادلّه كافى براى واگذارى امر حكومت به فرد خاصى در زمان مشخص، ديگران حق حاكميت نداشته و در صورت به دست گرفتن حاكميت، غاصب محسوب مى‏شوند و درباره امام حسين عليه‏السلام منبع مشروعيت حكومت و حق حاكميت از ناحيه خداوند، و توسط پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بيان شده است.
مبانى مشروعيت حكومت از ديدگاه امام حسين عليه‏السلام
انديشمندان و فلاسفه سياسى مبانى گوناگونى در باب حق حاكميت يك فرد بر جامعه ارائه داده‏اند. البته برخى عواملى چند را در عرض يكديگر در مشروعيت‏دهى به حاكم بيان كرده، و برخى ديگر به عواملى ويژه در اين زمينه اشاره نموده‏اند. براى نمونه، ژان بدن، فيلسوف فرانسوى، انتخابات و آراء مردم، وراثت، قرعه، جنگ و الهام از سوى خداوند را از عوامل مشروعيت دانسته و به دست آوردن حكومت از غير اين روش‏ها را از مصاديق ستمگرى دانسته است.(14)
اهل سنّت نيز عواملى را زيربناى مشروعيت حكومت دانسته‏اند كه به اختصار عبارتند از:
1.نص الهى و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ؛
2. تعيين فردى از سوى خليفه، براى خلافت به صورت مستقيم يا به صورت تعيين گروهى كه خليفه را از بين خودشان انتخاب نمايند؛
3.اجماع اهل حل و عقد؛
4. از راه قهر و غلبه.(15)
به دليل آن‏كه ديدگاه‏هاى بيان شده در اين زمينه بسيارند، عمده آن‏ها را در اين تقسيم‏بندى مى‏توان اين‏گونه ارائه كرد: مبانى مشروعيت:
الف. ذاتى: مشروعيت حكومت نخبگان
از سوى خداوند (الهى)
ب. اعطايى:‎
از سوى مردم (مردمى)
نظريه عدالت
ج. كاركردى:‎
نظريه سعادت و ارزش‏هاى اخلاقى
الف. مشروعيت ذاتى: در اين انديشه، چون حكومت بر ديگران نيازمند مهارت، دانايى و توانايى است، بنابراين، نخبگان يك جامعه، كه داناترين افراد براى اداره جامعه هستند، داراى حق حاكميت ذاتى بر جامعه هستند، بر اين اساس، افلاطون حكومت را حق فيلسوفان، كه نخبگان جامعه در آن عصر بودند، مى‏دانست.(16)
ب. مشروعيت اعطايى: در اين تفكر، حاكمان داراى حق حاكميت ذاتى نيستند و اين حق بايد از سوى كسانى كه صلاحيت اعطاى آن را دارند به آنان تفويض شود، و اين داراى دو بخش عمده اعطاى از سوى خدا و مردم مى‏باشد.
1. مشروعيت الهى: در اين فرض، تنها حكومت‏هايى مشروع خواهند بود كه حق حاكميتشان منسوب به خداوند بوده باشد و اين حق به گونه‏اى عام يا خاص از سوى او به كسى واگذار شده باشد. در اين مقام، اگر فردى مورد تأييد مردم قرار گيرد، ولى حكومت وى الهى نباشد، حاكمى غيرمشروع است و حكومت وى داراى حقّانيت نيست.(17)
2. مشروعيت مردمى: مبناى مشروعيت در اين نظريه، خواست و اراده مردم است. در اين نگرش، حكومتى نامشروع است كه بر خلاف رأى و نظر مردم حاكميت خويش را بر آنان تحميل نمايد. ديدگاه‏هايى همچون «قرارداد اجتماعى»(18)، «اراده عمومى»(19) و «رضايت»(20)، با وجود اندك اختلافشان، بر اين نكته توافق دارند كه مبناى حقانيت حكومت فرد يا گروه خواست و اراده عموم مردم است.
ج. مشروعيت كاركردى: همان‏گونه كه از اين عنوان برمى‏آيد، مشروعيت در اين انديشه نه مبتنى بر شايستگى‏هاى فرد است و نه مبتنى بر حق حاكميت از جانب كسى يا كسانى، بلكه اگرچه حاكم به صورت زور و غلبه، متصدى امر حكومت شود، ولى همين اندازه كه در فرايند حكومت درصدد باشد جامعه را به سوى كمالات آرمانى هدايت كند، حايز مشروعيت خواهد بود. البته اين مشروعيت پسينى است و داراى دو بخش عمده مى‏باشد:
1. نظريه «عدالت»: در اين تلقّى، اگر حكومتى براى عدالت تلاش كند، مشروع است و در حقيقت، اين عدالت است كه سرچشمه الزام سياسى از سوى حاكمان و اطاعت از سوى مردمان است.
2.نظريه «سعادت و ارزش‏هاى اخلاقى»: در اين رويكرد، حكومتى مشروع است كه در صدد برقرارى ارزش‏هاى اخلاقى و سعادت براى افراد جامعه باشد. در غير اين صورت، حكومت داراى مشروعيت نيست.(21)
امام حسين عليه‏السلام و مشروعيت ذاتى
با صرف نظر از ديگر مشروعيت‏ها، اگر چنين مشروعيتى را براى حكومت لحاظ كنيم، مى‏توان از سخنان امام حسين عليه‏السلام نسبت به ويژگى‏هاى خويش و نيز سخنان امامان ديگر درباره ايشان، مشروعيت ذاتى حضرتش را، كه ريشه در اوصاف كمالى آن امام همام دارد، برداشت نماييم. امام حسن عليه‏السلام درباره اوصاف برادر بزرگوارشان مى‏فرمايند: «الحسينُ اعلمنا علما و اثقلنا حلما و اقربنا من رسول‏اللّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رحما، كان فقيها قبل ان يخلق و قرأ الوحى قبل ان ينطق.»(22)
در مشروعيت ذاتى نخبگان، شخص حاكم بايد لايق‏ترين و سزاوارترين فرد براى امر حكومت باشد. در اين سخن، امام حسن عليه‏السلام برادرشان را داناترين دانايان زمان و بردبارترين آن‏ها مى‏داند. اين خود به تنهايى سندى بر صلاحيت مطلق حسين بن على عليه‏السلام در امر حكومت نسبت به افراد ديگر جامعه است.
امام حسين عليه‏السلام نيز در جايى خويشتن را نسبت به امر حكومت، صاحب حق مى‏داند و حقّانيت خود را نسبت به يزيد اين‏گونه تبيين مى‏فرمايد: «ابى علىٌّ خيرٌ من ابيه... جدّى رسول‏الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خيرٌ من جدّهِ، و انا خيرٌ منه و احق بهذا الامر.»(23)
در اين گفتار، امام عليه‏السلام پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را بهتر از ابى‏سفيان، اميرالمؤمنين عليه‏السلام را برتر از معاويه و خويش را برتر از يزيد معرفى مى‏كند و همين برترى و شايستگى را نيز ملاك حقّانيت خود براى حكومت بيان مى‏دارد.
امام حسين عليه‏السلام و مشروعيت اعطايى
اعتقاد شيعيان در پرتو سخنان امامان معصوم عليهم‏السلام بر اين بينش استوار است كه امامان معصوم همانند پيامبر گرامى اسلام داراى حقّانيت در حكومت‏دارى مى‏باشند و اين حقّانيت را در طول حق حاكميت الهى، و تفويض شده از سوى وحى الهى مى‏دانند؛ چنان‏كه روايات متواتر در ذيل آيه شريفه «اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم...» (نساء: 59)، بر اين امر دلالت مى‏كنند و در تفسير الميزان در ذيل اين آيه چنين آمده است: «در تفسير برهان از ابن بابويه و وى نيز به سند خود از جابربن عبدالله انصارى نقل كرده است: وقتى خداوند اين آيه شريفه را بر پيامبر نازل فرمود، به آن حضرت گفتم: يا رسول‏الله، خدا و رسولش را شناختيم، اما "اولى‏الامر" كيست كه خداوند اطاعت از او را نيز دوشادوش اطاعت خدا و رسول قرار داده است؟ حضرت فرمود: اى جابر، آنان جانشينان من و امامان مسلمانان بعد هستند؛ اولشان على بن ابى‏طالب و سپس حسن و بعد حسين و...، كه حضرت نام تك تك امامان را بردند.»(24)
بر اساس اين روايات و بسيارى از روايات ديگر كه از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به ما رسيده‏اند، اطاعت پيامبر در طول اطاعت خداوند و اطاعت اهل‏بيت نيز در طول اطاعت از پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله واجب شده است. بنابراين، امام حسين عليه‏السلام داراى حق حكومت است و اين حقّانيت داراى مشروعيت پيشينى مى‏باشد.
بنابراين، اگرچه مردم به آن‏ها روى نياورند و نسبت به اوامر آنان تمكين نكنند، ولايت و حق حاكميت آنان بر اساس مشروعيت الهى و اعطايى ثابت است. در نتيجه، اقبال و موافقت عمومى مردم در نظام سياسى اسلام زمينه‏ساز اعمال حق حاكميت حاكم مشروع (امام) است؛ زيرا اگر حاكم مشروعى همچون پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مورد پذيرش و تمكين از سوى مردم قرار نگيرد، مجبور است از مكّه فرار كند و به غار پناه ببرد. اما همين پيامبر وقتى مورد حمايت مردم مدينه قرار مى‏گيرد، قادر مى‏شود مكّه‏اى را كه زمانى به اجبار آن را ترك كرده بود، فتح كند. ولى پيامبر اكرم در هر دو زمان مشروعيت حكومت داشتند، اما تنها پس از هجرت، اين حق حاكميت جلوه عملى پيدا كرد.
امام حسين عليه‏السلام نيز داراى مشروعيت الهى بودند كه در لسان وحى و زبان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده است. امام حسين عليه‏السلام درباره امامت و حق حكومت امام حسين عليه‏السلام چنين مى‏فرمايد: «اما علمتَ انَّ الحسين بن على عليه‏السلام بعد وفاةِ نفسى و مفارقة روحى جسمى امام من بعدى و عندالله ـ عزّوجلّ ـ اسمه فى الكتاب.»(25)اين روايت گران‏سنگ نيز شاهدى است كه امامت و ولايت امام حسين عليه‏السلام و حقّانيت ايشان در حكومت، در كتاب الهى ثابت است. اكنون جاى بيان اين نكته است كه اگر مردمى سر در گروى اطاعت وى نهادند و بر حمايت از وى بيعت كردند و نامه‏هاى فراوان دال بر اعلام وفادارى فرستادند و به عبارت ديگر، زمينه اعمال حاكميت ايشان را فراهم نمودند، آيا وظيفه امام جز قيام و تلاش در اين زمينه است؟
امام حسين عليه‏السلام و مشروعيت كاركردى
گرچه با وجود مشروعيت اعطايى خداوند به امام حسين عليه‏السلام ، كه نشانگر مشروعيت ذاتى ايشان نيز هست، نيازى به اثبات مشروعيت‏هاى ديگرى نيست، ولى اگر بخواهيم با ديدگاه مشروعيت كاركردى هم به قيام امام حسين عليه‏السلام بنگريم، آن را مشروع خواهيم يافت؛ زيرا خود حضرت در بسيارى از موارد، اساس قيامش را برقرارى قسط و عدل تبيين، و اعلام مى‏كند؛ چنان‏كه در نامه‏اى كه به اهل كوفه نگاشتند، خود را صاحب حق دانستند و در ذيل نامه، امام را كسى معرفى كردند كه اقامه قسط و عدل در سرلوحه كارهايش قرار داشته باشد: «فلعمرى ما الامام الاّ... القائم بالقسط.»(26)
و در جاى ديگر، حاكمان را به دليل ظلم و جور بر مردم، غير صالح براى تصدّى منصب خلافت معرفى نمودند: «سمعتُ رسول اللّه: من رأى سلطانا جائرا... يعملُ فى عباده بالاثم و العدوانِ فلم يغيّر عليه كان حقّا على الله ان يدخلَ مدخله»؛(27) «و نحن اولى بولايةِ هذا الامر عليكم من هؤلاءِ المدعين ما ليس لهم و السائرين فيكم بالجور و العدوان.»(28) و در موارد ديگر نيز حضرت ملاك قيام خويش را احياى ارزش‏هاى فراموش شده، رواج سيره پيامبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، از بين بردن بدعت‏ها و امر به معروف و نهى از منكر اعلان مى‏نمايد: «انَا لم اخرُج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انّما خرجتُ لطلبِ الاصلاحِ فى امّةِ جدّى، اريد ان آمُرَ بالمعروفِ و انهى عن المنكر و اسيرَ بسيرةِ جدّى و ابي.»(29)
از سوى ديگر، ايشان حاكمان موجود را به سبب رواج فساد و اطاعت شيطان، نامشروع و خود را در مقابل اين افراد داراى مشروعيت مى‏داند: «الا و انّ هؤلاءِ قد لزموا طاعةَ الشيطانِ و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطلّوا الحدودَ و استأثروا بالفى‏ء و احلّوا حرام اللّه و حرّموا حلال‏اللّه و انا احقُّ من غيرى.»(30)
امام حسين عليه‏السلام و مراتب ولايت حكومتى
اگر امور اساسى فراگير بخواهند در جامعه به اجرا درآيند، نيازمند سه مرحله اصلى هستند؛ مثلاً، اگر فردى بخواهد حايز عنوان «پزشك» شود و در جامعه به درمان افراد بپردازد، بايد سه مرحله عمده را بپيمايد كه از آن‏ها به مرحله «حقّانيت»، «قانونيت» و «مقبوليت» تعبير مى‏شود. در مرحله «حقّانيت»، شخص بايد با فرا گرفتن راز و رمز اين حرفه و كاردانى در آن، شايستگى درمان افراد را بيايد و خود را از عموم افراد جامعه در اين دانش متمايز سازد. پس از اين مرحله، زمانى مى‏تواند به صورت رسمى به طبابت بپردازد كه از سوى نهادى كه متصدى بهداشت جامعه است، جواز طبابت اخذ نمايد تا به مرحله «قانونيت» برسد، و در مرحله سوم و پس از احراز صلاحيت و دريافت مجوّز طبابت، اگر هيچ كسى به اين پزشك مراجعه ننمايد و طلب درمان نكند، اگرچه اين شخص پزشكى شايسته و قانونى است، اما نخواهد توانست قانونيت و حقانيت خويش را در جامعه اعمال كند؛ چون داراى «مقبوليت» نخواهد بود. همانند اين تصوير، از سوى برخى نويسندگان درباره ولايت صورت گرفته است:
1. ولايت در مرحله استعداد و صلاحيت (به مفهوم آن‏كه شخص حاكم داراى صلاحيت‏هاى لازم ولايت و حكومت باشد)؛
2. ولايت در مرحله جعل و اعتبار (به مفهوم آن‏كه منصب و مقام ولايت از ناحيه كسى كه ولايت را داراست براى حاكم واجد صلاحيت اعتبار شود)؛
3. ولايت در مرتبه سلطه و فعليت (به مفهوم آن‏كه قدرت و امكانات به صورت بالفعل از سوى مردم به حاكم واجد صلاحيت واگذار گردد.)(31) بنابراين، مراتب ولايت در حكومت دينى در تحقق خارجى آن، شامل مشروعيت و مقبوليت است كه مفهوم «مشروعيت» نيز در دو مفهوم «حقّانيت» و «قانونيت» مى‏گنجند.(32)
با توجه به جستاره‏هاى گذشته، امام حسين عليه‏السلام در تبيين مشروعيت و حقّانيت خويش، همانند ديگر امامان عليهم‏السلام داراى دو ملاك عمده حقّانيت و قانونيت بودند. اين را هم بايد توجه داشت كه مقبوليت از اركان مشروعيت محسوب نمى‏شود.
امام حسين عليه‏السلام و ملاك‏هاى حقّانيت
امام ملاك‏هاى متعدد و متفاوتى را در اين زمينه بيان مى‏دارند كه آن‏ها را مى‏توان به سه بخش عمده تقسيم كرد:
الف. قرابت و نزديكى با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله
به وفور در سخنان حضرت ابى‏عبدالله عليه‏السلام موار\دى يافت مى‏شوند كه حقّانيت خويش را به صرف قرابت به پيامبر مستند مى‏نمايند: «نحنُ اهلُ بيتِ محمدٍ اولى بولايةِ هذاالامر عليكم من هؤلاءِ المدعين»؛(33) ما اهل‏بيت هستيم كه به حكومت بر شما از اينان كه مدعى آن هستند، مقدّم هستيم.
و در جاى ديگرى مى‏فرمايد: «كُنّا اهلَه و اوليائَه و اوَصيائَه ورثتهُ و احَقَّ النّاسِ بمقامهِ فى الناس.»(34)
و باز مى‏فرمايد: «انا احقُّ بهذا الامر لقرابتى من رسول اللّهِ»(35)
و در مقام درخواست از خداوند متعال عرضه مى‏دارد: «الّلهمَّ انّا عترةُ نبيّك محمدٍّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ... فخُذ لنا بحقّنا»؛(36) خداوندا، ما عترت پيامبر تو محمّد هستيم... پس حقّ ما را بگير.
البته تقرير اين نمونه از حقّانيت در سخن امام حسين عليه‏السلام به اين معنا نيست كه حقّانيت حضرت منحصر در قرابت و نزديكى با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است، بلكه اين نكته‏ها در مقابل كسانى مانند لشكر حرّ و بزرگان و اشراف بصره گفته شده تا آنان به خود آيند، اگرچه خودشان به اين ملاك‏ها واقف بودند و آن را باور داشتند.
ب. ملاك شايستگى و فضايل
امام حسين عليه‏السلام در مواردى نيز به ملاك شايستگى و اوصاف كمالى خود اشاره نموده، آن‏ها را ملاك حقّانيت خويش بيان داشته است، «انا خيرٌ منه و احقُّ بهذا الامر»؛(37) من بهتر از اويم و به اين امر (حكومت) سزاوارترم.
و يا فرمودند: «انَا... معدنُ الرسالةِ و مختلف الملائكةِ، بنا فتح و بنا ختم و يزيدُ رجلٌ فاسقٌ شاربُ الخمر قاتل النفس المحترقه معلنٌ للفسق ننظر و تنظرون ايُّنا احقُّ بالخلافة»؛(38) ما مخزن رسالت و جايگاه رفت و آمد فرشتگان هستيم، به ما آغاز و به ما ختم مى‏شود و حال آن‏كه يزيد مردى است فاسق، شرابخوار و كشنده نفس محترم و آشكاركننده فسق؛ مى‏بينيم و مى‏بينيد كه كدام‏يك از ما به خلافت و حكومت سزاوارتريم.
پيامبر گرامى اسلام نيز در روايتى به شايستگى امام حسين عليه‏السلام براى امامت و رهبرى امّت اشاره فرموده، دليل آن را شايستگى و بهترين خلق بودن ايشان معرفى مى‏كند: «خيرُ الخلقِ بعد اخيه و هو امام المسلمين و حجةٌ على خلقه.»(39)
اين تلقّى مورد ارج‏گذارى عقل نيز قرار گرفته است كه كسى مى‏تواند هدايت امور جامعه را بر عهده داشته باشد كه از شايستگى‏هاى اين مهم برخوردار باشد؛ چنان‏كه حضرت شايستگى‏هاى خود را از يك سو و عدم لياقت يزيد را از سوى ديگر، دليل بر حقّانيت خويش معرفى مى‏كنند. نكته دلپذير اين‏گونه سخنان اين است كه امام عليه‏السلام اين‏گونه ملاك‏ها را تبيين مى‏كنند و حق قضاوت را نيز به ديگران وا مى‏گذارند و از باب استفهام انكارى، تصديق اين گزاره‏ها را بديهى تلقّى مى‏نمايند.
حقّانيت مطلق يا نسبى: در برخى روايات ـ كه پيش‏تر ذكر شد، و نيز پاره‏اى ديگر از احاديث ـ امام عليه‏السلام در تبيين حقّانيت خويش، از كلمه «احق»، «خير» و مانند آن استفاده كرده‏اند. اين كلمات، كه به عنوان صفت تفضيلى از آن‏ها ياد مى‏شود، ممكن است موهم اين باشند كه سيدالشهدا عليه‏السلام ـ خويش را اولى‏تر، بهتر و سزاوارتر از يزيد مى‏دانند؛ بنابراين، يزيد هم سزاوار است، اما امام عليه‏السلام سزاوارترند. پس حقّانيت، نسبى است.
اين نكته توسط صاحب تفسير الميزان مورد توجه قرار گرفته است: «"احق" اسم تفضيل است، حق اسم تفضيل اين است كه هميشه معنايش با مفضّلٌ عليه همراه باشد. وقتى مى‏گوييم "زيد شجاع‏تر از عمرو است"، بايد عمرو هم شجاع باشد، و گرنه اين سخن غلط است.»(40) بر اين اساس، ممكن است اين شبهه مطرح شود كه سخن حضرت به معناى تأييد حقّانيت شخصى همانند يزيد در مسند خلافت است. براى برطرف شدن اين شبهه، چند جواب مى‏توان ارائه داد:
1- هميشه صيغه «احق» دلالت بر معناى اسم تفضيلى ندارد؛ همان‏گونه كه تفاسير معتبر قرآن اسم تفضيل وارد شده در آيه «و بعولتهنَّ احقُّ بردّهنّ فى ذلك» (بقره: 228)، را به معناى اسم فاعل و صفت مشبّهه معنا نموده‏اند؛ زيرا هيچ كسى غير از شوهر حق مراجعه ندارد تا شوهر سزاوارتر باشد، بلكه اين حق منحصرا از آن همسر است. براى نمونه، تفسير شريف لاهيجى مى‏فرمايد: «"احقُّ بردّهنّ" يعنى حقيقٌ بردّهنّ؛ يعنى سزاوارند به اين‏كه رجوع به آن زنان مطلّقه نمايند؛ زيرا غير زوج را در زمان عدّه حقى بر زوجه نيست تا آن‏كه زوج احق از او باشد، و بيضاوى نيز گفته است: افعل در اين‏جا به معناى فاعل است.»(41)
بنابراين، كلمه «احق» و همانند آن در كلمات امام عليه‏السلام به معناى مطلق «ذى حقّ» بودن است و اسم تفضيل در آن‏ها به معناى فاعل به كار رفته است، و امام با اين بيان، تنها حقّانيت خويش را اراده فرموده است.(42)
2- در مواردى كه امام از صيغه افعل التفضيل استفاده نموده‏اند، قراين و شواهدى وجود دارند كه ايشان از اساس حقى براى غير خودشان براى گرفتن چنين جايگاهى، قايل نبودند؛ همان‏گونه كه در نامه به بزرگان پس از اشاره به ملاك‏ها و معيارهاى خويشتن براى احراز مقام حكومت مى‏فرمايند: «و انَا احَقُ بذلَك الحق المستحق علينا ممّن تولّاه» كه اين جمله قرينه‏اى است بر اين كه امام تنها خويش را مستحق چنين حقى مى‏دانند، اگرچه پيش از اين جمله از كلمه «أحق» استفاده نموده‏اند. بنابراين، اين‏گونه موارد نيز نشانگر آن است كه اسم تفضيل به معناى اسم فاعل مورد استفاده قرار گرفته است.(43)
يا امام در سخن ديگرى پس از گفتن اين سخن كه ما اهل‏بيت پيامبر «اولى به تولّى اين امر» هستيم، مى‏فرمايد: «و ليس لهم و السائرين فيكم بالجورِ و العدوان»؛ و براى ديگران، كه به ظلم و جور در ميان شما حكم مى‏رانند، چنين حقى نيست.(44)
امام در اين سخنان، حاكمان جور را مدعى مقامى مى‏داند كه صلاحيت آن را ندارند و سپس مى‏فرمايد: «اى سپاه حرّ، اگر درباره حق ما، كه حكومت‏دارى و مقام ماست، ديدگاهى غير از آنچه در نامه‏هايتان نوشته‏ايد، داريد، من از شما منصرف مى‏شوم.»(45)
از آنچه گذشت، آشكار مى‏شود كه امام از افعل تفضيل معناى واقعى آن را اراده نفرموده‏اند، بلكه فقط در مقام اقناع مردم و فهماندن مسأله به آنان، برترى‏هاى خويش را ياداور مى‏شوند و ممكن است اين بدان سبب بوده كه انتقال خلافت به واسطه وراثت در انديشه مردم تبديل به گونه‏اى از حقّانيت شده بوده و امام عليه‏السلام با اين سخنان مى‏خواسته‏اند، حقانيت خويش را براى آنان روشن نمايند.
ملاك قانونيت حق حكومت امام حسين عليه‏السلام
ملاك قانونيت يكى از عمده‏ترين اركان مشروعيت به حساب مى‏آيد؛ به اين معنا كه منصب حكومت بايد از سوى كسى كه صلاحيت اعطا داشته باشد، به فردى تفويض گردد؛ همان‏گونه كه پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در غدير خم، اميرالمؤمنين على عليه‏السلام را از جانب خداوند به ولايت امر مردم منصوب فرمود. صد البته اين مرحله نيازمند تمكين عملى مردم نيست، بلكه به صرف نصب، قانونيت ولايت تحقق مى‏يابد؛ همان‏گونه كه ولايت پدر بر اموال طفل از جانب خداوند تفويض مى‏شود، هرچند ديگران از اعمال چنين ولايتى جلوگيرى نمايند.
امام حسين عليه‏السلام و ساير امامان بعد از ايشان نيز از چنين حقانيتى در حكومت برخوردارند، و از سوى خداوند براى حكومت بر مردم تعيين شده‏اند؛ چنان‏كه پيش‏تر ذيل آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» بيان شد.
در خصوص امامت امام حسين عليه‏السلام به برخى روايات ديگر نيز اشاره مى‏كنيم:
پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره امام حسين عليه‏السلام مى‏فرمايد: «فامّا الحسين فانّه مِنّى و هو خيرُ الخلقِ بعد اخيه و هو امامُ المسلمين و هو حجة‏اللهِ على خلقهِ، امرُه امرى و طاعتُه طاعتى، فمَن تبِعه فانّه منّى و من عصاه فليس منّى.»(46)
اين روايت به روشنى بر نصب امام حسين عليه‏السلام از سوى پيامبر گرامى به امامت بر خلق، و حكومت بر آن‏ها دلالت مى‏نمايد. امام حسين عليه‏السلام ، خود، نيز آن‏گاه كه معاويه ايشان را به خطبه خواندن بر منبر فراخواند، درباره نصب خويش براى جايگاه امامت فرمود: «نحنُ حزب الله الغالبون و عترةُ نبّيهِ الاقربون و احدُ الثقلينَ اللّذينَ جعلَنا رسولُ الله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ثانَى كتابِ الله فيه تفصيلَ كلِّ شى‏ءٍ فاطيعونا فانَّ طاعتنا مفروضةٌ اذ كانت بطاعةِ اللّهِ و رسوله مقرونةٌ، قال اللّهُ تعالى: "اطيعوا اللّهَ و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم.»(47)
روايت ديگرى كه در اين‏جا مورد استناد قرار مى‏گيرد، حديث مشهور نبوى است كه مى‏فرمايد: «الحسنُ و الحسينُ امامان قاما او قعدا.»(48) به اين معنا كه اين دو بزرگوار، چه اقدام به جنگ نمايند و چه اقدام به صلح، امام مسلمانان هستند و اطاعتشان لازم است. در روايت ديگرى ـ كه در مباحث پيشين نيز به آن اشاره شد ـ امام عليه‏السلام در پاسخ به عبدالله بن جعفر، همسر حضرت زينب، اساس قيام و خروج خويش را مستند به فرمان رسول خدا مى‏سازد و مى‏فرمايد: «انّى رأيتُ رؤيا فيها رسول اللّه و اُمرتُ فيها بامرٍ انا ماضٍ له علىّ كان اوبى»؛(49) من پيامبر را در خواب ديدم و در آن رؤيا به امرى فرمان داده شدم كه بدان اقدام مى‏كنم، چه به زيانم باشد يا به سودم.
از مجموع آنچه از روايات ذكر شد، اين‏گونه استفاده مى‏شود كه امام حسين عليه‏السلام علاوه بر حقّانيت و شايستگى بر اين مقام، از جانب خداوند نيز نصب شده‏اند و امامت ايشان جنبه قانونيت نيز پيدا كرده است.
امام حسين عليه‏السلام و دعوت و بيعت كوفيان
پس از رسيدن به اين دستاورد كه امامان و از آن جمله امام حسين عليه‏السلام داراى مقام عصمت و حايز شايستگى و صلاحيت در زمينه حكومت بوده‏اند (و در نتيجه حقّانيت آنان ثابت شد) و نيز انتصاب ايشان به ولايت حكومتى از جانب خدا بوده است (يعنى حايز ملاك قانونيت بوده‏اند) و در مجموع، مشروعيت حاكميت آن‏ها ثابت گرديد؛ نوبت به بررسى نقش مردم در تحقق حاكميت آن‏ها مى‏رسد.
به عنوان مقدمه، بايد گفت: تحقق يك نظام مستلزم وجود دو ركن اساسى است كه عبارتند از: حاكم و مردم؛ به عبارت ديگر، اوامر حاكم و امتثال مردم. بنابراين، اگر به هر علتى يكى از اين دو ركن ايجاد نشود، هيچ نظام حكومتى شكل نخواهد گرفت؛ مثلاً، اگر مردم بر اين نكته توافق كنند كه اوامر حكومت را گردن ننهند، در نتيجه جز نامى براى حكومت باقى نخواهد ماند. اين در حالى است كه هر حكومتى براى اعمال حاكميت خويش و تحقق آن نيازمند اقبال و پذيرش مردم است؛ چه اين‏كه هرچند متصدّيان حكومت از برترين و سزاوارترين افراد در حكومت‏دارى باشند، اما تا وقتى مردم آن‏ها را نپذيرند، هرگز حكومتى تأسيس نمى‏شود و تحقق خارجى نمى‏يابد.
بنابراين، اگرچه مشروعيت حكومت در بينش اسلامى و حسينى، زاييده مقبوليت مردمى نيست، اما اعمال حاكميت آن، كه قبلاً مشروعيت يافته است، پيامد اقبال و پذيرش مردم است.
امام حسين عليه‏السلام نيز به رغم آگاهى از پيامد قيام عاشورا و با توجه به اين‏كه خود را مشروع و حقدار حاكميت مى‏دانستند، چون خود را با نامه‏هاى فراوان و اعلان بيعت‏هاى متعدد از سوى مردم مواجه، و زمينه اعمال حاكميت را به صورت ظاهر فراهم مى‏ديدند، درصدد برآمدند، به مدد اقبال مردمى و وجود ياوران متعدد، در سايه تشكيل حكومت به احياى ارزش‏هاى فراموش شده بپردازند، و جامعه اسلامى را به سوى رشد و صلاح هدايت نمايند و يا دست‏كم، تصوير درستى از آنچه بايد در مقابل ظلم صورت پذيرد، ارائه نمايند.
جايگاه مردم از ديدگاه امام حسين عليه‏السلام
امام حسين عليه‏السلام در سخنى جامع، در نامه‏اى به بزرگان بصره به سه نكته «حقّانيت و شايستگى‏هاى خويش»، «قانونيت» و «جايگاه مردم در تحقق حق حاكميت» اشاره مى‏فرمايند: «خداوند محمّد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله را پيامبر بر خلقش برگزيد... و ما اهل، دوستداران، جانشينان و وارثان او هستيم... مى‏دانيم كه ما از كسانى كه اين امر را بر عهده گرفته‏اند، به اين حقى كه مستحق آنيم، سزاوارتريم... و اگر شما سخن مرا بشنويد و فرمان مرا اطاعت كنيد، به راه رشد و تكامل هدايتتان مى‏كنم.»(50)
همان‏گونه كه مشاهده مى‏شود، امام جايگاه مردم را در تحقق خارجى حق حاكميت خويش متذكر مى‏شوند، كه اگر آنان امام را در تحقق و گرفتن آنچه حق اوست يارى ننمايند، اين امر تحقق نمى‏يابد و آن ولايت به مرحله فعليت نمى‏رسد. و اين نكته در سخن اميرالمؤمنين عليه‏السلام نيز جلوه نموده است: «لا رأىَ لمن لا يطاع»؛(51) آن را كه فرمان نبرند، سررشته كار از دستش بيرون مى‏رود.
و باز امام عليه‏السلام در نامه ديگرى كه براى مردم كوفه نوشتند، پس از حمد و ثناى الهى، به جايگاه مردم در تحقق فعلى حكومت اشاره كردند و فرمودند: «امّا بعدَ، فانّ كتابَ مسلم بن عقيل جائَنى يخبرنى بحس رأيكم و اجتماعِ مُلئكم على نصرنا و الطلب بحقّنا فسألت الله ان يُحسن لنا الصنع... فانّى قادمٌ عليكم فى ايامى هذه ان شاءاللّه.»؛(52) اما بعد، نامه مسلم بن عقيل به دست من رسيد و به من خبر داد كه نظر و ديدگاه شما و اجتماع شما در يارى و طلب حق ما تحقق يافته است. پس خداوند را مى‏خوانم كه در كارمان نيك بخواهد... پس در همين ايام به سوى شما مى‏آيم. ان‏شاءالله.
در اين فرايند، امام همانند پدر بزرگوارشان عمل نمودند كه هنگام پذيرش خلافت، اساس قبول اين مسند را به تمام شدن حجت برايشان به سبب وجود ياران در تشكيل حكومت دينى صالح، مستند نمودند: «ولولا حضورُ الحاضر و بلوغُ الحجةِ بوجود الناصر... لألقيتُ حبلها على غاربها.»(53)
به تعبير برخى، «انّ التكليف الشرعى يحتُم عليه الخروج الى العراق بوجود الناصر»؛(54) تكليف شرعى بر امام الزام نمود كه به سبب وجود يارانى به سوى عراق خارج شود.
اين سخنان بر اين نكته تأكيد مى‏ورزند كه امامان، به ويژه امام حسين عليه‏السلام به جايگاه مردم در تحقق آن حق الهى و مشروع خويش توجه نموده‏اند و مردم را به عنوان ركن دوم و مهم تحقق حاكميت فعلى به اين امر مهم فرا مى‏خوانند، و از آنان مى‏خواهند تا در اين وظيفه خويش كوتاهى نكنند.
امام عليه‏السلام در خطبه‏اى كه براى سپاه حرّ ايراد نمودند، ضمن ياداورى حقّانيت خود و گوشزد نمودن قرابتشان با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله خود را سزاوار اين مقام معرفى كردند و آن را حق مسلّم خويش خواندند: و نيز بر نقش مردم در تحقق عملى حكومت و ولايت تأكيد فرمودند: «من بدين دليل به سوى شما آمدم كه خواستار حاكميت من، كه در اين باب صاحب حق هستم، مى‏باشيد، ولى اگر بيعت خويش را در تمكين از اوامرم شكستيد و حاضر به يارى من نيستيد، من ديگر از حركت به سوى شما صرف‏نظر مى‏كنم و (به خاطر از بين رفتن مقدّمات) برمى‏گردم.»(55)
و نيز در خطبه‏اى ديگر براى سپاهيان حرّ مى‏فرمايند: «انّى لم آتكم حتّى اتتنى كتبكم و قدّمتُ على رُسُلكم "ان اُقدّم علينا فانّه ليس لنا امامٌ، لعلَّ اللّهَ يجمعنا بكَ على الهدى"، فان كنتم على ذلكَ فقد جئتُكم، فان تعطونى ما اطمئنُّ اليه من عهودكم و مواثيقكم ان اُقدّم مصركم و ان لم تفعلوا او كنتم بمقدمى كارهين انصرفت الى المكان الّذى جئتُ منه اليكم.»(56)
بنابراين، بايد گفت: نه بيعت اوليه كوفيان سبب مشروعيت بخشى به حكومت امام و قيام وى گشت، و نه نقض بيعت آنان مشروعيت ايشان را سلب نمود، بلكه اگر بيعت كوفيان استوار مى‏ماند، تنها زمينه‏ساز اعمال حاكميت دينى و مشروع توسط امام حسين عليه‏السلام مى‏شد، اما با نقض بيعت و عدم تمكين مردم، تحقق خارجى حاكميت آن حضرت با اشكال مواجه گرديد.
بنابراين، اگر تمام مردم با يزيد بيعت كنند، به گونه‏اى كه مقبوليت فراگير پيدا نمايد، به سبب وجود نداشتن حقّانيت و قانونيت در او، مشروعيت‏بخشى صورت نخواهد پذيرفت. علاوه بر آن، خلافت و حكومت آل ابى‏سفيان برخلاف نصّ پيامبر است كه فرمودند: «انّ الخلافةَ محرَّمةٌ على آل ابى‏سفيان»؛ همانا خلافت بر آل ابى‏سفيان حرام است.
مشروعيت‏بخشى به قيام امام حسين عليه‏السلام
به دليل آن‏كه حاكمان جور، پس از ماجراى كربلا سعى داشتند تا اين قيام را خروج عليه خليفه وقت قلمداد نمايند و بدين‏وسيله، راه را بر هر قيام ديگرى مسدود كنند، و از سوى ديگر، مشروعيت رفتار و قيام امامان معصوم عليهم‏السلام از مفاهيم اساسى و مورد تأكيد شيعه است، امامان معصوم عليهم‏السلام و پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله زمينه‏ساز پاسخ‏گويى به اين توطئه شدند و درصدد مشروعيت‏بخشى پيشينى (قبل از قيام) و پسينى (پس از قيام) برآمدند.
1- مشروعيت‏بخشى پيشينى
به دليل آن‏كه روايات پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در اين زمينه بسيارند، تنها به بيان يك روايت بسنده مى‏شود؛ حضرت رسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ضمن ابراز علاقه بسيار به امام حسين عليه‏السلام در موارد گوناگون، مسأله حادثه كربلا را بازگو مى‏نمودند و بر مظلوميت ايشان مى‏گريستند و بر قاتلان آن امام همام لعنت مى‏فرستادند. اين بيانات، كه گاه براى مردم نيز تبيين مى‏شدند، به گونه‏اى مشروعيت امام را تضمين مى‏كردند، تا آن‏جا كه برخى اين روايت را در صحنه عاشورا براى ديگران نقل كردند. همان‏گونه كه سخن پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در مورد عمّار كه «تقتلُه الفئةُ الباغيةُ» سبب شد كه در ماجراى صفيّن و شهادت عمّار، شاهدى بر مشروعيت امام على عليه‏السلام در يك سوى نبرد و نامشروع بودن معاويه در سوى ديگر، تلقّى شود. روايت چنين است: «وقتى امام حسين عليه‏السلام دو ساله شدند، پيامبر به سفرى رفتند، در ميان راه ايستادند و استرجاع نمودند و از چشمانشان اشك ريخت. از ايشان سؤال شد، حضرت فرمودند: جبرئيل به من خبر داد در سرزمينى به نام "كربلا"، نزديك فرات، فرزندم حسين توسط فردى به نام يزيد كشته مى‏شود، و در همه اين سفر، حضرت غمگين و ناراحت بودند، وقتى كه از سفر برگشتند، بر منبر رفته، در حالى كه دست راستش بر سر امام حسن عليه‏السلام و دست چپش بر سر امام حسين عليه‏السلام بود، سر بر آسمان بردند و عرضه داشتند:
"اللّهمّ انّ محمّدا عبدُكَ و نبيُّكَ و هذان اطائبُ عترتى و خيارُ ذرّيتّى و قد اخبرنى جبرئيلُ ان ولدى هذا مقتولٌ مخذولٌ. اللّهمّ فبارك له فى قتله و اجعله من سادات الشهداء الّلهمّ و لا تبارك فى قاتله و خاذله".»(57)
در اين روايت، پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ضمن بيان خبر ماجراى عاشورا از سوى جبرئيل، مى‏فرمايند: امام حسين به عنوان پاك‏ترين فرد خاندان من و برگزيده فرزندان و خانواده رسالت است. در نهايت، دعا مى‏كنند كه خدايا، رخت شهادت را بر قامت حسين عليه‏السلام مبارك، و موجب خوارى و ذلّت قاتلان ايشان بگردان.
اين بيان پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله چيزى نيست، جز اعلان حقّانيت امام حسين عليه‏السلام و قيامش و نامشروع بودن شخص يزيد.
2- مشروعيت‏بخشى پسينى
امامان معصوم عليهم‏السلام در سال‏هاى پس از حادثه كربلا به شيوه‏هاى گوناگون سعى در القاى اين مطلب به مردم داشتند كه قيام عاشورا مشروع، و سرور شهيدان صاحب حق و مشروعيت، و مورد ظلم ظالمان و ستمگران بوده است. از اين‏رو، برخى روايات، گريه و زارى بر آن حضرت را مورد توصيه و تأكيد قرار داده و زيارت مزار او را داراى فضايل بسيار، تربت شريف آن حضرت را موجب شفاى بيمارى‏ها، و تكريم روز عاشورا را سبب خشنودى و رضايت خداوند دانسته‏اند. همچنين مشروعيت امام حسين عليه‏السلام را همانند مشروعيت اميرالمؤمنين عليه‏السلام و نامشروع بودن يزيد را نيز در رديف عدم مشروعيت معاويه و ابى‏سفيان بيان نموده‏اند. امام صادق عليه‏السلام در روايتى اين مطلب را به صراحت بيان نموده است: «انّا و آل ابى‏سفيان اهلُ بيتين تعادينا فى اللّهِ، قلنا صدق اللّهُ و قالوا كذب اللّهُ و قاتل ابوسفيان رسول الله و قاتل معاويةُ علىَ بن ابى طالب و قاتل يزيد بن معاويةِ الحسين بن علىٍ و السفيانىُّ يقاتلُ القائم عليه‏السلام »(58)
امام صادق عليه‏السلام يزيد را در رديف افرادى همچون ابى‏سفيان كه به نبرد با پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله پرداخت، معاويه كه به جنگ با حضرت على عليه‏السلام رفت و نيز سفيانى كه مبادرت به جنگ با امام زمان عليه‏السلام مى‏كند، قرار داده‏اند. اين خود سندى قطعى بر نامشروع بودن يزيد از يك سو و مشروعيت مطلق امام حسين عليه‏السلام از سوى ديگر مى‏باشد. آنچه امامان عليهم‏السلام پس از وقوع حماسه عاشورا در جهت تبيين حقّانيت و ياداورى و زنده نگه‏داشتن ثمرات آن انجام دادند، افزون بر آن است كه قابل بيان در اين مختصر باشد. بنابراين، تنها به مواردى از آن‏ها اشاره مى‏شود:
الف. زيارت مرقد شريف حضرت: در روايات بسيارى، زيارت قبر امام حسين عليه‏السلام مورد تأكيد قرار گرفته و ثواب‏هاى فراوانى بر آن ذكر شده است، تا آن‏جا كه زيارت امام سبب بخشيده شدن همه گناهان مى‏شود.(59)
ب. مرثيه‏خوانى: در بسيارى از موارد و تا جاى ممكن، امامان عليهم‏السلام در ايام محرّم مجالس مرثيه‏خوانى برپا مى‏كردند.
امام صادق عليه‏السلام به ابى عماره شاعر فرمودند: «برايمان درباره امام حسين عليه‏السلام شعر بخوان، و سپس حضرت گريه كردند، به گونه‏اى كه صدايشان از بيرون منزل شنيده مى‏شد. آن‏گاه امام صادق عليه‏السلام فرمودند: "هركس براى سيدالشهدا شعر بگويد و گريه كند و مردم را بگرياند، بهشت بر او واجب مى‏شود."»(60)
امام كاظم عليه‏السلام در شرايطى كه امكان عزادارى نبود، وقتى كه آن پيرمرد به جاى هديه در نوروز گفت: اجازه دهيد برايتان شعرى درباره ابى عبدالله الحسين عليه‏السلام بخوانم، پس از خواندن شعر، امام تمام هداياى آن روز را به او بخشيدند.(61)
اين رفتار به گونه‏اى مشروعيت بخشى به قيام و حقانيت امام حسين عليه‏السلام مى‏باشد.
ج. تكريم روز عاشورا: امامان همواره در عاشورا، ياد امام حسين عليه‏السلام را در عمل و گفتار زنده مى‏ساختند. امام رضا عليه‏السلام مى‏فرمايد: «هركس در روز عاشورا كارش را رها كند، خداوند حاجت‏هاى دنيا و آخرتش را براورده مى‏كند و هركس در روز عاشورا مصيبت زده و گريان و محزون باشد، روز قيامت خوش‏حال و مسرور و شادمان است و چشمش در بهشت به ديدار ما روشن مى‏شود، و هر كس در روز عاشورا چيزى ذخيره كند، خداوند او را با يزيد و عبيدالله بن زياد و عمر بن سعد ـ كه لعنت خدا بر ايشان باد ـ محشور مى‏كند و او را در پايين‏ترين جاى جهنم جاى مى‏دهد.»(62)
د. احترام و جايگاه تربت حسينى: امامان عليهم‏السلام درباره تربت امام حسين عليه‏السلام سخنان فراوانى فرموده‏اند. امام صادق
عليه‏السلام مى‏فرمايد: «انَّ اللّهَ جعَلَ تربةَ الحسين شفاءً من كلِ داءٍ و امانا من كلِّ خوفٍ»؛(63) خداوند متعال تربت حسين عليه‏السلام را شفاى هر دردى و پناه هر ترسى قرار داده است.
و در روايت ديگرى، امام تربت امام حسين عليه‏السلام را شفادهنده هر مرضى، جز مرگ معرفى كرده‏اند.(64)
همه اين سخنان گران‏قدر به روشنى درصدد تبيين جايگاه امام حسين عليه‏السلام و مشروعيت حكومت و قيام ايشان هستند كه در عين حال، پاسخ به شبهاتى هستند كه از سوى دشمنان در اين زمينه طرح گرديده است.
پی ‏نوشت‏ها:
1ـ ابى الفتح محمدبن عبدالكريم بن ابى بكر احمد الشهرستانى، الملل و النحل، تحقيق سيدمحمد گيلانى، بيروت، دارالصعب، 1996 م، ج1، ص 24.
2ـ مجله حكومت اسلامى، سال اول، ش دوم، ص 226.
3ـ سيد شريف مرتضى، الثانى فى الامامة، تهران، موسسة الصادق، 1407 ه.ق، ج 4، ص 174.
4ـ محمد جعفرى هرندى، فقهاء و حكومت، تهران، روزنه، 1379، ص 13.
5ـ برگرفته از: احمد واعظى، حكومت اسلامى، قم، دفتر تأليف و نشر متون درسى حوزه، 1380، ص 32.
6ـ محمدمعين، فرهنگ فارسى عميد، چ چهارم، تهران،اميركبير،1360،ج3،ص 4144.
7ـ مصطفى كواكبيان، مبانى مشروعيت در نظام ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378، ص 9.
8ـ عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست، چ دوم، تهران، نشر نى، 1375، ص 105 ـ 107/ محمدجواد لاريجانى، نقد ديندارى مدرنيسم، تهران، اطلاعات، 1373، ص 51.
9و10ـ على خالقى، مشروعيت قدرت از ديدگاه امام خمينى، تهران، ستاد بزرگداشت يكصدمين سال ميلاد امام خمينى، 1381، ص 11، 15، 16.
11ـ همان / كاظم قاضى‏زاده، انديشه‏هاى فقهى ـ سياسى امام خمينى، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى، 1377، ص 109ـ120.
12ـ محمدبن جرير طبرى، تاريخ طبرى، بيروت، مؤسسه اعلمى، ج 4، ص 280.
13ـ شورى: 9و 44 / يوسف: 101 / سجده: 4 / محمّد: 11.
14ـ و. ت. جونز، خداوندان انديشه سياسى، ترجمه على رامينى، تهران، اميركبير، 1362، ج 2، ص 80.
15ـ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، مؤسسة التاريخ العربى، 1405 ق، ج 1، ص 268ـ269.
16ـ و. ت. جونز، خداوندان انديشه سياسى، ترجمه جواد شيخ‏الاسلامى، ج 1، قسمت دوم، ص 148.
17ـ على خالقى، همان، ص 15.
18و19ـ بهاءالدين پازارگارد، تاريخ فلسفه سياسى، تهران، زوّار، 1350، ج 1، ص 84 و ج 2، ص 268 و 269 / ج 1، ص 104.
20و21ـ مجله كتاب نقد، ش 7، ص 45.
22ـ محمدبن يعقوب كلينى، الكافى، چ سوم، تهران، اسلاميه، 1388، ج 1، ص 302.
23ـ محمدبن جرير طبرى، همان، ج 4، ص 355.
24ـ سيد محمدحسين طباطبائى، تفسير الميزان، ترجمه محمدباقر موسوى همدانى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1362، ج 4، ص 653.
25ـ محمدبن يعقوب كلينى، همان، ص 301.
26ـ سيد محسن امين، مقتل الحسين، ص 32 / محمدبن جرير طبرى، همان، ص 235.
27ـ محمدبن جرير طبرى، همان، ص 304.
28ـ همان، ص 298 / سيد محسن امين، همان، ص 81.
29ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفا، 1403 ق، ج 44، ص 329.
30ـ محمدبن جرير طبرى، پيشين، ص 304.
31ـ حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقهية و فقه الدولة الاسلامية، ترجمه محمود صلواتى، تهران، كيهان، 1367 ش، ج 1، ص 175.
32ـ مصطفى كواكبيان، پيشين، ص 40.
33ـ عزالدين على بن اثير، الكامل فى التاريخ، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1408 ق، ج 2، ص 552 / محمدباقر مجلسى، همان، ج 44، ص 337 / سيد بن طاووس، اللهوف، نجف، مكتبة حيدرية، 1385 ق، ص 49ـ54.
34ـ محمدباقر مجلسى، پيشين، ص 34.
35ـ همان، ص 318 / خوارزمى، مقتل الحسين، قم، مكتبة مفيد، بى‏تا، ص 234.
36ـ محمدباقرمجلسى،همان،ص383/خوارزمى،همان،ص 236.
37ـ محمدبن جرير طبرى، همان، ص 355.
38ـ محمدباقر مجلسى، همان، ص 325 / خوارزمى، همان، ص 184.
39ـ گروه نويسندگان، كلمات الامام الحسين، قم، دارالمعروف، 1373، ص 12.
40ـ سيد محمدحسين طباطبائى، همان، ج 2، ص 348.
41ـ بهاءالدين محمدالشريف لاهيجى، تفسير شريف لاهيجى، تهران، مؤسسه مطبوعاتى علمى، 1363، ج 1، ص 215.
42ـ محمدباقرمجلسى، همان، ص 369 / محمدبن جرير طبرى، همان، ج 4، ص 289.
43ـ محمدباقر مجلسى، همان، ص 34 / محمدبن جرير طبرى، همان، ص 240 / عبدالرزاق المقرم، مقتل الحسين، قم، مكتبة بصيرتى، 1394 ق، ص 159.
44و45ـ محمدباقر مجلسى، همان، ص 382 / خوارزمى، همان، ص 236.
46ـ گروه نويسندگان، همان، ص 12.
47ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربى، ج 18، ص 144، حديث 45.
48ـ ابن شهر آشوب السروى المازندرانى، قم، مكتبة علّامه، بى‏تا، ج 3، ص 394 / گروه نويسندگان، همان، ص 12.
49ـ تاريخ طبرى، همان، ص 280.
50ـ محمدبن جرير طبرى، همان، ص 240 / المقرم، همان، ص 159 / محمدباقر مجلسى، همان، ص 34.
51ـ نهج ‏البلاغه، ترجمه‏وشرح علينقى‏فيض‏الاسلام، خ27،ص 96.
52ـ محمدبن جرير طبرى، همان، ص 289 / محمدباقر مجلسى، همان، ص 369.
53ـ نهج‏ البلاغه، خطبه شقشقيه، (3)، ص 52.
54ـ گروه نويسندگان، همان، ص 13.
55- ابن اثير، همان، ج 2، ص 552 / سيدبن طاووس، همان، ص 34 / محمدباقر مجلسى، همان، ص 377.
56- سيد محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1404 ق، ج 1، ص 596 / محمدباقر مجلسى، همان، ص 376.
57- سيد بن طاووس، همان، ص 16.
58- شيخ صدوق، معانى الاخبار، قم، انتشارات اسلامى، 1361، ص 346.
59- محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 10، ص 325، حديث 19، حديث 20 / مولى محسن فيض كاشانى، محجة‏البيضاء، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ج 4، ص 45.
60- شيخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، بيروت، اعلمى، ص 84.
61- ر.ك.به: ابن شهرآشوب، المناقب، قم، علامه، بى‏تا، ج 4، ص 319 / محدث قمى، نفس المهموم، قم،مكتبة بصيرتى، 1405 ق، ص 492.
62- شيخ صدوق، امالى شيخ صدوق، بيروت، اعلمى، 1980 م، مجلس 27، حديث 4 / محمدباقر مجلسى، همان، ص 284.
63- مولى محسن فيض كاشانى، همان، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ج 4، ص 45.
64-  محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 10، ص 409 و 412.
 

موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : سه شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۳ | 0:11 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

به بهانه بستری شدن مقام عظمای ولایت

سلام ای حبیب دلها سلامی به بزرگی حقیقیت وجودت که دلیلی بر حقانیت اسلام به طور اعم و حقانیت شیعه به طور اخص است ای آرام جانم ترا سلامت میخواهم عظمتت را چون کوهها چون اقیانوسها و چون کهکشانها خواستارم رجاء واثق دارم که خداوند آرزوی غمدیگان عالم را در شفای عاجلت مستجاب خواهد کرد. بیائید جملگی برای سلامتیش دست به دعا برداریم بیائید عاشقانه های خویش را نثار وجودش کنیم بیائید هم دل و هم صدا فریاد زنیم ای خدای عالمیان نایب بر حق امام بر حق خویش را از جمیع بلیات محفوظ دار چرا که نقطه ثقل و عمود این خیمه ای که بر افراشته شده تنها و تنها در این شرایط حساس فقط و فقط حضرت امام خامنه ای است. پس او را شفا داده برایمان حفظ کن انشاءالله


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : پنجشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۳ | 16:5 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

تعالیم اجتماعی مسیحیت

تعالیم اجتماعی مسیحیت

تعالیم اجتماعی رادیکال عهد جدید، هم گسستی است از سنت یونانی هم گسستی از سنت یهودی. در فلسفه ی سیاسی یونانی دیدیم که جهت گیری اولیه ی آن به سمت این جهان بود. در کل، یونانیان به عقل و به توانایی انسان برای تحقق اصول اخلاقی از طریق عمل سیاسی باور داشتند.

اندیشه های هلنیستی تا حدودی از این نگاه فاصله داشتند. کلبیون این جهان را طرد می کردند؛ و اپیکوریان به این جهان پشت می کردند. امّا در هر دو مورد، انگیزه ی نهفته در پشت این رویکردها رسیدن به صلح و آرامش اینجهانی و امنیت در برابر ناامنیهای این جهان خصم بود.

در تعالیم عیسی، کانون آرزوهای انسانی عوض می شود. هر آن کسی که در پی عیسی می رود این جهان را پشت سر می گذارد و به جستجوی «ملکوت خداوند» برمی آید. عیسی با بی ارزش کردن این جهان از دغدغه ها و دلبستگی های اجتماعی روی می گرداند. همانگونه که یکی از مفسران نوشته است، در نظر پیروان عیسی، «رحمت هرچه افزونتر به زندگی آتی ربط پیدا می کند، و بنابراین سرکردن بی شادیهای این زندگی هرچه افزونتر ممکن می شود.» (1) لذا، به مسائل اجتماعی توجّه مستقیمی نمی شود. به این مسائل فقط به شکل غیر مستقیم و در جریان بحث از دغدغه های روحانی پرداخت می شود:

در تمامی طیف نوشته های نخستین مسیحی - چه تبلیغی چه عبادی - چه در دل عهد جدید چه بیرون از آن، هیچ اشاره ای به صورتبندی مسئله «اجتماعی» وجود ندارد؛ مسئله ی اصلی همیشه مسئله ی صرفاً دینی است و به مسائلی نظیر رستگاری روح، توحید، زندگی پس از مرگ، خلوص عبادت، نحوه ی سازماندهی درست عبادت دسته جمعی، به کار بستن آرمانهای مسیحی در زندگی روزمّره، و نیاز به انضباط شخصی سفت و سخت در جهت تقدّس شخصی پرداخته می شود... (2)

پیام عیسی، با توجه به بی اعتنایی او به جامعه ی موجود و دغدغه های آن، شگفت نیست که از این جنبه هم از دیدگاه کلاسیک فاصله می گیرد که می خواهد قابل دسترسی برای همه ی افراد باشد، فارغ از نژاد، جنسیت، یا مقام و موقع اجتماعی. عیسی ضمن ترک دنیا، به تمایزات اجتماعی موجود هم پشت می کند. در کل، پیام او در وهله ی نخست برای فقیران و مستضعفان و گناهکارانی است که می توانند نشان دهند که دلشان تغییر کرده است. در قیاس با این رویکرد بایسته، سایر ملاحظات بی معنا هستند. این نکته را پولس رسول با قوت و قدرت بیان می کند:

هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه ی شما در مسیح عیسی یک می باشید (Gal. 3: 28)

زیرا که جمیع ما به یک روح در یک بدن تعمید یافتیم، خواه یهود، خواه یونانی، خواه غلام، خواه آزاد و همه از یک روح نوشانیده شدیم (1cor.12: 13).

آن همگان شمولی بیان شده در این جا شبیه برادری مفروض انسانها در نزد رواقیون است، اگرچه باز در این جا هم عیسی با عطف توجهش از این دنیا به آن دنیا از رواقیون فاصله می گیرد.

تعالیم عیسی از اندیشه های سنّتی یهودی هم فاصله می گیرد. در دوران عیسی فرقه های مختلف برداشتهای مختلفی از یهودیت داشتند. (3) امّا آنچه میان همه ی آنها مشترک بود این باور بود که تورات حاوی شریعت خداوند است و تکالیف شرعی وقتی ادا می شوند که از این قانون پیروی و تبعیت شود. مهمترین فرقه ی یهودی، فریسیان، موعظه گر رعایت دقیق شریعت دینی به آن صورتی بودند که در طول قرون تفسیر و پرورانده شده بود. عیسی هم به اهمیت شریعت باور داشت. وقتی که شخصی از عیسی می پرسد برای رسیدن به زندگی ابدی چه باید کرد، عیسی پاسخ می دهد: «اگر بخواهی داخل حیات شوی، احکام را نگاه دار» و منظور او از احکام همان ده فرمان است (Mt. 19: 16-19). امّا عیسی، علاوه بر پیروی از شریعت، بر روحی هم که شریعت را حفظ می کند تأکید می ورزید. رویکرد او را می توان حد نهایت «روحانی کردن» شریعت دانست. او از ورای ظواهر اعمال انسانی به اهمیت و معنای درونی آنها نظر می کرد. وقتی که فریسیان ایراد گرفتند که برخی از پیروان عیسی با دستهای ناشسته غذا می خورند، یعنی برخلاف سیره ی مشایخ، عیسی پاسخ داد که آنچه انسان را نجس می سازد چیزی نیست که از بیرون وارد او می شود بلکه چیزی

است که از درونش صادر می شود:

آنچه از آدم بیرون آید، آن است که انسان را ناپاک می سازد، زیرا که از درون دل انسان صادر می شود، خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. تمامی این چیزهای بد از درون صادر می گردد و آدم را ناپاک می گرداند (MK. 7:20-23).

مریدان عیسی که گرسنه بودند در روز سبت خوشه چیدند. وقتی که فریسیان اعتراض کردند، عیسی پاسخ داد: «سبت به جهت انسان مقرّر شد نه انسان برای سبت» (MK. 2: 23-28). وقتی فریسیان به او اعتراض کردند که چرا با باجگیران و گناهکاران همسفره می شود، عیسی پاسخ داد تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلکه مریضان (MK. 2: 15-17). موارد بسیار دیگری را می توان احصاء کرد. عیسی این را رد و طرد شریعت نمی دانست، بلکه تکمیل آن می دانست:

گمان مبرید که آمده ام تا تورات یا صُحُف انبیا را باطل سازم. نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم (Mt. 5: 17).

در تمامی این موارد، ستون اصلی تعالیم عیسی این است که آنچه بیش از خود شریعت اهمیت دارد اهدافی است که شریعت دنبال می کند. عیسی نص شریعت را با روح شریعت مقابل می نهد. آنچه اهمیت دارد جزئیات رفتار فرد نیست بلکه مهم این است که شخص چه جور آدمی است. یکی از دلایل اینکه عیسی به دنبال گناهکاران می رفت این بود که چون آنان در خویشتن به دیده ی تردید می نگریستند، این قابلیت را داشتند که نظری به جان و دلشان بیندازند و توبه کنند. فریسیان حق به جانب، که شریعت را به دقت رعایت می کردند، معتقد بودند همین رعایت شریعت به تنهایی کافی است. آنها به این راحتی حق به جانبی و درستی خود را به سؤال نمی کشیدند، و در نتیجه توبه نمی کردند و زندگیهایشان را عوض نمی کردند.

آنگونه که عیسی به شریعت جنبه ی روحانی می داد از بسیاری جهات مستلزم معیاری در رفتار بود که بسیار والاتر از معیار فریسیان بود. عیسی می گفت رستگاری فقط در گرو پیروی از شریعت نیست بلکه به خود شخصی هم که از شریعت پیروی می کند بستگی دارد. اعمال به تنهایی بی معنا هستند، مگر آنکه شخص عامل آن نگرش و رویکرد لازم را داشته باشد، و اندیشه های پست هم معادل اعمال پست هستند:

شنیده اید که به اولین گفته شده است «قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار حکم شود.» لیکن من به شما می گویم، هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد، مستوجب حکم باشد، و هرکه برادر خود را راقا گوید، مستوجب قصاص باشد و هرکه احمق گوید، مستحق آتش جهنم بُوَد... «شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن.» لیکن من به شما می گویم، هر کس به زنی شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا کرده است. (Mt. 5: 21-28).

شدت و حدّت این معیار پیامدهای الاهیاتی مهمّی دارد. چون این معیار بیش از اندازه سختگیرانه است نمی توان آن را به همان صورتی که عیسی بیان کرده است به عمل درآورد. انسانها شاید بتوانند زمام اعمالشان را در دست بگیرند، امّا اندیشه های آنها به این سادگی در مهار قرار نمی گیرند. بنابراین، اگر خداوند هر شخصی را سختگیرانه داوری کند، هیچ کس نجات نخواهد یافت. در واقع، پولس رسول می گوید شریعت سبب گناه است، زیرا «هوسهای گناهان» را بر می انگیزد (Rom. 7: 5). اگر شریعت نبود، اصلاً طمع به گناه شناخته نمی شد. چون انسان ها به نحوی لاعلاج گناهکارند، میل به طمع در آنان به سبب گناه آلوده بودن طمع سر بر می دارد: «لکن گناه از حکم فرصت جسته، هر قسم طمع را در من پدید آورد، زیرا بدون شریعت گناه مُرده است. و من از قبل بدون شریعت زنده می بودم؛ لکن چون حکم آمد، گناه زنده گشت و من مُردم. و آن حکمی که برای حیات بود، همان مرا باعث موت گردید. زیرا گناه از حکم فرصت یافته، مرا فریب داد و به آن مرا کُشت» (Rom.7: 7-11). برای برآورده کردن معیار جدید سختگیرانه ی عیسی، مردم گناهکار نیازمند کمک الاهی هستند.

معیار والاتر عیسی رستگاری و نجات را موکول به رحمت خدا می کند. اگر نتوان رستگاری را کسب کرد، پس باید آن را هدیه ای رایگان از جانب خداوند دانست. برهمین وجه، عیسی برّه قربانی خوانده می شود، که نقشش این است که بار گناهان را از دوش مردمان بردارد و به دوش خود بگیرد تا مردمان نجات یابند. در انجیل یوحنا، یحیای تعمید دهنده عیسی را می بیند و می گوید: «اینک برّه خدا که گناه جهان را بر می دارد» (1:29). برای چنین تفسیری از نقش مسیح در عهد عتیق هم پیشینه ای وجود دارد. در کتاب اشعیا مسیح چون پادشاهی فاتح ولی در ضمن خدمتگزار مردمان به تصوّر در می آید که از طریق رنجها و مصائبش گناهان مردمان را بر دوش خود می گیرد (12-1 :53).

آنگونه ای که عیسی شریعت را روحانی می کند منجر به روحانی شدن جامعه در کل می شود. او از ورای ظواهر به آنچه جامعه بر آن دلالت می کند نظر می اندازد. چنانکه دیدیم، عیسی ارزشهای واقعی را بیرون از این زندگی قرار می دهد. این جهان، که از ارزش تهی است، تحقیر می شود. اگرچه مسیحیان همچنان به زندگی در این جهان ادامه می دهند، امّا نگرششان به این زندگی «فاصله گیری درونی» (4) است، زیرا مرکز آرزوهایش آن جهان واقعی تری است که در راه است. حاصل کار اندیشه ای است که یادآور اندیشه ی شهروندی دوگانه ی رواقیون است و احتمالاً تحت تأثیر مستقیم این اندیشه به وجود آمده است. اگرچه پیروان عیسی در جامعه هستند، امّا آنان زائرانی در این جهان هستند، «بیگانگان و تبعیدیان» (21-20 :3 . Phil ؛11 :1 1Peter). جامعه ی واقعی آنان بیرون از این جهان است. بیان فصیح این نظر را می توان در رقعه ی بی نامی به دیوگنوتوس یافت که در حدود 124 میلادی نوشته شده است:

اگرچه آنان در کشور خویش مقیمانی در خانه هستند، اما رفتار آنان بیشتر شبیه گذرندگان است؛ آنها مقام شهروندی را به تمامی بر دوش دارند، امّا در عین حال به همه چیز تن می دهند چنانکه گویی بیگانه هستند. برای آنا هر کشور خارجی مثل سرزمین مادری است، و سرزمین مادری عین کشوری خارجی... اگرچه سرنوشت آنان را به تن در اینجا قرار داده است، امّا آنان به تن زندگی نمی کنند؛ روزهای آنان بر روی زمین می گذرد، امّا شهروندی شان در بالا در آسمانهاست. (5)

این اندیشه که فرد مسیحی برای مدتی در این جهان اقامت دارد، و اعتنایی به قوانین و نهادهای سیاسی ندارد، کاملاً می توان منتهی به یک رادیکالیسم سیاسی افراطی شود. در بخش قبلی متذکر قیاسی با افلاطون شدیم. طبق تعالیم عیسی، چنانکه در جمهوری افلاطون هم دیدیم، جهانی که تجربه می کنیم جهانی واقعی نیست؛ ارزشهای مطلق منشأیی در بیرون از این جهان دارند. در نظر افلاطون، این هم آمیزی ایده ها اقتضا می کند که شاه - فیلسوف جامعه ی موجود را پاک کند تا از روی الگویی واقعی تر آن را از نو بنا کند. امّا تعالیم عیسی کاملاً در جهت خلاف این امر است. از جهاتی بسیار مهم، ارزشهای مطلق او منجر به محافظه کاری سیاسی می شود. به نظر می رسد دلیل اصلی آن نوع نگاه او به امور بشری است. افلاطون، که یونانی بود، ارزش غایی را در همین جهان قرار می داد. اگر ارزشهای مطلقی وجود دارند، باید تا حد ممکن در همین جا جامه ی عمل بپوشند، زیرا این جهان همه ی چیزی است که داریم. امّا در نظر عیسی و پیروانش، طلیعه ی ارزشهای واقعی را می توان تا فرارسیدن جهان آتی به تعویق انداخت. فرد مسیحی ارزشهای واقعی در زندگی درونی اش را در بر می کشد؛ او به این جهان به چشم تحقیر می نگرد؛ و این جهان جایی است که فرد مسیحی در آن احساس غریبی می کند و مشتاقانه زندگی اش را وقف فرارسیدن «ملکوت آسمان» می کند. امّا تا زمانی که در همین جهان است، خودش را با هنجارها و ارزشهای اجتماعی وفق می دهد.

پیامدهای ضمنی تعالیم عیسی را آشکارا می توان هم در مسئله ی بردگی و هم در مسئله ی رفتار با زنان مشاهده کرد. دیدیم که پولس رسول می گوید همه ی مردمان در چشم خداوند یکی هستند، چه اسیر باشند چه آزاد. از این گفته می توان نتیجه گرفت که پولس قاعدتاً مبلغ آزاد کردن همه ی بردگان بوده است. در طول تاریخ، قویترین توجیه نهاد بردگی این ادعای اربابان بوده است که برتری طبیعی دارند. چون اربابان بهتر و برتر از بردگانشان هستند، پس به بردگی گرفتن آنان موجّه است. ما به اقسامی از این استدلال به هنگام بحث درباره ی فلسفه ی سیاسی ارسطو برخوردیم. امّا اگر بردگان و اربابان در برابر خداوند برابر هستند، این نوع استدلال از میان برداشته می شود، و دشوار می توان استدلال دیگری را هم جایگزین آن کرد. با این حال، مسیحیان نخستین مبلّغ آزاد کردن بردگان نبودند.

به دلیل کم ارزش بودن امور بشری، عیسی و آبای نخستین توجّهی به وضع مصیبت بار بردگان نداشتند. خوشبختی زمینی در برابر خوشبختی ابدی رنگ می بازد، و بردگان ارزشمند در جهانی که در راه است پاداششان را خواهند گرفت. علاوه براین، عیسی تعلیم می کند که آنچه در این جهان رخ می دهد دلبخواهی یا بنابر بخت و اقبال نیست. حاصلش دیدگاهی است که یادآور ایمان رواقیون به مشیّت الاهی است. عیسی نیز، مانند رواقیون، در پشت همه ی امور دست خداوند را در کار می بیند:

آیا دو گنجشک به یک فَلس فروخته نمی شود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر شما به زمین نمی افتد (Mt. 10: 29).

ما چون به خدا اعتماد داریم و سرشت گذرای این زندگی را می شناسیم، امور اینجهانی نباید مایه ی دغدغه ی واقعی ما باشد. اگر خدا کسی را در طول این سفر زیارتی خاکی اش برده کرده است، باید به طیب خاطر آن را بپذیرد. هر کسی باید در همان جایگاهی بماند که در آن قرار داده شده است. پیامدهای ضمنی این نظر هم یادآور تعالیم رواقیون است:

هرکس در هر حالتی که خوانده شده باشد، در همان بماند. اگر در غلامی خوانده شدی تو را باکی نبادش، بلکه اگر هم می توانی آزاد شوی، آن را اولی تر استعمال کن. زیرا غلامی که در خداوند خوانده شده باشد، آزاد خداوند است، و همچنین شخصی آزاد که خوانده شد، غلام مسیح است. به قیمتی خریده شدید، غلام انسان نشوید. ای برادران هرکس در هر حالتی که خوانده شده باشد، در آن نزد خدا بماند (24-20 :7 .1Cor).

لذا، اگرچه بردگان با اربابانشان برابرند، باید به طیب خاطر به اربابانشان خدمت کنند. این تعالیم در برگیرنده ی بردگی نیستند. بردگان نباید آزادی شان را رد کنند؛ آنان باید از هر فرصتی برای آزاد کردن خودشان بهره بجویند. امّا در غیر این صورت، مقام و موقعیت آنان در قیاس با آنچه واقعاً اهمیت دارد بی اهمیت است. برهمین وجه، از اربابان خواسته نمی شود که بردگانشان را آزاد کنند. امّا اربابان باید با بردگانشان با لطف و عنایت رفتار کنند: «ای آقایان، با غلامان خود عدل و انصاف را به جا آورید، چون که می دانید شما را نیز آقایی هست در آسمان» (Col. 4: 1). چون خداوند نقشهای متفاوتی را به آدمهای مختلف داده است، باید وظایف خود را در هر حالتی که هستیم به جا بیاوریم:

ای غلامان، آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز، با ساده دلی اطاعت کنید. نه به خدمت حضور مثل طالبان رضامندی انسان، بلکه چون غلامان مسیح که اراده ی خدا را از دل به عمل می آروند. و به نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان را، و می دانند هرکس که عمل نیکو کند، مکافات آن را از خداوند خواهد یافت. خواه غلام و خواه آزاد. و ای آقایان، با ایشان به همین نسق رفتار نمایید و از تهدید کردن احتراز کنید، چون که می دانید که خود شما را هم آقایی هست در آسمان و او را نظر به ظاهر نیست (Ephes. 6: 5-9).

پولس رسول در رساله اش به فیلمون به مشکی می پردازد که یک برده ی فراری به وجود آورده است و پس از آن به مسیحیت گرویده است. او به فیلمون می گوید که برده را باز می گرداند، امّا بعد از این باید با او «نه چون غلام، بلکه فوق از غلام یعنی برادر عزیز» رفتار شود (باب نخست، آیه 16). امّا به هر روی، پولس رسول معتقد است که برده باید بازگردانیده شود. اگرچه می شود در درون قوانین جامعه را به کنار نهاد، امّا در نگرشمان به این قوانین و در اعمالمان باید خودمان را با آنها تطبیق دهیم. خدا ما را در این جا قرار داده است، و حتی اگر موفقیتهای ما موقّتی باشند، باید تکالیفمان را تا زمان فرا رسیدن «ملکوت آسمان» به جا بیاوریم.

در عهد جدید دیدگاههای مشابهی را درباره ی رفتار با زنان می توان یافت. مسیحیت از پس زمینه ی نهادها و تعالیم اجتماعی یهودی سر برآورد. در میان یهودیان، چنانکه در تمام دنیای باستان، زنان موقعیت فرودستی داشتند. این فرودستی زنان توجیه الاهیاتی شگفتی در داستان حوا در کتاب پیدایش داشت. فصل اول سفر پیدایش خلقت همزمان مرد و زن را وصف می کند: «پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید» (Gen. 1: 27). امّا آفرینش دیگری در کار است، که طبق آن آدم به تنهایی آفریده شد (7 :2) و در باغ عدن جای داده شد. چون برای آدم خوب نبود که تنها باشد، خدا زن را برای یاری به او خلق کرد.

و خداوند خدا، خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت. و یکی از دنده هایش را گرفت و گوشت در جایش پُر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود، زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد (21-2 :2).

و «سنا» نامیده شد «از این سبب که از انسان گرفته شد» (23 :2). و البته این زن بود که مار او را فریفت، و در نتیجه آن مرد و زن، آدم و حوا، از باغ رانده شدند. یکی دیگر از نتایج تخطی حوا این بود که زنان به هنگام زادن کودکان متحمّل درد و رنج شوند و شوهرانشان بر آنان سلطه داشته باشند (Gen. Chap. 3).

تعالیم عیسی، به دلیل جهت گیری آنجهانی شان، از رفتار سنّتی با زنان قاطعانه گسست. عیسی پیامش را یکسان خطاب به زنان و مردان القا می کرد و در افسانه هایش زنان را هم به کار می گرفت (e.g. LK. 18: 1-8. 15:8). همانگونه که یکی از محققان می گوید درتعالیم او درباره ی زنان: «یک مشخصه بسیار مهم و برجسته است: زنان در تعالیم عیسی شخص هستند، و با ایشان همچون اشخاص رفتار می شود، که غالباً در تضاد با آداب و رسوم جاری و مسلط است، به نحوی که نظاره گران را شگفت زده می کند.» (6) لذا، در میان پیروان عیسی، زنانی همدوش مردان هستند، و در رستاخیز، او خود را بر دو زن می نمایاند، مریم مادرش، و مریم مجدلیه، که از این معجزه برای مریدان عیسی سخن می گویند (Mt. 28: 1-8; MK. 16: 1-7). امّا باید متذکر شد که دوازده حواری اولیه ی عیسی همگی مرد بودند - واقعیتی که تا به امروز هم مورد استفاده است تا مرتبت کشیشی از زنان دریغ شود.

اگرچه عیسی با زنان رفتاری عملاً برابر با مردان داشت، امّا این رفتار برابر نشأت گرفته از هیچ دغدغه ی خاصی برای آنان در مقام زن نبود. به عکس، عیسی وقتی به این جهان پشت و به ملکوت خداوند رو می کند، همه ی تمایزات اجتماعی در جامعه ی موجود را طرد می کند. در نتیجه ی دلبستگی اصلی عیسی، که دلبستگی به ملکوت خداوند است، عیسی سخن زیادی ندارد که درباره ی رفتار با زنان بگوید - درست همانطور که سخن زیادی ندارد که درباره ی بسیاری از موضوعات اجتماعی بگوید. امّا عیسی طلاق را منع می کند و در نتیجه جلوی سوء استفاده از زنان را می گیرد. (7) همچنین جای یادآوری دارد که از مریدان عیسی، برای آنکه بتوانند از عیسی پیروی کنند، خواسته می شود که رابطه ی خود را با همه ی خویشانشان، از جمله همسرانشان، قطع کنند (LK. 14: 26؛ امّا در ضمن مقایسه می شود با Mt.10: 37 , MK. 10: 29، که در آنها از همسران یادی نمی شود).

بحث مفصلتر درباره ی زنان را می توان نزد پولس رسول یافت. پیشتر دیدیم که طبق قول پولس، همه ی مردمان در چشم خداوند یکی هستند، چه بنده باشند، چه آزاد، چه مرد باشند، چه زن (Gal. 3:28). امّا باز این یکی بودن فقط در چشم خداوند است و نه در جامعه ی موجود. تا جایی که مربوط به زیستن در این جهان است، پولس برابر درونی زنان را موعظه می کند امّا کاری به کار انقیاد جاری زنان در جامعه ندارد، و بلکه هم آن را تقویت می کند. در رساله های پولس احکام زیادی درباره ی وظیفه ی زنان برای تسلیم شدن در برابر مردان می توان یافت:

ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید، چنانکه خداوند را. زیرا که شوهر سر زن است چنانکه مسیح نیز سر کلیسا، و او نجات دهنده ی بدن است. لیکن همچنانکه کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند (Ephes. 5: 22-4).

اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد، مسیح است، و سر زن، مرد و سر مسیح، خدا (11:3 .1Cor).

پولس خواستار انقیاد زنان در مراسم مذهبی است:

... و زنان شما در کلیساها خاموش باشند زیرا که ایشان را حرف زدن جایز نیست بلکه اطاعت نمودن، چنانکه تورات نیز می گوید. اما اگر می خواهند چیزی بیاموزند، در خانه از شوهران خود بپرسند، چون زنان را در کلیسا حرف زدن قبیح است (34-5 :14 .1cor).

دلیل این امر در رساله ی اول به تیمو تائوس آشکار می شود. اصالت این رساله مورد تردید است و بعید است که آن را پولس رسول نوشته باشد:

زن با سکوت، به کمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمی دهم که تعلیم دهد یا بر سر شوهر مسلّط شود، بلکه در سکوت بماند. زیرا که اوّل آدم ساخته شد و بعد حوا. و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورده، در تقصیر گرفتار شد (14-11 :2 .1Tim).

در قطعه ی آخر به روشنی می توان توجیه نقش زنان را مشاهده کرد. زن باید تابع مرد باشد، چون حوّا از آدم ساخته شد و او بود که فریب مار را خورد. بر همین وجه، در قرنتیان اوّل، پولس رسول می گوید زنان باید با سر پوشیده عبادت کنند، ولی مردان لازم نیست این کار را بکنند، چون مرد «صورت و جلال خداست، امّا زن جلال مرد است. زیرا که مرد از زن نیست بلکه زن از مرد است. و نیز مرد به جهت زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد» ( 4-10 :11 .1Cor). توجه پولس به نقش زن در آداب دینی این گمان را پیش می آورد که بسیاری از افراد کلیسای اولیه را در رفتار با زنان زیاده از حد بی قید و بند می دانستند و این احتمالاً منشأ رسوایی و جار و جنجال بوده است.(8)

پولس موضعی دو پهلو درباره ی نهاد ازدواج دارد. او با جسم و لذتهای جسمانی به دشت مخالف است و آن را گناه آلود می داند، اگرچه در این جهان پرهیزی از آن نیست: «زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم؛ و این دو با یکدیگر منازعه می کنند به طوری که آنچه می خواهید نمی کنید» (Gal. 5: 17). «زیرا برحسب انسانیّت باطنی به شریعت خشنودم. لکن شریعتی دیگر در اعضای خود می بینم که با شریعت ذهن من منازعه می کند و مرا اسیر می سازد به آن شریعت گناه که در اعضای خود می بینم که با شریعت ذهن من منازعه می کند و مرا اسیر می سازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است. وای بر من که مرد شقی ای هستم! کیست که مرا از جسم این مدت رهایی بخشد» (Rom. 7: 22-24). پولس موعظه گر مقاومت در برابر جسم تا حد ممکن است. بنابراین، بهتر است که ازدواج نکنیم تا آنکه ازدواج کنیم. مردمانی که ازدواج نکرده اند دلنگران خدا هستند، حال آنکه آنهایی که ازدواج کرده اند نگران امور اینجهانی هستند (7-5 :32 .1Cor). امّا آنهایی که چنین تسلّطی بر نفس ندارند، بهتر است «نکاح کنند زیرا که نکاح از آتش هوس بهتر است» (9 :7 .1cor). امّا پولس یادآور می شود که این یک

«اجازه» است و نه «حکم» (6 :7 .1Cor).

علی رغم مرجع بودن مجرّد ماندن، پولس مدافع موقعیت زنان در رابطه ی زناشویی است:

و شوهر حق زن را ادا نماید و همچنین زن حق شوهر را. زن بر بدن خود مختار نیست، بلکه شوهرش، و همچنین مرد نیز اختیار بدن خود ندارد بلکه زنش (4-3 :7 .i Cor).

پولس نیز، مانند عیسی، با طلاق مخالفت می کند (10 :7 .1Cor)، که این نشان دهنده ی دفاع از موقعیت زنان در دوره ای است که حقوق چندانی نداشتند و شوهر به راحتی می توانست همسرش را کنار بگذارد.

بنابراین، از نظر مقام زن در اجتماع، مانند مسئله ی بردگی، پولس مدافع برابری است، امّا نه در ارجاع به ترتیبات اجتماعی موجود. چون جهان به زودی به پایانش می رسد، ترتیبات اجتماعی چندان اهمیتی ندارند. در برابر عظمت آنچه در راه است، بهترین کار این است که روابط موجود را به هم نزنیم:

پس گمان می کنم که به جهت تنگی این زمان، انسان را نیکو آن است که همچنان بماند. اگر با زن بسته شدی، جدایی مجوی و اگر از زن جدا هستی دیگر زن مخواه... اما ای برادران، این را می گویم وقت تنگ است... زیرا که صورت این جهان درگذر است (1Cor. 7: 26-31).

امّا باید توجه داشت که پولس، هم در مورد موقعیت زنان و هم در مورد موقعیت بردگان، پشتیبان اصلاحات در چارچوب روابط موجود است و می خواهد مردمان با توجه بیشتری با هم رفتار کنند.

از یک وجه مهم، کلیسای اولیه موقعیت زنان را تغییر داد. سنتاً، تنها نقش اجتماعی پذیرفته ی زنان در درون خانواده بود. طبق روابط موجود، این به معنای انقیاد زنان بود. امّا، همانگونه که از رساله های پولس پیداست، چون مسیحیان تن و لذتهای آن را طرد می کردند، وضع تجرّد، و در شکل آرمانی اش، باکرگی، بسیار مرجّح بر موقعیت زنِ ازدواج کرده بود. به عبارت دیگر، زنان این فرصت را می یافتند که رسالت دینی شان را بیرون از خانواده دنبال کنند، و برای این کار ستوده می شدند. قدیس هیرونوموس یک مثال مشهور را نقل می کند. زنی به نام پائولا که «خانه و خانواده، فرزندان، خدمتکاران، و دارایی اش را رها کرد... پسر خردسالش، توکسیوتیوس، دستانش را به سوی او دراز کرد و دختر بزرگترش، رونینا، خاموش در ساحل گریست، امّا پائولا با عشق به خدا بر عشق به فرزندانش غلبه کرد، و چشم به آسمان دوخت و راهی دریا شد. و هرگز به پشت سرش نگاه نکرد.» (9) با حذف تجلیل دینی از نهادهای اجتماعی موجود، زنان توانستند از نقشهای اجتماعی سنتی شان چشم بپوشند و به دنبال یک زندگی دینی بروند.

 

پاورقی ها:

1- E. Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches, 2 vols., O.Wyon, trans. Vol I (1931; rpt. Chicago. 1981), p.49.

2- Troeltsch, Social Teaching, p.39.

3- برای بحثی مختصر و مفید در این زمینه رجوع کنید به:

H. Lietzmann, The Beginnings of the Christian Church, B. Woolf, trans. (London, 1949).

4- Troeltsch, Social Teaching, p.83.

5- Epistle to Diogenetus, 5; in Early Christian Writings, pp. 176-77.

6- M. Daly, the Church and the Second sex (New York, 1968), p.37.

7- M. Grant, Tesus: An Historian's Review of the Gospels (New York, 1985), p.127.

8- M. Dary, Church and the Second sex, p.38.

9- A. Saxonhouse, Women in the History of Political Tought (New York, 1977), p.85.

 

منبع: کلوسکو، جورج، (1390)، تاریخ فلسفه سیاسی، تهران: نشر نی، چاپ دوم

 

 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۳ | 15:15 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

قیامت بشری و ارتباط آن با تکنولوژی و شیطان قسمت اول

قیامت بشری و ارتباط آن با تکنولوژی و شیطان

فصل اول

قسمت اول

مقدمه:

هر کالایی که گران بهاتر است، در آن بیشتر تقلب می شود. طلا شیئی بسیار قیمتی است ولی اجناس شبیه به طلا نیز فراوان ساخته می شود. طلا و مطلّا در ظاهر شبیه و هم رنگ هستند و افراد عادی نمی توانند آن ها را از هم تشخیص دهند؛ ولی کسی که کارش زرگری است با سنگ محکی که در اختیار دارد طلا را از مطلّا تمیز می دهد.

معرفت نیز گوهری گرانبهاست که شیطان در مسیر آن به کمین نشسته و در پی سوء استفاده و فریب کاری است. افراد متعددی نیز با همین نیت، فرقه ها و مسلک های مختلف شبه معرفتی را پایه گذاری کرده اند و کسانی نیز فریب آنها را خورده و در دامشان گرفتار آمده اند و متاسفانه کارشناسان راستین این مساله بسیار اندک اند. مدعیان معرفت فراوانند ولی کسانی که به گوهر حقیقی عرفان دست یافته باشند و بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند، بسیار نادرند.

باید توجه داشت که گرچه اصل و حقیقت معرفت امری متعالی و مطلوب و در راستای تکامل انسان و بلکه حقیقت کمال او است ولی این مساله نباید موجب گردد که تصور کنیم همه کسانی که به این نام شناخته و در این مسیر دیده می شوند، به زلال حقیقت و روح عرفان و معنویت دست یافته اند. همانند قرآن کریم که آن هم حقیقتی متعالی و نور محض است ولی این گونه نیست که همه کسانی که به سراغ قرآن می روند، بتوانند از آن بهره ببرند یا بهره یکسان داشته باشند. قرآن خود در این باره می فرماید:"یَا أَهْلَ الْکِتَابِ قَدْ جَاءکُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَکُمْ کَثِیرًا مِّمَّا کُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْکِتَابِ وَیَعْفُو عَن کَثِیرٍ قَدْ جَاءکُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُّبِینٌ؛ یَهْدِی بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَ یُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ"(مائده، آیات 15 و 16)

بر اساس این آیات گرچه قرآن کتابی نورانی و روشن گر است ولی همه از نور آن مستنیر نمی شوند و از هدایت آن بهره مند نمی گردند، بلکه شرط استفاده از این نور این است که انسان در مسیر خوشنودی خدای متعال گام بردارد و "من التَّبِعَ رِضوانَهُ " باشد. اگر این شرط در کسی محقق شد آن گاه می تواند از نور قرآن استفاده کند و هر چه تلاشش در جهت کسب خوشنودی خدا بیشتر باشد، بهره مندی اش از نور قرآن نیز بیشتر خواهد بود. اما اگر این شرط را نداشته باشد، نه تنها از نور قرآن بهره ای نمی برد، که حتی گاه همین نور که برای دیگران مفید و سودمند است برای او زیان بار خواهد بود.

آنچه شیطان از آن هراس دارد و تمام همّش این است که انسان را از آن بازدارد، کمالات معنوی و معرفت در باب اسباب و وسایلی است که انسان در پیشرفت های مادی و استفاده از آنها در رفاه دنیایی بهره برده و با این معرفت ارتباط تنگاتنگ آنان را با نیت  و مقاصد شیطان برملا میسازد. او در پی آن است که انسان را از راه خدا و رسیدن به صراط مستقیم و معرفت حقیقی در چرایی خلقت و مسئولیت انسان در این جهان باز دارد "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُوْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا "(اسراء، آیه 82)

 

 

معنای هرمنوتیکی تکنولوژی

تکنولوژی در لغت از ریشه یونانی Technoبه معنای آشکار سازی و برونافکنی و ظهور و بروز معنا شده است همانگونه که هایدیگر (Hedgier) به تفصیل در این مورد سخن گفته است. و کلمه لوژی (Logy) به شناخت تعبیر و معنا شده است. لذا تکنولوژی یعنی علم آشکار سازی و علم برون افکنی وبه ظهور و بروز رساندن چیزی است. پس تکنولوژی در این ردا علم کاملاٌ بشری و مخلوق انسان است. در این صورت فی الواقع تکنولوژی علم ظهور و بروز و برون فکنی و تبیین نفس و باطن بشر است. چرا که مصنوعات حاصل از تکنولوژی به تعبیری تحقق خواست و رویای انسان است. لذا از این منظر و با این اوصاف و با تکیه بر تعبیر قرآنی، تکنولوژی را باید علم قیامت بشری دانست. مگر نه اینست که قیامت در قرآن روزی است که نهان اندرون انسان عیان و آشکار و برملا میشود. (یوم تبلی السرائر :  روزی که رازها فاش میشود)(سوره الطارق آیة 9) و (یوم یات لا تکلم نفس الا باذنه فمنهم شقی و سعید* فاما الذین شقو ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق* خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید* و اما الذین سعدو ففی الجنه خالدین فیها ما ما دامت السماوات و الارض الا ماشاء ربک عطاءٌ غیر مجذوذ* فلا تک فی مریه مما یعبد هولاء ما یعبدون الا کما یعبد اباؤهم من قبل و انا لموقوهم نصیبهم غیر منقوص: روزی که چون فرا رسد هیچکس جز به اجازه او سخن نمیگوید (105) اما تیره بختان در آتشند و برای آنان در آنجا ناله های حسرت بار و عربده و فریاد است(106) در آن تا آسمانها و زمین پا برجاست جاودانه اند مگر آنچه را که مشیت پروردگارت اقتضاء کرده است بی تردید پروردگارت هر چه را اراده کند انجام میدهد (107) اما نیک بختان تا آسمانها و زمین پا برجاست در بهشت جاودانه اند مگر آنچه را مشیت پروردگارت اقتضاء کرده عطایی قطع ناشدنی و بی پایان است(108) پس در باطل بودن معبودانی که مشرکان میپرستند شک نداشته باش اینان نمیپرستند مگر به همان صورت که پدرانشان پیش از این میپرستیدند و ما سهمشان را بطور کامل و بی کم و کاست خواهیم داد(109) (سوره مبارکه هود آیات 105 تا 109).

اما تکنولوژی یک برون فکنی مجسم و مادی است و لذا تکنولوژی علم تجسم بخشیدن به امیال و آرزوهای درور و دراز بشری و تلاشی برای عینیت بخشیدن به بهشت آرمانی نفس اوست در این عالم (خاک) و به تعبیر دیگر تکنولوژی علم تجسم بخشیدن به مدینه فاضله ای است که انسان در رویای خویش میپرورانده است.لذا تکنولوژی با تحقق این آرمان انسان را از درون پوچ و تهی ساخته و نیت او را به بیرون افکنده و او را در بیرون رسوا میسازد و البته با این برون فکنی انسان در درون خویش جز تنهایی و هیچ و پوچ نصیبی نخواهد داشت. همانطور که به زعم قرآن در قیامت نیز عرصه، عرصة تنهایی و بیکسی بشر است. ( و کلهم آتیه یوم القیامته فردا: و روز قیامت همه انسانها تنها به پیشگاه او می آیند)( سوره مریم آیة 95) و همچنین در این باره نیز در آیة 4 سوره دخان خداوند چنین میفرماید(فیها یفرق کل امر حکیم: در آن شب هر کار استواری فیصله می یابد.) لذا میتوانیم بگوییم که نهیلیزم و پوچ پرستی و نیست انگاری از محصولات فرهنگی و روانی تکنولوژی است.لذا اغراق نیست اگر بگوییم که جاذبه و افسون و پرستش تکنولوژی عین نفس پرستی و خود پرستی بشر است زیرا تکنولوژی تجسد عینی نفس بشر است.

و اما باطن و نفس آدمی لایه ها و طبقات گوناگونی داردکه بطور کلی میتوان نفس آدمی را به دو طبقة نفس آگاه و نفس ناخودآگاه تقسیم نمود و تکنولوژی با توجه به تعابیری که از آن بعمل آمد تجلی برون فکنی و ظهور نفس آگاه است یعنی نفس ناطقه و اما نفس آگاه و یا ناطقه بشر نیز دارای مراتبی است که بر اساس فرهنگ دینی میتوان آنرا به نفس اماره و نفس لوامه و نفس ملهمه و نفس مطمئنه و نفس راضیه و نفس مرضیه و نفس واحده تقسیم بندی کرد و البته همه این نفسها در قلمرو عمومی نفس ناطقه و آگاه قرار دارندو و هر کسی بسته به میزان توانایی اش در کسب معرفت تا یکی از این طبقات نفس بواسطه نور آگاهی بدست آورده راه پیدا خواهد کردو و البته اندکند کسانیکه بتوانند به مرتبه نفس واحده که همان ذات است که همان خویشتن خویش است برسند.

و اما تکنولوژی تجسم و تعین کدامیک از طبقات نفس آگاه و ناطقه است؟ بدون هیچ شبه ای باید اذعان کرد که تکنولوژی تجسم و تعین نفس اماره که بیرونی ترین و اولین طبقه نفس آدمی است میباشد. با این حساب به این نتیجه میرسیم که تکنولوژی تماماٌ ظهور و بروز نفس اماره انسان است.

نفس اماره همان نفس خواهنده و سلطه گر و بلعنده و آرزو پرور است. یعنی نفس مستکبر و متکبر و دنیا پرست و این یعنی کل معنای انسانی تکنولوژی. از طرف دیگر باید بگوییم که تکنولوژی در نفس لوامه راه ندارد. زیرا نفس لوامه نفس نادم از دنیا و دنیا پرستی و کبر و غرور و کفر است و با این وصف پشت به تکنولوژی داشته و یا لااقل به آن شوقی ندارد و از منظری دیگر بدان مینگرد . اگر نفس اماره تماما قلمرو کفر و دنیا پرستی و کبر و آز و خود پرستی  و بازیگری و آرزو پروری و سلطه پرستی است، پس تکنولوژی در یک کلام تجسد کفر بشر است که امیال کافرانه بشر را تجسم می بخشد و او را ارضاء میکند. به همین دلیل است که در رأس قدرتهای مادی و کافرانه در جهان، صاحبان برترین تکنولوژیها قرار دارند که استکبار و یا به زبان امروزین امپریالیزم نامیده میشوند.

تکنولوژی تجسم کفر بشر است و کبر و نخوت هم ذلت کفر بشر است و از آنجا که فرمانده کل نفس اماره انسان ابلیس است و از طرفی ابلیس سلطان و بانی کفر بشر است پس تکنولوژی به بیانی تجسد نفس ابلیسی بشر تلقی میگردد. یعنی تکنولوژی مخلوق ابلیسیت نفس بشر است.

تکنولوژی تجسد ظهور ابلیسیت در جهان آخر الزمان است و البته یادمان باشد که ابلیس تحت امر خداست و بدون اذن او توان نزدیکی و سلطه بر انسان را ندارد.پس پر واضح است که جهان تکنولوژیکی جایگزین و آلترناتیو ابلیسی بهشت موعود است به همین دلیل همه فلسفه ها و ایدئولوژی های تکنولوژیکی و تکنولوژیستی آشکارا کافر و ملحد و ضد دین هستند مانند کاپیتالیزم ، کمونیزم، مارکسیزم و...  

معنای تاریخی تکنولوژی

تکنولوژی یعنی ابزار سازی. و ابزار ها در واقع به قصد عینیت بخشیدن به آرزوهای دنیوی و مادی بشر پدید آمده اند.

اولین ابزاری که توسط بشر در تاریخ انسان پا به عرصه وجود نهاده همان چماق و بیل و کلنگ است که بدست قابیل اولین آدمکش تاریخ انسان ساخته شد که با آن کشاورزی میکرد و با همان ابزار بر سر برادرش هابیل کوفت و او را به قتل رسانید.

 تاریخ ابزار سازی و تکنولوژی از ابتدا سراسر بر نهری از خون استوار است و اراده به سلطه گری و برتری جویی و ستم و تجاوز از تاریخ ابزار سازی جدا نیست.

فلسفه تاریخ دورانها در اندیشه مارکس به تعبیری و با نگاه از این زاویه درست است ولی نتیجه گیری نهایی مارکس از این مکاشفه  به خطا رفته است. در اندیشه تاریخی مارکس کل تاریخ بشر در ماده و معنایش، معلول ابزار تولید، و تحول و تکامل این ابزار، در دست بشر است.

در این اندیشه فرهنگ و مذهب و معنویت هم معلول و روبنای ابزار تولید و تکنولوژی است. این از یک جنبه  درست است چرا که مذهب تکنولوژی پرستان که مذهب شرک و نفاق است تماما در خدمت سلطه و حفظ و توسعه ابزار تولید واستحکام قدرت تکنولوزیکی قرار دارد. ولی مارکس مذهب توحیدی انبیاء را درک نکرد و آنرا هم در جرگه مخلوقات تکنولوژیکی قرار داد و از همین نقطه انحرافش آغاز میگردد. 

انحراف بینش مارکسیستی از اینجاست که او ماهیت تکنولوزی را شناخت و افسون و جادوی مالیخولیایی و مسخ کننده آنرا معلول مالکیت بر آن دانست و لذا فقط صاحبان تکنولوژیهای برتر و کلان را تنها باعث بدبختی و ستم و فلاکت بشریت قلمداد نمود. و لذا با ایدئولوژی خود یعنی کمونیسم،  براندازی مالکیت بر ابزار تولید را طراحی کرد.

 مارکس ماهیت کافرانه و مستکبرانه و تجاوز کارانه تکنولوژی را به مثابه تجسم نفس اماره بشر درک نکرد. چرا که به معنا و مفهوم تکنولوژی توجه نداشت.

 با این اوصاف در می یابیم که در این وادی تنها مومنان هستند که علیرغم استفاده از تکنولوژی برای پیمودن جاده تکامل و رسیدن به سر منزل مقصود، به اسارت تکنولوژی در نیامده و بواسطة آن مسخ و بیگانه از خویش و دیوانه نمیگردند. زیرا مومنان بر نفس اماره خویش مسلط و به آن احاطه دارند.

بنا براین فلسفه مارکسیستی در باره تاریخ جوامع بشری و فرهنگها و ساختار اجتماعی، اقتصادی،سیاسی،خانوادگی افراد و جوامع کافر و مشرک و منافق تقریبا درست و عین واقعیت است. ولی این قانون یعنی ماتریالیزم دیالکتیک تاریخی شامل حال مومنان مخلص و دین توحیدی انبیای الهی نمی شود. زیرا مذهب عملی کافران همان ابزار پرستی است که اساس دنیا پرستی و سلطه گری است و این یعنی عین خود پرستی . و در آن سو این فقط خدا پرستان مخلص هستند که از قاعده ایدئولوژیها و فلسفه های تکنولوژیستی مثل کاپیتالیسم و کمونیسم مبرا و استثناء هستند.

مارکس ابزار تولید را موتور محرکه تکامل دورانهای تاریخی و جوامع بشری میداند. این برای جوامع غیر مومن که عموما چنین هستند مصداق دارد. در حقیقت همه مکاتب و مذاهب و نظامهای غیر توحیدی ماهیتاٌ تکنولوژیست یعنی ابزار پرست هستند و ابزار پرستی مغز دنیا پرستی است که بیان واضحی از بت پرستی است. بت پرستیهای اعسار کهن و قبل از اختراع ماشین هم بدلیل تکنولوژی و تکنیک و فنون برتر بود که در ساخت بتها نمود پیدا میکرد. ولذا با اختراع ماشین عصر بت پرستی سنتی بسر آمد و امروزه اتومبیل،تلفن،موبایل،تلوزیون،هواپیما،بمب اتم،کامپیوترو مدلهای مختلف آرایشی و پوششی که پرستیده میشوند بسیار شدیدتر از بتهای سنگی و گلی و مفرغی اعسار کهن میباشد.

 تکنولوزیسم نام دیگر بت پرستی است و این دو همواره در تاریخ بشر امری واحد بوده اند. در واقع تاریخ حاکم بر بشریت و بشریت حاکم بر اریخ جوامع همواره از آغاز تا کنون تکنولوزیست یا مذهب اصالت تکنیک به معنای مذهب اصالت برون فکنی نفس اماره انسان بوده استکه به زبان ساده تر همان مذهب خود پرستی و اماره بینی و همان هوس پرستی و هوسبازی است. و لذا هر چه که تکنولوزی پیشرفته تر شده است هوسبازیهای کفر بشری و سلطه جویی و جهانخواری وی هم شدیدتر شده است و این به این معناست که فاصله انسان از مبداء خویش طولانی تر گردیده است.

معنای بشری تکنولوژی

تکنولوژی با این صفات بشری شناخته میشود و معنا و ماهیت می یابد. عشق و اراده به برون فکنی نفس اماره و سرعت و شتاب فزاینده در تحقق این اراده. اگر کفر چیزی جز نفس پرستی و آرزو پرستی و دنیا پرستی و هوسبازی و سلطه گری و شهوت پراکنی و جلوه گری و خود پرستی و خود نمایی فزاینده و بروز حرص و امیال جنون آمیز نیست پس باید بگویم که فقط تکنولوژی پاسخگوی این کفر است ولا غیر. با این تعاریف و تعابیر  میتوانیم بگوییم که تکنولوژی همان تجسد کفر بشر است.همان علم کفر ورزی است پس بدون شک القاء کننده و الهام بخش و وحی کننده این علم کسی جز ابلیس نیست. پس میتوانیم بگوییم که همه دانشمندان علوم و فنون غیر مومن و غیر معتقد به خداوند و هدفمند بودن خلقت، در حقیقت رسولان ابلیسند. همانطور که در قرآن سخن از وحی شیاطین به میان آمده است. .0 ان الشیطان لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون:قطعا شیاطین شبهات ناروایی به دوستانشان القاء میکنند تا با شما مجادله و ستیزه کنند و اگر از آنان پیروی کنید یقینا شما هم مشرکید سوره انعام آیه 121) در واقع نوابغ علمی و فنی غیر مومن پیام آوران وحی شیطانی اند. تکنولوژی همان علم تصاحب جهان است به قصد مسلط شدن بر جهان و نفس انسانی انسانها. در منطق قرآنی تکنولوژی حاصل نگاه سلطه جویانه و غیر مومنانه بشر همان علم بغی است (و ما تفرقو الا من بعد ما جائهم العم بغیا بینهم ولولا کلمه سبقت من ربک الی اجل مسمی لقضی بینهم  و ان الذین اورثو الکتاب من بعدهم لفی شک منه قریب: و فرقه فرقه و گروه گروه نشدند مگر پس از آنکه دناش و آگاهی به سویشان آمد حسد و دشمنی میان خودشان بود و اگر از سوی پروردگارت فرمانی تا زمان معین پیشی نگرفته بود بی تردید میانشان حکم شده بود و یقینا کسانیکه پس از آنان کتاب آسمانی را به میراث یافتند نسبت به آن در تردید سخت قرار گرفتند. سوره شورا آیه 14) و ( و آتیناهم بینات من الامر فما اختلفو الا من بعد ما جاء هم العام بغیا بینهم ان ربک یقضی بینهم یوم القیمه فیما کانو فیه یختلفون: و دلایل روشنی در اختیار آنان قرار دادیم پس آنان اختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش و آگاهی برای آنان آمد و اختلافشان از روی حسادت و برتری جویی در میان خودشان بود بی تردید پروردگارت روز قیامت در باره آنچه همواره در آن اختلاف میکردند میانشان داوری خواهد کرد. سوره الجاثیه آیه 17) . و ( ان الذین عندالله الاسلام و ما اختلف الذین اوتو الکتاب الا من بعد ما جاء هم العلم بغیا بینهم و من یکفر بایات الله فان الله سریع الحساب: مسلما دین نزد خدا اسلام است و اهل کتاب اختلاف نکردند مگر پس از آنکه آنان را آگاهی و دانش آمد این اختلاف به خاطر حسد و تجاوز میان خودشان بود و هر کس به آیات خدا کافر شد خدا حسابرسی سریع است. (سوره آل عمران آیه 19)  و خداوند میفرماید کافران میگویند که ما از عالمانیم و آنان که مومن هستند ابلهی بیش نیستند ( واذا قیل لهم آمنو کما امن الناس قالو انومن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء و لاکن لا یعلمون: چون به آنان گویند ایمان آورید چنانکه دیگر مردمان ایمان آوردند میگویند آیا ما هم مانند سبک مغزان ایمان آوریم؟ آگاه باشید قطعا اینان خود سبک مغزند ولی آگاه نیستند.(سوره بقره آیه 13) پس بدانید آنچه در نزد کافران است علم نیست بلکه اسباب بازی است که بواسطه آن بازی میکنند و رسوا شده هلاک میگردند . علم نزد ماست  و بهر یک از مومنان مخلصی که بخواهیم می بخشیم که بواسطه آن هدایت میگردند.

پس می بینیم که بازی، رسوایی و هلاکت سه صفت علم کافرانه یا علم بغی است که تماما در باره تکنولوژی و اهالی غیر مومن آن مصداق دارد.

 رسوایی همان معنای تکنو Techno است  که برون فکنی و آشکار سازی تعبیر شده است. بازی و هلاکت حاصل از آن را امروزه در جهان شاهدیم که همه بازیهای مالیخولیایی به هلاکت تکنولوژی بازان می انجامد. بازی یکی دیگر از صفات ذاتی تکنولوژی در نزد انسان است که آدمب در بازی با آن یک بازیچه بی اراده میشود و بواسطه تکنولوژی مملوک گریده در نتیجه دیوانه شده است و دست به جنایت میزند. رسوایی و تنهایی دو صفت درجه یک انسان آخر الزمان است که دو صفت انسان در قیامت قرآنی نیز میباشد. بهترین معنای بازی در ماهیت تکنولوژی امروزه در کامپیوتر آشکار شده است که عرصة اشد رسوایی و بازی و بازیچگی و هلاکت و انهدام و تنهایی اوست.

پس تکنو لوژی نهایتا آن وسیله ای است که قیامت کافران را برپا میکند و انها را در شدت تنهایی رسوایی و بی ارادگی و بازیچگی هلاک میسازد.

در قران کجید میخوانیم که دوزخ آشکار شد (و برزت الجحیم لمن یری: و دوزخ را برای هر بیننده ای آشکار سازند سوره انازعات آیه 36) این آشکار سازی همان تکنولوژی است انسان تکنولوژی پرست بواسطة آن فسخ و یا به بیان درستر رسخ میشود و این سقوط انسان در درک اسفل السافلین است یعنی نفس و روان انسان به اسارت فولاد و بتون و قیر و تشعشعات اتمی در می آید. این همان معنا در قرآن است که برخی از انسانها از سنگ هم پست ترند (ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فهی کالحجاره او اشد قسوه و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء و ان منها لما یهبط من خشیه الله و ما الله بغافل عما تعلمون: سپس دلهای شما بعد از آن سخت شد مانند سنگ یا سخت تر زیرا پاره ای از سنگ هاست که از آنها نهرها میجوشد و پاره ای از آنها مشکافد و آب از آن بیرون می آید و پاره ای از آنها از ترس خدا سقط میکنند و خدا از آنچه انجام میدهید بی خبر نیست. همچنین در این خصوصو میتونید به آیة 24 سوره بقره و آیة 50 سوره الاسراء مراجعه نمائید.

 ادامه دارد


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۳ | 17:6 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

تأثیر پوشش مادر بر رفتارهای فرزند پسر


تأثیر پوشش مادر بر رفتارهای فرزند پسر خانواده به عنوان اولین گروهی که فرد در آن قرار می‌گیرد، اهمیت زیادی در آینده زندگی هر فردی ایفا می‌کند. خانواده یک کل به هم پیوسته است که کارکرد‌ها و پیامدهای متنوع و مهمی بر حیات اجتماعی جامعه می‌گذارد و هر فرد نقش و جایگاه مشخصی در این ساختار اجتماعی برعهده دارد. اما آنچه در روابط بین اعضای خانواده اهمیت دارد، غلبه روابط عاطفی و سببی در کنار حفظ حریم‌های خانوادگی است، اما تک‌ساحتی نبودن خانواده، الزامی برای نداشتن روابط از نوع دیگر (اقتصادی، شغلی، تحصیلی و...) را برای اعضایش پدید نمی‌آورد. تحولات اخیر خانواده و سیر تغییر به خانواده هسته‌ای بسیاری از این روابط را در خانواده‌ها به طرز چشم‌گیری کاهش داده است و تغییر نقش یا نحوه بروز نقش‌ها تغییراتی داشته است. جریان مدرنیزاسیون در قرن اخیر با توجه به نگاه ابزاری خویش  به زن، یکی از پدیده‌های استعماری است که با هدف قرار دادن وی، ضربه‌های جدی به نظام خانوادگی در سراسر جهان به خصوص مسلمانان وارد کرده است. برخورد جهانی سازی و تزیینی سازی زنان به چالش‌های بسیاری در خانواده منجر شد. پروژه جهانی سازی با هدف قرار دادن مصرف گرایی جنسی و نگاه ابزاری به زن، توانست حضور زن در جامعه را به سمت کالایی شدن وی پیش ببرد و نقش‌های مادر، همسر و... را به مدل‌ها تغییر دهد. بنابراین حتی با پذیرش نقش مادر- همسر، خانواده هم‌چنان در معرض انواع خطرات ناملموس نظام سرمایه‌داری قرار دارد. یکی از مسائل پیش روی خانواده نحوه پوشش مادر و پدر به عنوان نخستین الگوهای زیست اجتماعی فرزندان در جامعه است. با نمایش حریم‌ خصوصی زن و شوهر در سریال‌ها و تماشای این قبیل تولیدات رسانه‌ای در جمع خانواده، بسیاری از مسائل فرصت بروز و تابوشکنی پیدا کردند. در این نوشتار، بر آنیم به علل و چرایی و در ‌‌نهایت، راهکارهای اولیه برای خروج از بحران پیش آمده در خانواده در این حوزه بپردازیم. آسیب‌شناسی پوشش در خانواده خانواده به دلیل همزیستی دو نسل که ارتباط عاطفی بالایی با هم داشته و از سوی دیگر، تفاوت در جامعه پذیری و تجربه تغییرات محیط بیرونی، تاثیرپذیر‌ترین نهاد در برابر تغییرات اجتماعی است و از آنجا که این تغییرات به دلایل گوناگون، همیشه جنبه مثبت و پیش رونده ندارند و ‌گاه با ناهنجاری‌هایی همراه است، خانواده آسیب پذیر‌ترین واحد اجتماعی نیز به شمار می‌رود. در نتیجه در جریان ارزش‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی خود و جامعه به کودک، با مشکلات متعددی مواجه می‌شود. خانواده تنها مکانی است که فرد به راحتی مشکلات و سختی‌های زندگی خویش را در آن بیان می‌کند و در مشورت با دیگر اعضای خانواده به دنبال راه حل می‌گردد. خانواده دارای کارکردهای مهمی چون تولید مثل، حمایت‌های عاطفی، تربیت فرزندان، آموزش، انسجام اجتماعی، کسب هویت اعضاء و... است که با تخصصی شدن هر یک از نهاد‌ها در جامعه مدرن، این کارکرد‌ها از خانواده گرفته شده و به یک نهاد خاص سپرده شده است؛ بنابراین آنچه امروزه به وضوح شاهد آن هستیم، خانواده هسته‌ای با کارکرد عاطفی و حمایتی است که این تک بعدی شدن، آسیب‌های بیشتری بر آن وارد ساخته است. به عبارت دیگر، در چنین خانواده‌هایی که به همت تکنولوژی‌های مدرن رو به وفور است، فرزند به رسانه‌ها و مهدهای کودک برای آموزش و جامعه پذیری واگذار می‌شود و کمترین احساس مسئولیت بر عهده والدین است. با ورود اینترنت و گسترش آن نیز، خانواده‌های توافق‌گرا بیشتر به سمت خانواده‌های به حال خود واگذارنده، پیش می‌رود و هر کس در حیطه روابط شخصی خود به تعامل می‌پردازد. در بررسی روند این تغییرات فرهنگی و ارزشی با گسترش حضور انواع رسانه‌ها در جمع خانواده، سبک زندگی و به طور خاص، نوع پوشش خانواده‌ (که مورد نظر ما در این نوشتار است) اعم از مادر و پدر و فرزندان توسط رسانه به طرز نامحسوس ترویج شد. الگوی زن مطلوب در جامعه الگوی زن ایرانی در عصر حاضر در اغلب فیلم‌های داخلی و خارجی، زنی شاغل، زیبا با اندامی باربی‌گونه است که به جز حجاب سر، دست کمی از هنرپیشه‌های هالیوودی ندارد. در این قبیل نقش‌ها، زن مجرد است و موفقیت شغلی و تحصیلی در اولویت زندگی او نشان داده می‌شود و اغلب این موفقیت دلخواه عصر مدرن با ازدواج و فرزندآوری کاهش می‌یابد. الگو شدن این افراد، زنان جامعه را بیش از پیش به سمت بازار لوازم آرایش و مد کشانده است. بر خلاف تصور عامه، تنها زنان با آرایش‌های غلیظ مشتریان این بازار نیستند و این موج به زنان محجبه نیز رسیده است. از سوی دیگر، چه در عرف و چه در قانون، همواره این زنان بوده‌اند که به دلیل استفاده از وسایل آرایش و مشاطه‌گری مورد سرزنش قرار گرفته‌اند. اما کمتر مجالی برای ریشه‌یابی این امر ایجاد شده است. این زنان خود قربانی فرهنگی هستند که زن را نه به عنوان یک انسان آزاد و تکامل‌گرا بلکه به عنوان موجودی وابسته و زیبا تعریف کرده ‌است. زن در جهان غرب و شرق، همواره در خانه و در ارتباط با نقش‌های مادری و همسری معنا یافته است؛ این سخن به معنی انکار اهمیت این نقش‌ها نیست بلکه برجسته کردن حفظ کیان خانواده و ارضای همسر به عنوان هدف، این اصل را برای آنان موجه کرده که هر وسیله‌ای برای دستیابی به این هدف برساخته شده مشروع است. زنان همواره با این ترس مواجه‌اند که آیا زنی زیبا، قادر خواهد بود که پیکر خانواده‌شان را در هم بریزد؟ آیا موفقیت تنها در خارج از مرزهای خانواده در انتطار آنان است؟ و آیا همواره برای حفظ زندگی، باید تلاش در زیبا کردن روز افزون خود کنند؟ آیا زن تنها با میزان زیبایی‌اش ارزش‌گذاری می‌شود؟ آیا این باعث نگرانی نیست که مصرف لوازم آرایش زنان اروپایی و امریکایی بنا به آماری که در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شود، بسیار پایین‌تر از مصرف زنان ایرانی و مسلمان است؟ در دنیای جدید، همواره در غیاب زنان زیبای آرایش کرده، با نکوهش مردان و زنان از این گروه مواجهیم اما در واقع در هنگام حضور آنان، اهمیت و احترام، هرچند اندک و زودگذر، متوجه زنانی است که توانسته است به کمک ابزارآلات زیبای بخش و جراحی‌های مختلف، خود را زیبا نشان دهند. این موج زیبا پرستی حتی به کودکان نیز منتقل شده است. کودکانی که در این محیط رشد یافته‌اند علاقمند به داشتن مادرانی زیبا و همانند هنرپیشه‌های مطرح هستند و رفتارهای آنان به خصوص در جمع همسالانشان (مهدکودک یا مدرس) حاکی از آن است که نداشتن مادرانی با آرایش و پوشش خاص، باعث شرمساری آنان است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که زنان نیز مانند مردان، خواهان دستیابی به رشد و کمال هستند و بر مبنای آموزه‌های اسلامی، مرد و زن از یک جوهر آفریده شده‌اند. پس نمی‌توان زنان را ضعیف یا غیرتوانمند در رسیدن به مدارج عالی در زندگی متهم کرد اما فرهنگ عمومی با القای بسیاری از اصول نادرست از کودکی، زن موفق و دلخواه را زنی عفیف، زیبا، وابسته و همیشه جوان معرفی می‌کند و موفقیت زن در حفظ این موارد است. حالا این نوع نگرش که در ذهن کودک دختر و پسر حک شده، او را به پذیرش آن وادار می‌سازد. اسلام با هدف تعالی بخشی یه مقام انسانی زن، حجاب را به منزله سپر دفاعی وی در جامعه پی‌ریزی کرده است و رعایت عفت و حجاب از ملزومات دینداری در این دین بزرگ محسوب می‌شود. خداوند در سوره احزاب آیه ۵۹ می‌فرماید: «ای پیامبر! به همسران، دختران و بانوان مؤمن بگو روپوش‌های خود را برگیرند تا به عفاف و حریت شناخته شوند و مورد آزار و تعرض هوس‌رانان قرار نگیرند و خداوند، آمرزنده و مهربان است.» مستر همفر، جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی در بخشی از خاطرات خود آنجا که نقاط قوت مسلمان‌ها را بر می‌شمرد، به حجاب اشاره می‌کند و می‌گوید: «زنان آنان دارای حجاب محکم هستند که نفوذ فساد در میانشان ممکن نیست». و در جایی دیگر به اقداماتی که جهت از بین بردن نقاط قوت مسلمین توسط دولت انگلستان برنامه‌ریزی شده، اشاره کرده و می‌نویسد: «به هر وسیله‌ای که شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلام خارج کرد و بی‌حجابی را در بین زنان مسلمان رایج نمود و ابتدا برای گول زدن آن‌ها که حجاب را کنار بگذارند، باید به آن‌ها تفهیم کرد که حجاب به معنای چادر یا عبا، مربوط به اسلام نیست. چادر لباس قدیمی ایرانیان پیش از اسلام بوده و عبا لباسی است که خلفای عباسی برای زنان مسلمان رسم کرده‌اند و این یک لباس اسلامی نیست. مردم صدر اسلام زنان پیامبر را می‌دیدند که در همه شئون و مشاغل مردانه مداخله می‌کردند، خواه ناخواه وقتی زن‌ها از حجاب خارج شدند، مرد‌ها و جوانان فریفته می‌شوند و در نتیجه فساد در کانون خانواده‌ها رخنه می‌کند. برای اجرا اول باید سعی کرد زنان غیرمسلمان در کشورهای اسلامی را از حجاب خارج کرد تا زنان مسلمان نیز پیروی آنان کنند.» (حریم ریحانه: ۱۱۳)؛ فانون در کتاب خود درباره استعمار الجزایر می‌گوید: «روش پوشاک، سنن و لباس پوشیدن و زینت‌ها، اساسی‌ترین و مشخص‌ترین شکل یک جامعه است که بلافاصله به چشم می‌خورد. غالبا از روی سنن لباس پوشیدن افراد یک جامعه، تعلق آن‌ها به مرحله خاصی از فرهنگ مشخص می‌شود.... مسئولین حکومتی (الجزایر) بعد از هر موفقیت ثبت شده، بیشتر معتقد می‌شوند که زن الجزایری تکیه‌گاهی است برای نفوذ غربیان در جامعه بومی. هر چادری که دور انداخته می‌شود، افق جدیدی را که تا آن هنگام بر استعمارگر ممنون بود، در برابر او می‌گشاید... این زن که بیرون و دیگران را می‌بیند ولی خود دیده نمی‌شود، به استعمارگر محرومیتی را تحمیل می‌نماید؛ زیرا این دیدن یک‌طرفه است و تقابل وجود ندارد. زنی که دیده نمی‌شود، تسلیم نمی‌گردد، خود را عرضه نمی‌کند. (فانون، سال پنجم استعمار الجزایر) از بین رفتن عفت در پوشش در فضای عمومی و خصوصی در زمینه تغییر الگوی لباس، ناصرالدین شاه را می‌توان اولین کسی دانست که تغییر لباس مردم ایران را در برنامه‌های حکومت خود قرار داد. در دوره او کلاه‌های بلند از مد افتاد و کلاه و ماهوت سیاه برای مردان باب شد. جرج کرزن در کتاب خود به نام ایران و قضیه ایران، می‌نویسد: با تاسیس سلسله قاجار در صد سال پیش و تغییر وضع حکومت طرز و شکل لباس هم ساده‌تر گردید. عمامه به تدریج از میان رفت و حال فقط حاجی‌ها و سید‌ها و ملا‌ها بر سر دارند. لباس بلند و رنگ‌های زننده شرقی به صورت تنگ‌تر و تمام یا نیمه اروپایی درآمد و رنگ‌های معتدل از قبیل قهوه‌ای، مشکی و سبز و خاکستری و انواع دیگر با زمینه سیاه یک دست متداول گردید... ولی آن زرق و برق‌ها و الوان تند و زیبنده که علامت شرق واقعی است در میان نیست. در مورد زنان ابتدا روبند برداشته شد و جای آن را پیچه گرفت. سپس چادرهای گشاد و بلند جای خود را به چادرهای تنگ و کوتاه می‌دهد و لباس درونی زنان نیز به لباس‌های فرنگی اروپایی تبدیل شده و آهسته آهسته دامن شلیته (چین دار)، دامن کوتاه، بلوز کوچک (ارخالق)، تنبان و جوراب شلواری رواج پیدا می‌کند و سایر آوار تمدن غرب را به همراه خود می‌آورد و کم کم زنان را به صحنه‌های تئا‌تر و تماشاخانه‌ها می‌کشاند. پس از مرگ ناصرالدین شاه دوره مظفرالدین شاه آغاز شد و بخشی از سیاست‌ها همچنان دنبال شد. در مدت اغتشاشات مشروطه خواهی و کودتای رضاخان، فعالیت‌ها علیه حجاب کم رنگ‌تر بود و پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آمدن رضاخان برنامه‌ای که به تعویق افتاده بود در دستور کار قرار گرفت. در دوران مشروطیت غربزدگی بیشتر در قلمرو اندیشه فکر و قانون رواج یافت. گام بعدی در شرایط نو استعماری و روند توسل به غرب برای توسعه، پس از کودتای رضاخان انجام گرفت. طرفداران غرب که مسحور تکنولوژی پیشرفته اروپا بودند، با مأموریت ساختن ایران نو به میهن برگشتند و پیشنهاد کردند جامعه ایران باید یک جامعه دنباله رو باشد و برای متجدد شدن از گذشته خود جدا شود. درباره تاریخ کشف حجاب در ایران باید گفت که در اواخر حکومت قاجار‌ها و شیوع مسافرت جهانگردان به ایران، زمزمه‌های بی‌حجابی شنیده شد اما آتش کشف حجاب در زمان رضاخان و به تقلید از نوگرایی آتاتورک در سال ۱۳۰۷ شعله‌ور شد. کشف حجاب از پیامدهای مدرنیزاسیون و غرب‌گرایی تحمیلی در ایران و حاصل دخالت آنان در سست کردن باورهای دینی ایرانیان بود. به طور کلی باید گفت که رسمیت یافتن کشف حجاب، قانون اتحاد شکل البسه و تبدیل کلاه در چهار ماده و هشت تبصره در جلسه ۶ دی ۱۳۰۷ و در سومین سال پادشاهی رضاخان به تصویب رسید. در دوران پهلوی دوم نیز این روند ادامه یافت اما بی‌حجابی به صورت اجبارآمیز و به شدت دوران رضاخان نبود و افراد با حجاب نیز در شهر‌ها دیده می‌شدند. در جریان انقلاب اسلامی، زنان به طور داوطلبانه با حجاب در تظاهرات علیه نظام شاهنشاهی حضور یافتند و بعد از پیروزی انقلاب نیز روند حجاب خواهی گسترش یافت اما رسانه‌های خارجی و بعد‌ها داخلی، اینترنت، ماهواره و.... موج جدیدی از بی‌حجابی را در درون خانواده ایجاد کرد. کمتر کسی است که درباره کشف حجاب اجباری رضاخان اطلاعاتی نداشته باشد، اما آنچه مهم است، از بین رفتن عفت و حیای پوشش در درون مرزهای یک خانواده است. بخش مهمی از اختلافات فکری- فرهنگی در آغاز پیروزی انقلاب، مسائل زنان (حجاب شرعی، اختلاط زن و مرد، سن ازدواج، سقط جنین، تفاوت‌های زن و مرد درحق طلاق، قضا و سرپرستی و...) بود. همه عرف‌گرایان و بخشی از دین گرایان، به نسبت نوگرایی و تجددپذیری در این امور به حقوق و آزادی‌های فرامذهبی تاکید کردند، نوع پوشش را در حد عرف، از امور شخصی و عقاید هرکسی می‌دانستند و اجباری بودن حجاب را روشی درست تلقی نمی‌کردند اما دین‌گرایان معتقد به اصالت فقه و جاودانگی و جهان‌شمولی ظواهر شریعت، حجاب و سایر احکام راجع به زنان را غالباً بیرون از حیطه تحولات و اموری مقدس و لازم الاجرا در هر شرایط می‌دانستند. از سوی دیگر با گسترش بحث‌های روشنفکری سکولار در عرصه حقوق زن، تلاش برای خروج دین از نهادهای اجتماعی و رواج مباحث عدالت جنسی در سال‌های اخیر از طریق شبکه‌های تلویزیونی خارجی، اینترنت و هم چنین سریال‌ها، فیلم‌های سینمایی و داستان‌های فارسی به تقویت جریان‌های فمینیستی و افزایش مطالبات مغایر با عقل و شرع آنان منجر شد. فمینیسم در ایران همانند سایر کشور‌ها قصد تخریب خانواده و آزادی‌های تحدید نشده برای زنان است. این نگرش به گسترش انگاره‌های همجنس گرایانه و به رسمیت شناخته شدن همجنس بازی نیز ختم شده است. با گذشت چند سال از فعالیت شبکه فارسی وان، این شبکه با پخش سریال‌های خانواده ستیز و رواج بی‌بند و باری عمومی در خانواده و عدم التزام به قوانین زناشویی سعی در نفوذ در فرهنگ ایرانی- اسلامی و متزلزل کردن بنیان‌های آن دارد. کم اهمیت جلوه دادن قوانین زناشویی و خانوادگی در سریال‌هایی همانند خواهر من، ویکتوریا، زندگی دوباره و.... همراه با نابودی ارزش‌های اسلامی هر روزه به نمایش در می‌آمد و مخاطبان زیادی نیز از قشرهای مختلف جامعه را به خود جلب می‌کرد. در بسیاری از این سریال‌ها نیز زنان در حرکتی اعتراضی، خانواده را فدای خواسته‌های شخصی و غالبا جنسی خود کرده و در انتقام از مرد خانواده به رفتاری همانند او دست می‌زند. آنان با کسب موقعیت‌های شغلی همتای مردان و دستیابی به استقلال مالی، درصدد انتقام از سلطه مردانه هستند. در این بین با ترویج یک رفتار به طور عینی، تغییر رفتارهای ضمنی و پنهانی نیز در این سریال‌ها دیده می‌شود. نوع پوشش و تغییر در رفتارهای خانوادگی مانند روابط زناشویی، روابط بین والدین و فرزندان، روابط جنسی و عاطفی خارج از چارچوب خانواده از مهم‌ترین تغییرات انجام شده در سبک زندگی مسلمانان خاورمیانه، به مدد اهداف فرهنگی استعماری غرب بوده است. نقش والدین در رفتارهای فرزندان والدین، اولین و مهم‌ترین الگوی رفتاری فرزندان محسوب می‌شوند. غالب رفتارهای کودکان یا شبیه رفتار آنان یا علیه آن تداوم یافته است. نحوه احوالپرسی، غذا خوردن، نشستن و برخاستن از رفتارهای عینی والدین اکتساب می‌شود. پوشش و لباس‌های انتخابی نیز در این زمره قرار می‌گیرند. تمایز بین دو جنس و نحوه انجام نقش‌های جنسی، بیش از آنکه از طریق غریزه به کودک منتقل شوند، از نحوه رفتار و منش والدین به او آموزش داده خواهد شد. پدر و مادر نباید با این شعار که چهار دیواری اختیاری است و به بهانه اینکه همه خانواده، محرم یکدیگرند، هرگونه خواستند، بپوشند و هرچه خواستند، با هم بگویند. چگونگی معاشرت در بین تک تک افراد خانواده هم باید تابع مقررات ویژه‌ای باشد. مادر و دختران خانواده باید از پوشیدن لباس‌های کوتاه، تنگ وآرایش‌های زننده خودداری کنند. مادر - زن در تصور پسران هنگامی که مادر با پوشش نامناسب (یا مناسب برای زمانی که فرزند در زندگی مشترک آنان حضور نداشت) در جمع خانواده حاضر می‌شود و عرف مادر- فرزندی را نادیده می‌گیرد، به مرور برخی موارد و تفاوت‌های بدنی بین زن و مرد را برای کودکانش و به خصوص فرزندان پسر برجسته می‌کند. اگر کنش‌ها و واکنش‌های والدین در قبال فرزند به اندازه و به موقع باشد، کودک نیز در آینده از تعادل روانی و اخلاقی و هماهنگی بیشتری در شخصیت برخوردار خواهد بود، در غیر این صورت عدم تعادل روحی و روانی و ناسازگاری‌های رفتاری را در دوران‌های بعدی زندگی او به دنبال خواهد داشت. در نظریات روان‌شناسی فروید به تمایل جنسی پسر به مادر - که همراه با حس رقابت با پدر است- عقده ادیپ گفته می‌شود. این کلمه برای اولین بار توسط فروید در کتاب «تفسیر خواب‌ها» ابداع شد. انتخاب این کلمه بر مبنای سرگذشت شخصیت اسطوره‌ای ادیپ بود که بر اساس آنچه در تقدیر او و پدرش پیش بینی شده بود، پدرش را کشت و با مادرش ازدواج کرد. معادل زنانه عقده ادیپ، عقده الکترا است. فروید معتقد بود که این مرحله عقده ادیپ در رشد کودکان بین ۳ تا ۵ سال، چیزی طبیعی است و پایان آن زمانی است که کودک هویتش را با والد از جنس خودش، شناسایی کرده و امیال جنسی‌اش را سرکوب می‌کند؛ این فرایند در نظریه فروید باعث تشکیل فراخود می‌شود. در آموزه‌های دین اسلام در عین حالی که محرمیت بین مادر و فرزند دائمی و تایید شده است، اما حفظ حدود در ارتباط بین مادر و فرزند در احادیث و شیوه‌های علمی زندگی که در سیره ائمه آموزش داده شده است. پوشش مادر در سال‌های اولیه زندگی کودک، تصویری از زن برای او ایجاد می‌کند که در سال‌های بعد نیز مرجع بازگشت به تعریف از زن، ناخودآگاه به آن بازخواهد گشت. وقتی کودک زود‌تر از سن بلوغ با مفهوم زن به عنوان جنس مخالف آشنا شود و در صدد شناخت و تشریح آن برآید، مشکلات اخلاقی بسیاری در خانواده و در زندگی شخصی آن پسر ایجاد خواهد شد. مادری که حضور فرزند خردسالش را نادیده می‌انگارد، فرصتی نیز برای تشویق یا ترغیب و ارشاد یا ورود به سرگرمی‌های کودک و کارهایی از این دست را ندارد. مستندات غیرقابل انکاری وجود دارد که نشان می‌دهد استکبار جهانی در کشورهای اسلامی، همزمان با دنبال کردن دو خط مشی کلان اسلام ستیزی (با رویکرد اضمحلال ایدئولوژیک) و گسترش فساد و فحشاء، مشروعیت بخشیدن به روابط ناسالم جنسی را به عنوان یک برنامه جدی تخریب کننده، تعقیب می‌کنند و از طریق شبکه‌های مجازی و برخی سایت‌های هرزه‌نگار، توجه پسران را حتی به جاذبه‌های جنسی مادران خود و برقراری رابطه جنسی با آنان ترغیب می‌کند. پوشش مادر و تأثیر آن در فرزندان پسر کلمه‏ حجاب، هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی پرده و حاجب؛ این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‌‏دهد که‏ پرده وسیله پوشش است. شاید بتوان گفت که به حسب اصل لغت هر پوششی‏ حجاب نیست، آن پوشش حجاب نامیده می‌‏شود که از طریق پشت پرده واقع‏ شدن صورت گیرد. امام خمینی (ره)، نیز در خصوص میزان نفوذ و تأثیر تربیتی مادران در شخصیت کودکان می‌فرمود: «سعادت بچه‌ها از دامن مادر شروع می‌شود. آن قدری که اخلاق مادر در بچه و کودک نورس تأثیر دارد و به او منتقل می‌شود، از دیگران عملی نیست. مادر‌ها مبدأ خیرات هستند و اگر خدای نخواسته مادرانی باشند که بچه‌ها را بد تربیت کنند، مبدأ شرورند. یک مادر ممکن است یک بچه را خوب تربیت کند و آن بچه، یک امت را نجات بدهد و ممکن است بد تربیت کند و موجب هلاکت امت بشود.» از نظر حکم شرعی، واجب نیست مادر همه اعضای بدن خود را از فرزندان خودش بپوشاند. بنابراین باز بودن سر و گردن، دست‌ها و پا‌ها و ساق پا اشکالی ندارد با این همه از نظر تربیتی، پایه‎های اساسی رشد شخصیت کودکان و نوجوانان از طریق تقلید نهاده می‌‎شود و این شیوه تقلید هم از راه شنیداری و هم از طریق بصری حاصل می‌‎شود. بنابراین رفتار مادر تأثیر فراوانی بر روی کودکان دارد. کودک نمی‌تواند در کار‌هایشان هدف‎گیری درستی داشته باشد، لذا تمام توجهش به پدر و مادر و اطرافیان است، اعمال و حرکات آ‌نها را مشاهده می‌‎کنند و از آنان تقلید می‌‎کنند. این امر در مورد پوشش نیز صدق می‌کند. اگر مادر همیشه با پوشش مناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر شده باشد، کودک هم سعی می‌‎کند‌‌ همان پوشش را از مادر تقلید کند و در دوران نوجوانی که نوبت به انتخاب می‌‎رسد، سعی می‌‎کند با مادر همانندسازی کند و‌‌ همان شیوه مادر را برای خود انتخاب کند. برخی از والدین تصور می‌‎کنند که کودکانشان متوجه رفتارهای و حرکات آنان نمی‌شوند لذا با پوشش نامناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر می‌‎شوند. پوشش اطرافیان در بلوغ زودرس کودک نقش مهمی دارد. کودکی که قبل از سن نوجوانی هر روز با بدن نیمه عریان مادر و خواهر مواجه است، زمینه تحریک جنسی در او سریع‎‌تر و زیاد‌تر می‌شود و باعث ظهور زودرس علائم بلوغ جنسی می‌گردد. هم چنین پوشش‎های نامناسب والدین در مقابل فرزندان، حیاء و عفت را در دید و منظر آن‌ها کم اهمیت جلوه می‌دهد. بنابراین لازم است مادر قبل از پنج سالگی در مقابل کودکان پوشش مناسب داشته باشد تا تصویری که در ذهن کودک از مادر باقی می‌‎ماند، تصویری زیبا و آراسته باشد و الگوی مناسبی از پوشش در ذهن کودک نقش ببندد. تأثیرات آشکار و پنهان بی‌بند و باری در پوشش مادر بی‌بند و باری در پوشش مادر در منزل و حریم خانواده، تأثیرات آشکار و پنهانی برای کودکان به خصوص پسران دارد. حجاب علاوه بر آثار شخصی و شخصیتی، دارای آثار اجتماعی است. جامعه‌ای که در آن بانوان با حفظ حدود و حقوق دیگران ظاهر شوند و موجب تخریب روح و جسم هم‌نوعان خود نشده و محیط امن و آرامی را برای جوانان فراهم سازند، به سوی سعادت و سلامت روانی پیش خواهد رفت. امام خمینی درباره حدود حجاب برای زنان می‌فرماید: «واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست‌ها تا مچ از نامحرم پوشیده شود و لباسِ مذکور (لباس بلند آزاد و شلوار و روسری) اگر مقدار واجب را بپوشاند، مانع ندارد، ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباس‌هایی که توجه نامحرم را جلب می‌کند، باید اجتناب شود.» اگر زنان جامعه باحجاب باشند، هم مردان از نظر طهارت روح و جسم سالم می‌مانند و هم در جامعه، سلامتِ خانوادگی ـ که به عنوان یک اصل تربیتی است ـ حفظ خواهد شد و محیط خانواده تحت تأثیر خودنمایی‌های عده‌ای از زنان بدحجاب و بی‌حجاب قرار نمی‌گیرد. مادر خانواده باید در تلاش باشد از لباس‌هایی که باعث تهییج بین فرزندان اعم از دختر و پسر می‌شود، خودداری کند زیرا ناخودآگاه پسران به دنبال جاذبیت‌های بدنی یک زن و انحراف اخلاقی کشیده می‌شوند. آنچه به نام «هیزی» در فرهنگ عامه بیان می‌شود ناشی از عواملی است که برخی اعضای بدن یا پوششی خاص را برای مردان در سنین کودکی و نوجوانی برجسته کرده و تماشای آن توأم با لذت و سرخوشی هوس آلود برای مرد می‌گردد. سوء رفتارهای گوناگون اعم از آزار زبانی تا تعرض را می توان ناشی از عدم ارضای نیازهای مردان در کودکی و نوجوانی یا تهییج بیش از حد بدون رعایت حریم‌ها در خانواده دانست. راهکار والدین باید حضوری مداوم، فعال و منظم در زندگی فرزندان‌شان داشته باشند؛ زیرا کودکان ارزش‌ها را از طریق کنش دو طرفه میان خود و والدین و الگوگیری از آنان می‌آموزند؛ کنش متقابلی که نیازمند حضور فیزیکی، عاطفی، عقلانی و روحی والدین در زندگی با فرزندانشان است. حضور مؤثر و ارزشمند والدین در کنار فرزندان، پیوندهای عاطفی میان آن‌ها را تقویت می‌کند، رفتارهای صحیح اجتماعی را به آن‌ها می‌آموزد و حس احترام و اطاعت را در آنان برمی انگیزد. ازاین رو، ارزش‌های اخلاقی و شخصیت در کودکان پایه ریزی می‌شود.   از راهکارهای مهم جلوگیری با رفتارهای مخرب در خانواده، نظارت درونی فرد بر رفتار خویش است زیرا در دنیای مدرن امروز امکان نظارت مستقیم و همه جانبه بر زندگی فرد هرگز امکان پذیر نیست. تعریف دقیق و روشن آموزه‌های دینی و هم‌چنین جلوگیری از رواج نمادهای ایدئولوژی غربی به دستیابی به این هدف کمک خواهد کرد. فرد با بهره گیری از وجدان فردی، مبانی اخلاقی، تعهد دینی و نیز حقوق مدنی در نظام مدرن امروز، ابزار لازم برای خود کنترلی را فراهم می‌سازد. در این میان نقش نهادهای دینی به عنوان یکی از منابع هویت بخش به خصوص برایزوج‌های جوان، با افزایش آگاهی به افراد در جهت‌دهی به سمت رفتارهای سالم و استفاده مناسب و کارا از رسانه‌ها، می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود.   نادیده گرفتن آموزه‌های دینی در رفتار اعضای خانواده و شیوع بی‌بند و باری رفتاری از طریق تماشای دسته جمعی برنامه‌های ماهواره، می‌تواند به این پدیده دامن زند. آموزش تربیت فرزند، بررسی آسیب‌های ناشی از عدم رعایت نکات اخلاقی و دینی در زندگی خانوادگی برای زوج‌های جوان، تقویت بنیان‌های خانواده، آمورش خودکنترلی، تلاش برای نهادینه شدن لباس‌های راحت و مناسب در جمع خانواده، بهبود وضعیت برسازی از مادر در رسانه‌های داخلی، تغییر الگوهای زیستی فرزندان و... در راستای بهبود مناسبات درون خانواده و ترویج اخلاق حسنه مطابق با شرع و عقل می‌تواند بسیار موثر باشد.  

موضوعات مرتبط: اجتماعی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : سه شنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۳ | 17:26 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

کاستی‌ها و ناراستی‌های پلورالیسم دینی


کاستی‌ها و ناراستی‌های پلورالیسم دینی
جان هیک، از اندیشمندان صاحب نام معاصر در حوزة فلسفة دین به شمار می آید. او در ایران نیز متفکر شناخته شده‌ای است. این دعوی با نگاهی به پیشینة تاریخی، از دو جنبه موجه می نماید: نخست از نظر بهره برداری های انجام شده از نظریة پلورالیسم دینی او که در قالب بسط این دیدگاه از سوی بعضی از اندیشمندان وطنی نمودیافته است و دوم از جنبة نقادی نظریة او از سوی اندیشمندان ایرانی.
جنبة سومی هم میتوان به آن افزود که مواجهة چهره به چهرة بعضی از اندیشمندان با وی به ویژه از منظر اصطکاک دیدگاه هیک با رویکرد اسلامی در «مسئلة دیگر ادیان» است. دربارة هیک و نظریه اش، دیدگاههای حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد را،که از بنام ترین نقادان آرای هیک در ایران است، جویا شدیم.
مواجهة استاد رشاد با نظریة پلورالیسم دینی هیک، از پیشینة درازی برخوردار است؛ این مواجهه که از سال 1376 با انتشار مقاله‌‌ای در مجلة «قبسات»، در مقام نقد مقالة آقای سروش (که در شرح نظریة جان هیک نوشته بود) آغاز شد، در قالب مذاکرات حضوری در تهران و بیرمنگام و مکاتبات انتقادی ادامه یافت و در سالهای اخیر صورت همه جانبه گرفت و در قالب نقد تفصیلی استاد رشاد برای هیک، ارسال شد. نقدهای تفصیلی استاد رشاد دربارة این نظریه در کتابی با عنوان «مباحثه با جان هیک» به تازگی منتشر شده است. این مقاله که حاصل گفتگوی صمیمانه با جناب ایشان است را عینا ارائه مینمایم.
جناب آقای رشاد، در آغاز لطفاً دربارة پیشینة مواجهة اندیشمندان وطنی با دیدگاه هیک و ارزیابی‌تان از کیفیت و گونه های مواجهه با آن، و اندکی از پیشینة مواجهة خودتان با جان هیک و نظریة معروفش توضیحی ارائه دهید؟
در ایران، در برابر نظریة تکثرگرایی دینی هیک، از نظر پذیرش یا رد آن، سه گونه مواجهه شکل گرفته است: عده‌ای آن را پذیرفته و در‌صدد بومی‌سازی آن برآمده‌اند؛ یعنی با ادبیات ایرانی و احیاناً شیعی به تبیین توجیه‌آمیز آن دست زده‌اند. آقای سروش، چنین رویکردی داشت. او در مقالة «صراط‌های مستقیم» که در سال 1376 در شمارة 36 مجلة کیان منتشر ساخت، از چنین رویکردی پیروی ‌کرد.
سروش در حقیقت اصل نظریه را از آقای جان هیک گرفت، بعضی استدلال‌های ایشان را تلخیص و تنقیح کرد و به زبان اسلامی و شیعی بازسازی نمود. وی همچنین پاره‌ای از تمثیلات، تشبیهات و تعابیر ادبی را نیز به خدمت بیان نظریه گرفت تا آن را ‌فهم‌پذیر کند.گروه دوم، به ظاهر در موضع منتقد جان هیک ظاهر شدند، اما درحقیقت نسخة تلطیف‌ شده‌ای از نظریة پلورالیسم دینی او را ارائه دادند. تلاش آنها بر این بود که در دام نسبی‌گرایی گرفتار نشوند، اما جرئت عبور از نظریه را نداشتند.
این افراد به صورت بنیادی و در مقام معرفت و نظر، نسبی‌گرا و شکاک نبودند، اما نمی‌خواستند یا نمی‌توانستند از قافلة روشنفکری عقب بمانند و به مخالفت با یک نظریة مطرحِ جهانی متهم شوند، یا به این دلیل که «قواعد فرنگی» بازی در زمین تفکر را پذیرفته و بدان‌ها ملتزم بودند، ناچار شدند در چنین موقعیت‌هایی، ‌شیوة «گاهی به میخ، گاهی به نعل» را در پیش گیرند. آنها در ظاهر به نقد جان هیک دست زدند، ولی درواقع با تقریرها و قرائت‌هایی اصل پلورالیسم دینی را پذیرفتند.
آقای دکتر سیدحسین نصر شاخص‌ترین فرد دارای چنین رویکردی قلمداد می‌شود. وی از سویی براساس باورهای فلسفی و بهره‌ای که از فلسفة اسلامی داشت نمی‌توانست با نسبیت و شکاکیت کنار بیاید، اما از سوی دیگر چون به قواعد غربی بازی در عرصة تفکر تن داده ــ و به مرام سنت‌‌گرایی که یکی از دو زمین بازی عالم غربی است ــ دل سپرده است و به نحوی در همان زمین عمل می‌کند و بنابراین تبیینی خاص از پلورالیسم دینی مطرح می‌سازد که دل غربیان را نیز به دست آورده ‌باشد!گروه سومی که بیشتر از اندیشمندان دینی و فضلای حوزوی و دانشگاهیان متدین‌اند، کاملاً از جبهة انتقاد وارد میدان مواجهه با این نظریه شدند. امثال علامه آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله جعفر سبحانی، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین ربانی ‌گلپایگانی و …، در زمرة این گروه قرار می‌گیرند.
همان‌گونه که گفتم، در ایران نخستین مقاله‌ای که در دو دهة اخیر، با هدف طرح و تبیین «انگارة تکثر دین»، و دفاع از آن انتشار یافت، مقالة «صراط‌های مستقیم» بود؛ به محض اینکه مقالة «صراط‌های مستقیم» در نشریة «کیان» منتشر شد، ما هم نقد جامعی را طراحی نمودیم. خود من نیز مبانی و وجه فلسفی کلامی نظریه را نقد کردم. این نقدها در قالب هشت مقاله در فصلنامة «کتاب نقد» (شمارة 4، پاییز 1376) انتشار یافت و به شدت با استقبال ارباب فرهنگ و اصحاب معرفت به‌ویژه دانشگاهیان روبه‌رو شد. به خاطر دارم که آن شماره از مجلة کتاب نقد چهار بار و در شمارگان بسیار بالا تجدید چاپ شد.
از آن زمان، بنده درگیر این نظریه شدم و به دنبال فرصتی بودم که با مَبدأ و مُبدع این نظریه، بی‌واسطه ارتباط پیدا کنم. علت این تمایل نیز آن بود که نظریه‌ها و دیدگاه‌های غربیان را بعضی از روشنفکران وطنی ــ البته با چندین دهه تأخیر ــ اخذ و اقتباس می‌کنند، و به بومی‌سازی آن دست می‌زنند، در میان طبقة میانی فرهنگیان و دانشگاه رفته‌ها مطرح و خود را به عنوان مبدع نظر و نظریه وانمود می‌کنند!
متأسفانه این فرایند در سال‌های اخیر در کشور ما بسیار رخ‌ می‌دهد، مرجعی نیز برای اقدام حقوقی یا دست کم مواجهة علمی با چنین رفتارهای خلاف قانون و غیرعلمی بلکه ضدعلمی وجود ندارد. چگونگی طرح نظریة پلورالیسم دینی در ایران از مصادیق چنین عمل نامبارکی بود. آقای سروش، که ارمغان تکثرگرایی دینی را ارزانی دانشگاه‌های ما کرد، چنین رفتاری را مرتکب شد. او تا بدانجا پیش رفت که حتی پس از سپری شدن افزون بر ده سال از انتشار مقاله‌اش در دیدار با خود هیک، صاحب نظریه، این‌ گونه وانمود‌ کرد که نظریة پلورالیسم دینی را خود ابداع کرده و اصلاً از نظریة ایشان اطلاع نداشته است.
وی ادعا کرد که کتاب‌ها و مقالات هیک را قبلاً ندیده بود و بعدها با آنها آشنا شد! سروش فراموش کرده بود که در همان مقالة «صراط‌ های مستقیم»، مکرراً نام جان هیک را برده و استدلال‌های ایشان را نیز نقل کرده و تفصیل داده‌ بود! همچنین در همان دوران، بعضی مقالات هیک و یا نقد و تقریرهایی از آرای ایشان را ترجمه، و در کتابی که نام مقاله‌اش (صراط‌های مستقیم) را بر آن نهاده منتشر کرده بود.
افزون بر این، جان هیک از مشاهیر عصر ماست و نظریة او یکی از شایع‌ترین نظریات و بلکه مشهورترین نظریه در باب «مسئلة دیگر ادیان» انگاشته می‌شود، و آقای سروش نیز فرد کم‌اطلاعی نیست، ایشان اکنون دو دهه ‌است که در کار اخذ و اقتباس، انتقال و اشاعة تعلیمات متکلمان مسیحی و آرای فیلسوفان دین مغرب ‌زمین به ایران است! و از لحاظ حجم واردات، در تاریخ ما احدی با وی طرف قیاس نیست.
به دلیل همین شیوع سرقت ادبی یا به تعبیر صحیح و دقیق‌تر «رواج نظریه‌ربایی» در کشور، تصمیم گرفتم به جای مواجهه با روشنفکران وطنی، با مبادی اصلی این دیدگاه‌ها مواجه شوم.در مورد نظریة پلورالیسم دینی نیز بعد از نقد قرائت بومی‌شدة آن، همچنان به دنبال فرصتی بودم که با شخص آقای جان هیک بی‌واسطه صحبت کنم تا اینکه در سال 1381برای شرکت در کنفرانسی در دانشگاه بیرمنگام دعوت شدم و تقدیر چنین بود که آقای هیک هم ـ که به تازگی بازنشسته‌ شده‌ و از امریکا به انگلستان برگشته بود ــ در دانشگاه بیرمنگام حضور داشته باشد و فرصتی برای این منظور فراهم گردد.
پس از پایان یافتن جلسات روز اول کنفرانس، بنا شد بنده و ایشان با حضور یکی دو تن از دوستان، شام را با هم صرف کنیم. با گفت‌وگوی انتقادی‌ من و ایشان که در این جلسه شکل گرفت، کلید این مراودات انتقادی زده شد.یکی دو ساعت در آن دیدار با هم گفت‌وگو کردیم. حاصل این گفت‌وگو ‌را پس از تنظیم برای آقای هیک فرستادم و از ایشان خواستم اگر نکته یا نظری دارند مطرح کنند، آقای هیک گفتند نکتة خاصی ندارند و بنابراین صورت فشردة این گفت‌وگو در مجلة «قبسات» به چاپ رسید. بعدها هم این مطلب در مجلات متفاوت و به زبان‌های گوناگون ترجمه و منتشر شد.
پس از آن پیگیر بودم که این مواجهه ادامه یابد و ایشان هم با این موضوع موافقت کرد. سپس از ایشان برای سفر به ایران و دیدار از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دعوت به عمل آوردم و ایشان دعوت را پذیرفت. ما پیشاپیش به ایشان گفتیم که در پژوهشگاه دربارة نظریة شما گفت‌وگو خواهیم کرد و آقای جان هیک نیز مقالة خود را در همین زمینه تنظیم نمود.
جریان نخست (هواداران نظریه و کسانی که این انگاره را از آن خود کرده بودند) از اینکه نظریة پلورالیسم دینی در پژوهشگاه نقد شود دل‌نگران و ناخرسند بودند. آنها ناخرسندی خود را از این برنامه کتمان نکردند و با وجود اصرار و پیگیری ما، از دراختیار گذاشتن مقالة وی‌ پیش از جلسه استنکاف می‌کردند و پیوسته پیغام‌هایی مبنی بر اظهار ناخرسندی از برنامه و اصرار بر تغییر برنامه یا لااقل موضوع نشست، می‌دادند. بعد از نشست اول و دوم در تهران، به خاطر نقد آقای هیک، از ما انتقاد کردند.
بعد از سفر آقای جان هیک به ایران و حضور در پژوهشگاه و نقدهایی که با حضورش بر نظریه وارد شد، آقای سروش به بیرمنگام سفر کرد و در منزل آقای جان هیک با وی ملاقات نمود و در ضمن گفت‌وگو، از نظر او دربارة سفر به تهران و شرکت در جلسات پرسید، جان هیک نیز به شدت از میهمان‌نوازی و مواجهة علمی و استاندارد جلسات برگزارشده ابراز رضایت کرد و حتی گفت که اطلاع نداشته نظریة پلورالیسم دینی، در ایران به این اندازه توجه‌ها را جلب کرده است و این‌همه با نظریات او آشنا هستند.
در این دیدار بود که آقای سروش به هیک گفته بود: اندیشه‌های پلورالیستی در ذهن من پیش از آشنایی با نظریه‌ و آثار شما جرقه زده بود، و بعدها کتاب‌ها و مقالات شما را مشاهده کردم!.در جلسة پژوهشگاه، بعضی از دوستان نقدهایی بر نظریة ایشان وارد نمودند، برخی نیز از آن دفاع کردند، من هم نقدهایی را به صورت منسجم‌تر بر محورهای اساسی نظریة او وارد کردم. آقای جان هیک بعضی از نقدها را پاسخ دادند، ولی در آخر گفتند که آمادگی کامل برای پاسخ دادن به انتقادها را ندارند، بااین‌حال علاقه‌مندند نقدهای من را دریافت کنند و در فرصتی مناسب طی مقاله‌ا‌ی مستقل به آنها پاسخ دهند.
برای آشنایی بیشتر مخاطبان، با مبانی جان هیک، لطفاً درباب تعریف هیک از دین، که یکی از عوامل توسعة ابعاد گوناگون پلورالیسم‌ دینی شده است، و نیز سطوح پلورالیسم، توضیح بفرمایید؟
آقای جان هیک مجموعة تعلیمات حاوی عقیده به «امر قدسی» را که مدعی «نجات» است، اعم از اینکه منشأ وحیانی داشته یا نداشته باشد، «امر قدسی» و غایی را متشخص بداند یا نداند، و نیز تعالیم جامع رفتاری، داشته باشد یا نداشته باشد، «دین» می‌انگارد. او از نظر بسط دایرة دین تا جایی پیش می‌رود که تصور می‌شود می‌خواهد برخی مکاتب بشری ــ حتی الحادی ــ را که داعیة نجات و فرجام خوش برای انسان دارند، در زمرة ادیان یا شبه‌ادیان جای دهد.
ملاک اصلی او در دین‌انگاشتن مجموعه‌ای از تعالیم و آموزه‌ها، «مدعی نجات‌بودن» است، تا جایی که گاه از ملاک گرانیگاه بودن امر قدسی عبور می‌کند. ایشان در بعضی از آثار خود، هر مجموعه و منظومة تعلیماتی را که از این ویژگی‌ برخوردار باشد، مشمول پلورالیسم‌ دینی دانسته و در دایرة ادیان قرار داده است. هرچند غیر وحیانی و صرفاً حِکمی باشد مثل تعلیمات کنفوسیوس، به همین دلیل یکی از مشکلات اساسی نظریة ایشان، «چالش معیار» است؛ بدین‌معنا که تا کجا می‌توانیم مجموعه‌ای را دین بشماریم و مشمول پلورالیسم بدانیم.از نظر هیک تکثرگرایی ندارد! هرچند در بحث اول ما ایشان اذعان کرد که دایرة شمول کثرت‌پذیری ادیان به ادیان توحیدی و واقع‌گرا محدود است، در آثار خویش و قبل از این مباحثه از هر محدودیتی سرباز می‌زد.
دربارة بخش دوم پرسش شما باید بگویم که از پلورالیسم‌ دینی می‌توان سه ‌گونه تعبیر بیان نمود:
1٫ «پلورالیسم‌ هستی‌شناختی دینی» که در آن، تکثر، متوجه وجود خارجی متعلق کثرت است و شقوق سه‌گانة زیر را در برمی‌گیرد:
ـ متعدد بودن دین در نفس‌الامر؛
ـ ذو وجوه بودن حقیقت واحد دینی؛
ـ ذو مراتب و چند لایه بودن نفس‌الأمر و حقیقت دین.
2٫ «پلورالیسم‌ معرفت‌شناختی دینی» که ناظر به متغیرهای سه‌گانة فاعل شناخت، متعلق شناخت و پیرا شناخت‌ها در فرایند تکوّن معرفت است.
3٫ در نهایت، انواع کارکرد در دو ساحت «نظر» و «عمل»، مبنای «پلورالیسم‌ کارکرد شناختی» است.
در پاسخ به پرسش ما دربارة تعریف هیک از دین، به اختصار، به یکی از نقدهایتان بر دیدگاه هیک در زمینة «چالش معیار»، اشاره کردید که بستر مناسبی است تا در ادامه با تفصیل بیشتری دربارة نقدهای شما بر نظریة جان هیک صحبت کنیم. شما این نظریه را از چه ابعادی درخور نقد می دانید؟
از‌آنجا‌که بنا داشتم نقد جامع‌الاطرافی بر این نظریه وارد کنم، مجموعة کتاب‌ها و مقالات ایشان را در تشریح و تبیین نظریة پلورالیسم دینی مطالعه‌ کردم و به این نتیجه رسیدم که این نظریه را از ده بُعد می‌توان نقد کرد. مبنای این نقد تعریفی از نظریه است. براساس این تعریف، یک نظریة کامل باید دارای «سطوح» و «ساحات» درخور و فراخوری باشد.
از پلورالیسم دینی نیز انتظار می‌رود به عنوان نظریه چنین باشد؛ نظریه باید دارای مبانی مفهوم‌شناختی، روش‌شناختی، معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی، دلایل و شواهد درستی، قدرت ابطال نظریه‌های معارض خود (نه لزوماً هر نظریة رقیب خود) و نیز قابلیت تعمیم، کارایی در حل معضلات مطرح و مرتبط، و … باشد، ازاین‌رو ده وجه و بعد را برای نقد آن در نظر گرفتم، و اول نقد سه بُعد از این ده بُعد را به تفصیل و نهایی‌شده نگاشتم که به حدود صد صفحه بالغ می‌شد. این سه مورد عبارت‌اند از:
1٫ ابهامات مفهوم‌شناختی نظریه؛
2٫ مشکلات روش‌شناختی نظریه؛
3٫ کاستی‌ها و ناراستی‌های معرفت‌شناختی نظریه.
پس از سفر آقای هیک به تهران، ایشان نامه‌ای برای من نوشت که علاقه‌مندم نقدهای تفصیلی شما را ببینم و پاسخ دهم. تنظیم و ارسال این نقدها، با توجه به اشتغالاتی که داشتم به درازا کشید؛ در نتیجه در پاسخ به پیگیری‌های ایشان و سنجش اینکه تا چه حد او آمادگی صرف وقت برای مواجهة جدی دارد، عجالتاً من همین سه بخش را نهایی و برای ایشان ارسال کردم.آقای جان هیک پاسخی هرچند فشرده برای من فرستادند؛ بنابراین من دوباره به ایشان پیغام دادم که علاقه‌مندم همان‌گونه که به تفصیل نقد کرده‌ام به تفصیل هم پاسخ دریافت کنم. منتظر دریافت پاسخ تفصیلی بودم که فوت ایشان اتفاق افتاد.
می‌خواهم از دسته بندی دقیق و گزارش تاریخی کاملی که شما بیان کردید، و نیز از مباحثات و مکاتبات شما با جان هیک، به شرح نقدهایتان به دیدگاه جان هیک پل بزنم؛ یعنی بحث ابهامات مفهومی و محتوایی، بحث نقدهای روش‌شناختی و همچنین نقدهای معرفت‌شناختی. لطفاً دربارة مورد نخست، یعنی ابهامات مفهوم‌شناختی، توضیح بفرمایید.
در زمینة ابهامات مفهوم‌شناختی باید به این نکته اشاره کنم که ایشان واژه‌های کلیدی‌ای را به کار برده‌اند که به نظر من از ابهام، اضطراب و تشویش معنایی و القایی رنج می‌برند؛ برای مثال همین عنوان اصلی نظریه، یعنی «پلورالیسم دینی» دچار ابهام است. پلورالیسم با توجه به این نکته که بر یک سلسله مبانی و اصول مبتنی است، بر هر مبنایی استوار گردد، به تولید قرائت خاصی از پلورالیسم منجر می‌شود.
سخن ما این است که آیا ادیان را در مقام هستی‌شناختی برابر می‌نشانید؟ اگر ما پلورالیسم را، هستی‌شناختی اراده کنیم، یعنی بگوییم در مقام هستی و وجود و نفس‌الامر، ادیان متکثرند و موازات ارزشی دارند، همگی با هم حق‌اند یا همگی باطل، این بدین معناست که ما درواقع و نفس‌الامر چندین دین حق داریم؛ یعنی همة ادیان را (علی‌الاطلاق یا به طور نسبی) واجد حقانیت قلمداد می‌کنیم.
بگوییم همگی به طور نسبی حق‌اند یا حتی ممکن است به لحاظ ارزش‌شناختی قائل به قول طبیعت‌گرایان باشیم که می‌گویند: دین، مطلقاً حق نیست، پس هر مجموعه‌ای که ادعا می‌کند من دین هستم، حق نیست و همة ادیان از نظر بطلان برابر و مساوی‌اند.و آیا مراد شما پلورالیسم معرفت‌شناختی است؟ یعنی در مقام فهم دین و معرفت‌های شکل‌گرفته از دین واحد یا ادیان گوناگون، همه را حق و درست یا به‌طور برابر مغشوش و مخدوش می‌دانید؟و آیا ادیان را از لحاظ کارکردشناختی مساوی می‌انگارید؟ و قس علی‌هذا…!
پرسش ما از آقای هیک این است که شما کدام‌ یک از اینها را مطرح می‌کنید؟ آیا همة ادیانِ متعددِ موجود را حق می‌دانید؟ آیا همگی را باطل می‌دانید؟ آیا برخی را باطل و برخی را حق می‌دانید؟ هیچ‌یک از ادیان را حق خالص یا باطل مطلق نمی‌انگارید؟ همه را آمیزه‌ای از حق و باطل می‌دانید؟ وقتی می‌گویید پلورالیسم دینی و تساوی و همسان‌انگاری ادیان، و موازات ادیان، چه تلقی از این موازات و همسان‌انگاری دارید؟ در هیچ جایی این را توضیح نداده‌اید، اگر هم توضیح داده‌اید، در ادبیات علمی و آثار شما تعارض‌های بسیاری به چشم می‌خورد.
موارد متعددی از این تعارض‌ها را می‌توان از آثار ایشان استخراج کرد که به نظر می‌رسد با هم قابل جمع نیستند و ما شواهد فراوانی از این ابهام را در کتاب‌های وی سراغ داریم و ثبت کرده‌ایم.در ذیل همین مسئله این اشکال مطرح می‌شود که اگر شما بگویید من ادیان متعددِ محدودی را مشمول چهارچوب پلورالیسم دینی می‌دانم، می‌گوییم که آیا ادیان وحیانی، ادیان ابراهیمی یا فراتر از اینها ادیانی که گرانیگاه و نقطة ثقل آنها امر قدسی است و سکولار محض نیستند یا حتی تعالیم سکولاری که مدعی نجات‌اند نیز مشمول این نظریه می‌شوند؟ از بُعد شفاف نبودن مفاهیم و مدعیات کلیدی، اشکالات دیگری نیز بر دیدگاه هیک وارد است که به منظور پرهیز از طولانی کردن بحث در این مصاحبه، خوانندگان نشریه‌تان را به مطالعة تفصیل ابهامات در کتاب «مباحثه با جان هیک» ـ که در دست انتشار است ـ دعوت می‌کنم.
پس اجازه بدهید دربارة نقدهای معرفت‌شناختی صحبت کنیم. به نظر می‌رسد هیک الگوی معرفت‌شناسی کانت را در دستور کار قرار داده است؟
بله، ایشان در جای‌جای آثار خود اعتراف کرده که الگوی معرفت‌شناختی کانت را مبنای تبیین نظریة خویش قرار داده است؛ بنابراین اشکالاتی را که به نظر ما بر نظریة معرفت‌شناختی کانت وارد است یا دیگران طرح کرده‌اند، نسبت به پلورالیسم دینی مطرح می‌دانیم.خلاصة نقد من اینجا این است که شما وقتی نظریة خود را بر یک نظریة معرفت‌شناختی بنیادی مبتنی می‌کنید، باید اشکالات آن ‌را هم پاسخ دهید؛ این در حالی‌‌ است که اشکالات اساسی بر نظریة معرفت‌شناسی کانت وارد است و برخی از آنها از زمانی که دیدگاه‌های کانت بیان شده،‌ بی‌پاسخ مانده است. افزون بر این‌ تفاوت‌هایی بین تلقی معرفت‌شناختی هیک و کانت وجود دارد که آن تفاوت‌ها را نیز برشمردیم.
ایشان در مقام پاسخگویی، با وجود اینکه بارها اعتراف کرده بود مبانی معرفت‌شناختی نظریة خود را از کانت اخذ کرده است، گویی از دفاع طفره رفته و از پاسخ به نواقص و کاستی‌های نظریة معرفتی کانت سر باز زده و گفته است: من از نظریة معرفت‌شناختی کانت فقط الهام گرفته‌ و نظریة خود را بر آن بنیان ننهاده‌ام.اگر جان هیک را فیلسوفی معرفت‌شناس قلمداد کنیم، باید او را در زمرة نئوکانتی‌ها قرار دهیم؛ زیرا ایشان شکل‌گیری و تکون معرفت را فقط در گرو مقولات دوازده‌گانه و موضوع زمان و مکان نمی‌انگارد، بلکه فراتر از این، عوامل فراوانی را در شکل‌گیری و تکون معرفت دین مؤثر می‌داند و البته سهم بیشتر را به فرهنگ می‌دهد.
ضمن اینکه وقتی ما مسئلة معرفت، تکون معرفت و عوامل دخیل در فرایند تکون معرفت دینی را مبنای پلورالیسم قلمداد کنیم، با این مبنا که می‌گوییم همة ادیان حق‌اند، سازگار نخواهد بود؛ چون یا باید بگوییم ادیان خود حق‌اند یا باید بگوییم معرفت‌هایی که از ادیان داریم، حق‌اند، به تعبیر دیگر، یا قائل به امکان دسترسی به نفس‌الأمر هستیم یا نیستیم و مسئله براساس هر یک از این دو انگاره‌ بنا شود با دیگری متفاوت خواهد شد؛ زیرا اگر سنت‌های دینی را تبیین معرفت‌شناختی کنیم و بگوییم نفس‌الأمر کما هیَ دریافت‌شدنی نیست، دیگر با نفس‌الامر ادیان سروکار نداریم؛ و وقتی با دین معرفت‌شناسانه روبه‌رو می‌شویم با روبناها و برداشت‌ها سروکار داریم و باید آنها را با هم مقایسه کنیم و بگوییم کدام حق‌اند، کدام باطل‌؟
وانگهی براساس نظریة معرفت‌شناختی کانت چیزی به نام حق و باطل معنادار نیست و ایشان دیگر نمی‌تواند حتی بگوید همة ادیان حق‌اند تا چه رسد به اینکه بگوید بعضی حق‌اند و بعضی باطل.گویی او گاه به شیوة معرفتی هگل نزدیک می‌شود که ترابط واقعیت و عقلانیت‌ را پیش می‌کشد. در واقع فارغ از درستی یا نادرستی الگوی هگل، استناد هیک به آن در جهت تبیین مدعایش مناسب‌تر می‌بود! به هر حال از نظر معرفت‌شناختی آسیب‌های جدی بر نظریة پلورالیسم دینی وارد است.
محور اصلی نقدهای شما بر پلورالیسم‌ دینی هیک، اشکالات روش‌شناختی و مغالطات بسیاری است که او در مقام بیان و اثبات نظریاتش مرتکب شده است؛ دراین باره نیز توضیح بفرمایید.
از زاویة روش‌شناختی هم اشکالاتی بر ایشان وارد است؛ زیرا نظریة جان هیک به مغالطات منطقی فراوانی دچار ا‌ست. من انواع مغالطات منطقی‌ را که ایشان مرتکب شده است در نقد تفصیلی ارسالی برایشان آورده‌ام و شواهدی از آثارشان را که در تبیین نظریة پلورالیسم دینی مرتکب مغالطات شده است، بیان کرده‌ام.مغالطة «مصادره به مطلوب»،‌ مغالطة «وضعُ مالَیس بعلّهًٍْ علهًًْ»، مغالطة «تعمیم جزئی»، مغالطة «استخدام الفاظ مشترک» و خلط اصطلاحات. ایشان گاهی در فهم مبانی مدعاهای بعضی ادیان خطا می‌کند و براساس همین فهم خطا، نظریة خویش را توجیه می‌کند و آنها را شاهدی بر درستی نظریة خود اخذ می‌کند.
مغالطة «جمع المسائل فی مسئلهًْ واحده»، مغالطة «خلط مقام ثبوت با مقام اثبات»، «مقام نفس‌الامر دین با مقام معرفت دینی»، خلط «مصداق با مفهوم»، خلط «امکان، با وقوع»؛ آقای جان هیک می‌گوید چون فهم‌های گوناگونی از ادیان یا دین واحد وجود دارد و هیچ دلیلی نداریم که بین اینها ترجیح دهیم، پس باید بگوییم همة اینها حق‌اند. معنی سادة این عبارت چنین می‌شود که «چون هستند پس حق‌اند». آیا این استدلال درستی‌ است؟ چگونه می‌توان از «هست» این چنین به «باید» منتقل شد؟ آیا به لوازم، شرایط و پیامدهای چنین تصوری می‌توان تن داد؟ مغالطة «خلط حقایق با اعتباریات» نیز از خطاهای وی است.
آقای جان هیک در تبیین مناسک دینی، که بسیاری از آنها می‌تواند اعتباری باشد، آنها را چونان حقایق در نظر گرفته است، همچنین خلط بین «معرفت درجة یک و درجة دو». درخصوص این مغالطات، شواهدی را از آثار ایشان آوردم و آقای جان هیک در مکاتبه‌ای کوشید به اجمال پاسخ بعضی از این اشکلات را بدهد.
شاید بتوان پروتستانتیسم لیبرال را روح حاکم بر اندیشه و تمدن غربی معاصر انگاشت؛ پروتستانتیسمی که تلقی سنتی از دین را وانهاده و منادی اخلاق مدرن است. جریان یادشده، که برآمده از نهضت اصلاح دینی در غرب است، گونه‌ای مسیح‌شناسی جدید را فراروی می‌نهد. از دیگر شاخصه‌های اصلی جهان معاصر غربی، نسبیت است که در دو قالب نسبیت معرفت‌شناختی و ارزشی نمود یافته است.
در تکمیل دعوی حاضر نمی‌توان از کنار واژگانی چون سکولاریسم، اومانیسم، پوزیتیویسم و دئیسم به سادگی عبور کرد. بی‌شک تعابیر اخیر، فرزندان پدری هستند که از آن با عنوان پروتستانتیسم یاد شد. قرابت محتوایی و فرایندی شبکة واژگانی یاشده با پلورالیسم‌ دینی انکارناپذیر است. از سوی دیگر نمی‌توان از وجود درون‌مایه‌های مشترک میان پلورالیسم‌ دینی و نظریه‌های دیگری چون قرائت‌پذیری دین و تساهل و مدارا سخن نگفت؛ زیرا قرائت‌پذیری، پلورالیسم‌ را موجب می‌شود و تساهل و مدارا به دنبال قائل شدن به مشی پلورالیستی سر بر می‌آورد.
حال،‌ با توجه به این مطالب، تحلیل حضرتعالی از مصادر و مناشی پلورالیسم‌ دینی هیک چیست؟ تأثیرپذیری شتاب‌زده و نامعقول برخی اندیشمندان وطنی از دیدگاه هیک، که از بدفهمی آنها از بسترهای پروتستانی نظریة هیک ناشی می‌شود، و تعمیم ناروای آن به داخل و تلاش در بومی کردن آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مجموعة نظریه‌ها یا مسئله‌ها و بلکه مکتب‌هایی که در حوزه‌ها و زمینه‌های گوناگون اشاره کردید،‌ در تاریخ غرب و جامعة غربی بیش از آنکه مدلل باشد، معلل است؛ یعنی مسئله‌های محسوس پیش روی جامعة غربی، پاره‌ای از راهکارهای احیاناً حل مسئله را بر آنها تحمیل کرده است. مسئله‌هایی که مسئلة مسیحیت غربی و انسان غربی بود، مسئلة اسلام و انسان اسلامی نبود.
جان هیک در کتاب «مباحث پلورالیسم دینی» در مقالة اول و دوم به تفصیل اوضاع اجتماعی بعد از جنگ جهانی در انگلستان را تبیین کرده و کیفیت پدیدآیی این نظریه و تکون پلورالیسم دینی را بیان نموده و نشان داده که از مقام معرفت و براساس زیرساخت‌های فلسفی و معرفت‌شناختی به این مطلب دست نیافته، بلکه قصد داشته است برای معضلی اجتماعی راهکار پیدا کند،و در این راه دیواری کوتاه‌تر از دیوار دین پیدا نکرده و تصور کرده است که نزاع‌های دینی به این خاطر است که التزام به مبانی و مدعیات دینی سرسختانه و ارتدوکسی‌ است و ما می‌خواهیم آن را تلطیف کنیم و به این ترتیب بتوانیم از حدت دین فرو بکاهیم و نزاع‌های دینی را برطرف کنیم.
این مشکلی بود که برای جامعه و اندیشمندان غربی پیش آمد و بسیاری دیگر از مسائل مثل مسئلة تعارض علم و دین چنین سرگذشتی دارد و حتی مشکل نسبیت و شکاکیت در عرصة فلسفه، از ‌چنین معضلی ناشی می‌شود. درحالی‌که نه تکثر ادیان و نه معضل نزاع‌های دینی حاد آن‌چنان که غیرمتعارف باشد، احیاناً به اندازة نزاع‌های تاریخی که در تاریخ غرب اتفاق افتاده است، مسئلة ما نیست.
بعضی از روشنفکران متأخر وطنی ما، بی‌آنکه توجه کنند در زمین غرب و با قواعد بازی آنها بازی می‌کنند، به صورت کاملاً ناآگاهانه و بدون خودآگاهی تاریخی درخور، این مسائل را مطرح کردند. این‌ در حالی‌ است که تفاوت‌های بین دین ما و دین آنها، جامعة ما و جامعة آنها، معضلات و مسائل ما با معضلات و مسائل آنها، فلسفة ما و فلسفة آنها، تاریخ ما و تاریخ آنها، بسیار بسیار زیاد است؛ از‌این‌ر‌و قطعی ا‌ست که ما با مجموعه‌ مسائل و مشکلاتی که غربی‌ها به آن مبتلا هستند روبه‌رو نیستیم.
آنها با یک دین تحریف‌شده، تاریخی را سپری کردند و وقتی با عهد روشنفکری، مدرنیته، پیشرفت علم و ظهور تمدن جدید آشنا شدند، خود را با سیلی از نقدها، که متوجه دین تحریف‌شدة تاریخ مصرف تمام‌شده بود، مواجه دیدند و ناچار شدند از دین عقب‌نشینی کنند و با تعبیر «اصلاح دینی» به اصلاح «دین» دست زنند و با دینی که فاقد شریعت است زندگی کنند؛ یعنی مجموعه‌ای از باورها و بینش‌ها که فاقد اصول و الزامات رفتاری، الگوی حیات سیاسی، مدل تأسیس حکومت و مدیریت جامعه است.
آنها وقتی دست تهی دارند، ناچارند در عین دین‌داری، سکولاریسم را بپذیرند و احساس می‌کنند این دو جمع‌‌پذیرند. اما ما از نعمت دینی جامع برخورداریم و نمی‌توانیم این دین را از ابعاد شریعت و اخلاقش، که تعیین چهارچوب رفتارهای فردی اجتماعی را بر عهده دارد و مناسبات را تنظیم می‌کند، تهی و جدا کنیم.ما نمی‌توانیم سکولار باشیم؛ یعنی دین ما با سکولاریسم امتناع ذاتی دارد؛ کما اینکه به لحاظ معرفت‌شناختی یا در قلمرو علم هم ما هیچ نقطة تعارض و تلاقی واقعی بین دین و علم نداریم و اصلاً نیاز نداریم که سراغ نظریه‌ها و راهکارهایی برای حل معضل تعارض علم و دین برویم.
این مسئله از نوعی «خوددیگرانگاری» سرچشمه می‌گیرد که بعضی از افراد ما به آن دچار هستند؛ یعنی در مقابل دین، فلسفه، جامعه و تاریخ غربی، یا مطلقاً تسلیم می‌شوند یا مثل افرادی که گویی از اینکه مرتکب تدین شده‌اند، شرمسارند، می‌خواهند از حواشی دین بکاهند.بی‌توجهی به یک سلسه نکات اساسی از این دست است که افراد را به این سمت می‌راند. اساسی‌ترین و مهم‌ترین جنبه‌ای که نباید از آن غافل شویم و جامعه و به‌ویژه جوانان را به آن توجه دهیم این است که اصولاً بسیاری از مشکلات و دردها را ما نداریم تا در جستجوی راهکارها و درمان‌های آنها باشیم.
  پایان


موضوعات مرتبط: دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : چهارشنبه چهارم تیر ۱۳۹۳ | 23:29 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

نسبت دین با ایدئولوژی قسمت دوم

نسبت دین با ایدئولوژی
قسمت دوم
نوشتار حاضر پس از ذکر تعاریف ایدئولوژی و برشمردن ویژگیهای ایدئولوژی، عقاید سه تن از معاصرین را در باب این موضوع طرح می کند و در نهایت دیدگاه سوم را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
دکتر سروش و ایدئولوژیک کردن دین
در بحث از ایدئولوژی و نسبت آن با دین، دکتر سروش بیشتر به ایدئولوژیک کردن دین پرداخته است در مورد ایدئولوژیک کردن دین، دکتر سروش تعبیرات گوناگون دارد. گاه مراد از آن را ترسیم هندسة دین می داند. یعنی همان معنایی را که دکتر شریعتی از ایدئولوژی مراد کرده است. به بیان دیگر طرح هندسی مکتب مورد نظر ایشان است.
«ایدئولوژیک کردن دین، بی سبب نیست. چرا می آییم و از دین، ایدئولوژی می سازیم؟ چرا به آن هندسه می دهیم؟ چرا آن را به این صورت درمی آوریم؟ لاجرم مقصودی داریم. می خواهیم با این کار به نتایجی برسیم که قبلاً نمی رسیده ایم.»(۲۲)
گاهی هم ایدئولوژیک را به معنای «قشری و تحمیلی و موقتی و تک بعدی و بریده از باطن شدن» دین می داند. «ایدئولوژیک کردن دین، در معنایی که مراد من بوده است، بریدن قشر دین است از مغز آن، و به دست دادن شریعتی است فارغ از حقیقت، و فقهی بی اخلاق و عرفان، و سلطه بخشیدن آداب و آیین خام و خشکی است بر روح و گوهر دلنواز و جان پرور آن، و نشاندن تفسیری موقت از آن است به جای خود، و محبوس کردن آن است در قفسی از مقولات جامعه، و خواستن محکماتی است بی متشابهات، و قشریتی بی حیرت و راز، و درآوردن همه چیز است از بنیان آن (از هنر و فلسفه و علم و صنعت گرفته تا حکومت و سیاست و تغذیه و ورزش و ...) و گماشتن دیده بانانی رسمی است به پاسبانی آن، و تکیه دادن سلطه و اقتدار است به آن، وفوق نقد و عقل نشاندن درک مدعیان است از آن، و وعدة بسیار دادن، و اوتوپی بناکردن، و دریدن و بریدن و نفرت ورزیدن است به نام آن.»(۲۳) ایشان ایدئولوژیک کردن دین را چیزی جز تبدیل دین به مرام دنیوی نمی داند. از نظر وی «ایدئولوژی یک مرام دنیوی است و دین مرام دنیوی نیست.»(۲۴)
«در حال حاضر ایدئولوژی بیشتر به دستگاه منظمی از اندیشه ها اطلاق می شود که واجد آرمان است و مفهوم مکتبی و مسلکی دارد و می تواند به منزلة یک مرامنامه برای قومی، حزبی یا ملتی به کار گرفته شود و آنها را به سلاح عقیدتی مسلح کند، موضع آنها را در جهان نسبت به هستی، جوامع دیگر و مکاتب فکری دیگر معین کند؛ سلاح بر ان در دست پیروان یک اندیشه باشد برای مقابله با مخالفان و منکران... اصولاً ایدئولوژی یک مرامنامة دنیایی است. من در بحث ایدئولوژیک کردن دین بیش از هر چیز، بر این نکته تأکید دارم.»(۲۵)
ایشان در این نکته تردید ندارد که انسانها دارای زندگی جمعی هستند و برای زندگی جمعی خود نیازمند به «یک مرام، یعنی مجموعه ای از جهان بینی، مقولات ارزشی، اصول و قواعد عملی و امثالها» هستند.
در بحث از رابطة دین با ایدئولوژی دکتر سروش این سؤ ال را مطرح می کند که هدف و غایت اصلی دین چیست؟ یعنی دین برای حل چه مسایلی آمده است؟ آیا دین برای حل مسایل دنیوی انسانها آمده تا به منزلة یک مرامنامة دنیوی تلقی شود یا برای حل مسایل دیگری آمده است. از همین جاست که در مورد هدف دین و ارتباط آن با دنیا و آخرت چهار فرض را مطرح می کند:
۱)- دین برای حل مسایل دنیوی آمده، نه برای حل مسایل اخروی.
۲)- دین برای دنیا آمده و یک مرامنامة دنیوی است. یعنی «ایدئولوژی» است.
۳)- دین فقط برای آخرت است. و در دین «آداب و اصول و قواعدی آمده تا سعادت ما در حیات اخروی تأمین شود».
۴)- دین برای تأمین سعادت دنیا و آخرت آمده است.
ایشان از میان فروض چهارگانة فوق، فقط فرض سوم را می پذیرد و سایر فرضها را مردود می شمارد. ما در گفتار «تکامل انسان، هدف بعثت انبیأ» به بررسی این فرضها پرداخته ایم و دیدگاه خود را مشخص کرده ایم. آنچه در زمینة رابطه دین با ایدئولوژی مطرح است، فرض دوم است. ایشان تصور کرده است که هر کس که بحث از ایدئولوژی کردن دین را مطرح می کند، مرادش فرض دوم است. یعنی معتقد است که دین فقط برای دنیای انسانها آمده است. و این دیدگاه از نظر دکتر سروش سکولارکردن دین است و طرفدارانش معتقد به سکولاریزم خواهند بود. اگر کسی فرض سوم را بپذیرد یعنی معتقد باشد که دین برای آخرت انسانها آمده در آن صورت از ایدئولوژیک کردن دین خودداری کرده است. پس برای آنکه دین را از ایدئولوژیک و سکولارشدن رها سازیم باید معتقد شویم که دین فقط برای آخرت انسانها آمده است. اگر کسی ادعا کند که دین هم برای دنیای انسانها پیام دارد و هم برای آخرتشان، یعنی هم جنبة دنیایی دارد و هم صبغة آخرتی، از ایدئولوژیک شدن دین سخن به میان آورده است.
«اگر دین حساب دنیا را یکسره کنار می گذاشت، ایدئولوژی هم با آن به کناری می رفت. چون ایدئولوژی همیشه به دنیائیت تعلق دارد و اگر دنیائیت حذف شود، ایدئولوژی هم به طور اجتناب ناپذیری حذف خواهد شد. اما وقتی مدعی شویم که دین هم برای دنیاست و هم برای آخرت، عملاً داریم پنجره ای بازمی کنیم و ایدئولوژی را به درون دعوت می کنیم.»(۲۶)
اگر بگوییم سعادت اخروی انسانها تابع سعادت دنیوی آنهاست، دین را ایدئولوژیک کرده ایم. وی این جملة دکتر شریعتی را نقل می کند: «دینی که به درد قبل از مرگ نخورد، به درد بعد از مرگ هم نخواهد خورد.» از نظر وی دکتر شریعتی با بیان این جمله خواسته تا دین را ایدئولوژیک سازد. از نظر شریعتی، دین برای دنیا هدفگیری می شود. به عبارت دیگر سعادت اخروی تابع سعادت دنیوی قرار می گیرد. این گونه تفسیر از سخن دکتر شریعتی، خاص دکتر سروش است و می توان آن را به گونه ای دیگر هم تفسیر کرد. یعنی اینکه دکتر شریعتی با طرح مکتب، هم سعادت دنیوی انسانها را درنظر می گیرد و هم سعادت اخروی آنها را و میان آبادانی دنیا و مرفه و عزیز و مقتدر بودن آدمیان در این جهان با سعادت اخروی آنها تعارضی نمی بیند.
اگر گفته شود که سعادت اخروی انسان تابع سعادت دنیوی است، به زعم دکتر سروش دین را ایدئولوژیک کرده ایم. برای آنکه از این آفت فکری رها شویم باید بر این اعتقاد باشیم که دین برای آخرت است و دین در اصل برای آخرت هدفگیری شده و دین فقط تا آنجا به دنیا توجه دارد که «مزاحم یا ممد آخرت باشد».
دکتر سروش برای رد فرض چهارم دو معنا برای تابعیت آخرت نسبت به دنیا در نظر می گیرند.
۱) اگر در دنیا عمل نیک انجام دهیم، در آخرت رستگار خواهیم شد. یعنی اگر کسی نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود، از فقرأ دستگیری کند آخرت او سعادتمندانه خواهد بود.
۲) انسان باید در دنیا موفق و مرفه و عزیز و مقتدر باشد تا سعادت اخروی وی تأمین شود. یعنی توفیق دنیوی موجب توفیق اخروی می شود. در صورت اول دین ایدئولوژیک نخواهد شد. اما اگر فرض دوم پذیرفته شود، دین ایدئولوژیک خواهد شد. همان طور که قبلاً اشاره شد وی بدون دلیل میان این دو فرض تمایز و تعارض قایل شده است. چرا که ما می توانیم این دو شق را با یکدیگر جمع کنیم.
در واقع تحلیل دکتر سروش از ایدئولوژیک کردن دین ریشه در برداشتهای وی از قلمرو دین و انتظار بشر از دین دارد. و همان مطالب در اینجا به صورت دیگری مطرح می شود. یعنی اگر قلمرو دین را تا آنجا بدانیم که به مسایل دنیوی انسانها توجه دارد تلقی ما از دین ایدئولوژیک خواهد بود، اما اگر معتقد شویم که دین طرح و برنامه ای برای حیات دنیوی انسانها ندارد و قلمرو دین محدود به مسایل اخروی است، دین را از ایدئولوژیک شدن رها ساخته ایم.
در جایی دیگر دکتر سروش ایدئولوژیک کردن دین را به معنای عرفی کردن امر قدسی می پندارد. یعنی اگر دین را ایدئولوژیک کنیم «امر قدسی را عرفی کرده ایم و از حیرت و راز و غیب و ملکوت درگذشته ایم.»(۲۷) گویی از نظر ایشان اگر گفته شود که دین برای دنیای انسانها پیام دارد، آن را عرفی کرده ایم و نسبت به حیرت و راز و غیب و ملکوت بی اعتنأ شده ایم.
بالاخره انسانها برای زندگی خود طرح و برنامه ای لازم دارند یا نه؟ اگر بگوییم لازم دارند باید بپذیریم که این طرح و برنامه باید منشایی داشته باشد و در قالبی ریخته شود. بشر نمی تواند از ایدئولوژی بگریزد. اختلاف فقط بر سر منشأ ایدئولوژی است. یعنی آیا منشأ آن را «وحی» بدانیم یا به زعم دکتر سروش «عقل جمعی بشر». آیا اگر عقل جمعی بشر ایدئولوژی بسازد، این ایدئولوژی از صفات نکوهیده برخوردار خواهد شد یا نه؟ اگر راه چاره ای هست، چرا برای دین نباشد بویژه آنکه در دین زمینة آثار منفی برخی از ایدئولوژیها وجود ندارد. و اگر هم ادعا شود که بشر ممکن است از دین سوءاستفاده کند راه جلوگیری از سوءاستفاده را باید یافت، نه آنکه به حذف طرح و هندسه مکتب پرداخت و ادعا کرد که دین عهده دار سعادت دنیوی انسانها نیست.
برخی هم هندسه و طرح مکتب را نشانه توتالیتر شدن اسلام دانسته اند:
«دین اسلام به طور کلی متضمن عناصر نیرومندی از توتالیتاریسم است، به این معنی که مدعی نظارت بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی است و احکام دقیقی دربارة وجوه مختلف زندگی دارد، بنابراین تجزیة وجوه مختلف زندگی مثلاً تفکیک حوزة خصوصی عمومی، حوزه مقدس از حوزه سکولار و یا حوزه سیاسی از حوزة مذهبی، اصولاً متصور نیست.»(۲۸)
اوصاف ایدئولوژی
دکتر سروش بر این اعتقاد است که ایدئولوژیها دارای هفت ویژگی هستند و اگر ما دین را ایدئولوژیک سازیم آن را آکنده از این صفات خواهیم کرد. ما در ابتدأ این ویژگیها را مطرح می کنیم و سپس به این سؤ ال پاسخ می دهیم که اگر برای دین طرح هندسی قایل شویم، آیا از این صفات هفتگانه برخوردار خواهد شد یا نه؟
۱) ایدئولوژیها به منزلة سلاح عمل می کنند. فرد با داشتن ایدئولوژی درمی یابد که چه باید بکند و چه نباید بکند؟ ایدئولوژیها موضعگیری اجتماعی انسانها را مشخص می کنند و گاه انسان را بر آن می دارند تا مانند مارکسیسم علیه یک طبقة خاص شورش کند. ۲) ایدئولوژیها دارای دقت، وضوح و صلابت هستند، چرا که می خواهند کار یک سلاح را انجام دهند. در ایدئولوژی «چون و چراهای فلسفی، تردیدهای علمی و تساهل های عرفانی» دیده نمی شود. ایدئولوژی سریعاً به یک مرامنامة حزبی تبدیل می شود و سرانجام از قشریت سردرمی آورد. ۳)ایدئولوژیها گزینشی عمل می کنند. یعنی به بعضی از امور توجه می کنند و به بعضی دیگر بی اعتنأ می باشند. کسانی هم که می خواهند دین را ایدئولوژیک سازند ابعاد متشابه و حیرت افکن دین را نادیده می گیرند.
۴) ایدئولوژیها دشمن ستیز و دشمن تراش هستند. در ایدئولوژی پیکار با دشمن مهم تلقی می شود. به بیان دیگر ایدئولوژی قایم به وجود دشمن است.
۵) در ایدئولوژیها «حرکت زایی» اصل است، نه «حقیقت جویی». برای کسی که حرکت زایی اصل است، ضرورتی به احتیاط و آرامش وجود ندارد. اما در حقیقت جویی، احتیاط و صبوری و آرام بودن لازم است. حقیقت جویی با غفلت و بی دردی و سرگرمی سازگار است، اما حرکت زایی با «سرگرمی و سرگردانی» نمی سازد. در ایدئولوژی امور زاید که به درد حرکت و هجرت و پیکار نمی خورد کنار زده می شود.
۶) ایدئولوژیها مربوط به دوران تأسیس هستند، نه دوران استقرار. یعنی با آن نوع تئوری و ایدئولوژی که می توان انقلاب کرد، دیگر نمی توان جامعة انقلابی را اداره کرد. اگر ایدئولوژی بخواهد در دوران انقلاب کارآیی داشته باشد، باید جامعه را همواره در حال انقلاب نگاه داشت.
در دوران استقرار نهضت به نهاد تبدیل می شود. حرکت و شور انقلابی به سکون و رکود می گراید، و خون به تریاک بدل می شود. چون ایدئولوژی سلاح پیکار است، لذا برای دوران استقرار نظریه ای ندارد. فقط به دوران جنگ توجه دارد، نه به دوران سازندگی. ایدئولوژی مارکسیسم واجد همین نقصان بود. یعنی متعلق به دوران تأسیس و پیکار بود و برای دوران استقرار و نهادی شدن جامعه هیچ نظریة درستی نداشت. ۷)ایدئولوژیها به مفسران رسمی نیاز دارند. از آنجا که مهمترین اهداف ایدئولوژی نشان دادن راه است و راهنمای عمل قرارمی گیرد و برای اقدام و عمل، وضوح و صراحت لازم است، لذا باید مفسر رسمی وجود داشته باشد تا راه واحد و روشنی را پیش پای انسانها بگذارد.
اگر مکتبی به ایدئولوژی تبدیل شود، تازه و جوان می شود و موجب جذب جوانان به آن می شود و یکی از دلایل موفقیت شریعتی نیز همین بود. «این خصوصیات در ایدئولوژیها دیده می شود و یکی از دلایل موفقیت مرحوم شریعتی در تبیین و ابلاغ اندیشة اسلامی همین بود که اندیشة اسلامی را ایدئولوژیک کرد. هنگامی که مکتب دینی، صورت ایدئولوژیک می یابد، تازه و جوان می شود و قطعاً برای جوانان مفتون کننده و جذاب و سحار خواهد بود.»(۲۹)
 
نقد و بررسی ویژگیهای هفتگانه ایدئولوژی
۱)آیا این صفات از لوازم ذاتی هر نوع ایدئولوژی هستند یا برای برخی از ایدئولوژیها جنبة عارضی دارند؟
۲) مگر نه این است که این صفات را دکتر سروش با مطالعه چند ایدئولوژی به دست آورده است. همان گونه که متفکران غربی با مطالعة چند ایدئولوژی نظیر فاشیسم، مارکسیسم، توتالیتاریسم و لیبرالیسم ویژگیهایی را استقرأ کرده اند، ایشان نیز برخی از همان صفات را در بررسی ایدئولوژیک شدن دین مطرح کرده است.
۳) مگر نه این است که برخی از ایدئولوژیها به گونه ای هستند که این ویژگیها از لوازم ذات آنهاست؟ چنانکه از نظر دکتر سروش مارکسیسم و فاشیسم دو نمونه از مکاتب ایدئولوژیک اند که دارای اوصاف فوق هستند، اما لیبرالیسم را با توجه به صفات فوق نمی توان ایدئولوژی خواند.(۳۰)
در اینجا باید این سؤ ال را مطرح کرد که آیا لیبرالیسم ایدئولوژیک می شود یا نه؟ اگر نمی شود پس چگونه است که اسلام ایدئولوژیک می شود؟ اگر گفته شود که اصول و مبانی مارکسیسم و فاشیسم به گونه ای است که استعداد ایدئولوژیک شدن را دارند، اما لیبرالیسم فاقد این استعداد است، سؤ ال به این صورت مطرح می شود که آیا اسلام نیز استعداد ایدئولوژیک شدن را داراست یا نه؟
۴) سوءاستفادة از دین را نباید ایدئولوژیک شدن آن تصور کرد. قشری ساختن دین، تک بعدی کردن آن، حذف اخلاق و عرفان از دین، نشانه های سوءاستفادة از دین است. بشر از حقایق بسیاری می تواند سوءاستفاده کند که یکی از آنها دین است. به بیان دیگر خواه برای دین هندسه و طرح قایل شویم و چه نشویم امکان سوء استفادة از آن وجود دارد و راه گریز از سوءاستفاده نیز حذف ایدئولوژی دینی نیست.
از اینها گذشته باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا همة صفات هفتگانه فوق اشکال دارند یا نه؟
اولین ویژگی ایدئولوژیها این است که به منزلة سلاح عمل می کنند. یعنی فرد درمی یابد که چگونه موضعگیری اجتماعی کند؟ اینکه ایدئولوژی موضعگیری انسان را نشان می دهد نشانة ضعف یک ایدئولوژی به شمار نمی رود، چرا که هر مکتبی باید از نحوة موضعگیریهای اجتماعی انسانها سخن بگوید. اگر مکتبی موضعگیری نداشته باشد، ضعف دارد. البته معنای این سخن این نیست که هر نوع موضعگیری و هر نوع ایدئولوژی حق است. بسیاری از موضعگیریهای ایدئولوژیها باطل است. اگر بر ایدئولوژی مارکسیسم ایراد وارد می سازیم، نه به این جهت است که دارای موضعگیری اجتماعی است، بلکه به جهت آن است که موضعگیری بر حق نمی کند.
دومین ویژگی ایدئولوژی نیز قابل تأمل است، چرا که صرف دقت و وضوح و صلابت در یک ایدئولوژی نقطه ضعف آن به شمار نمی رود. همان گونه که چون و چراهای فلسفی یا تردیدهای علمی و تساهل های عارفانه همواره حق تلقی نمی شود. هر مکتبی را نیز براحتی نمی توان به یک مرامنامة حزبی تبدیل کرد. کسانی هم که جامعیت دین را مطرح کرده و گفته اند که اسلام برای ادارة حیات دنیوی انسانها پیام دارد هرگز نمی گویند که به چون و چراهای فلسفی یا تردیدهای علمی نباید پرداخت.
سومین ویژگی ایدئولوژی به زعم دکتر سروش گزینشی عمل کردن آن است. یعنی ایدئولوگها بیشتر به ابعاد عملی ایدئولوژی توجه دارند و از ابعاد دیگر مکتب غافلند. اسلام به عنوان یک دین جامع، حاوی ابعاد گوناگونی است که یک مسلمان حق ندارد به برخی از ابعاد آن اعتنأ کند و برخی دیگر را نادیده بگیرد. اگر کسانی مانند دکتر شریعتی به بعد مبارزاتی اسلام توجه داشته اند در تلاش برای حذف سایر ابعاد دین نبوده اند و ادعا هم نکرده اند که دین فقط مبارزه است و بس، بلکه وی در شرایطی می زیست که طرح این بعد دین را که مورد غفلت قرارگرفته بود ضروری تر می دانست. اساساً یک متفکر مسلمان به خاطر تخصص یا تعلق خاطر خود ممکن است به بعدی از ابعاد اسلام بیشتر توجه داشته باشد و این هم نشانه آن نیست که وی دین را ایدئولوژیک ساخته است.
اگر مکاتبی مانند مارکسیسم یا فاشیسم فقط به یک بعد توجه دارند، به خاطر آن است که در متن مکتب به سایر ابعاد توجه نشده و این هم ضعف خود مکتب است نه نگرش افراد به آن. اما اسلام چون به همة ابعاد فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، طبیعی و ماورأالطبیعی و ... توجه دارد، لذا استعداد ایدئولوژیک شدن را ندارد. (برخلاف مارکسیسم و فاشیسم).
در چهارمین ویژگی ایدئولوژی، بر «حرکت زایی» آن تأکید شده و اینکه ایدئولوژیها به حقیقت جویی توجه ندارند. این صفت بر ایدئولوژیهایی چون فاشیسم و تولیتاریسم صادق است، نه بر همة ایدئولوژیها. چنانکه نامبرده این صفت را از آن لیبرالیسم نمی داند. در یک ایدئولوژی ایده آل هم حرکت زایی وجود دارد و هم حقیقت جویی. البته لازمه حقیقت جویی نیز برخلاف نظر دکتر سروش غفلت و بی دردی و سرگرمی نیست. چه اشکال دارد که انسانی هم حقیقت جو باشد و هم اهل درد و پیکار و مبارزه؟! از نظر دکتر سروش اگر کسی طرفدار ایدئولوژی باشد عقل و اندیشه را رها خواهد کرد. و تمام ایدئولوگها نیز بر ضد عقل استدلال کرده اند و به تحقیر آن همت گماشته اند.
«گشودن در ایدئولوژی، بستن باب تفکر است. و این امر به دو دلیل می باشد: نخست آنکه مواضع اصلی فکری و عملی روشن شده اند و لذا عقل که کارش ایضاح آن مواضع است، عملاً بیکار می ماند. دوم آنکه، ایدئولوژی تأکید اکیدی بر عشق و عاطفه و نفرت دارد. و این عشق و نفرت است که چراغ تعقل را خاموش خواهد کرد.
تمامی کسانی که در وادی ایدئولوژی پاگذاشته اند خواسته یا ناخواسته به تحقیر عقل همت گماشته اند. و بر ضد عقل آدمی استدلال کرده اند و به آدمیان نشان داده اند که چگونه گرفتار بی عقلی هستند و بر بی عقلی خود نام عقل نهاده اند.»(۳۱)
در اینجا نیز سروش ویژگی ایدئولوژیهای خاصی را به عنوان صفات همه ایدئولوژیها ذکر می کند. اگر در متن یک مکتب تأکیدات فراوان بر عقل و اندیشه شده باشد چگونه می توان آن مکتب را به گونه ای ایدئولوژیک ساخت که دیگر عقل در آن نقشی نداشته باشد؟ اگر گفته شود که برخی از افراد به طرفداری از ایدئولوژی به تحقیر عقل می پردازند، عملکرد آنها را نباید به حساب ایدئولوژی گذاشت. ملاک، محتوای یک ایدئولوژی است، نه عملکرد برخی از طرفداران یا سوءاستفاده کنندگان از آن. بسیاری از ایدئولوژیها نه تنها باب تفکر را نمی بندند که در جهت احیای آن نیز گامهای بلندی برمی دارند.
برای همة ایدئولوگها نیز کار عقل فقط ایضاح مواضع ایدئولوژیک آنها نیست، تا عقل با نیل به این هدف بیکار بماند. اگر به معنای ایدئولوژی در دیدگاه دکتر سروش توجه کنیم، اشکالات بیشتری به سخنان وی وارد خواهد آمد. اگر ایدئولوژیک کردن دین به معنای ارائه برنامه برای سعادت دنیوی انسانهاست، از کجا این مطلب تحقیر عقل و بستن باب تفکر و تأکید بر عشق و عاطفه و نفرت به دست می آید؟
ویژگی پنجم ایدئولوژی نیز قابل چون و چراست، زیرا همة ایدئولوژیها فقط از آن دوره تأسیس نیستند. ایدئولوژیی نظیر اسلام به مقتضیات هر دو دوره توجه دارد و کسی که ادعا می کند که دین برای دنیای مردم طرح و برنامه دارد، قطعاً به دورة استقرار نیز توجه دارد.
مقتضیات دورة تأسیس با دورة استقرار متفاوت است و اگر ایدئولوژی از جامعیت و سیستم باز برخوردار باشد، نیازهای هر دو دوره را درنظر می گیرد. در اینجا نیز دکتر سروش ایدئولوژیهای خاصی را در ذهن مورد بررسی قرارداده و احکام آنها را به سایر ایدئولوژیها نسبت می دهد.
در هفتمین ویژگی بر این نکته تأکید شده که ایدئولوژیها نیازمند به مفسران رسمی هستند تا صریح و بی پرده اقدامات لازم را برای مبارزه و موضعگیریهای اجتماعی آشکار سازند. در اینجا نیز در ذهن دکتر سروش ایدئولوژیهایی چون مارکسیسم و فاشیسم مورد اعتنأ قرار گرفته است.
آیا در اسلام مفسر رسمی داریم یا متخصص؟ اگر یک فقیه؛ یک متکلم؛ یک محدث و یک مفسر قرآن از باب تخصص خود اظهار نظر کنند آیا از باب آنکه مفسر دین اند باید سخن آنها را بدون چون و چرا پذیرفت؟ و آیا در طول تاریخ تفکر اسلامی چنین چیزی جریان داشته است، یعنی فقیهان و متکلمان و محدثان و مفسران باب تفکر در مسایل دینی را بر همگنان خود مسدود ساخته اند، آنهم به صرف اینکه فقط ما مفسران رسمی دین هستیم و هیچ صاحبنظر دیگری حق اظهارنظر در باب دین را ندارد؟
از برخی سخنان دکترسروش چنین برمی آید که ایشان نگران است که مبادا عده ای دین را قشری و یک بعدی سازند و از آن تفسیری سطحی ارائه دهند. این سخن حقی است که نمی توان آن را نفی کرد ولی بفرض هم که برخی افراد چنین کنند، این موضوع ارتباطی به ایدئولوژیک کردن دین (به معنای خاص ایشان) ندارد. اگر هم ایشان بگوید که مراد من از ایدئولوژیک شدن همین قشری و تک بعدی و سطحی نگری شدن دین است، این معنا با تعاریف اصلی ایشان چه نسبتی دارد؟ آیا نمی توان هندسه مکتب را به گونه ای ارائه داد که قشری و تک بعدی و سطحی نشود؟
آیا نباید پذیرفت که محتوای برخی از ایدئولوژیها به گونه ای است که ظرفیت قشری و سطحی و یک بعدی شدن را دارند، اما محتوای برخی دیگر چنین نیست و اگر هم کسی بخواهد به چنین کاری دست بزند بر اساس محتوای همان ایدئولوژی می توان اندیشه او را نقد کرد و به او فهماند که دیدگاه تو ارتباطی به این ایدئولوژی ندارد؟ ایدئولوژیهایی نظیر مارکسیسم و فاشیسم از عمق و محتوای گسترده برخوردار نیستند، لذا در معرض این گونه سوء استفاده ها قرارمی گیرند، اما اسلام به عنوان دینی پرمحتوا و عمیق ظرفیت سطحی و تک بعدی شدن را ندارد و اگر هم کسانی بخواهند آن را «قشری و تحمیلی و موقت و تک بعدی و بریده از باطن شدن» در آورند، فهم و معرفت آنها را می توان با معیارهای دین نقد کرد.
گاه دکتر سروش نگران این است که فقه به عنوان برترین چهرة دین تلقی شود. مسلماً با توجه به اینکه دین شامل نظام اعتقادی، اخلاقی و احکام است نمی توان فقط فقه را درنظر گرفت و به اعتقادات و اخلاقیات بی توجه بود. در واقع محتوای دین به گونه ای است که نمی توان یک بعد آن را مطرح کرد و سایر ابعاد آن را نادیده گرفت. از همین جاست که می گوییم محتوای دین به گونه ای است که صفات منفی ایدئولوژیها را نمی پذیرد.
آیا دین ایدئولوژی شدنی نیست؟
دکتر سروش برای آنکه نشان دهد که دین ایدئولوژیک شدنی نیست و اگر هم بخواهیم آن را ایدئولوژیک سازیم، کارمطلوبی نکرده ایم، شش دلیل ارائه می دهد که به بررسی آنها می پردازیم:
۱)نامدون بودن ایدئولوژی دینی
از نظر ایشان خداوند، دین را به صورت یک ایدئولوژی در کتاب آسمانی عرضه نکرده است. قرآن کریم کتابی نامدون است. این نامدون بودن نیز نشانة آن است که دین را به صورت قالب ویژه ای نمی توان درآورد.
«نگویید در قرآن، جهان بینی هست، احکام و ارزشها هستند، تاریخ هست، موعظه هست... بلی اینها همه هستند، لکن اینها، نه چارچوبهای خشک و یکبارمصرف، بلکه مخازن و منابع جاودانه اند و لذا تحمیل یک قالب و یک معنی قشری و خشک بر آنها، روح آنها را می ستاند.»(۳۲) در مطالب فوق عبارت «چارچوبهای خشک و یکبار مصرف» نیاز به توضیح دارد. اگر می پذیریم که قرآن دارای جهان بینی، احکام و ارزشهای خاصی است، قطعاً این امر نشانگر قالب داشتن دین است. یعنی دین چارچوب ویژة خود را دارد. و قالب داشتن دین نیز حاکی از قشری و خشک بودن آن نیست. تو در تو بودن و عمق و لایه داشتن دین هم موجب نمی شود که نتوان دین را به یک قالب خاص درآورد. اگر مکتب یا دین چارچوب و قالب خاصی نداشته باشد، از جهان بینی و احکام و نظام ارزشها نیز برخوردار نخواهد بود. اگر مکتب یا دینی در مورد خدا، انسان و جهان دیدگاه خاصی داشته باشد و از بایدها و نبایدها یعنی تکالیف و وظایف حقوق انسانی سخن بگوید، آن مکتب دارای نظام و ایدئولوژی خواهد بود.
اگر ایشان نگران آن است که مبادا متدینین چیزهایی را به دین نسبت دهند که در دین نباشد و بزعم ایشان دین را قشری سازند، این امر نه به خود دین ارتباط دارد و نه حکایت از بی قالبی و عدم تعین دین می کند. اگر معنای ایدئولوژیک کردن دین صرفاً قشری کردن دین باشد نه قالب و نظام داشتن دین، حق با دکتر سروش است ولی ایشان تنها قشری شدن دین را ملاک ایدئولوژیک شدن آن نمی داند، بلکه قالب و نظام داشتن آن را هم معیار ایدئولوژیک شدن دین می خواند.
۲)رازآلود و حیرت افکن بودن دین
به زعم دکتر سروش دین، راز آلود و حیرت افکن و ضد قشریت است. در ایدئولوژی وضوح و دقت و قشریت وجود دارد که دین عاری از آن است. اگر کسی بخواهد دین را ایدئولوژیک سازد باید نگرشی «سطحی، روشن و معین در باب خدا، انسان، تاریخ، معاد و ...» داشته باشد، اما از آنجا که دین دارای محکم و متشابه است و قرآن سخنان سطحی و واضح در باب موضوعاتی چون جبر و اختیار به میان نیاورده، بلکه به گونه ای سخن گفته که حکیمان و متکلمان در طول تاریخ ناگزیر به بحث و گفتگو شده اند،لذا «حیرت افکنی، مقصود بالذات» دین بوده است. این استدلال دکتر سروش نیز با اشکالات بسیار روبرو است.
اولاً چرا باید وضوح و دقت را امری منفی تلقی کرد و از صفات نکوهیدة ایدئولوژی به شمار آورد؟ آیا در قرآن مطالبی واضح و روشن و دقیق در مورد خدا، انسان، معاد و ... وجود ندارد؟ یا باید ادعا کرد که هیچ مطلب روشن و دقیقی در مورد این موضوعات در قرآن وجود ندارد و یا باید مدعی شد که خود خداوند دین خود را ایدئولوژیک نموده است.
ثانیاً دینی که می خواهد انسانها را هدایت کند و خود را هادی و نور می داند، آیا درست است که همة امور آن راز آلود و حیرت افکن باشد؟ اگر گفته شود که برخی از امور آن راز آلود و حیرت افکن است پس باید پذیرفت که اموری واضح و روشن و دقیق یا بزعم سروش قشری در آن وجود دارد. پذیرش این ادعا که حیرت افکنی مقصود بالذات دین است موجب نفی اهداف دین خواهد شد و نقض غرض در دین را به وجود خواهد آورد.
ثالثاً اگر بگوییم که دین برای دنیای مردم پیام دارد و دین عهده دار سعادت دنیوی و اخروی انسانهاست و انسانها با التزام به دین می توانند دنیای خود را آباد سازند، نشانه آن نیست که «اعمال دست نیافتنی دین را کم عمق کنیم و دین را در چند اصل سطحی خلاصه کنیم؟»
آیا نمی توان هم به راز و رمزهای دین توجه کرد و هم از پیامهای دین برای دنیا سخن گفت؟ به چه دلیل اگر طرح و هندسه دین را ارائه دهیم «از حیرت و راز و غیب و ملکوت» در گذشته ایم؟ کدامیک از متفکرانی که از ایدئولوژی دینی سخن گفته اند ادعا کرده اند که در دین غیب و ملکوت و راز حیرت وجود ندارد؟
رابعاً مؤ لف برای نشان دادن مطالب حیرت آفرین در دین به آیات متشابه و محکم در دین تمسک جسته است. چنانکه می گوید:
«خداوند در قرآن تصریح کرده است که ما در دین متشابهات داریم.
هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات/ آل عمران/ ۷)این متشابهات نه فقط در دین اسلام که در سایر مکاتب دینی نیز وجود دارند و همینها هستند که دین را از غیردین جدا می کنند. به قول مولوی «جز که حیرانی نباشد کار دین». خداوند که محور و صدر اصلی دین است، خود حیرت افکن ترین موجود است و کلام و افعال و صفات او هم، همین طورند. چگونه می توان اعماق دست نیافتنی دین را چندان کم عمق کرد که در چند اصل سطحی بگنجند؟»(۳۳)
ایشان آیة فوق را به غلط تفسیر کرده است، چرا که هم محکمات و هم متشابهات جزء دین هستند. وی متشابهات را آیاتی دانسته که دین را از غیردین جدا می کند. مگر متشابهات از دین است و محکمات خارج از آن؟ طبق آیات قرآنی متشابهات را باید با رجوع به محکمات تفسیر کرد. اگر محکمات نباشد متشابهات معنای درستی پیدا نخواهد کرد. اینکه در قرآن مطالب عمیق یا به تعبیر دکتر سروش حیرت افکن و رازآلود وجود دارد موجب نمی شود تا دین دارای نظام نباشد. و اساساً اینکه در ایدئولوژی مطالب حیرت افکن و رازآلود نباید وجود داشته باشد از کجا به دست آمده است؟ اگر برخی از ایدئولوژیهای کم عمق این گونه هستند دلیل آن نیست که سایر ایدئولوژیها نیز نباید این گونه باشند؟
سومین دلیل دکتر سروش بر نفی ایدئولوژیک کردن دین این است که «ایدئولوژی جامه ای است که به قامت جامعة خاصی دوخته می شود یا دارویی است که به کار بیمار خاصی می آید، اما دین چنین نیست.»(۳۴)
از نظر وی دین مثل «هوا» می ماند، ولی ایدئولوژی مانند جامه و قباست. ایدئولوژی چون جامه ای است که متناسب با تن فرد خاصی می باشد. چنانکه ایدئولوژی مارکسیسم متناسب با جوامع صنعتی بود، اما دین امری حیاتی است که همه از آن بهره می گیرند و اختصاص به فرد یا افراد خاصی ندارد. هر جامعه ای خواه شهری باشد یا روستایی؛ صنعتی باشد یا فئودالی از دین می تواند استفاده کند.
وی با بیان این ویژگی می خواهد این نکته را بیان کند که دین هیچ قالب و جهت خاصی ندارد. همین مطلب را ایشان در دلیل ششم خود با تمثیلی دیگر این گونه بیان می کند:
«دین تراز وست، چراغ است، رسن و ریسمان است، نردبان است؛ راه است و اینها هیچ کدام به خودی خود (از حیث هدایت و اضلال) جهت دار نیستند.»(۳۵) از نظر ایشان اگر دین را ایدئولوژیک سازیم، خاصیت میزان و ریسمان و نردبان بودن را از آن بازستانده ایم. دکتر سروش هیچ دلیلی بر این مطلب ارائه نمی دهد که چرا ایدئولوژی متناسب با یک جامعة خاص است؟ آیا این ویژگی ایدئولوژی مارکسیسم است یا ویژگی همة ایدئولوژیهاست؟ در اینجا وی ایدئولوژیی خاص چون مارکسیسم را درنظر گرفته و ویژگی آن را به سایر ایدئولوژیها نسبت می دهد.
از این گذشته با صرف تمثیل نمی توان تکلیف دین و ایدئولوژی را روشن ساخت. اینکه دین می تواند برای همة جوامع و در همة اعصار مفید باشد نشانة بی شکل بودن آن نیست. از این مطلب که می گوییم دین دارای نظام و برنامه است، لازم نمی آید که دین تعلق به یک قوم و ملت خاص پیدا کند و در نتیجه دوران مصرف داشته باشد.
یکی از دلایل دکترسروش برای اثبات جهت دار نبودن دین این است که وحی الهی هم شفاست و هم خسران. چنانکه به آیه «یضل به کثیراً و یهدی به کثیراً»/بقره ۲۶) استناد می کند.
وی این آیه را غلط تفسیر کرده است. دین عامل شفاست و نه خسران. آیة فوق و آیات زیر را باید درست تفسیر کرد.
و من یضلل الله فما له من هاد و هر کس را که خدا گمراه سازد، پس برای او راهنمایی نیست. (زمر/ ۲۳)
و من یهدی الله فهوالمهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیأ من دونه و هر کس را که خدا هدایت کند، پس او هدایت یافته و هرکس را گمراه سازد، برای آنها سرپرستانی غیر از خدانخواهی یافت. (اسرأ/ ۹۷)
در پاسخ به کسانی که به این آیات استشهاد کرده اند باید گفت که آیا هدایت شدن و یا گمراه شدن انسان از جانب خدا دارای علت است، یا بی علت؟ با توجه به اینکه افعال الهی حکیمانه است و خداوند حکیم و عادل به هیچ کس ظلم و ستم نمی کند، لذا هدایت و ضلالت بدون درنظرگرفتن افعال اختیاری انسان معنا پیدا نمی کند. در واقع خداوند کسانی را که در مسیر او قرار گرفته اند هدایت می کند، و کسانی را که نمی خواهند در مسیر او قرارگیرند به جهت عملکردهایشان از هدایت خویش بهره مند نمی سازد. خود قرآن کریم علت ضلالت و گمراهی بسیاری از افراد را این گونه بیان کرده است.
یضل به کثیراً و یهدی به کثیراً و ما یضل به الاالفاسقین عده بسیاری را گمراه می سازد و عده زیادی را هدایت می نماید و جز فاسقان کسی را گمراه نمی سازد. (بقره/۲۶)
و یضل الله الظالمین و خداوند ستمگران را گمراه می سازد. (ابراهیم / ۲۷) طبق این آیات، خداوند ظالمان و فاسقان را از هدایت خود بی نصیب می گذارد.
آیا دینی که داعی هدایت انسانها را دارد می تواند جهت دار نباشد؟ اگر بناست که دین، انسانها را به سوی هدفی خاص هدایت کند حتماً باید راه و مسیر مشخصی را نشان دهد که آن چیزی جز قالب خاص داشتن نیست.
چهارمین دلیل بر نفی ایدئولوژیک کردن دین، این است که ایدئولوژی متناسب با دوران تأسیس است، اما دین هم متناسب با دوران تأسیس است و هم دوران استقرار. بر همین مبنا باید دین را فربه تر از ایدئولوژی دانست. اینکه دین می تواند متناسب با دوران استقرار باشد نشانه جهت دار بودن آن است. در واقع دین با جهتگیری خاص خود می تواند با تغییرات و مقتضیات زمان سازگاری داشته باشد. اگر کسانی مانند دکتر شریعتی در تلاش بوده اند که هندسه دین را ترسیم کنند بیشتر به این خاطر بوده تا رسالت دین را در دورة استقرار بیان کنند.
در دلیل پنجم نیز بر این نکته تأکید شده است که اگر دین را ایدئولوژیک سازیم، دین در سطح «شریعت» باقی خواهد ماند و «طریقت» و «حقیقت» دین به فراموشی سپرده خواهد شد. به زعم ایشان در ایدئولوژی نمی توان سراغ عرفان را گرفت. در اینجا نیز سروش هیچ برهان و استدلالی اقامه نکرده است. اگر مراد از ایدئولوژیک کردن دین این ادعاست که دین دارای قالب خاصی است و برای دنیای انسانها هدف و برنامه دارد، به معنای نفی بعد عرفانی آن نیست. در متن برنامه های دنیوی دین، اخلاق و عرفان نهفته است. از توحید گرفته تا احکام و اخلاقیات، توجه به باطن لحاظ شده است. در دستورهای دینی نمی توان میان شریعت و طریقت و حقیقت جدایی قایل شد. التزام به شریعت انسان را به طریقت می کشاند و سرانجام حقیقت را نصیب انسان می سازد. گویی از نظر ایشان شریعت و طریقت و حقیقت اجزایی مستقل از دین هستند که می توان آنها را از یکدیگر جدا ساخت.
اشکالات ایدئولوژیک کردن دین
دکترسروش بر این اعتقاد است که اگر دین را ایدئولوژیک کنیم با اشکالات بسیاری روبرو خواهیم شد. یعنی در تعیین منزلت عقل، تعیین منزلت مفسران دین، در درک مفهوم جاودانگی و در مقام رقابت دین با ایدئولوژیهای دیگر با انبوهی از مشکلات لاینحل روبرو خواهیم شد.(۳۶)
«دین اساساً به قالب ایدئولوژی درنمی آید، یا ایدئولوژیک کردن دین ممکن نیست، و اگر هم ممکن باشد مطلوب نیست. ممکن نیست، برای آنکه دین به دلیل خصوصیاتی که دارد در قالب ایدئولوژی نمی گنجد. مطلوب نسبت، برای آنکه ایدئولوژیک کردن دین با ادعای جاودانگی دین منافات دارد. خدمتی که صورت ایدئولوژی نسبت به مضمون دین می کند، این است که آن را موقتی می نماید و صبغة جاودانگی و انعطاف پذیریش را می ستاند و آن را به چوب خشکی بدل می کند که باید پس از مدتی شکسته و سوزانیده شود، همین و بس.»(۳۷)
از فحوای مطالب فوق چنین برمی آید که ایشان ایدئولوژیک کردن را به معنای قالب بخشیدن دین یا به بیان دکتر شریعتی طرح هندسی مکتب می داند. یعنی اگر بگوییم دین دارای نظام است و برای حیات دنیوی انسانها طرح و پیام دارد، جاودانگی آن را خدشه دار کرده ایم. به زعم ایشان اگر مکتبی انعطاف پذیر باشد و «در داخل آن امکان تعقل و تحول تازه ای وجود داشته باشد» می تواند پیشرفت کند و جاودانه باشد و «یقین انگاری مانع پیشرفت ایدئولوژیها می شود.»(۳۸)
اگر ملاک جاودانگی دین، انعطاف پذیری است، دین انعطاف پذیر است و دین با این ویژگی می تواند در قالب ایدئولوژی درآید. مراد از انعطاف پذیری دین نیز این است که دین هم به ثابتات حیات بشری توجه دارد و هم به متغیرات و مقتضیات زمان. از آنجا که اسلام به اصول ثابتة حیات فردی و اجتماعی انسان پرداخته و برخی از مسایل حیات بشری را به عهدة عقل بشر و رجوع به اصول ثابتة دین گذارده است، لذا به یک معنا اسلام از نظام باز و انعطاف پذیری برخوردار است و با همین ویژگی است که در قالب ایدئولوژی دینی می گنجد.
از نظر دکتر سروش ایدئولوژیها در پیروان خود پندار یقین رامی دمند.
«درست است که آرمانی ترین آرمان خرد، رسیدن به اندیشه های یقینی است، اما دشمن ترین دشمنان عقل نیز همین یقینات نیازموده است.
یعنی همین پندارهایی که آدمیان برمی گیرند، و بنا بر ملاحظاتی بر آنها نام یقینی و بدیهی می نهند تا از آن در عمل و در مقابلة با دیگران استمداد جویند. در این صورت البته باب عقل و تعقل بسته خواهد شد. و آنچه در آخر باید به دست آید از همان ابتدا حاصل آمده، پنداشته خواهد شد. متأسفانه ایدئولوژیها همین آتش تجزم را دامن می زنند و به پیروان آسانگیر و ظاهربین خود جزمیتی خردآزار می فروشند.»(۳۹) این سخن که یقین انگاری مانع پیشرفت ایدئولوژیهاست سخن ناصوابی است. اگر بنا باشد که یقین انگاری امری باطل تلقی شود، دین نیز چون آکنده از امور یقینی است با همین اشکال مواجه است. یا باید گفت که در دین اصول یقینی وجود ندارد و یا باید یقینات را دشمن عقل تلقی نکرد. اگر گفته شود که مراد «یقینات نیازموده»، اموری است که بشر به غلط بدیهی تلقی می کند، پس در اینجا یقین نه ضدیت با عقل دارد و نه مانع پیشرفت ایدئولوژیهاست. اگر بنا باشد که بشر امور غیریقینی و غیربدیهی را از روی نادانی و یا غرض ورزی، یقینی و بدیهی تصور کند، این اشکال نه تنها در مورد ایدئولوژیها که در امور بسیاری حتی دین هم پیش خواهد آمد. راه حل سوءاستفاده و برداشت غلط از امور یقینی مبارزه با جزمیت و یقین نیست.
پی‌نوشتها:
1)-  ایدئولوژی‌ چیست؟، ص‌ ۱۵.
2)-  عصر ایدئولوژی، صص‌ ۸ - ۷.
3)-  ایدئولوژی‌ چیست؟، ص‌ ۷.
4)-  توتالیتاریسم، ص‌ ۳۲۳.
5)-  ایدئولوژی‌ چیست؟، صص‌ ۵۸ و ۵۷.
6)-  ایدئولوژی، صص‌ ۲ و ۲۳.
7)- ایدئولوژی، صص‌ ۲ و ۲۳.
8)-  توتالیتاریسم، ص‌ ۳۲۷.
9)-  ایدئولوژی‌ چیست؟، ص‌ ۹۶-۷.
10)-  مجموعه‌ آثار، ج‌ ۱۶، ص‌ ۲۸.
11)-  مجموعه‌آثار، ج‌ ۱۱، صص‌ ۲۴۲-۳.
12)-  مجموعه‌آثار، ج‌ ۲۳، ص‌ ۱۱۱.
13)-  مجموعه‌ آثار، ج‌ ۲۳، ص‌ ۱۱۲.
14)-  مجموعه‌ آثار ج‌ ۲۳ ص‌ ۳۷
15)-  مجموعه‌ آثار ج‌ ۶ ص‌ ۴۹
16)-  مجموعه‌ آثار، ج‌ ۲۳ ، ص‌ ۱۸۳
17)-  مجموعه‌ آثار ج‌ ۲۳ ص‌ ۱۴۶
18)- مجموعة‌ آثار، ج‌ ۲، ص‌ ۵۵.
19)-  مجموعة‌ آثار، ج‌ ۳، ص‌ ۴۶۸.
20)-  مجموعه‌ آثار، ج‌ ۲، ص‌ ۵۵.
21)- مجموعه‌ آثار، ج‌ ۳، ص‌ ۱۴۶.
22)-  فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۰۵.
23)- مدارا و مدیریت، ص‌ ۱۴۸.
24)-  همان، ص‌ ۱۶۸.
25)- همان، صص‌ ۱۷۹-۱۸۰.
26)-  مدارا و مدیریت، ص‌ ۱۸۲.
27)-  همان، ص‌ ۱۴۵.
28)-  مدارا و مدیریت، ص‌ ۴۷۵.
29)-  فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۱۹
30)-  همان، ص‌ ۱۲۱.
31)-  فربه‌تر از ایدئولوژی‌ ص‌ ۱۴۱
32)-  فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۲۶.
33)-  فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۲۷.
34)-  همان، ص‌ ۱۲۷.
35)-  همان‌ ص‌ ۱۳۰
36)-  مدارا و مدیریت، ص‌ ۲۰۳
37)-  فربه‌تر از ایدئولوژی، صص‌ ۱۴۷ و ۱۴۶.
38)-  فربه‌تر از ایدئولوژی، صص‌ ۱۴۷ و ۱۴۶.
39)- همان، ص‌ ۱۴۵.
 
 

 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : جمعه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۳ | 21:4 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

نسبت دین با ایدئولوژی قسمت اول

نسبت دین با ایدئولوژی
قسمت اول
نوشتار حاضر پس از ذکر تعاریف ایدئولوژی و برشمردن ویژگیهای ایدئولوژی، عقاید سه تن از معاصرین را در باب این موضوع طرح می کند و در نهایت دیدگاه سوم را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
واژة ایدئولوژی را اولین بار در سال ۱۷۹۶ دوستوت دوتراسی (۶۳۸۱ ۴۵۷۱) Destute De Tracy به معنای ایده شناسی به کار برد. وی بر آن بود تا ایده ها را به عنوان موضوعاتی مستقل از مفاهیم مابعدالطبیعی مورد تجزیه و تحلیلهای علمی قراردهد و از آن یک علم تجربی بسازد و در کنار سایر علوم تجربی مانند زیست شناسی آن را مطرح سازد.
ناپلئون نیز از این واژه بسیار استفاده می کرد و روشنفکران جامعة خود را ایدئولوگ می نامید. از نظر وی ایدئولوگها به واقعیات توجه ندارند و در واقع روشنفکرانی یاوه سرا هستند.
مارکس در کتاب فقر فلسفه ایدئولوژی را محصول طبقات اجتماعی می داند. از نظر وی اصول و افکار روشنفکری براساس قدرت تولید مادی به وجود می آید. بعدها مارکس در کتاب ایدئولوژی آلمانی، ایدئولوژی را به معنای اعم به کار برد، به گونه ای که شامل همة امور روبنایی نظیر اخلاق و حقوق و زبان می شد.
مارکس از ایدئولوژی برداشتی تحقیرآمیز داشت. از نظر وی طبقه ای که در جامعه ابزار تولید را در اختیار دارد به خلق ایدئولوژی می پردازد. در واقع ایدئولوژی آن نوع آگاهی و برداشتی است که طبقة حاکم از واقعیتهای موجود می سازد تا به منافع خود دست یابد. پس ایدئولوژی نوعی آگاهی کاذب و دروغین و برداشتی انحرافی از واقعیات موجود است. نمونة آگاهی کاذب از نظر مارکس، ایده های بورژوایی دربارة دولت است. وی دین را نیز یکی از صور آگاهی کاذب و نوعی ایدئولوژی می دانست. از نظر مارکس، دین خیالبافی انسانهای از خود بیگانه ای است که می خواهند شکست خودش را در نیل به مرتبه ای که خواهان آن هستند جبران کنند. دین بازتاب وضع انسان در مرحله ای از مراحل تاریخ است که هنوز قادر به فهم وضع خویش نیست. از نظر مارکس شرایط اجتماعی، ایده ها را تعیین می کند. مارکس میان علم و ایدئولوژی تفکیک قایل شده است. «علم»، معرفت حقیقی است، اما ایدئولوژی معرفت کاذب و فریبنده است. این معرفت کاذب قدرتهای حاکم را مشروعیت می بخشد و موجبات از خودبیگانگی افراد را فراهم می آورد. در واقع ایدئولوژی از عوامل اساسی از خودبیگانگی انسان است.
تعریف ایدئولوژی
در مورد ایدئولوژی تعریفهای بسیار ارائه شده است. به گفته بشلر «تمامی تعریفهای ایدئولوژی الزاماً دلخواهانه است.»(۱)
در اینجا به برخی از این تعریفها می پردازیم. هنری ایکن Henry D.Aiken تعریفهای زیر را ارائه می دهد:
«ایدئولوژی اندیشة انتزاعی و تشکیل نظریات مثالی یا مجردات است.
ایدئولوژی به «منظومه ای از عقاید دربارة پدیده ها، مخصوصاً آنهایی که مربوط به زندگی اجتماعی هستند و نیز به روش تفکر خاص یک طبقه یا یک فرد» اطلاق می شود.»(۲)
 
از نظر فرهنگ وبسترWebster ایدئولوژی عبارت است از:
«علم به عقاید، بررسی منشأ و ماهیت عقاید، مخصوصاً روشی که به موجب آن کندیاک Condillac (۱۷۸۵ ۱۷۸۰) تمام عقاید را منحصراً از احساس مشتق دانست.»
 
 
 
فردینانددومونت F.Dumont ایدئولوژی را چنین تعریف می کند:
«نظامی از ایده ها و قضاوتهای روشن و سازمان یافته که برای توصیف، تبیین استنتاج یا توجیه موقعیت یک گروه یا جامعه به کار می رود و اساساً از ارزشها نشأت می گیرد و رهنمود دقیقی برای عمل تاریخی این گروه یا جامعه ارائه می دهد.»(۳)
 
هانا آرنت Hanah Arendt در تعریف ایدئولوژی می گوید:
«ایدئولوژیها به خاطر خصلت علمی شان شناخته شده اند: آنها رهیابی علمی را با نتایج ماهیتاً فلسفی درمی آمیزند و مدعی می شوند که یک فلسفه علمی هستند. از واژه ایدئولوژی چنین برمی آید که یک ایده می تواند موضوع یک علم گردد، درست همچنان که حیوانات موضوع جانورشناسی هستند و پسوندLogi در ایدئولوژی دال بر چیزی جز همان نیستLogi. یعنی شرح علمی ایدة،بدین تعبیر، یک ایدئولوژی باید هم یک علم دروغین و هم یک فلسفة دروغین باشد که باز هم از مرزهای علم پافراتر می گذارد و هم از حدود فلسفه.»(۴)
ژان بشلر ایدئولوژی را حالاتی از آگاهی می داند که با عمل سیاسی پیوند دارد. به بیان دیگر هر صورتی از آگاهی که وارد عمل سیاسی شود جنبة ایدئولوژیک به خود خواهد گرفت.
«ایدئولوژی به صورت کلماتی بیان می شود که میزان استحکام و پیچیدگی آن می تواند از حد یک شعار ساده تا یک نظام فکری پیچیده تغییر کند. صورت ظاهری ایدئولوژی هر چه باشد، دو عامل را می توان در آن تشخیص داد: هستة پیش زبانی و گفتاری که هسته را بیان می کند. این هسته از یک سو در شهوت معینی و از سوی دیگر در ارزش خاصی متبلور می شود. به عبارت دیگر، ایدئولوژی گفتاری است جهتدار که از طریق آن شهوت خود را در ارزش تحقق می دهد.
در مجموع ایدئولوژی نوعی گفتار جدالی است که شهوت به کمک آن می خواهد ارزش را با اعمال قدرت در جامعه تحقق دهد.»(۵) از نظر جان پلامناتس John Plamenats هنگامی که از ایدئولوژی خاصی سخن می گوییم، مقصودمان مجموعه ای از ایده ها یا اعتقادها یا برخوردهای مخصوص به فلان گروه است.(۶) به گمان وی اعتقاداتی ماهیت ایدئولوژیک دارند که اولاً میان گروهی از افراد مشترک باشند. ثانیاً «با امور مهم از نظر گروه مرتبط باشند. و ثالثاً برای گروه کارکرد خاصی داشته باشد. مثلاً در حفظ انسجام گروه کمک کند تا کارهای گروه را توجیه کند.»(۷)
ویژگیهای ایدئولوژی
پژوهشگران غربی برای ایدئولوژی کارکردها و اوصاف خاصی را ذکر کرده اند. به بیان دیگر در پاسخ به این سؤ ال که «ایدئولوژی» چه فایده و ضرورتی دارد، برای آن نقشهایی را ذکرکرده اند. برای مثال موریس دوورژه دو نقش برای ایدئولوژی قایل است:
الف) اعتراضهای خصوصی را هماهنگ و آنها را به صورت اعتراض اجتماعی درمی آورد.
ب) به تعارضها خصلت ارزشی می بخشد تا فرد معترض تعهد عمیق ایجاد کند.
هانا آرنت معتقد است که در ایدئولوژیهای غربی سه ویژگی توتالیتر وجود دارد.
۱)- داعیه تبیین جهان دارند و نه تنها به تبیین آنچه که در حال حاضر وجود دارد گرایش دارند، بلکه به تبیین آنچه که بر جهان گذشته و خواهد گذشت می پردازند.
۲)-تفکر ایدئولوژیک خود را از هرگونه تجربه ای مستقل می داند، زیرا لازم نمی بیند که از هر پدیدة تازه ای چیزی بیاموزد.
«تبلیغات جنبش توتالیتر در جهت آزادسازی اندیشه از تجربه و واقعیت کار می کند. این تبلیغات همیشه در صدد آن است که یک معنای اسرارآمیز در هر رویداد عمومی و محسوس تزریق کند و در پشت هر عمل سیاسی عمومی یک نیت سری را بیابد.»(۸)
۳)- از آنجا که ایدئولوژیها توانایی دگرگونی واقعیت را ندارند، می کوشند تا اندیشه را با روشهای برهانی از قید تجربه آزاد سازند. تفکر ایدئولوژیک واقعیات را در یک نظام منطقی و ذهنی سامان می دهد و برای نیل به این مقصود همه چیز را از یک قضیه اصلی بدیهی و مسلم آغاز می کند.
همچنانکه گفته شد اندیشمندان غربی برای ایدئولوژیها مجموعه ای از صفات را در نظر می گیرند که در اینجا به جمعبندی آنها می پردازیم.البته هر یک از آنها فقط چند صفت را درنظر دارند، نه همة آنها را.
۱)ایدئولوژی واقعیات پیچیده را ساده می کند.
۲) در ایدئولوژی برخی از وجوه واقعیت برجسته تر می شود و برخی دیگر مورد غفلت قرارمی گیرد. به بیان بعضی از جامعه شناسان، ایدئولوژی خصلت یکدست کردن عناصر ناهماهنگ را دارد.
۳)ایدئولوژیها به توجیه عقلی جهان بینی و ارزشهای مورد قبول خود می پردازند. به بیان دیگر ایدئولوژیها واقعیات را به صورت یک نظام منطقی درمی آورند و همة امور را از قضایای اصلی و بدیهی خود استنتاج می کنند.
۴)ایدئولوژیها انسان را به عمل ترغیب می کنند. ایدئولوژیها برای نیل به اهداف خود راه کار ارائه می دهند.
۵)ایدئولوژیها به تبیین همة واقعیات گذشته و حال می پردازند و حتی آینده را نیز پیش بینی می کنند.
۶)ایدئولوژیها به اندیشه و تجربه جدید نیاز ندارند، زیرا برای همة امور از قبل تحلیل دارند.
۷) ایدئولوژیها جهتگیری افراد را مشخص می کنند. ایدئولوژیها هم دوستان را به پیروان خود می شناسانند و هم دشمنان را.
۸) ایدئولوژیها موجب پرده پوشی علایق افراد می شوند. یعنی به فرد امکان می دهند تا علایق شخصی خود را از نظرها پنهان دارند و به سرکوب دیگران بپردازند. چنانکه درایدئولوژی فاشیسم یهودیان قتل عام شدند و در مارکسیسم نیز افرادی که سد راه انقلاب بودند به جوخه های اعدام برده شدند.
۹)ایدئولوژیها بهترین وسیله برای انحراف از موازین اخلاقی هستند، یعنی در ایدئولوژیها کارهای زشت اخلاقی توجیه می شود.
۱۰)ایدئولوژیها انسان را به گزینش وامی دارند. یعنی به انسانها می گویند که چه چیزی را انتخاب کنند و از چه چیزهایی خودداری ورزند. حق انتخاب نیز برای همة گروههای اجتماعی یکسان نیست.
۱۱)ایدئولوژیها همة جنبه های زندگی اجتماعی افراد را دربرمی گیرند و برای هر موضوعی راه حل مناسبی ارائه می دهند. ایدئولوژیها همة فعالیتهای اجتماعی را، حتی در جزییات بر مبنای نظام واحدی برنامه ریزی کرده و سامان می دهند.
۱۲) ایدئولوژیها شبیه مذهب هستند و موجبات آرامش روانی افراد را فراهم می آورند. و تعارضات ناشی از احتیاجات عقلی را برطرف می سازند.
۱۳)ایدئولوژیها موجب تسلطیافتن بر احزاب یا سازمانهای مختلف می شوند.
۱۴)ایدئولوژیها افراد را به فداکاریهای بزرگ، جهت نیل به آرمانهای خود، ترغیب می کنند.
۱۵)ایدئولوژیها موجب بسط قدرت حکومتها یا گروههای متشکلی می شوند که قدرت را در دست دارند.
ژان بشلر در مورد ویژگی ایدئولوژیها چنین می نویسد:
«رسالت ایدئولوژی در این است که ضابطه یا معیاری به دست می دهد تا شخص دوست را از دشمن بازشناسد و گزینش ارزشها را توجیه کند و شهوات را پرده پوشی نماید و اخلاق را به خدمت سیاست بگیرد و رذالت را به فضیلت بدل سازد و به عمل سیاسی، ساده و شفاف و به صورت تام و کامل درآورد. پس ایدئولوژی امری زاید و بی فایده نیست که آن را ناشی از شرارت و یا بلاهت بشر بدانیم. ایدئولوژی یکی از عناصر ضروری و اجتناب ناپذیر عمل سیاسی است.»(۹)
دکتر شریعتی و طرح هندسة مکتب
دکتر شریعتی درباره ایدئولوژی دیدگاه خاصی دارد. وی ایدئولوژی را به معنای عقیده شناسی می گیرد و ایدئولوگ را کسی می داند که صاحب یک عقیده است. ایدئولوژی عقیده خاص یک گروه و طبقه و ملت خاص است. ایدئولوژی نوع برداشت انسان را نسبت به مسایلی که با آنها درارتباط است و جامعه ای را که در آن به سر می برد مشخص می کند. وی در تعریف ایدئولوژی می گوید:
«بینش و آگاهی ویژه ای است که انسان نسبت به خود، جایگاه طبقاتی، پایگاه اجتماعی، وضع ملی، تقدیر جهانی و تاریخی خود و گروه اجتماعی که به آن وابسته است دارد و آن را توجیه می کند و براساس آن مسئولیتها و راه حل و جهت یابیها و موضعگیریها و آرمانهای خاص و قضاوتهای خاصی پیدا می نماید و در نتیجه به اخلاق، رفتار و سیستم ارزشهای ویژه ای معتقد می شود.»(۱۰)
شریعتی گاه از ایدئولوژی تعبیر به تکنیک می کند. یعنی همان طور که انسان به کمک تکنیک خواسته های خود را به طبیعت تحمیل می کند و آن را به استخدام خود درمی آورد، با ایدئولوژی نیز می توان جامعه و تاریخ را به استخدام خود درآورد.(۱۱)
دکتر شریعتی ایدئولوژی را ادامة غریزه در انسان می داند.(۱۲) زیرا انسان موجودی است که از هدایت غریزی سرباز می زند و پا را از مرز حیات طبیعی فراتر می نهد. انسان تنها موجودی است که باید بارسنگین مسؤ لیت و هدایت و تکامل و پرورش خود را بر دوش بگیرد. هدایت نیز چیزی جز شناخت و پذیرش ایدئولوژی نیست. به بیان دیگر با ایدئولوژی است که انسان رشد و هدایت می یابد.
ویژگیهای ایدئولوژی
از نظر شریعتی ایدئولوژی دارای آثار و مشخصه های زیر است:
ü      جهتگیری اجتماعی ملی و طبقاتی افراد را مشخص می کند.
ü      «چگونه یافتن»، «چگونه شدن»، و «چه باید کرد»های انسان را نشان می دهد؛
ü      وجود انسان و زندگی وی را دربرمی گیرد و در وی «عشق، پرستش، تقدیس، تعهد، ایثار، جهاد و حتی شهادت در آستان خویش را برمی انگیزد.»(۱۳)
ü      نظام اجتماعی و شکل زندگی افراد را مشخص می کند؛
ü      نظام ارزشها را ارائه می دهد؛
ü      فرد و جامعة ایده آل را معرفی می کند؛
ü      ایدئولوژی نسبت به وضع موجود انتقاد دارد. در واقع ایدئولوژی به عنوان یک عامل تغییر و تحول وضع موجود مطرح می شود.
ü      ایدئولوژی تعهدزا و مسؤ لیت ساز است.
«طبیعت و اقتضای ایدئولوژی این است: ایمان، مسؤ لیت، درگیری و فداکاری.»
همین ویژگی، ایدئولوژی را از علم و فلسفه جدا می کند، چرا که عالم علوم تجربی و فیلسوف به دنبال این نیستند که دیگران نظر آنها را بپذیرند یا نپذیرند. اما لازمه مسئول بودن و آگاه بودن، انتخاب یک ایدئولوژی است. کسی که ایدئولوژی نداشته باشد آدمی است بدون فکر. فرق یک ایدئولوگ با یک عالم این است که ایدئولوگ به ارزیابی واقعیات می پردازد و به چگونگی تغییر آن می اندیشد تا آن را به شکل ایده آل مطلوب آرمانی در آورد.
کلمه ایدئولوژی با کلمه روشنفکر در ارتباط است، چرا که ایدئولوژی مشخص کنندة تیپ روشنگر است.
در یک جا نیز شریعتی ویژگیهای ایدئولوژی را در سه مرحله خلاصه می کند:
۱)-جهان بینی یعنی نوع تصور انسان نسبت به جهان و انسان و زندگی.
۲)-ارزیابی انتقادی نسبت به محیط.
۳)-ارائه پیشنهادها و راه حلها به صورت ایده آلها و هدفها.
از نظر شریعتی، مذهب از یک نظر ایدئولوژی است و از نظر دیگر سنت اجتماعی. مذهب به عنوان سنت مجموعه ای از عقاید موروثی، احساسات و تقلیدها و شعایر مرسوم اجتماعی و احکام ناخودآگاه عمل است، اما مذهب به عنوان ایدئولوژی آن گاه تحقق پیدامی کند که افراد آن را آگاهانه انتخاب کنند. کسی که مذهب را به عنوان یک ایدئولوژی درنظرمی گیرد به نیازهای جامعة خود توجه دارد و برای تحقق ایده آلها از آنها استفاده می کند.
طرح مکتب:
از نظر شریعتی فوری ترین کار در زمینة اعتقادی و فکری «تدوین یک سیمای کامل از ایدئولوژی اسلامی است». این کار برای جوانان ضروری است، از این جهت که جوان «بداند که کجاست، جهتش چیست، مسؤ لیتش چیست، رابطه هایش با پدیده ها و واقعیتهای زمان خودش چیست». اگر به تدوین ایدئولوژی اسلامی پرداخته شود دیگر «منحطترین و کثیف ترین اشرافیت با آنارشیست ترین حالات انقلابی» به اسم اسلام مطرح نمی شود.
 
شریعتی در طرح مکتب از عناصر هفتگانه زیر سخن می گوید:
۱)- جهان بینی: هرمکتب اعتقادی یک زیربنای اساسی دارد که همة عقاید بر آن استوار است و آن جهان بینی است. از نظر جهان بینی مذهبی جهان دارای خداست، و عالم حساب و کتاب دارد و انسان از حیات اخروی برخوردار است. براساس همین اندیشه ها مکتب، «باید»ها را مطرح می سازد. یعنی می گوید که زندگی باید این گونه باشد و انسان باید آن گونه عمل کند و این در واقع ایدئولوژی مذهب است. در ایدئولوژی معانی حیات و جامعه و حق و باطل روشن می شود.
۲)- انسان شناسی: نوع تلقی مکتب از موجودی به نام انسان یعنی اینکه انسان چیست و چه باید باشد، انسان شناسی مکتب نامیده می شود. انسان شناسی مکتب براساس جهان بینی آن می باشد. در انسان شناسی به تلقی فلسفی و اعتقادی از انسان پرداخته می شود، نه واقعیتی که در علومی چون فیزیولوژی، بیولوژی، مردم شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی به کار می رود. در اینجا مراد «حقیقت نوع انسان» است. یعنی «حقیقت» انسان نه «واقعیت» او.
۳)-جامعه شناسی: مقصود نگرشی است که انسان به جامعه بشری براساس ارزشهای مکتب دارد. جامعه شناسی در اینجا جامعه بینی (جامعه نگری) است. جامعه بینی در اینجا یک علم بی هدف نیست، بلکه یک علم متعهد است. شریعتی با جامعه شناسی غیرمتعهد کاری ندارد و فرق جامعه شناسی قرن نوزدهم را با جامعه شناسی قرن حاضر در این نکته می داند که جامعه شناسی قرن گذشته، جامعه شناسی اعتقادی بوده است.
۴)- فلسفه تاریخ: شریعتی حرکت انسان به صورت یک جوهر سیال در بستر زمان را تاریخ می نامد. تاریخ جریان پیوستة واحدی است که از آغاز زندگی بشر طبق قانون علیت و معلولیت ادامه داشته و با طی مراحلی چند به سرمنزلی می رسد.که می توان از قبل پیش بینی نمود، اینکه تاریخ چگونه و بر اساس چه قوانینی حرکت می کند، چگونه می توان حرکت آن را پیش بینی کرد، مسیر حرکت و سرنوشت نهایی آن از کجا و به کجاست، مجموع سؤ الاتی است که فلسفه تاریخ پاسخگوی آنهاست و هر مکتبی هم به گونه ای خاص به آنها پاسخ می دهد.
۵)- ایدئولوژی عبارت است از آگاهی و نگرش انسان نسبت به خود، جایگاه طبقاتی و گروه اجتماعی خود. ایدئولوژی «خودآگاهی انسانی خاص است که جامعه ها را می سازد.»(۱۴)
جهان بینی، انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفة تاریخ و ایدئولوژی، در هر مکتبی وقتی معنا دارد که مکتب دو موضوع زیر را مطرح سازد.
۶)- جامعة ایده آل: همان مدینه فاضله یا جامعه ای است که هر کس در ذهن خود آن را می پروراند و آرزو می کند تا جامعة بشری روزی به آن صورت درآید. هر مکتبی، جامعه ای آرمانی را برای پیروان خود ترسیم می کند. تصویر جامعة آرمانی نشانگر آن است که بشر می خواهد از وضع موجود به سوی وضع مطلوب حرکت کند.
در ایدئولوژی اسلامی تلاش می شود تا امتی ساخته شود که انسانها با اشتراک در هدف واحد و اطاعت از رهبری واحد به سوی ایده آل خویش حرکت کنند.
«فرد انسانی وقتی عضو امت است که در برابر رهبری جامعه معتقد باشد و تسلیم، البته تسلیمی که خود آزادانه اختیار کرده است، فرد در امت دارای یک زندگی اعتقادی متعهد در برابر جامعه است و جامعه نیز متعهد به ایدئولوژی یا عقیده، و ایدئولوژی نیز به تحقق ایده آل و نیل به هدف».(۱۵)
عبارت فوق نشان می دهد که شریعتی اطاعت از رهبر و تسلیم شدن به او را شرط لازم برای تحقق یک جامعة ایده آل می داند، اما برای اینکه از اندیشه او کسی برداشت «ایدئولوژی تمامیت خواهانه» نکند، تسلیمی را مطرح می سازد که فرد با آزادی و خود آگاهی آن را می پذیرد. در عین حال شریعتی از ایدئولوژیی چون اسلام دفاع می کند که مبتنی بر ارزشهای الهی انسانی است و با ایدئولوژیهای دیگر تفاوتهای بنیادین دارد.
۷)-انسان ایده آل: مراد نه انسان موجود، بلکه انسان مطلوب است. یعنی انسان آن گونه که باید باشد، نه آن گونه که هست. اکثر مکاتب بحث از «انسان ایده آل» را مطرح کرده اند و عرفا نیز در آثار خود از «انسان کامل» سخن به میان آورده اند. اگر مکتب تصویری روشن از انسان ایده آل خود را ارائه ندهد، همه کوششهای آن بی معنا خواهد شد.
در طرح مکتب، جهان بینی زیر بنای مکتب است و انسان شناسی، فلسفه تاریخ و جامعه شناسی سه پایة اصلی آن است.
ایدئولوژی، انسان و جامعه ایده آل را طراحی می کند. ایدئولوژی به دنبال یک مدینة فاضلة تخیلی نیست، بلکه جامعه ای را که قابل تحقق است ترسیم می کند.
«ایدئولوژی به درد همین می خورد که اصلاً جامعه را بسازد وگرنه اسلام بدون ایدئولوژی به درد آخرت می خورد.»(۱۶)
هنگامی که شریعتی از ایدئولوژی اسلامی سخن می گوید اسلام برای او معنای خاص دارد. یعنی اسلامی که از عدالت سخن می گوید، آزادی و آگاهی و حرکت را تأیید می کند، مجاهدپرور است نه طرفدار سکون و اسارت، درس مسؤ لیت و اعتراض می دهد نه بی تفاوتی و بی خیالی.از نظر وی اسلام طرفدار جهاد اعتقادی و اجتماعی و اجتهاد عقلی است، نه تقلید کور و تعصب و تسلیم بی منطق.
شریعتی معتقد است که اگر توده های ایرانی در صدر اسلام به ایدئولوژی اسلامی گرایش پیدا کردند به خاطر دو عامل بوده است:
۱)-ایدئولوژی اسلامی، عدالت را مطرح ساخت، و ایرانیان صدر اسلام از ظلم و نابرابری طبقاتی رنج می بردند.
۲)-ایدئولوژی اسلامی، امامت را مطرح ساخت و با هر گونه استبداد سیاسی مخالفت ورزید.
از نظر شریعتی حرکت انبیأ در طول تاریخ نهضت ایدئولوژیها بود و رهبران این حرکتها افرادی بودند که از میان توده ها برخاسته بودند. اینها «فیلسوف، هنرمند، دانشمند، عالم، فیزیکدان یا ادیب نبودند»، بلکه افرادی نجات دهنده بودند. نجات دهندة قوم و نسل و زمان و طبقة خودشان و پیام آور نجات بشریت بودند. شریعتی، ابوذر را یک ایدئولوگ اسلامی می داند. ایدئولوژی اسلامی مجاهدپرور است، آن هم نه در مدرسة علما و سنت عوام که در ربزة ابوذر.
«ایدئولوژی اسلامی مجاهد می پرورد و علوم اسلامی مجتهد به معنی امروزینش و یا روحانی و آیة الله و فقیه... ایدئولوژی امروزه مبارز می سازد و فرهنگ جدید فیلسوف و دانشمند و استاد دانشگاه.»(۱۷)
شریعتی معتقد است که ایدئولوژی نباید به امور جزیی بپردازد، چون به صورت یک سلسله قوانین و مقررات قابل تغییر در خواهد آمد که به مرور محتوای خود را از دست خواهد داد. ایدئولوژی باید مانند علم بر قوانین کلی و آرمانهای ثابت انسانی استوار باشد و برای انطباق آن با واقعیات موجود باید روشنفکران به اندیشه بپردازند. ایدئولوژی هیچ گاه تکالیف را از دوش انسان ساقط نمی کند. برای مثال وقتی که اسلام اصل مبارزه با استضعاف را مطرح می سازد، این اصل در همة زمانها جاری است. یعنی هم شامل یک جامعة برده داری و فئودال می شود و هم یک نظام سرمایه داری صنعتی. در واقع به کمک اجتهاد می توان تکلیف امور جزیی را مشخص کرد.
استاد مطهری و ایدئولوژی دینی
در تفکر استادمطهری ایدئولوژی همان مکتب است. گاهی هم ایشان جهان بینی را از ایدئولوژی جدا می سازد و مجموع آنها را مکتب می نامد. ایدئولوژی مجموعة بایدها و نبایدها جهت نیل انسان به کمال است. به بیان ایشان ایدئولوژی:
«یک تئوری کلی، یک طرح جامع و هماهنگ و منسجم که هدف اصلی، کمال انسان و تأمین سعادت همگانی است و در آن، خطوط اصلی و
روشها، بایدها و نبایدها، خوبیها و بدیها، هدفها و وسیله ها، نیازها و دردها و درمانها، مسئولیتها و تکلیفها مشخص شده باشد و منبع الهام تکلیفها و مسئولیتها برای همة افراد بوده باشد.»(۱۸)
استاد مطهری ایدئولوژی را از ضروریات حیات فردی و اجتماعی انسانها می داند و برای لزوم آن پیشفرضها یا اصولی را در زمینه انسان شناسی مطرح می کند که عبارتند از:
۱)- فطرت: استاد مطهری مسئله فطرت را «ام المسایل» می داند و آن را مبنای ایدئولوژی اسلامی تلقی می کند. از نظر استاد، انسان مقدم بر همة عوامل اجتماعی و تاریخی دارای بعد خاصی است که به او هویت ویژه ای می بخشد و او را از حیوانات جدا می سازد و این همان فطرت است. فطرت همان انسانیت انسان است. یعنی یک سلسله خواسته ها و گرایشهایی که لازمة خلقت انسان است. فطریات اموری اکتسابی نیستند. مانند حقیقت خواهی، زیباجویی، فضیلت خواهی و ...
از نظر اسلام، انسان هم در بعد شناختها و هم در بعد گرایشها دارای یک سلسله امور فطری است. یعنی ا نسان از ابتدای خلقت دارای استعدادهایی است که از یکسوی برخی حقایق را درک می کند و از سوی دیگر گرایش به ارزشها دارد.
از نظر استاد بدون پذیرش فطرت، نه تکامل معنا پیدا می کند و نه ارزشها به طور منطقی تفسیر منطقی می شود.
«اصالت انسان و انسانیت انسان در گرو قبول فطریات است».(۱۹)
۲)- فعالیتهای انسان: از نظر استاد کارهای انسان بر دو دسته است:
الف) فعالیتهای التذاذی
ب) فعالیتهای تدبیری
فعالیتهای التذاذی مجموعه کارهایی است که انسان تحت تأثیر غریزه و یا عادت انجام می دهد و آدمی برای انجام آن، هدفی جز کسب لذت و دفع درد و رنج ندارد. برای مثال انسان تشنه می شود و به سوی آب می رود تا از رنج تشنگی خود را رها سازد. فعالیتهای التذاذی کارهایی است که انسان از روی میل انجام می دهد و به طور مستقیم بالذت و رنج سر و کار دارد.
فعالیتهای تدبیری مجموعه کارهایی است که انسان به حکم عقل خود و براساس اراده انجام می دهد. این گونه فعالیتها را انسان به خاطر مصالحی که در آنها نهفته است انجام می دهد، نه صرفاً برای کسب لذت و گریز از رنج.
عقل آدمی خیر و کمالی را در نظر می گیرد و برای وصول به آن تلاش می کند. به بیان دیگر در این گونه فعالیتها، انسان در ابتدا اهدافی را درنظرمی گیرد و سپس برای تحقق آنها به برنامه ریزی می پردازد. و هر اندازه انسان از عقل تکامل یافته تر و ارادة قویتر برخوردار باشد فعالیتهای تدبیری وی با ارزشتر خواهد بود.
هر چند فعالیتهای تدبیری مهمتر از فعالیتهای التذاذی است، اما برای انسانی شدن کارهای انسان کافی نیست. این گونه فعالیتها شرط لازم انسانیت انسان است، اما شرط کافی نیست، چرا که فعالیتهای انسانی علاوه بر عقلانی و ارادی بودن باید در جهت گرایشهای عالی انسانی باشد.
اگر انسان از عقل خود در مسیر هوا و هوسهای نفسانی استفاده کند، نیروی تدبیری سد راه کمال وی خواهد بود.
 
۳)-عقل: عقل انسانی قادر به ارائه طرحی کلی برای همه مسایل مربوط به زندگی شخصی و اجتماعی افراد نیست. عقل انسان فقط در مسایل جزیی و محدود زندگی می تواند برنامه ریزی کند. عقل بر همه مصالح زندگی افراد اشراف ندارد تا تأمین کننده سعادت همه جانبة او باشد. بشری که هنوز نتوانسته خود را بشناسد یعنی استعدادها و امکانات وجودی خود را به طور دقیق شناسایی کند چگونه می تواند برای سعادت خویش طرح و برنامه ارائه دهد. علاوه بر آن، انسان موجودی اجتماعی است و سعادت وی نیز در ارتباط با سعادت دیگران و عملکرد آنهاست. لذا انسان نمی تواند راهی را برای خود برگزیند که جدا از راه دیگران باشد. سعادت وی وابسته به سعادت دیگران است. و «اگر مسئله حیات ابدی و جاودانگی روح و تجربه نداشتن عقل نسبت به نشئه ما بعد نشئه دنیا را درنظر بگیریم مسئله بسی مشکلتر می شود.»(۲۰)
استاد مطهری با توجه به مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی فوق ضرورت، ایدئولوژی را برای انسان مطرح می سازد. از نظر ایشان ایدئولوژی به عنوان یک طرح جامع دارای ویژگیهای زیر است:
ü      تأمین کنندة سعادت همگانی است؛
ü      ارائه دهنده بایدها و نبایدهاست؛
ü      هدفها و وسیله ها را نشان می دهد؛
ü      مسئولیت بخش و تکلیف زاست؛
ü      دردها و درمانها را برای بشر مشخص می کند.
بشریت همواره به یک ایدئولوژی جامع و کامل نیاز دارد. و این ایدئولوژی را بشر خود نمی تواند ارائه دهد. یعنی بشر نمی تواند با استفاده از تجارب و معلومات گذشته و حال خود یک طرح جامع برای حیات خویش ارائه دهد.
تقسیم بندی ایدئولوژیها:
استاد مطهری ایدئولوژیها را به دو دسته تقسیم می کند:
الف)- ایدئولوژیهای انسانی. یعنی ایدئولوژیهایی که نوع انسان را مخاطب قرار می دهند و داعیة نجات همة انسانها را دارند. این نوع ایدئولوژیها طرحی را ارائه می دهند که همة افراد انسانی را دربرمی گیرد
ب)- ایدئولوژیهای گروهی که فقط یک گروه و طبقه و قشر خاص را مخاطب قرارمی دهند و به نجات و رستگاری همة انسانها نمی اندیشند. ایدئولوژیهایی مانند فاشیسم، نازیسم و مارکسیسم از این قبیل هستند.
ایدئولوژی اسلامی از نوع اول است، چرا که بر مبنای فطرت است. ایدئولوژی اسلامی مخاطب خود را ناس که به معنای عموم مردم است قرارداده، نه یک طبقه و گروه خاص.
ایدئولوژیهای طبقاتی، گروه و طبقه ای را علیه گروه و طبقه دیگر می شورانند، اما ایدئولوژی اسلامی انسان را علیه خود می شوراند. یعنی قبل از آنکه انقلابی را علیه دیگران ایجاد کند «انقلاب خود علیه خود» را که همان «توبه» باشد به وجود می آورد. ایدئولوژی اسلامی سعادت نوع انسانی را هدف قرارمی دهد.
ایدئولوژی اسلامی چون بر مبنای فطرت انسان بنا شده و هدفی جز سعادت نوع انسان را ندارد، لذا مطلق است نه نسبی. ایدئولوژی اسلامی می تواند هماهنگ با تحولات اجتماعی، جاودانه باشد، چرا که بر اثر تحولات اجتماعی همة قوانین مورد نیاز بشر از میان نمی رود. به بیان دیگر قوانین تکاملی جامعه همواره ثابت است. این جامعه و شرایط آنهاست که تغییر می کند نه قوانین حاکم بر آن. اینکه یک ایدئولوژی چگونه می تواند در هر عصر و زمانی برنامه ریزی کند، موضوعی است که مربوط به اجتهاد می باشد. یعنی با بهره گیری از عنصر اجتهاد می توان برای هر دوره به وضع قوانین متغیر و برنامه ریزی در مسایل اجتماعی پرداخت.
«اسلام طرحی است کلی و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل، حاوی همة طرحهای جزیی و کارآمد در همة موارد. آنچه در گذشته انبیأ انجام می دادند که برنامه مخصوص برای یک جامعة خاص از جانب خدا می آورند، در دورة اسلام، علما و رهبران امت باید انجام دهند، با این تفاوت که علما و مصلحین با استفاده از منابع پایان ناپذیر وحی اسلامی برنامه های خاصی تنظیم می کنند و آن را به مرحلة اجرا می گذارند.»(۲۱) ادامه دارد.
پی‌نوشتها:
1)- ایدئولوژی‌ چیست؟، ص‌ ۱۵.
2)- عصر ایدئولوژی، صص‌ ۸ - ۷.
3)- ایدئولوژی‌ چیست؟، ص‌ ۷.
4)- توتالیتاریسم، ص‌ ۳۲۳.
5)- ایدئولوژی‌ چیست؟، صص‌ ۵۸ و ۵۷.
6)- ایدئولوژی، صص‌ ۲ و ۲۳.
7)- ایدئولوژی، صص‌ ۲ و ۲۳.
8)-توتالیتاریسم، ص‌ ۳۲۷.
9)- ایدئولوژی‌ چیست؟، ص‌ ۹۶-۷.
10)- مجموعه‌ آثار، ج‌ ۱۶، ص‌ ۲۸.
11)- مجموعه‌آثار، ج‌ ۱۱، صص‌ ۲۴۲-۳.
12)- مجموعه‌آثار، ج‌ ۲۳، ص‌ ۱۱۱.
13)- مجموعه‌ آثار، ج‌ ۲۳، ص‌ ۱۱۲.
14)- مجموعه‌ آثار ج‌ ۲۳ ص‌ ۳۷
15)- مجموعه‌ آثار ج‌ ۶ ص‌ ۴۹
16)- مجموعه‌ آثار، ج‌ ۲۳ ، ص‌ ۱۸۳
17)- مجموعه‌ آثار ج‌ ۲۳ ص‌ ۱۴۶
18)- مجموعة‌ آثار، ج‌ ۲، ص‌ ۵۵.
19)- مجموعة‌ آثار، ج‌ ۳، ص‌ ۴۶۸.
20)- مجموعه‌ آثار، ج‌ ۲، ص‌ ۵۵.
21)- مجموعه‌ آثار، ج‌ ۳، ص‌ ۱۴۶.
22)- فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۰۵.
23)- مدارا و مدیریت، ص‌ ۱۴۸.
24)- همان، ص‌ ۱۶۸.
25)- همان، صص‌ ۱۷۹-۱۸۰.
26)- مدارا و مدیریت، ص‌ ۱۸۲.
27)- همان، ص‌ ۱۴۵.
28)- مدارا و مدیریت، ص‌ ۴۷۵.
29)- فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۱۹
30)- همان، ص‌ ۱۲۱.
31)- فربه‌تر از ایدئولوژی‌ ص‌ ۱۴۱
32)- فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۲۶.
33)- فربه‌تر از ایدئولوژی، ص‌ ۱۲۷.
34)- همان، ص‌ ۱۲۷.
35)- همان‌ ص‌ ۱۳۰
36)- مدارا و مدیریت، ص‌ ۲۰۳
37)- فربه‌تر از ایدئولوژی، صص‌ ۱۴۷ و ۱۴۶.
38)- فربه‌تر از ایدئولوژی، صص‌ ۱۴۷ و ۱۴۶.
39)- همان، ص‌ ۱۴۵.
 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : سه شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۳ | 12:33 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

انتظار بشر از دین

انتظار بشر از دین
اندیشه دینی غرب را به طور کلی در سه مقطع تاریخی پیش از قرون وسطا، عصر رنسانس و دوران جدید می توان جست. در دوران پیش از قرون وسطا کمتر به مسئله انتظار بشر از دین و قلمرو دین پرداخته شده است.
قرون وسطا، سازگاری عقل و وحی و تفسیر حداکثری از دین ‏قصه دین پژوهی در دوران قرون وسطا تغییر عمیقی یافت و کیهان شناسی، طبیعت شناسی و دین شناسی در این دوران از نظام هیئت بطلمیوس، فلسفه ارسطویی، افلاطونی و نو افلاطونی تاثیر فراوان پذیرفت. مسیحیان با روش های تعقل و شهود، انتظارات گسترده‏ای از دین مسیحیت را می طلبیدند و حاکمیت دین را بر تمام شئون فردی و اجتماعی پذیرا بودند. آنها با گره زدن و همبستر کردن فلسفه و الهیات و سازگاری عقل و وحی، گستره وسیعی را برای دین ادعا کردند و گاه با توسعه بخشی به وحی، به تفسیر حداکثری از دین روی آوردند. متفکران قرون وسطایی در باره مدل عقل و تقدم و تاخر آن، مشرب یکسانی نداشتند. آگوستین قدیس تصریح می‏کرد که "فهم، پاداش ایمان است؛ در پی آن نباش که بفهمی تا ایمان آوری؛ بلکه ایمان بیاور تا بفهمی". (2) به اعتقاد وی، در مقام مقایسه میان دین و فلسفه یا عقل و وحی، همیشه اولویت با دین و وحی است که در غیر این صورت، فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود. (3)
آگوستین در آثار متنوع و متعددش بویژه کتاب اعترافات و شهر خدا، به اندیشه سیاسی و اجتماعی در مسیحیت می‏پردازد و مانند دیگر اندیشه‏ ورزان و فیلسوفان و متکلمان مسیحی این دوره، قلمرو گسترده ‏ای به دین و وحی با وجود این نسبت می‏دهد و انتظارات از دین را در دایره انتظارات از عقل، مشترک می‏سازد، و حوزه سیاست و مسائل اجتماعی را در دین وارد می‏کند؛ البته تعارض عقل و وحی نیز برای او اهمیت داشت و درباره آن به چاره‏ جویی می‏پرداخت. ژیلسون می‏نویسد: "ابن رشدی‏های لاتینی (پیروان ابن رشد، فیلسوف مسلمان اندلسی) معتقد بودند که هر چند ممکن است نتایج حاصل از فلسفه با تعالیم وحی مغایرت داشته باشد، اما به عنوان یک مسیحی باید ایمان بیاوریم که آنچه وحی درباره این گونه مطالب می‏گوید، درست است. سنت توماس آکویناس (متولد 1231 میلادی)با جدا انگاری قلمرو عقل و وحی، مرز میان دین و فلسفه را مشخص ساخت". (4)
وی این انتظار را که مطالب فلسفی از طریق وحی استخراج شود، بی‏ وجه معرفی کرد؛ البته وی با بهره ‏گیری از مشرب ارسطویی و نظام فلسفی - کلامی خویش، عقل را روشی پیشاهنگ و راهگشا برای ایمان شناساند، و براهین مبتنی بر حرکت، علت فاعلی، امکان و وجوب، درجات هستی و علت غایی را جهت اثبات خدا مطرح ساخت، (5) و روش معلوم در علوم، یعنی تبیین غایت مدارانه و تصویر قرارگاه طبیعی اشیا و نظام بطلمیوسی سیارات را به کار گرفت. جهان از دید فلسفه اسکولاستیک و دین شناسی قرون وسطایی دارای قوانین اخلاقی بود.
آکویناس در مقام استدلال بر جداانگاری قلمرو عقل و وحی می گوید: "ایمان بر اساس"کلمه الله" استوار است، نه بر پایه عقل و استدلال، و اگر بخواهی آن را اثبات کنی، ویران می شود. همچنین از اساتید فلسفه می خواست که هیچ مطلب فلسفی را از راه تمسک به "کلمه الله" ثابت نکنند؛ زیرا فلسفه، برعقل و استدلال مبتنی است، نه بر وحی و اگر بخواهی آن را بر اساس سندیت و اعتبار وحی مبتنی سازی، در هم می ریزد. به عبارت دیگر علم کلام یا الهیات عبارت است از معرفت به اموری که بشر به وسیله ایمان، از طریق وحی آسمانی به آنها نایل می شود و فلسفه، علم به اشیایی است که از مبادی عقل فطری سر چشمه می گیرد؛ البته چون منشا هر دو علم، خداوندی است که آفریننده عقل و وحی است، این دو علم، نا گزیر با یکدیگر موافقت خواهند داشت". (6) بنا براین، به رغم اینکه، توماس آکویناس معتقد بود: ایمان و عقل، دو طریق وصول به حقیقت واحدند و نباید مرز آنها را در هم آمیخت، در تفسیر آموزه های دینی از نظام فلسفی ارسطویی، بهره فراوان
می برد. این پیش فرض معرفت شناسانه در انتظار گسترده از دین و گستره شریعت مسیحیت، نقش بسزایی داشته است؛ به گونه ای که فلسفه"اسکولاستیک" قرون وسطایی، معرفت دینی تلقی، و مخالفت با آن نیز مصداق کفر و الحاد معرفی شد. (7)‏ پی ‏نوشتها:
1-ر. ک: فردریک کاپلستون: تاریخ فلسفه، ج1‏
2- ر. ک: اتین ژیلسون: عقل و وحی در قرون وسطی، ص 9-13‏
3- کریم مجتهدی: فلسفه در قرون وسطی، ص 66‏
4- اتین ژیلسون: عقل و وحی در قرون وسطی، ص 40‏
5- کریم مجتهدی: فلسفه در قرون وسطا، ص 225 به بعد
6- اتین ژیلسون، نقد تفکر فلسفی غرب، ص69
7- برگرفته و تلخیص و تنظیمی از کتاب "انتظارات بشر از دین"، خسروپناه، عبدالحسین، 1382، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ‏

 

 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۳ | 15:38 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

دین و تکنولوژی

دین و تکنولوژی
از جهان ‌بینی دینی علم سکولار متولد نمی‌شود و حال آنکه علت ظهور تکنولوژی در اندیشه بشر، تولید صنعت و علم جدید و سکولار بوده است. طبعاً با جهان‌بینی دینی نمی‌توان به تکنولوژی مطابق با آنچه که اکنون در دنیای مادی به چشم میخورد رسید، چرا که حداقل سخنی که می‌توان در این باره گفت، این است که دین انگیزه‌ای برای رسیدن به تکنولوژی و صنعت با نگاه مادی گرایانه کنونی ایجاد نمی‌کند، هر چند ممکن است با آن در تعارض هم نباشد، چون دین به تعبیری در صدد تسلط بر جهان و تغییر آن نیست، در حالی که علم جدید در اندیشه جهانی است منطبق با خواسته‌های انسان، و لذا فن‌آور است نه علم‌آور، ابزار ساز است، نه انسان‌ساز، می‌خواهد طبیعت را عوض کند نه انسان را، معاش‌اندیش است نه معاداندیش... .
اکنون کمی مبسوط‌تر در این باره سخن می‌گوییم.
درباره تکنولوژی و نسبت آن با دین باید در سه موضوع بحث کنیم:
1ـ نسبت تکنولوژی با «پیشرفت» و اینکه آیا تکنولوژی پیشرفت است؟
2ـ آیا دین مشوق و برانگیزاننده‌ تکنولوژی است و با جهان‌بینی دینی می‌توان به تکنولوژی ابتدائاً دست یافت؟
3ـ بر فرض که تکنولوژی مشوق دینی نداشته باشد، آیا با دین و آموزه‌های دینی در تعارض است؟
قبل از پرداختن به سه موضوع مذکور، ذکر دو نکته اساسی ضروری به نظر میرسد.
الف) البته امروزه کسی شک ندارد که مسلمانان برای دفاع از کیان اسلام و کشورهای اسلامی و اصول اعتقادی خویش در مقابل دشمنانش باید تمام تلاش تکنولوژیکی و علمی، پژوهشی خویش را به منظور دستیابی به  بالاترین سطح تجهیزات نظامی و تکنیکی و علمی مصروف دارند و در این حوزه ها از هیچگونه تلاشی دریغ نورزند چرا که دستور صریح دین است و خداوند در قرآن میفرماید «واعدوا لهم ماستطعتم من قوه و من رباط الخیل، ترهبون به عدوالله و عدوکم»[1]و لذا از بحث ما درباره تکنولوژی هرگز نباید نتیجه گرفت که مسلمانان در فکر تجهیزات تکنولوژیکی نباشند. چون تکنولوژی به لحاظ ساختار وجودیش که قبلا بیان نمودیم معاش اندیش و ابزار ساز است و بدین لحاظ در حوزه دنیای اسلام جایگاه دومی پیدا کرده و آن نیرومند شدن قوای اسلام در برابری با قدرت کافران بوده و این جایگاه دوم حکم وجوب را به همراه می‌آورد چرا که قرآن دستور فرموده که «واعدوا» یعنی باید بالاترین آمادگی‌ها در قوای اسلامی وجود داشته باشد لذا بحث ما درباره تکنولوژی یک بحث هرمنوتیکی بوده و بر فرض نبود این عنوان ثانوی است. (دقت کنید)
ب) درباره تکنولوژی برخی درصدد بررسی سود و زیان آن برآمده‌اند و برای رد یا قبول آن برخی فوائد آنرا مورد توجه قرار داده و برخی دیگر مضراتش را بیان کرده‌اند. به نظر ما فقط با بررسی و طرح سود و زیان نمی‌توان درباره رد یا قبول تکنولوژی و صنعت، سخن گفت بلکه باید مبانی و ماهیت تکنولوژی و صنعت و ارتباط آن به سه موضوع بیان شده مورد بررسی قرار گیرد.
1ـ نسبت تکنولوژی با پیشرفت چیست؟
واژه پیشرفت[2] واژه جدیدی است که از قرن هیجدهم در جوامع بشری به کار گرفته شد و علت ورود این واژه، رشد علوم تجربی و کشفیات جدید در آن حوزه بود. «از آنجا که علم تجربی دائماً در حال کشف مسائل جدید بود، روش‌های علمی چنان اعتباری کسب کردند که در دیگر زمینه‌های اندیشه نیز مورد تقلید قرار گرفتند و در نتیجه در تحقیقات اجتماعی و حتی بررسی مفهوم تاریخ، کوشش‌هایی بسیار در جهت یافتن تکیه‌گاهی علمی به عمل آمد و مورخین در جست‌وجوی قواعد تعیین‌کننده‌ای بودند تا بتوانند آنها را به عنوان «قانون» ارائه دهند، دیری نپایید که به «قانون ترقی انسان» که نخستین پرتو خود را از علم برگرفته بود دست یافتند».[3]
بنابراین به جرأت می‌توان گفت که اندیشه و نظریه «ترقی و پیشرفت» مولود انقلاب علمی بوده است. این انقلاب باعث شد تا متفکرین مدرن انسان‌ها را در زمان و تاریخ رو به جلو بدانند و معتقد شوند که آنچه در گذشته زمانی قرار داشته کهنه و عقب‌ مانده است.
نتیجه این نظریه آنطور شد که معتقد گردید هر آنچه انسان جدید به وجود می‌آورد اعم از فکر، ابزار، روش و... همه رو به جلو و بهتر از گذشته است لذا تعلیم و تربیت جدید، پزشکی جدید، وسایل زندگی جدید روش‌های جدید برای زندگی و همه و همه بهتر از گذشته‌اند و در آینده نیز بهتر می‌شوند.
از همه بالاتر، انسانی که این ابزار و تفکر جدید را ابداع نموده، پیشرفته‌تر و بهتر از انسان گذشته است. بنابراین از آنجا که انسان غربی کاشف علوم جدید محسوب گردیده است، لذا این انسان غربی بهتر و جلوتر از انسان شرقی معرفی شد!
این نگاه تاریخی به انسان و تفکر که نظریه و اصطلاح پیشرفت را با خود به همراه داشت، آنچنان جا افتاد که اکثر مسلمانان نیز بدون بررسی تاریخی آن را پذیرفتند و بدون هیچ سؤالی درباره صدق و یا کذب بودن آن و بدون هر گونه تأملی درباره «اندیشه ترقی» پیشرفت غربی را الگوی پیشرفت دانستند و سعی نمودند تا به آن دست یازند اما اکنون پس از حدود دو قرن این سؤال در ذهن بسیاری نقش بسته است که آیا آنچه در غرب اتفاق افتاد پیشرفت بوده است!؟ و آیا خط سیر زمان خطی رو به جلو است و انسان‌های گذشته و تفکرات گذشته و ابزارها و روش‌های زندگی گذشته و خلاصه هر آنچه که در صنعت مارک «گذشته» دارد در برابر نو و جدید عقب‌مانده است!؟ و آیا استوار ماندن بر یک فکر و تغییر ندادن ابزار و روش و غیره در زندگی عقب‌ماندگی و حکایتی ضدارزشی است؟! و انسان‌های گذشته را که چنین بودند و تغییری در زندگی و فکر آنها مشاهده نمی‌شد باید عقب‌مانده، متحجر نامید!؟ وآیا...
از آنجا که بحث، نسبت تکنولوژی با دین است برای پاسخ به این سؤالات باید به سراغ دین برویم و از دین سؤال کنیم که تکامل و پیشرفت انسان در چیست.
 
دین و پیشرفت
آنچه مبرهن است و نیازی به پاسخ از دین ندارد، این مسأله است که تکامل هر موجودی نسبت به همان موجود باید سنجیده شود و هر موجودی کمال خاص خود را دارد که اگر به آن کمال مورد انتظار نرسید ناقص خواهد بود. به همین جهت آنچه از یک گیاه انتظار می‌رود از حیوان آن انتظار نیست. همچنین هر نوع گیاه کمال خاص خود را دارد، برای مثال، از درخت سرو انتظار بلندی می‌رود و کمال آن نیز بلندی است نه میوه دادن و از درختان میوه انتظاری جز  میوه دادن نیست.
حال از منظر دین کمال انسان چیست و چه انتظاری باید از او داشت؟ آیا به صرف دسترسی به ابزار های تکنولوژیک و به تبع آن تسلط بر طبیعت باید بگوئیم که انسان به کمال خود رسیده است؟
از نظر دین انسان موجودی متفاوت از نبات و حیوان است و لذا کمال وی نیز با کمال نبات و حیوان متفاوت است. از نظر دین انسان نبات یا حیوان پیچیده‌تر یا باهوش‌تر نیست بلکه موجودی است به کلی متفاوت و جدا از دیگر موجودات.
دین هرگز تفسیری مادی از انسان نمی‌کند و اگرچه معتقد است که جنبه‌های نباتی و حیوانی در انسان وجود دارد اما حقیقت انسان را جدا از جنبه‌های حیوانی و مادی می‌داند و لذا انتظار متوقع از او را جدا از انتظارات حیوانی و مادی می انگارد.
اگر ما انسان را همان حیوان باهوش‌تر بدانیم کمال آن را، مادی تعریف خواهیم کرد، چنانچه غرب وقتی انسان را به حیوان باهوش‌تر و پیچیده‌تر تعریف کرد، کمال آن را نیز قدرت بیشتر، به دست آوردن امکانات مادی و رفاهی و تکنولوژیکی بیشتر به منظور تسلط فراوانتر و مصرف بالاتر دانست. در این نگاه انسان مولد تکنولوژی و صنعت مسلط‌‌تر بر طبیعت فرض شده و لذا پیشرفته‌تر معرفی می‌گردد و انسان مسلط بر خود و هماهنگ با طبیعت و راضی از آنچه خداوند برای او قرار داده را باید عقب‌مانده وسنتی دانست!!
فرانکلین لونان باومر در این باره می‌نویسد:
«در عصر علم  و تکنولوژی، ترقی وابسته به تغییر یافتن از «درون» نیست بلکه به «تغییر از برون» مربوط است».[4]
طبق این تفکر اگر انسان از درون خود را عوض کرد ترقی نکرده است، بلکه اگر طبیعت را عوض کرد و توانست برای تغییر طبیعت تکنولوژی بیافریند، مترقی خواهد بود!
اما آیا دین که انسان را خلیفه خداوند و مسجود ملائکه می‌داند نیز چنین انتظاری از انسان دارد و کمال آن را در امور مادی و رفاهی و تکنولوژیکی بیشتر می‌داند!؟ دینی که سعی دارد تا دید مادی را از انسان بگیرد و جهانی بالاتر را به او نشان دهد و دنیا را در مقابل آن ناچیز می‌داند (فما متاع الحیوه الدنیا فی الاخره الا قلیل)، بندگی و عبادت و اطاعت خداوند را اولین وظیفه‌ انسان می‌شمارد (و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون) و معقتد است که مقام درک «انه به کل شی شهید» را دارد و می‌تواند به درک «نحن اقرب الیکم من حبل الورید» برسد. آیا چنین دینی کمال و پیشرفت انسان را در رفتن به کره ماه و ساختن ابزار تکنیکی جهت تسلط بر طبیعت می‌داند!؟
توجه شود، در این‌جا سخن از تعارض دین با تکنولوژی نیست، سخن از تعریف پیشرفت و کمال انسان از منظر دین است. دین کمال انسان را قرب به خداوند و درک حضور او در همه جا می‌داند، اگر انسانی به مقام ادنی «دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی» رسید و یا حداقل به مقام تزکیه نایل آمد، چه به کره ماه برود یا نرود، چه وسیله‌ای را اختراع بکند یا نکند، به کمال انسانی نائل آمده و به آنچه از انسان انتظار می‌رود رسیده است.
به نظر میرسد با تدقیق در آیات و روایات این نتیجه به دست می‌آید که کمال انسان تقرب به  ذات اقدس الهی است و تنها ملاک برای کمال انسان همین است و دیگر امور باید با این ملاک سنجیده شوند. اگر انسانی به این مقام رسید، پیشرفته است چرا که ذات اقدسش «اِنَّ اللّهَ كانَ بِكُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلیماً» است و اگر روش‌ها و راه‌هایی برای نیل به این مقام به کار گرفت آن روش‌ها و راهکارها خوب و مورد تحسین دین‌اند و اگر روش، فکر و ابزاری به وجود آورد که مانع تقرب بودند، از نظر دین عقب‌ماندگی و سیر قهقرایی است. با این بیان از پیشرفت سؤال دوم را مطرح می‌کنیم:
2ـ آیا دین مشوق تکنولوژی است؟
از آنچه در پاسخ به سؤال قبل به دست آمد متوجه می‌شویم که دین،  دست یابی انسان به تکنولوژی و صنعت را پیشرفت و کمال نمی‌داند هر چند دست یازیدن به آنرا نیز منع نمیکند بلکه مطلوبیت صنعت و تکنولوژی را بالغیر می‌داند. یعنی اگر صنعت و تکنولوژی جهت دفع دشمنان دین و انسانیت انسان باشد و یا وسیله ای برای تقرب و نزدیکی بیشتر به خداوند تبارک و تعالی مورد استفاده قرار گیرد دین مشوق آن خواهد بود چرا که انسان را برای تقرب  به خالق هستی کمک کرده و در نتیجه به وادی علم الاعلی که در واقع همان  و علم الآدم الاسماء کلهاست وارد میگردد، اما بدون چنین کاربردی و اولاً و بالذات صنعت و تکنولوژی را توصیه نمی‌کند. چون مبنای صنعت و دانش فنی تسلط بر طبیعت و تغییر آن به نفع میل و هوس انسان است مینماید و شیطان با استفاده از تکنولوژی بشر را از مرحله هبوط به سقوط میکشاند زیرا تکنولوژی تجسد عینی نفس بشر است.
لذا در تفکر صنعتی انسان نگاهی معترضانه به طبیعت موجود وجود دارد، در حالی که دین نگاهی رضایتمندانه به طبیعت موجود دارد و به همین جهت درصدد تسلط و تغییر طبیعت موجود نیست.
و اما پاسخ به این سؤال که «مگر فن‌آوری و محصول آن که صنعت نام دارد، علم نیستند و مگر دین ما را تشویق به علم‌آموزی و استفاده از شرارت علم نکرده است؟
چرا دین ما را تشویق نموده تا به دنبال علم برویم و دستاوردهای علمی را در زندگی به کار ببریم، اما:
1ـ «علم» در متون دینی تعریف خاصی دارد و نمی‌توان لفظ «العلم» را در متون دینی معادل کلمه‌ی science دانست، علمی که در آیات و روایات بسیار سفارش شده علم تجربی نیست.
2ـ اگر هم بپذیریم که مراد دین از علم، علم تجربی است و دین هم بر علم تجربی تأکید نموده است، با این حال نمی‌توان از این مطلب نتیجه بگیریم که صنعت و فن‌آوری مورد توجه دین است و مشوق دینی دارد، چون برای رسیدن به صنعت و فن‌آوری غیر از علم تجربی فکر دیگری لازم است و آن تغییر جهان به نفع خواسته‌های انسان است. در حالی که متون دینی، مستقیم و غیرمستقیم چنین تفکری را نفی می‌کنند.
اگر جهان مخلوق خداوند است و اگر پدیده‌های آن فعل الهی است، فکر تغییر آن اعلام نارضایتی از وضع موجود و خلقت الهی انسان است، و بلکه در پاره‌ای موارد از پدیده‌های طبیعی رنج می‌کشد و درصدد چاره‌ای است اما دفع این رنج و چاره‌جویی برای آن نیز در نظام آفرینش قرار داده شده است و برای استفاده از آن و نیز چگونه استفاده کردن هم باید از دین و خداوند سؤال کنیم. هماهنگ با طبیعت عمل کردن با تغییر آن تفاوت دارد. استفاده از گیاهان دارویی و ترکیب آنها، با تغییر شیمیایی آنها تفاوت دارد، استفاده از آتش و شمع برای بهره‌گیری از نور آنها در شب تفاوت دارد با اختراع لامپ و استفاده از نور آنها. در فرض اول از «نور آتش» در شب استفاده می‌شود اما در قسم دوم انسان درصدد است تا «شب» را به روز «تغییر» دهد.
لذا در مدرنیته مفاهیمی مانند رضایت، توکل، صبر، قناعت و... جایی ندارند چرا که اعتقاد بر این است که هر چیزی را که انسان «می‌تواند» عوض کند، «باید» عوض کند، در مقابل هیچ اراده‌ای غیر از آنچه خود بخواهد، تسلیم نمی‌شود.
3ـ روایاتی مانند «اطلبوا العلم و لو بالصین» که زیاد به آن تمسک می‌شود نیز مقصود از «علم» علم خداشناسی است نه علم تجربی چرا که با معرفت به خدا در واقع خویشتن خویش را میشناسید و خود شناسی یعنی رسیدن به نفس واحده است و از آنجا که مراتب نفس عبارت است از نفس اماره، نفس لوامه، نفس ملهمه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه و نفس واحده میباشد و البته همه این نفسها در قلمرو عمومی نفس ناطقه و آگاه قرار دارند و هر کسی بسته به میزان توانایی اش در کسب معرفت تا یکی از این طبقات نفس بواسطه نور آگاهی بدست آورده راه پیدا خواهد کرد. و اندکند کسانیکه بتوانند به مرتبه نفس واحده که همان ذات است که از آن به خویشتن خویش تعبیر میشود برسند. در واقع رسیدن به این توانایی یعنی تسلط بر ماده پیدا نمودن یعنی وصل به دریای بیکران علم الهی که بر اساس آن ربانیت به انسان تفویض گردیده است.
«قال علی‌ علیه السلام: اطلبوا العلم و لو بالصین، هو علم معرفته النفس و فیه معرفه الرب عزوجل[5]»
 
3ـ آیا صنعت و تکنولوژی با دین تعارض دارند؟
در توضیح سؤال سوم، باید سؤال را اینگونه طرح کنیم: آیا صنعت و فن‌آوری با تکامل انسان آنگونه که دین انتظار دارد منافات دارند و بنابراین نه تنها دین فن‌آوری و صنعت را پیشرفت نمی‌داند و در تکامل انسان نقش مثبتی برای او قائل نیست، بلکه نگاه منفی به آن دارد و آن را سد راه تکامل انسان می‌داند؟ چرا که اصولا تکنولوژی یک برون فکنی مجسم و مادی است و لذا تکنولوژی علم تجسم بخشیدن به امیال و آرزوهای دور و دراز بشری و تلاشی برای عینیت بخشیدن به بهشت آرمانی نفس اوست در این عالم (خاک) و در نتیجه محدود به زمان و ماده است.
چنان که قبلاً بیان کردیم مبانی صنعت و تکنولوژی با آموزه‌های دینی در تعارض اند ، چون صنعت و فن‌آوری برخاسته از علم جدید و مدرن هستند و در علم جدید هدف علم، یافتن حقیقت نیست بلکه تسلط بر طبیعت و تغییر آن است و لذا نگاه علم به طبیعت و نظام عالم غیراخلاقی و سکولار و معترضانه است. و البته این دست اندازی تکنولوژیکی در طبیعت منجر به حوادثی چون گرم شدن کره زمین و آلوده شدن منابع آبی و یا ایجاد توفان های سهمیگن که موجودیت انسان و این کره خاکی که معوا و محل زندگی انسان است به خطر انداخته است.
اما نگاه دین به جهان نگاهی اخلاقی و رضایتمندانه است و هدف علم در جهان‌بینی دینی کشف حقایق هستی و یافتن کارکردهای طبیعت برای هماهنگ شدن با آن و جلب رضایت الهی است.
اما گذشته از مبانی فن‌آوری و صنعت جدید، آیا خود ابزار جدید و استفاده آنها و تشویق و ترغیب مردم در به‌کارگیری هر چه بیشتر آنها چه نسبتی با دین و آموزه‌های دینی دارد؟
برای پاسخ به این سؤال باید سؤال دیگری مطرح کنیم و آن اینکه آیا بین اعتقادات انسان و ابزار زندگی و روش معیشتی او تعامل و داد و ستد برقرار است و یا اینکه هیچ ارتباطی بین آنها نیست؟ آیا می‌توان گفت که جهان‌بینی هر فردی با مبانی فلسفی و فکری به دست می‌آید و لذا جایی برای تأثیر ابزار و رفتار و روش بر جهان‌بینی باقی نمی‌ماند؟ و یا اینکه همان طور که مشکل تولید کالا، روش تولید و مصرف و ابزار زندگی، متأثر از اعتقادات می‌باشند اعتقادات نیز متأثر از آنها است؟
به نظر میرسد این دو متأثر از یکدیگرند و نمی‌توان گفت که بین آنها هیچ ارتباط و تعاملی وجود ندارد، دستورات و سفارشات دین مؤید این مطلب است.
می‌توان از دین که چشم و گوش انسان را مسوول می‌داند و برای آن دستورات خاصی قرار داده و اجازه نمی‌دهد انسان هر چیزی را ببیند و بشنود، به خوبی فهمید که دین در دیده‌ها و شنیده‌ها معتقد به تأثیرگذاری است و لذا درباره ابزار زندگی که هر روزه مورد استفاده انسان است ساکت نیست.
چرا دین درباره نوع لباس و رنگ لباس سخن گفته و مثلاً لباس ابریشم را برای مردان حرام دانسته و یا پیراهن سیاه را مکروه می‌داند؟ چرا غذا خوردن در ظرف «طلا» حرام است، چرا خوردن برخی غذاها را نهی کرده است؟
ما به دلیل این احکام آگاه نیستیم، اما دخالت دین در امور معیشتی، انسان‌ را به این نکته متنبه می‌کند که نظر دین درباره خوراک و لباس و ابزار زندگی خنثی نیست. اگر این امور در اعتقادات انسان دخالتی نداشته باشند چه لزومی دارد که دین در مورد آنها پافشاری کند. چنانچه از آیه سی‌ام سوره روم[6] به دست می‌آید احکام دین اسلام همانند خود دین اسلام منطبق با فطرت است و چون فطرت انسان فطرتی توحیدی است لذا، این احکام مطابق توحید می‌باشند. حال آنکه احکام دین توحیدی هستند پس خلاف این احکام شرک و غیرتوحیدی است و لذا می‌توان غذای توحیدی و غذای غیرتوحیدی، لباس توحیدی و لباس غیرتوحیدی، مصرف توحیدی و مصرف غیرتوحیدی، تولید توحیدی و تولید غیرتوحیدی، هنر توحیدی و هنر غیرتوحیدی و... داشت. همان طور که جهان‌بینی توحیدی لباس و خوراک و .. توحیدی را می‌آورد، لباس و خوراک و ... غیرتوحیدی هم جهان‌بینی غیرتوحیدی خلق میکند و نمی‌توان با ابزار و لباس و خوراک و... غیرتوحیدی زندگی کرد و در عین حال اعتقادات توحیدی داشت. مسلماً یکی، دیگری را از صحنه خارج می‌کند. چنانچه شهید مطهری در تعارض اعتقادات توحیدی و رفتارهای غیرتوحیدی و گناه می‌فرمایند این در انسان همیشه در تعارض باقی نمی‌مانند و بالاخره یکی دیگری را به شکل خود درمی‌آورد، ابزار زندگی و خوراک و لباس و... نیز چنین‌اند.
البته ممکن است تأثیر این امور در افراد مختلف باشد و بنابر درجه افراد در اعتقادات و مراقبه آنها در امورعبادی این تأثیر شدت و حدت پیدا می‌کند.
چرا انسان‌های امروز توکل‌شان به خداوند کمتر شده است؟ چرا رضا به معیشت مقرر خداوند نیستند؟ برای پول درآوردن دروغ می‌گویند، عبادات‌شان صوری شده است چرا اگر ضرب‌المثلی که می‌گفت «با توکل زانوی اشتر ببند» امروز بیشتر بر «بستن زانوی» اشتر تأکید می‌شود در حالی که دیروز بر توکل اهمیت بیشتری می‌دادند؟ پاسخ تمام این سؤالات یک چیز است و آن اینکه انسان امروز نقش خداوند را در این عالم کم می‌داند و یا اصلاً خداوند را در این عالم و زندگی خود مؤثر نمی‌داند. یکی از علل مهم چنین اعتقادی (هر چند ناخودآگاه)حذف آن چیزهایی است که انسان را به یاد خداوند می‌اندازند، چه کسی امروز از دیدن ماشین و وسایل پیچیده برقی به یاد خداوند می‌افتد؟ انسان امروز چگونه می‌تواند به آیه «افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت» عمل کند، در حالی که به جای نظر کردن به مخلوقات الهی، بیشتر به مصنوعات انسانی توجه دارد و به جای تحسین خداوند، انسان‌ها را تحسین می‌کند و در نتیجه به جای کرنش در مقابل خداوند، سر تعظیم در مقابل هم نوع خود فرود میآورد. این یکی از موارد غفلت از خداوند است. مورد دیگر آنکه، با ورود صنعت و علم جدید، دید انسان‌ها به پدیده‌ها تغییر کرد و در هر پدیده‌ای علت مادی را جست‌وجو می‌کنند و از غایت الهی آن غافل‌اند، این غایت‌گریزی درد هولناک انسان جدید است. این موضوع باعث می‌شود که تمام پدیده‌ها را مادی و زمینی ببینند و توجه‌شان به عالم بالا کم شود و یا قطع شود، و همین امر هم باعث ظهور بیماری‌های مختلف روحی و روانی شده است.به قول شاعر که میفرماید:
دل بی‌جمال جانان میل جهان ندارد                                       هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد
انسان‌های امروز به جهت ناپدید شدن جمال جانان از زندگی‌شان دچار اضطراب و افسردگی واز خود بیگانگی و روان پریشی شده‌اند و این نتیجه‌ی غفلت از خداوند است.
بگذریم که با ورود تکنولوژی و صنعت جدید برخی، حتی انسان را رب عالم می‌دانند و معقتدند انسان با صنعت و فن‌آوری که آفریده جهان را در اختیار دارد. این همان طغیانی است که خداوند فرموده انسان اگر توهم بی‌نیازی کند طغیان می‌کند (ان الانسان لیطغی ان راه استغنی) و امروز انسان با دست یافتن به ابزار طغیان، طغیان کرده و «ان ربکم الاعلی» سر داده است!
به هر حال چه این سخنان مقبول افتد و یا تحجر تلقی شود، امروز باید درباره این امور دوباره اندیشه و تأمل کنیم. متأسفانه در دنیای جدید همه سخن از بازنگری و بازخوانی تفسیر دین و فهم دین و برخی هم بازخوانی اصل دین می‌زنند اما به ندرت کسی سخن از بازنگری درباره اعتقاد به «پیشرفت غرب»، «مطلوبیت فن‌آوری»، «رشد بی‌رویه‌ی علم تجربی و الگو قرار گرفتن آن» و... می‌گوید. امروزه روشنفکری یعنی زیر سؤال بردن دین و اعتقادات دینی و تفسیری مدرن از آموزه‌های دینی، اما زیر سؤال بردن فن‌آوری، پیشرفت غرب و... تحجر و عقب‌ماندگی است، بیاییم یک بار در الگوهایی که امروز دنیای غرب بر ما تحمیل کرده دوباره اندیشه کنیم.
[1]- انفال، 60.
[2]- معادل این واژه در لاتین کلمه‌ی “Progress” می‌باشد.
[3]- سیدنی پولارد، اندیشه ترقی تاریخ و جامعه، ترجمه‌ی حسین اسدپور، انتشارات امیرکبیر، 1354، ص 20.
[4]- فرانکلین لونان باومر، جریان‌های اصلی اندیشه غربی، ترجمه کامبیز گوتن، انتشارات حکمت، 1380، جلد 1، ص 438.
 
[5]- علامه مجلسی، بحارالانوار، جلد دوم، کتاب العلم، باب 9، روایت 21.
[6]- فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لایعلمون.
 

 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 19:43 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

معنای اطلاق در ولايت مطلقه فقيه قسمت دوم

معنای اطلاق در ولايت مطلقه فقيه

قسمت دوم

نكته دوم: ولايت مطلقه, نظريه اى مشهور در بين فقهاى اماميه

7-  ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاى شيعه طرفداران زيادى داشته, از نظريات مشهور محسوب مى شود; بلكه بسيارى از فقها بر آن ادعاى اجماع كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته اند:

محقق كركى(متوفى به سال 940 قمرى) در اين مورد مى نويسد:

((اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على ان الفقيه العدل الامامى الجامع الشرايط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه عليهم فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل))((14));

فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى مذهب كه جامع شرايط فتواست و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى شود, از جانب ائمه(ع) در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت بردار است(يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مى باشد. ملا احمد نراقى (متوفى به سال 1245 قمرى) مى نويسد:
((ان كليه ما للفقيه العادل و له الولايه فيه امران:

احدهما: كل ما كان للنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم فللفقيه ايضا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما.
و ثانيهما: ان كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم و لابد من الاتيان به و لامفر منه ... فهو وظيفه الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.))((15));

تمامى آنچه فقيه عادل بر آن ولايت دارد دو امر است:

1- هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولايت دارند, فقيه نيز در آن ولايت دارد ; مگر مواردى كه با دليلى همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود.

2- هر كارى كه مربوط به امور دين يا دنياى مردم است و از انجام آن گزيرى نيست ... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد.
و سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود, مى نويسد:

((اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منه كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ...))((16));

اما دليل بر امر اول, علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اى كه بسيارى از اصحاب بدان تصريح كرده اند و چنين برمىآيد كه در نزد آنان از مسلمات است, رواياتى مى باشد كه به اين مسئله تصريح كرده اند.امادليل برامردوم,پس علاوه براجماع دو دليل ديگر هم دارد ...

مير فتاح مراغى(از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولايت مطلقه فقيه هم به اجماع محصل تمسك مى كند و هم به اجماع منقول ; و در توضيح اجماع محصل مى نويسد: مراد از آن, اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم ; به اين معنى كه يك قاعده كلى اجماع در بين فقها وجود دارد كه در هر مقامى كه دليلى بر ولايت غير حاكم شرع(فقيه جامع الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجماعى است كه فقهاى شيعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود اين اجماع براى كسى كه كلمات فقها را تتبع نمايد واضح است. و در توضيح اجماع منقول مى نويسد: دركلام فقها اين اجماع به حد استفاضه نقل شده است كه در هر موردى كه دليلى بر ولايت غير فقيه نداريم, فقيه ولايت دارد:

((احدها الاجماع المحصل و ربما يتخيل انه امر لبى لاعموم فيه حتى يتمسك به فى محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف و التخصيص و لواريد الاجماع على القاعده بمعنى كون الاجماع على ان كل مقام لا دليل فيه على ولايه غير الحاكم فالحاكم ولى له فلا مانع فى التمسك به فى مقام الشك فيكون كالاجماع على اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بين الاجماع على القاعده و الاجماع على الحكم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمه الاصحاب.

ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى ما لا دليل فيه على ولايه غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم. ))((17))

مرحوم شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر الكلام(متوفى به سال 1266 قمرى) پس از آن كه در كتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقيه جامع الشرايط بحثى را مطرح مى كند, مى گويد: در هر حال ظاهر از عمل و فتواى فقهاى شيعه در ساير ابواب فقه اين است كه آنان قائل به عموم ولايت فقيه بوده اند. بلكه شايد اين مسئله از مسائل مسلم يا ضرورى در نزد آنان باشد:

((لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى ساير الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.))((18))

و در كتاب الزكاه جواهر, بعد از سخن از اطلاق ادله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت مى گويد: مى توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود. زيرا فقهاى شيعه همواره در موارد متعددى از ولايت فقيه سخن گفته اند كه دليلى جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد. و مويد اين اطلاق, آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براى بيان احكام شرعى است :

((و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المويد بمسيس الحاجه الى ذلك اشتد من مسيسها فى الاحكام الشرعيه.))((19))

مرحوم سيد محمد بحرالعلوم(متوفى به سال 1326 قمرى) در كتاب ((بلغه الفقيه)) مى نويسد: كسى كه فتاوى فقهاى شيعه را بررسى كرده باشد درمى يابد كه آنان بر وجوب رجوع به فقيه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند, با اين كه در آن موارد نص خاصى وارد نشده لكن فقها با استناد به ضرورت دليل عقلى و نقلى قائل به عموميت ولايت براى فقيه شده اند, بلكه نقل اجماع بر ولايت عامه فقيه بيش از حد استفاضه است و بحمدالله اين مسئله آن قدر واضح است كه هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد:

((هذا مضافا الى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهإ فى موارد عديده كما مستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص و ليس الا لاستفادتهم عموم الولايه له بضروره العقل و النقل بل استدلوا به عليه بل حكايه الاجماع عليه فوق حد الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالى لاشك فيه و لاشبهه تعتريه.))((20))

حتى مرحوم شيخ انصارى كه در كتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده معينى مى پذيرد, به شهرت آن در ميان فقهاى شيعه اعتراف كرده مى نويسد:

(( ... لكن المسإله لاتخلو عن الاشكال و ان كان الحكم به مشهورا.))((21))

ملاحظه مى شود كه بر اساس تصريح بعضى از بزرگ ترين فقهاى شيعه, ولايت مطلقه يا عامه فقيه از نظريات اتفاقى و يا دست كم, از نظريات مشهور بين فقيهان اماميه مى باشد و چيزى نيست كه از زمان مرحوم محقق نراقى مطرح شده باشد. چه اين كه, محقق كركى كه سيصد سال قبل از علامه نراقى مى زيسته, به اتفاقى بودن اين نظريه در بين فقهاى شيعه تصريح نموده است(چنانكه عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معنى است كه قبل از محقق كركى نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است, بلكه به اندازه اى طرفدار و موافق داشته كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.

اكنون بنگريد به سخن يكى از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابراز داشته است:

((ولايت فقيه به معناى زعامت سياسى, مديريت و زعامت اجتماعى فقيه از اين زمان(زمان علامه نراقى) آغاز مى شود. بنابراين, عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است.))((22))

سزاوار بود نويسنده مزبور در كلام مرحوم نراقى بيشتر دقت مى كرد تا ببيند كه وى نظريه خود, يعنى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه, را اجماعى معرفى مى كند(چنانكه عبارت ايشان را پيش از اين نقل كرديم) و اين خود, دست كم كاشف از شهرت نظريه ولايت فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه در ميان فقهاى پيش از علامه نراقى مى باشد. پس چگونه مى توان گفت كه ((عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است))؟!

نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه, اصطلاحى با دو معنى

8- يكى از امورى كه همواره موجب بروز اشتباهات فاحش براى غير متخصصان در علوم مختلف, بويژه علوم انسانى, شده است اشتراك اصطلاح مى باشد; بدين معنى كه گاه از يك اصطلاح واحد در موارد متعدد, دو يا چند معنى مختلف اراده مى شود و خواننده غير متخصص كه به اين اختلاف معنى پى نبرده و يا اگر از آن با خبر است در تشخيص معناى مورد نظر اصطلاح در هر موردى ناتوان مى باشد, از اين رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگينى فرو مى افتد. در بحث ولايت فقيه نيز ما با چنين وضعيتى رو به رو هستيم. توضيح اين كه: اصطلاح ولايت يا سلطنت((23))مطلقه فقيه گاهى به معناى ولايت فقيه بر اموال و نفوس به كار مى رود و گاهى به معناى زعامت سياسى و حكومت فقيه استعمال مى شود. مرحوم شيخ انصارى اين اصطلاح را به هر دو معنى در دو كتاب مختلف خود, ((مكاسب)) و ((كتاب القضإ)) به كار برده است ; به اين صورت كه در كتاب مكاسب پس از تقسيم مناصب فقيه به سه منصب افتا, قضا و ولايت بر تصرف در اموال و نفوس, بحث اصلى را به قسم سوم اختصاص داده, مى نويسد:

((الثالث: ولايه التصرف فى اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصيل هنا))((24))

سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مى كند:

الف. استقلال ولى نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از اين كه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست يا خير.

ب. عدم استقلال ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولى, اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته باشد.((25))

آنگاه هر دو وجه از ولايت بر تصرف در اموال و نفوس را براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته, در مورد وجه اول مى نويسد:

((و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التإمل ان للامام سلطنته مطلقه على الرعيه من قبل الله تعالى و ان تصرفهم نافذ على الرعيه ماض مطلقا. ))((26))

آنچه بعد از تتبع و تإمل در ادله چهارگانه كتاب, سنت, اجماع و عقل استفاده مى شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.

ملاحظه مى شود كه در اينجا مرحوم شيخ انصارى به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده مى كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت چنين ولايتى براى فقيه جامع الشرايط مى پردازد, قاطعانه آن را رد كرده مى نويسد:

((و بالجمله فاقامه الدليل على وجوب طاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد))((27));

اقامه دليل بر اين كه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم(ع) واجب است[ يعنى همان سلطنت و ولايت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم, براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است] سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مى باشد.((28)) در اين مورد اكثر فقهاى اماميه با شيخ انصارى هم عقيده اند ; همان فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه به معناى زعامت سياسى ـ اجتماعى او را پذيرفته اند, تصريح مى كنند كه چنين ولايتى (يعنى ولايت بر اموال و نفوس) براى فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال, مرحوم سيد محمد آل بحرالعلوم صاحب كتاب ارزشمند ((بلغه الفقيه))(كه كلام او در پذيرش ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مى نويسد:

((لاشك فى قصور الادله عن اثبات اولويه الفقيه بالناس من انفسهم كماهى ثابته لجميع الائمه عليهم السلام بعدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السلام بنص غدير خم))((29));

شكى نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است, با اين كه چنين اولويتى براى تمام ائمه(ع) ثابت است. به دليل اين كه بين اميرالمومنين(ع), كه اين اولويت به نص غديرخم براى حضرتش ثابت است, و ديگر ائمه(ع) در اين مورد فرقى نيست و بعضى از فقهاى معاصر كه به صراحت, ولايت مطلقه فقيه در امر زمامدارى و حكومت را پذيرفته اند, در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته اند:

((ثم انه لو قلنا بثبوت ذلك(اى الولايه على الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضى هذه الآيه(النبى اولى بالمومنين من انفسهم. احزاب / 6) او ادله اخرى و ثبوته لخلفائه المعصومين و الائمه الهادين(ع) و لكن اثباته للفقيه دونه خرط القتاد))((30));

اگر هم به مقتضاى آيه 6 از سوره احزاب ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) يا ادله ديگر, قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) شويم, لكن اثبات چنين ولايتى براى فقيه سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار است. سر اين مطلب, چنانكه گفتيم, تعدد معناى اصطلاحى ولايت مطلقه فقيه است و به همين دليل مى بينيم شيخ انصارى كه كلام صريح وى در نفى ولايت مطلقه فقيه به معناى ولايت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت, در كتاب القضإ خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه مى پذيرد و مى نويسد:

((و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبوله توجه اوضح فنقول لانزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضاعات الخاصه اذا كانت محلا للتخاصم فحينئذ نقول ان تعليل الامام(ع) وجوب الرضا بحكومه فى الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق و حجه كذلك يدل على ان حكمه فى الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجتيه العامه فلايختص بصوره التخاصم و كذا الكلام فى المشهوره اذا حملنا القاضى فيها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاكم.))((31))
بدين ترتيب, از ديدگاه شيخ انصارى اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله((32)) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را, حاكم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: ((فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما))(بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت دهند; زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم) و امام زمان(ع) نيز در توقيع شريف((33)) فقها را حجت بر مردم معرفى كرده و فرموده است:

((فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله)), اين ها دلالت بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومت ها و دعاوى, از شاخه هاى حكومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى اختصاص نداشته, بلكه شامل غير موارد تخاصم نيز مى گردد: يعنى فقيه جامع الشرايط نه تنها ولايت بر قضا دارد, بلكه ولايت بر حكومت و زمامدارى جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ انصارى آن را حكومت مطلق و حجيت عام مى نامد.

مرحوم شيخ در جاى ديگرى از كتاب خود تصريح مى كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مى شود(در جمله جعلته عليكم حاكما در مقبوله عمر بن حنظله) كسى است كه به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانكه هرگاه سلطان سرزمينى به اهالى آنجا بگويد فلانى را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مى شود كه شخص مزبور در تمامى امورى كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى و كلى بر مردم تسلط و ولايت دارد:

((ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمه نفوذ حكم الفقيه فى جميع خصوصيات الاحكام الشرعيه و فى موضوعاتها الخاصه بالنسبه الى ترتب الاحكام عليها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرعيه فى جميع ما له دخل فى اوامر السلطان جزئيا او كليا.))((34))

تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم كه شامل امور خصوصى زندگى آنان نيز مى شود و ولايت فقيه بر حكومت, يا به تعبير ديگر, زعامت سياسى و اجتماعى فقيه كه تنها حيطه امور عمومى را در برمى گيرد مورد قبول حضرت امام خمينى(قده) نيز مى باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم, معظم له تصريح كرده اند كه اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه ولايتى ثابت باشد, مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چرا كه اين ولايت ناشى از جنبه حكمرانى و امارت معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز به ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.((35))

در پايان بحث از اين نكته, به عنوان تلخيص و نتيجه گيرى, عبارت يكى از فقهاى معاصر را كه به وضوح دو معناى ولايت فقيه را از هم تفكيك نموده و به توضيح آن ها پرداخته است به دليل فوايد و نكاتى كه دارد نقل مى كنيم


((ولايت تصرف در دو معنى به كار مى رود كه نسبت ميان اين دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود.

معنى اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد. يعنى مى تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجى مانند آن كه ولى, مولى عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن, و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن كه براى او زنى ازدواج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولى عليه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد. مانند آن كه اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جايى به جايى و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره دهد يا تعويض نمايد و امثال آن.

معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مى شود. سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه ـ غالبا ـ در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مى شود و منظور از آن همان ولايت به معنى اول است از آن جهت كه حاكم شرع(فقيه) مانند پدر و جد پدرى آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت,آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى كنند و از جمله مرحوم شيخ انصارى (قده) در كتاب مكاسب, صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناى اول نفى كرده است.((36))

و اما ولايت بر تصرف به معنى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى, شايد اكثر فقها آن را قبول دارند. زيرا فقيه جامع الشرايط ـ اعم از شرايط شرعى و سياسى, اجتماعى و عرفى ـ نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ; چه آن كه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى ـ در صورت امكان ـ و بسط يد فقيه, به اين نتيجه مى رسيم كه حق حاكميت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است.

و اما ولايت به معناى اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم(ع) داراى اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد. زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براى فقيه يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مىآيد و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته اند.

و همان گونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معنى ـ از ولايت تصرف ـ عموم من وجه است ; يعنى ممكن است كه كسى هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد, مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو ولايت بوده باشد.))((37))

پایان.

پی نوشت ها :

14- رسائل المحقق كركى, تحقيق محمد حسون, رساله صلاه الجمعه, ج 1, كتابخانه آيه الله العظمى مرعشى, قم, ص 142.

15- عوائد الايام, چاپ دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, ص 536.

16-عوائد الايام, ص 538 ـ 536.

17- عناوين, چاپ سنگى, ص 354.

18- جواهر الكلام, ج 16, ص 178.

19- جواهر الكلام, ج 15, ص 422.

20- بلغه الفقيه, ج 3, ص 234.

21- كتاب المكاسب, ص 154, سطر ما قبل آخر, طبع طاهر خوشنويس.

22- محسن كديور, هفته نامه راه نو, شماره 10, مقاله حكومت ولايى, ص 12.

23- لازم به تذكر است كه تعبير ((سلطنت فقيه)) كه در بحث هاى ولايت فقيه در كلام امام خمينى(قده)(در كتاب البيع) و ديگر فقها زياد به كار رفته به هيچ وجه مرادف با سلطنت به معناى پادشاهى نيست, بلكه مراد از آن معناى لغوى اين كلمه است كه همان حكومت و ولايت مى باشد. در عربى معاصر گاهى به جاى اين كلمه از واژه سلطه استفاده مى شود.

24-كتاب المكاسب, ص 153, طبع طاهر خوشنويس.

25- همان.

26- همان.

26- كتاب المكاسب, ص 154.

28- قتاد را به خار مغيلان و گون ترجمه كرده اند. فرهنگ عميد مى نويسد: قتاد درختى است خاردار, گلهايش زرد رنگ, از ساقه آن كتيرا مى گيرند. در فارسى گون مى گويند. و ((المنجد)) مى نويسد: ((يقال من دون هذا الامر خرط القتاد اى انه لاينال الا بمشتقه عظيمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد.))

29- بلغه الفقيه, ج 3, ص 230.

30- آيت الله ناصر مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص 589.

31- كتاب القضإ و الشهادات, ص 49, اعداد لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم.

32- وسائل الشيعه, ج 18, ص 75, ابواب صفات القاضى, باب 9, ح 1.

33- وسائل الشيعه, ج 18, ابواب صفات القاضى, باب11, ح 9.

34- كتاب القضإ و الشهادات, ص 48.

35- كتاب البيع, ج 2, ص 489.

36- ظاهرا فتواى آيت الله خوئى نيز مبنى بر اين كه معظم فقهاى اماميه, ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند ناظر به همين معنى يعنى ولايت بر اموال و نفوس است. عبارت ايشان چنين است: ((فى ثبوت الولايه المطلقه للفقيه الجامع للشرايط خلاف و معظم فقهإ الاماميه يقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فى الامور الحسبيه فقط))(صراط النجاه فى اجوبه الاستفتائات, القسم الاول, ص 12).

37- آيت الله سيدمحمد مهدى موسوى خلخالى, حاكميت در اسلام, صص 334 ـ 33


موضوعات مرتبط: سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : جمعه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 23:15 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

معنای اطلاق در ولايت مطلقه فقيه

معنای اطلاق در ولايت مطلقه فقيه

قسمت اول

مقدمه

ولايت فقيه و خصوصا ولايت مطلقه فقيه, از مهم ترين مفاهيمى است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران مطرح شده است. اهميت اين مفهوم, هم بدان جهت است كه دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم از آن روست كه بسيارى از دوستان و طرفدارانش تبيين هاى صحيح واستوارى از آن ارائه نداده, بيشتر به تمجيد و تحسينش مى پردازند و حتى در بعضى موارد چهره اى خشن و غير منطقى از آن مى نمايانند.

مقاله حاضر متكفل آن است كه به نقد و بررسى يكى از مهم ترين شبهاتى كه در مورد ولايت فقيه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصوير واضحى از ولايت فقيه در تبيين دقيق آن بكوشد.

1- يكى از اولين شبهاتى كه در خصوص ولايت مطلقه فقيه مطرح گرديد, راجع به اطلاق ولايت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معنى است كه ولى فقيه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نمايد; مجاز است كه در اموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار كند و يا هر زمان كه خواست, قوانين عادى و اساسى را زير پا بگذارد, مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل كند((1)) و يا حتى شكل نظام را تغيير دهد, بدون اين كه از اين جهت محدوديتى داشته باشد يا كسى بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در يك كلام, ولايت مطلقه يعنى آن كه ولى فقيه مافوق قانون است, همان گونه كه در حكومت مطلقه, حاكم چنين موقعيتى دارد.

2-  قبل از پرداختن به پاسخ اين شبهه, ابتدا بايد يادآور شويم كه ظاهرا يكى از عوامل پيدايش چنين توهمى شباهت لفظى ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه است. توضيح اين كه آشنايان با علم حقوق و سياست مى دانند كه در اصطلاح اين دو علم, حكومت مطلقه در بسيارى از موارد به معناى حكومت استبدادى به كار مى رود. يعنى حكومتى كه پايبند به اصول قانونى نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نمايد.((2))

بر اين اساس گاهى چنين تصور مى شود كه لفظ ((مطلقه)), هم در ولايت مطلقه و هم در حكومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناى حكومت است, پس اين دو اصطلاح در معنا مساوى بوده, نشانگر حكومتى هستند كه به هيچ ضابطه و قانونى پايبند نيست و تمام قدرت در دست حاكم يا هيإت حاكم متمركز است, بدون اين كه صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچ گونه محدوديت و يا مسئوليتى داشته باشند.

3- پاسخ: با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتاب هاى معتبر فقهى همچون كتاب البيع حضرت امام خمينى (قده) به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد وشرط نيست, بلكه اصولا اطلاق در اينجا و در هر جاى ديگر يك مفهوم نسبى دارد و از اين رو, در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقيد امران اضافيان)) ; اطلاق و تقييد دو امر نسبى (يا اضافى) هستند. ((3))

توضيح اين كه اطلاق از جميع جهات, حتى در مورد خداوند نيز تحقق ندارد. چرا كه خداوند متعال نيز بر اساس ضوابط و حدود و قيود معينى اعمال قدرت مى كند كه همان حسن و قبح عقلى است. يعنى خداوند هيچ گاه به انجام كارى كه عقلا قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام كارى كه عقلا حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهى نمى كند. البته اين قيود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ ديگرى, ولى به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.

پيامبران و ائمه(ع) نيز همين طور هستند. يعنى اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معينى است و مطلق از جميع جهات نيست. مثلا هيچ يك از آنان مجاز نيستند كه همسر مردى را در اختيار خود بگيرند, مگر از طريق ازدواج شرعى, آن هم پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنين هيچ يك از معصومين نمى تواند مردم را به انجام كارهاى خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهى نهى كند.

وقتى كه اعمال ولايت خداوند و معصومين(ع) اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولى فقيه نيز به طريق اولى معلوم خواهد بود; بلكه با مراجعه به انديشه ولايت مطلقه معلوم مى شود كه محدوده ولايت ولى فقيه مضيق تر از ولايت معصومين(ع) است.

4- بيان مطلب اين است كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع), هم به دليل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولايت بر مردم هستند, و هم به دليل دارا بودن

منصب حكومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد ; به اين صورت كه آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند; يعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى كنند و مثلا به كسى دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معينى را عهده دار شود. اما بر اساس ولايت و حكومت خود بر جامعه, فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا كه حكومت اصولا عهده دار تنظيم امور عمومى مردم است ; يعنى امورى كه ناشى از زندگى اجتماعى است.

به عبارت ديگر, در زندگى اجتماعى به طور طبيعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پيدا مى كند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده, حقوق و آزادیهاى مردم را تإمين نمايد. اين سازمان همان حكومت است. بنابراين, حكومت از مقتضيات زندگى اجتماعى است و از همين رو, حيطه اختيارات آن نيز در همين محدوده است.

البته گاهى ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آيد; در چنين صورتى بدون شك حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش, بر حق فرد كه مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم حق جامعه بر فرد, نهاد حكومت است. زيرا در غير اين صورت مصالح جامعه, كه حكومت عهده دار پاسدارى از آن است, تضييع خواهد شد.

از اين دو قسم ولايت تنها قسم دوم, يعنى ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه, به فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت منتقل شده است و از اين رو, مى بينيم كه حضرت امام خمينى(قده) در بحث ولايت فقيه خود به طور مكرر تصريح مى كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, همان ولايت از قسم دوم است:

((فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الى الحكومه و السياسه));((4)) تمامى اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) كه به حكومت و سياست برمى گردد براى فقيه عادل نيز ثابت است.

((فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقهإ من قبل المعصومين(ع) فى جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه));((5)) ثابت است ولايت

براى فقها از جانب معصومين(ع) در تمام امورى كه معصومين(ع) از جهت حاكم بودن بر امت, در آنها داراى ولايت هستند.

((ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه));((6)) هر آنچه براى پيامبر اكرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولايت و حكومت ثابت است, براى فقيه نيز ثابت مى باشد.

((ان للفقيه جميع ما لللامام عليه السلام الا اذا قام الدليل على ان الثابت له عليه السلام ليس من جهه ولايته و سلطنته بل لجهات شخصيته));((7)) فقيه از تمامى اختيارات امام(ع) برخوردار است, مگر در مواردى كه دليلى قائم شود بر اين كه اختيار امام معصوم(ع) ناشى از جهت ولايت و حكومت نيست, بلكه به دليل جهات شخصى [همانند عصمت] است.

همچنين توضيح مى دهد كه مراد از ولايتى كه به فقها در عصر غيبت انتقال پيدا كرده ولايت كليه الهيه نيست, بلكه ولايت جعلى اعتبارى است كه همان منصب حكومت و فرمانروايى مى باشد:

((ليس المراد بالولايه هى الولايه الكليه الالهيه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولايه الجعليه الاعتباريه كالسلطنته العرفيه و سائر المناصب العقلائيه كالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود(ع) و فرع عليها الحكم بالحق بين الناس و كنصب رسول الله صلى الله عليه و آله عليا(ع) بامرالله تعالى خليفه و وليا على الامه))((8)); مراد از ولايت[ در بحث ولايت فقيه] ولايت كليه اليهه كه در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رايج است نمى باشد. بلكه مقصود از آن ولايت جعلى اعتبارى است, مانند حكومت عرفى و ديگر منصب ها و مقام هاى عقلايى ; همچون خلافتى كه خداوند متعال براى داوود(ع) جعل كرد و حكومت بر اساس حق در بين مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على(ع) به عنوان خليفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.

و در نهايت براى اين كه جاى هيچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرمايد:

((ان ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولايه من غير هذه الناحيه فلافلو قلنابان المعصوم عليه السلام له الولايه على طلاق زوجه الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبل التخصيص.))((9))

اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه, ولايتى ثابت باشد مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چراكه اين ولايت, ناشى از جنبه حكمرانى و امارات معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.

بنابراين نفى مصاديق اين قسم از ولايت براى فقها, به منزله تخصيص بر ادله ولايت فقيه نيست.

نتيجه آن كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادى تفاوت زيادى وجود دارد; چنانكه امام خمينى(قده) نيز به اين تفاوت اشاره كرده مى فرمايد:

((اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرإ و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند. بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمنيه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در میآيد بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خودعمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به رإى نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.)) ((10))

ممكن است گفته شود اكنون كه اطلاق ولايت به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست, پس چرا اصولا از كلمه ((مطلقه)) در توضيح ولايت استفاده شده و بر ((ولايت مطلقه فقيه)) تإكيد مى شود؟ آيا بهتر نيست كه به جاى آن صرفا از اصطلاح ((ولايت فقيه)) استفاده كنيم؟

در پاسخ مى گوييم آوردن كلمه مطلقه به دنبال ولايت, در مقايسه با ديگر نظرياتى است كه در مورد حيطه اختيارات ولى فقيه وجود دارد. توضيح اين كه در خصوص حدود اختيارات ولى فقيه سه نظريه مهم در ميان فقهاى شيعه ديده مى شود:

حدود اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقهاى اماميه

الف. نظريه اى كه فقيه را مجاز به تصرف در امور حسبيه مى داند, ولى براى او ولايتى بر انجام اين امور قائل نيست و فرق بين اين دو(يعنى صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف) را چنين بيان مى كند كه در صورت اول وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود, در حالى كه در صورت دوم(ولايت بر تصرف) با مرگ فقيه, وكيل و منصوب او منعزل نمى گردد.((11))

ب. نظريه اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مى داند, اما معتقد است كه ولايت عامه كه از مصاديق بارز آن, حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقيه ثابت نيست. ((12))

ج. نظريه اى كه فقيه جامع الشرايط را در تمامى شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت, داراى ولايت مى داند. بر اساس اين نظريه, كه مورد قبول حضرت امام(قده) و بسيارى ديگر از فقهاست, از حيث امور مربوط به حكومت, بين فقيه و پيامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه, ولى فقيه همچون معصومين(ع) اختيار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زكات و سرپرستى امور محجورين و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشكيل حكومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.

ملاحظه مى شود كه اين نظريه, حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است, بلكه نسبت به اين دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است كه ((مطلق)) امور مربوط به حكومت در تحت ولايت فقيه جامع الشرايط است. از اين رو, اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته اند كه گاهى ولايت عامه نيز ناميده مى شود. بدين ترتيب نسبى بودن اطلاق در نظريه ولايت مطلقه كاملا آشكار مى گردد.

در اينجا شايسته است براى تكميل مطلب و زدودن بعضى شبهات, سه نكته را خاطر نشان سازيم:

نكته اول: ولايت مطلقه, تنها راه تشكيل حكومتى مبسوط اليد

6- با توجه به توضيحى كه در مورد ولايت مطلقه فقيه و دو نظريه ديگر ارائه گرديد, ملاحظه مى شود كه تنها بر اساس پذيرش ولايت مطلقه فقيه است كه مى توان در عصر غيبت, يك حكومت اسلامى تمام عيار و مبسوط اليد تشكيل داد. زيرا فقط بر طبق اين مبناست كه تمامى اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) به فقيه جامع الشرايط منتقل مى گردد.((13))

همچنين واضح گرديد كه اختيارات مطلقه امر عجيب و غير قابل قبولى نيست, بلكه مقصود از آن اختياراتى است كه ناشى از طبع حكومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حكومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاكميت مى كنند. البته مصاديق اين امور در زمان هاى مختلف تغيير مى كند, ولى ملاك اصلى, واحد و ثابت است و همان طور كه در كلام امام خمينى(قده) نيز مكرر به آن تصريح شده بود ملاك, اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراين هرگونه اختيارى كه براى تإمين اين هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامى خواهد بود.

به عبارت ديگر, جامعه اسلامى همچون هر جامعه ديگرى نيازمند وجود حكومت است و طبيعى است كه حكومت نيز بدون وجود اختيارات لازم, از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومين(ع) اين اختيارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پا برجاست, اختيارات مزبور توسط فقيه جامعه الشرايط كه منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمىآيد.

واضح است كه ضرورت وجود حكومت هيچ ربطى به عصمت ندارد, بلكه يك نياز هميشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراين, بديهى است كه حدود اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) با اختيارات حكومتى فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتى همان پاسخگويى به نياز دائمى جوامع بشرى به وجود حكومتى است كه اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گيرد.

... ادامه دارد.

پی نوشت ها :

1- در مورد اين كه آيا ولى فقيه مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان است يا نه, به مقاله نگارنده با عنوان ((پاسخ به سوالاتى در زمينه ولايت فقيه)) كه به عنوان قسمتى از جزوه درسى در توسط موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) منتشر شده است رجوع كنيد.

2- دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمينولوژى علم حقوق, صص 250 ـ 249.

3- آيت الله مشكينى, اصطلاحات الاصول, ص 247.

4- كتاب البيع, ج 2, ص 467.

5-همان, ص 488.

6- همان, ص 489.

7- همان, ص 496.

8-كتاب البيع, ج 2, ص 483.

9- همان, ص 489.

10- كتاب البيع, ج 2, ص 461.(ترجمه)

11-آيت الله خوئى, التنقيح, ج 1, صص 423 ـ 424.

12- اين نظريه رإى مرحوم علامه نائينى است كه پس از بحث استدلال در باره آن چنين نتيجه گرفته اند:

((و كيف كان فاثبات الولايه العامه للفقيه بحيث تتعين صلاه الجمعه باقامته لها او نصب امام لها مشكل))(منيه الطالب, ج 1, ص 327).

13- لازم به تذكر است كه بر اساس مبناى امور حسبيه نيز مى توان تشكيل حكومت داد; لكن چنين حكومتى با حكومت مبتنى بر ولايت مطلقه دست كم دو فرق مهم دارد:

اولا: حكومت بر طبق مبناى امور حسبيه, فقط اختيار انجام امورى را خواهد داشت كه وجود آن ها براى جامعه ضرورى بوده و از اين طريق مصداق بودن آن ها براى امور حسبيه احراز شده باشد ; ولى اجازه تصرف در امورى را كه به حد ضرورت نرسيده, بلكه انجام آن ها صرفا به مصلحت جامعه است, مانند توسعه خيابان ها و اصلاحات كشاورزى ياتقسيم اراضى نخواهد داشت. علت اين محدوديت اختيار آن است كه در مواردى كه به حد ضرورت نرسيده, نمى توان به وجود ملاك امور حسبيه يعنى عدم رضايت شارع به ترك آن ها قطع پيدا كرد.

ثانيا: اگر در موردى بين حكومت و يكى از شهروندان در خصوص ضرورت انجام كارى اختلاف پيش آيد, به اين صورت كه حكومت انجام آن كار را ضرورى و مصداق امور حسبيه بداند, در حالى كه شهروند مزبور چنين عقيده اى نداشته باشد بر آن شهروند, اطاعت از حكومت لازم نخواهد بود.(ر.ك: آيه الله سيد كاظم حائرى, ولايه الامر فى عصر الغيبته, ص 93)

به نظر مى رسد كه با وجود دو لازمه فوق, عملا استمرار حكومت با مشكلات متعددى مواجه خواهد شد, بلكه در شرايط پيچيده دنياى امروز و گستردگى وسيع حيطه حقوق عمومى بعيد است كه چنين حكومتى باقى بماند. لذا مى توان نتيجه گرفت كه فقط بر اساس مبناى ولايت مطلقه است كه تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت براحتى امكان پذير مى باشد و حكومت در عمل با تنگناهاى اجرايى مواجه نخواهد شد.

i

موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 23:15 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

دلایل عقلی بر ولایت فقیه

دلایل عقلی بر ولایت فقیه

تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی[1] بر «ولایت فقیه» وجود دارد:

بیان اول:

این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:

مطابق جهان بینی توحیدی, حاكمیت معقول و مقبول, حاكمیت مطلق الهی است.

حكومت اسلامی, تنها ابزار اعمال حاكمیت الهی است (اصل لزوم سنخیت بین نوع حاكمیت و نوع حكومت).

هدف از حكومت اسلامی, اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی, معنوی, دنیوی و اخروی انسان ها می باشد.

هر حكومتی نیاز به حاكم و رهبری شایسته دارد.

حكمت الهی, تعیین پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین, تأمین و تضمین قوانین الهی, ایجاب نموده است.

در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیك ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد.

فقیهان شایسته وارسته, نزدیك ترین افراد به معصوم می باشند.

رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی در عصر غیبت ثابت است.

در توضیح دلیل فوق اشاره به این نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است, تحصیل و تأمین غرض به بهترین شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دینی و دنیایی مردم و به تعبیر دیگر, اقامه دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد, (نظیر نصب فقیه از سوی معصوم, انتخاب فقیه از سوی مردم و یا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان) حكمت الهی ایجاب می كند كه مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد. بی شك همراهی دو امتیاز بسیار مهم «عصمت» و «نصب» در رهبری پیامبر و امام, به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده است. در مورد رهبری پیامبر و امام معصوم این امكان نیز وجود داشت كه خداوند, با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شایسته رهبری اند, گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد (نفی امتیاز نصب در رهبر) یا حتی مردم با وجود معصوم, اقدام به گزینش رهبر غیر معصومی نمایند كه تحت نظارت پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند (نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا امام). اما سؤال اساسی این است كه آیا این راه ها به یك میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این كه راه های چند گانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یكسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را برگزیده است كه برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه های بدیل, راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم می نماید.

در مورد رهبری فقیه از آن جا كه شرط «عصمت» غیر مقدور است, شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزین آن می گردد؛ به تعبیر دیگر, «عصمت والی, شرط در حال امكان و اختیار است و عدالت, شرط در حال اضطرار.»[2] بدین ترتیب, از میان دو شرط عصمت و نصب در والی, شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است, اما شرط دوم كه تعیین و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد. به قوت خود باقی است. عقل حكم می كند كه هم تنظیم قانون و هم تعیین مجری آن به دست كسی باشد كه حاكمیت تشریعی مختص ذات اوست. نكته مهم دیگر این است كه نیابت فقیه از امام معصوم ایجاب می كند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع حكومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد. از سوی دیگر تفكیك میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.

با این دلیل عقلی می توان امور زیر را ثابت نمود:

ضرورت حكومت اسلامی؛

ولایت و رهبری پیامبر, امام و فقیه جامع شرایط؛

تعیین و نصب ولایت از سوی خداوند؛

برابری قلمرو اختیارات نایب (فقیه جامع شرایط) با منوب عنه (امام و پیامبر) جز در موارد استثنا شده.[3]

بیان دوم:

این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:‌

1-هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حكومت است.

2-حاكم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.

3-انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی, تقوایی و كارآمدی, توانایی استیفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می باشد.

4- در عصر غیبت كه استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست, به حكم عقل باید به نزدیك ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.

-5نزدیك ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت), شایستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی (كفایت) تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.

نتیجه: پس از امام معصوم, فقیه جامع شرایط, رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد.

بر اساس دلیل عقلی فوق, ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از دیگران به امام معصوم نزدیك تر است.[4] تكیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد كه فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می كند, اما ملاك هر امری در مراتب پایین تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب قاعده «مالایدرك كله لا یترك كله» و «المیسور لا یترك بالمعسور» گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.

این دلیل عقلی, «ولایت فقیه» را ثابت می كند, اما توان اثبات «نصب ولایت» را ندارد, زیرا استیفای منافع جامعه با انتخاب فقیه جامع شرایط از سوی مردم نیز امكان پذیر می باشد. بنابر این, هر دو طریق انتساب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد.

بیان سوم: [5]

مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:

1-انسان ها یك سلسله نیازهای اجتماعی دارند كه تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.

2-اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده, احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض كرده است.

3-سیاستمدار مسلمانان پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.

-4امامان معصوم كه شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند, بی تردید فرد یا افرادی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.

-5نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع, متعین در فقیه جامع شرایط است, زیرا هیچ كس قائل به نصب غیر فقیه نشده است؛ به تعبیر دیگر, امر, دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است, نصب فقیه قطعی خواهد بود.[6]

دلیل فوق اصل ولایت فقیهان را ثابت می كند, اما از اثبات «ولایت انتصابی» عاجز است.

در مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود. بنابر این, ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد.

بیان چهارم: [7]

خلاصه این دلیل چنین است:

مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است, بلكه در زمینه مسائل اقتصادی, مالیاتی, جزایی, حقوقی, دفاعی, معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.[8]

مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.

مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طریق تشكیل حكومت ممكن نیست, زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد. حفظ نظام, جلوگیری از اختلال و هرج و مرج و حفاظت از مرزهای كشور اسلامی در مقابل متجاوزان كه عقلاً و شرعاً واجب است, جز با والی و حكومت میسر نیست.[9]

مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه, امامان معصوم پس از پیامبر اكرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ والیان امر بوده و همان ولایت عامه و خلافت كلی الهی را دارا بوده اند.

مقدمه پنجم: دلیل لزوم حكومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم است.[10]

مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والی باید عالم به قوانین, عادل در اجرای احكام و با كفایت در اداره جامعه باشد.[11]

نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست كه برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. اقدام به تشكیل حكومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب كفایی بر همه فقهای عادل واجب است.

همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن ها وجود ندارد.

نتایج روشنی كه از این برهان گرفته می شود عبارتند از:

-1ضرورت حكومت اسلامی در زمان غیبت؛

2-ثبوت اصل ولایت فقها؛

3-ثبوت اطلاق ولایت فقها؛[12]

اما این دلیل نیز انتصابی بودن ولایت را اثبات نمی نماید, چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نیست.

این دلیل را كه مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمود:

مقدمه اول: احكام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.

مقدمه‌دوم: حكومت از مصادیق امور حسبیه بلكه از مهم ترین مصادیق آن می باشد.

مقدمه سوم: شارع مقدس هیچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان, راضی به اهمال و رها نمودن اداره امور مسلمانان به دست كافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.

پی نوشتها :

[1]-دلیل هنگامی عقلی است كه همه مقدمات یا حد اقل كبرای ان عقلی باشد. در صورت اول دلیل را «عقلی محض» یا «مستقل» و در صورت دوم كه مركب از نقل و عقل است «غیر مستقل» می نامند.

مثال دلیل عقلی محض:

الف) عالم متغیر است.

ب) هر متغیری حادث است.

نتیجه: عالم حادث است.

مثال دلیل عقلی غیر محض:

الف) خداوند به اطاعت از پیامبر فرمان داده است.

ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.

نتیجه:اطاعت از پیامبر واجب است.

«دلیل عقلی محض چون مقدماتش به وسیله عقل تأمین می گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به دلیل عقلی بودن آن, دارای چهار خصوصیات می باشند كه عبارتند از: كلیت, ذاتیت, دوام و ضرورت. نتیجه متفرع بر برهان نیز به دلیل ویژگی مقدمات آن, كلی, ذاتی, ضروری و دایمی است. از این بیان دانسته می شود كه دلایل عقلی محض و براهینی كه در باب نوبت و یا امامت اقامه می شود, هیچ یك ناظر به نبوت و یا امامت فردی خاص نبوده و فقط عهده دار اثبات نبوت و امامت عامه می باشند. در باب ولایت فقیه نیز هرگاه برهانی بر ضرورت آن در عصر غیبت اقامه شود, نظریه ولایت شخصی خاص نداشته و تنها اصل ولایت را اثبات می نماید» (عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ص 125).

[2]-عبدالله جوادی آملی, ولایت فقیه, ولایت فقاهت و عدالت, ص 159.

[3]-گفته شده است: «تمسك به مقتضای حكمت یا قاعده لطف برای اثبات ولایت انتصابی فقیه بر مردم در صورتی تمام است كه غرض شارع حكیم جز از این طریق حاصل نشود. این غرض یعنی انتظام دنیای مردم بر اساس دین یا به بیان دیگر اقامه حكومت دینی, به طرق دیگر نیز متصور است؛ به عنوان مثال ولایت انتخابی مقیده فقیه, وكالت فقیه از سوی مردم, نظارت فقیه و انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم و ... مهم این است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود. اگر ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره دینی جامعه از طریق دیگر نیز میسر است بر شارع حكیم از باب لطف یا به مقتضای حكمت, نصب فقیهان به ولایت بر مردم واجب نیست. (محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 374).

اگر این سخن تام باشد, همین اشكال عیناً بر حكومت دینی امامان و ولایت انتصابی آنان نیز وارد می شود؛ زیرا وقتی معتقد باشیم؛ «مهم آن است كه دین اقامه شود و دنیای مردم با توجه به ضوابط دینی به احسن وجه اداره شود» دیگر چه ضرورتی بر نصب امام وجود دارد؟

آیا در زمان حضور امام معصوم نیز راه دیگری برای اقامه دین نظیر انتخاب امام معصوم به حكومت از سوی مردم وجود ندارد؟

آیا تحصیل غرض از این طریق كه مردم موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نیز امكان پذیر نیست؟

آیا اهل سنت در زمینه اعتقاد به خلافت انتخابی سخنی غیر از این دارند؟

آیا این امر به تجدید نظر در اعتقادات اساسی شیعه نمی انجامد؟

«دلیل عقلی تخصیص بردار نیست و به اجازه قائلان خود پیش نمی رود, بلكه در صورت صحت باید تمام ملازمات عقلی آن را نیز پذیرفت.» (ر.ك: همان, ص 365).

مسئله این نیست كه «ولایت انتصابی فقیه تنها طریق حكومت اسلامی نیست و اداره جامعه از طرق دیگر نیز میسر است» و مسئله اصلی در این نیست كه «حكومت می تواند از مشاوره فقیهان بهره مند شود یا اصولاً تحت نظارت فقها باشد.» آری, حكومت می تواند این گونه باشد و منعی هم وجود ندارد كه چنین حكومتی , حكومت دینی نامیده شود, اما سؤال اساسی این است كه در دوران امر بین ولایت, وكالت, نظارت و مشورت, تضمین دینی بودن حكومت در كدام یك بیشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم تری برخوردار است؟

اگر «با نظارت فقها بر جامع غرض اقامه حكومت دینی تحصیل می شود و نیازی به اجرای بالمباشره از سوی فقها نیست» (همان, ص 388) همین امر در مورد پیامبر ـ صلّی الله علیه و اله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز باید صادق باشد و عصمت و علم غیب از این جهت نقشی ندارند. هم چنین اگر «حكومت اسلامی اعم از ولایت انتصابی فقیه است» این سخن باید در مورد حكومت اسلامی پیامبر و امام معصوم نیز صادق باشد, و چون هیچ اندیشور شیعی ملتزم به چنین لوازم نمی باشد, موارد یاد شده خود دلیل بر این حقیقتند كه تنها فرض حكومت اسلامی (به معنای واقعی) فرض «ولایت» است و گرنه خداوند در زمینه زعامت سیاسی پیامبران و امامان معصوم (نه زعامت دینی) راه های وكالت و یا نظارت پیش پای آن ها قرار می داد و آنان را از قید «نصب» رها می ساخت.

[4]-ر.ك: محمد تقی مصباح, «حكومت و مشروعیت», فصلنامه كتاب نقد, شماره 7, ص 66.

[5]-تقریر سوم, دلیل عقلی غیر مستقل است كه از سوی آیه الله بروجردی اقامه شده است.

[6]-این دلیل مستفاد از عبارات امام خمینی است.

[7]-ر.ك: امام خمینی, كتاب البیع, ج2, ص 460.

[8]-همان, ص 461.

[9]-

[10]-«فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحكومه بعد غیبه ولی الامر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ» (همان, ص 461 و ر.ك: 464).

[11]-همان, ص 464 ـ 465. خطبه 131 نهج البلاغه نیز از جمله دلایل نقلی است.

[12]-بر این نتیجه مناقشه زیر وارد شده است: «این كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومی باید مطلقه باشد یا مقید به احكام اولی و ثانوی شرعی و قانون مرضی خدا و مردم, این دلیل و ادله مشابه آن از اثبات این گونه مطالب ناتوانند.»

(محسن كدیور, حكومت ولایی, ص 385). این بیان نشان می دهد كه نویسنده مفهوم مطلقه را به درستی تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت, به مفهوم خروج از احكام اولی و ثانوی نیست. مطلق بودن ولایت در نظر قائلان آن از جمله امام خمینی, منوط به ملاحظاتی است كه لازم است برای پرهیز از هرگوه پیش داوری و برداشت ناصواب, نسبت به آن ها توجه دقیق صورت گیرد. ما در بخش سوم به تفصیل در این زمینه سخن خواهیم گفت و در این جا به ذكر این نكته اكتفا می كنیم كه: فقیهی كه دارای ولایت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمین اقدام نماید.

تقدیم اهم بر مهم یا دفع افسد به فاسد و نیز كلیه تصمیماتی كه فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه اسلامی می گیرد, در صورتی كه خارج از احكام اولیه باشد منحصراً جزء احكام ثانویه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است. اینك معلوم می گردد تمامی مناقشاتی كه نسبت به اطلاق قلمرو ولایت از سوی نویسنده «حكومت ولایی» صورت گرفته است مبنای فقهی نداشته, بلكه درمبادی تصوری آن خلط واضحی پیش آمده است.

مقدمه چهارم: قدر متیقن از كسانی كه در امر حسبی حكومت, ولایت دارند, فقها می باشند, زیرا اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن كه دلیل قطعی وجود داشته باشد. ثانیاً: درمورد فقیهان, احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ كه تجسم آن در فقه است ـ كاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. از سوی دیگر, تخصص های دیگر غیر از فقاهت, آن گونه كه فقاهت در تحقق اسلامی بودن نظام نقش دارد, نقشی ندارند؛[1] به تعبیر دیگر, گرچه یك نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا كه میزان نیازمندی ها نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است, ‌در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن, نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از دیگر تخصص ها است. به همین جهت, شرط فقاهت و عدالت, قدر متیقنی است كه باید در پذیرش ولایت غیر خدا و پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه السلام ـ بر اساس امور حسبیه بدان اكتفا نمود.

این دلیل فقط اصل ولایت را اثبات می كند. در مورد قلمرو ولایت به وسیله این دلیل نمی توان به «ولایت مطلقه» قائل شد, زیرا از آن جا كه دلیل امور حسبیه از دلایل اصطلاحاً «لبی» است ناگزیریم درموارد شك به قدر متیقن اكتفا نماییم.

در زمینه «انتصابی بودن ولایت» نیز این دلیل عاجز از اثبات آن خواهد بود.

از بررسی مجموع دلایل عقلی نتایج زیر به دست می آید:

اقامه برهان بر اثبات «ولایت فقیه» از طرق متعدد امكان پذیر است.

از میان دلایل عقلی مستقل, برهان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حكمت توان اثبات امور زیر را دارد:

الف) اصل ولایت فقیه؛ ب) اطلاق قلمرو ولایت؛ ج) نصب ولایت.

دلایل عقلی غیر مستقل, اصل ولایت فقیه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می نماید.

هیچ یك از دلایل عقلی غیر .مستقل بر «نصب ولایت» دلالت ندارد.

حد اقل ویژگی های حاكم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و كفایت (كارآمدی).

[1]- ر.ك: سید كاظم حسینی حائری, ولایه الامر فی عصر الغیبه, ص 96, 113 و 154.


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی

تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 14:54 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه

اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه

از ارکان مهم نظریه نظام ولایت مطلقه فقیه بررسی معنا و ضرورت مطلقه بودن ولایت فقیه است که در قالب این عنوان، حدود اختیارات ولی فقیه تعیین می شود. با بررسی این مرحله، ارکان اصلی نظریه ولایت مطلقه فقیه بررسی شده و معقولیت آن به اثبات می رسد.

در این مرحله ابتدا به بررسی نظریه های مختلفی درباره حدود اختیارات ولایت فقیه می پردازیم و سپس نظریه مختار را بیان می کنیم و در نهایت بر اساس معنای مورد نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در این زمینه پاسخ می دهیم. البته باید توجه داشت که تلقی های معمول از ولایت مطلقه فقیه نوعا قابلیت جمع با یکدیگر دارند اما به دلیل تفاوت مفهومی به صورت مجزا ذکر می گردند.

1- تلقی های مختلف ولایت مطلقه فقیه

1-1-«مطلقه بودن ولایت » به معنای این است که ولی فقیه همه کاره مطلق است و مردم هیچ کاره و باید صد در صد مطیع محض باشند. به عبارت دیگر مطلقه بودن به معنای تمرکز قدرت و سپردن قدرت بی مهار به شخص واحد هر چند عادل می باشد.

2-1 -«مطلقه بودن ولایت » به معنای تعمیم حوزه ولایت در تمامی عرصه های اجتماعی و شخصی افراد است.

3-1 -«مطلقه بودن ولایت » به معنای شمولیت ولایت فقیه بر همه افراد جامعه است.

4-1- «مطلقه بودن ولایت » به معنای شمولیت و موضوعات ولایت ولی فقیه در همه مواردی است که موضوع یکی از احکام پنجگانه فقهی قرار می گیرد، یعنی همان احکام «واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح » .

5-1- «مطلقه بودن ولایت » به معنای محدود نشدن ولی فقیه به حد قانون بشری و امکان عمل، فوق قانون بشری و امکان وضع قانون توسط اوست.

6-1- «مطلقه بودن ولایت » به معنای این است که ولی فقیه می تواند فوق احکام اولیه فقهی عمل کند و بنابر مصالح، احکام اولی را ترک نموده و بر طبق احکام ثانوی عمل کند.

7-1- «مطلقه بودن ولایت » ، بدین معناست که ولی فقیه می تواند بر اساس مصلحت عقلی - که برای جریان حکومت تشخیص می دهد - نه تنها فوق قانون بشری; بلکه فوق قانون الهی نیز عمل کند و حتی به تعطیلی بعضی از احکام بنابر اقتضای شرایط خاص، امر نماید.

تمامی اینها نظراتی است که در این خصوص بیان شده است. اما ما بر خلاف روال معمول ابتدا معنای مورد نظر خود را از ولایت مطلقه ارائه و سپس بررسی می کنیم که کدام یک از موارد فوق قابل پذیرش بوده و کدام یک پذیرفتنی نیست.

2- تفاوت سه نوع ولایت «تکوینی، تشریعی و اجتماعی»

شایسته است قبل از تبیین مطلقه بودن ولایت، به این سؤال پاسخ دهیم که اصولا مطلقه بودن یا نبودن ولایت ولی فقیه موضوعا مربوط به چه دایره ای است؟ بر فرض که مطلقه بودن ولایت ثابت شود، آیا دایره آن تا ولایت تکوینی و تشریعی نیز گسترش می یابد یا خیر؟

ولایت نبی مکرم اسلام (ص) در سه مرتبه، قابل تعریف است:

1- ولایت تکوینی: بدین معنا که صاحب چنین ولایتی، به اراده خود قادر به ایجاد تغییرات در عالم مخلوقات و کائنات است و بدین وسیله می تواند کارهای خارق العاده ای را که در روال طبیعی قوانین عالم طبیعت قابل انجام نیست، انجام دهد. مثلا درخت میوه ای را زودتر از موعد مورد نظر به بار بنشاند یا شخص مبتذلی را به فردی سالم و سرزنده تبدیل کند و یا عکس حیوانی را به حیوان زنده تبدیل نماید و کارهایی از این قبیل.

2- ولایت تشریعی: این ولایت مبنای ولایت بر قانونگذاری است. صاحب چنین ولایتی حق دارد باید و نبایدهای شرعی و الهی را بیان کند، یعنی قوانینی که تبعیت از آنها مبدا نجات و سعادت، تمرد از آنها مبدا گمراهی و عقاب اخروی است.

3- ولایت اجتماعی: این ولایت به معنای ولایت بر جامعه و سرپرستی و هدایت تغییرات آن از طریق تصمیمگیریهای به موقع در حوادث مختلف اجتماعی است.

تجمع سه مرتبه ولایت فوق، در نبی مکرم اسلام (ص) مورد اتفاق جمیع علمای شیعه، بلکه علمای اهل تسنن است، هر چند ولایت تکوینی نبی مکرم (ص) نسبت به ولایت تکوینی خدای متعال از دایره محدودتری برخوردار است.

ائمه اطهار (ع) نیز مرتبه ای از ولایت تکوینی داشته اند که مورد اتفاق علمای شیعه است; اما در ولایت تشریعی ائمه (ع) فی الجمله اختلافاتی وجود دارد; مبنی بر اینکه آیا ائمه (ع) صرفا به تبیین معصومانه تشریع انجام گرفته توسط خدای متعال و تکمیل شده توسط نبی مکرم (ص) می پردازند و یا همچون نبی مکرم (ص) خود نیز اجازه تشریع دارند که این اختلاف به بحث فعلی ما مربوط نشده و در اینجا تاثیری ندارد.

اما نسبت به ولایت و زعامت اجتماعی معصومین (ع) مساله قطعی است که آنها دارای حق زعامت سیاسی و ولایت بر جامعه بودند; هر چند به علت عدم اقبال عمومی مردم، نسبت به آنها و شرایط خاص اجتماعی که در زمان ائمه (ع) به وجود آمد، حکومت ظاهری کمتر به دست ایشان رسید و شیعیان نیز از این فیض محروم ماندند.

توضیح این سه مرتبه از ولایت و تطبیق آن بر نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) برای این بود که روشن شود ولایت مورد گفتگو در ولایت مطلقه فقیه، ابدا از سنخ ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی نیست; بلکه به معنای ولایت اجتماعی است. توجه تفصیلی در معنای ولایت بر جامعه در مباحث قبل نیز به همین دلیل بود که برخی از پندارهای غلط درباره ولایت مطلقه فقیه را در بدو امر کنار بزنیم. از جمله اینکه بعضی گمان برده اند قائل شدن به ولایت مطلقه فقیه، شرک محسوب می شود (1) و یا بعضی گمان برده اند که قائل شدن به ولایت مطلقه فقیه برای شخص غیر معصوم، قبیح است (2) و یا گفته اند ولایت مطلقه را فقط خدایی که مالک الموت و الرقاب است، دارا است. (3)

همه این تفکرات ناشی از نشناختن معنای ولایت مطلقه فقیه است، قائل شدن به ولایت مطلقه برای فقیه در محدوده ولایت اجتماعی، هیچ گاه ولایت تشریعی - به معنای جعل قوانین ثابت - و ولایت تکوینی را که از شؤون ولایت نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) است در بر نمی گیرد. القای چنین تلقی ای از ولایت مطلقه فقیه، به سبب ناآگاهی به این معنا یا به سبب غرض ورزی و قبیح جلوه دادن چنین واژه ای نزد مردم است.

فرمایش حضرت امام خمینی (ره) نیز در بیان چنین محدوده ای برای ولایت ولی فقیه صراحت دارد. ایشان در کتاب بیع خود می فرمایند:

«کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر (ص) و ائمه (ع) مقرر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نیز نمی توان فرقی میان این دو قائل شد» . (4)

آنچه شاهد بحث ما از عبارات فوق است، قید «امور مربوط به حکومت و سیاست » است; یعنی حضرت امام (ره) تمامی شؤون ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) را بر ولی فقیه تسری نداده اند; بلکه تنها امور مربوط به حکومت و سیاست را به تمامه برای فقیه عادل مقرر فرموده اند. اما اینکه چگونه عقلا چنین چیزی قابل اثبات است، در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

3-  معنای مورد نظر از ولایت مطلقه فقیه

معنای اطلاق در ولایت مطلقه فقیه را از چهار جنبه می توان بررسی کرد که جمع این چهار جهت، روی هم، تصویر جامع و روشنی از معنای این واژه تحویل می دهد.

الف) اطلاق مکانی: اطلاق مکانی بدین معناست که محدوده ولایت ولی فقیه به هیچ مرز جغرافیایی مقید نمی گردد و هر جا که بشریت زیست می کند دایره ولایت ولی فقیه گسترده است.

دلیل این امر این است که هیچ مکتب مدعی تکامل نمی تواند خود را در محدوده جغرافیایی خاص محدود کند و اسلام نیز به عنوان کاملترین و مترقی ترین دین، مدعی تکامل پیام هدایت برای تمامی بشریت بوده و همه را به هدایت دعوت می کند. مرزهای سیاسی و جغرافیایی نمی توانند حد عقلی حقانیت یک مکتب باشند. به همان دلیلی که مرز جغرافیایی باعث تعدد مکتب و مرام حقی که مردم می بایست از آن تبعیت کنند نمی باشد، باعث تعدد ولی اجتماعی - که در عصر غیبت هماهنگ کننده اختیارات مردم و رهبری اسلام در مقابله با امت کفر می باشد - نیز نمی گردد; هر چند ممکن است در عمل این مرزهای جغرافیایی موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند; اما صرف نظر از مانعیت آن، صرفا وجود مرز جغرافیایی و تنوع نژادی توجیه گر تنوع رهبری امت اسلام نیست.

حتی به همین دلیل، ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که تسلیم قوانین جامعه اسلامی می باشد نیز جاری است و اعمال چنین حاکمیتی بدین منظور است که ولی فقیه بتواند هماهنگ سازی فکری و اجرایی پیروان سایر ادیان توحیدی را نیز به دست گرفته و از توان آنها برای اقامه توحید در عالم بهره گیرد.

ب) اطلاق زمانی: اطلاق زمانی ولایت مطلقه، بدین معناست که در هیچ مقطع زمانی نخواهد بود که احتیاج چنین ولایتی موضوعا از بین برود و بشریت بی نیاز از ولایت ولی فقیه گردد.

دلیل چنین اطلاقی، آن است که مراحل تکامل بشریت عقلا تمام شدنی نبوده و توقف بردار نیست و تا آنجا که انسان میل به عروج و کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبری فرزانه برای هدایت به سمت این کمال اجتناب ناپذیر است.

البته اطلاق زمانی، مانع از آن نیست که بشر در مرحله ای از بلوغ تاریخی خود مجددا به ولایت ولی تاریخی و امام معصوم (ع) محتاج شود تا او با تمامی شؤونی که ولایت امام معصوم (ع) داراست، زعامت جامعه اسلامی را بر عهده گیرد.

ج) اطلاق موضوعی: اطلاق موضوعی بدین معناست که موضوعات مورد ولایت ولی فقیه تا آنجا گسترده است که ولایت دین بر جامعه سایه افکند. ولایت او بر کلیه روابط و ساختارهای «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی » جامعه جاری است و هیچ شانی از شؤون اجتماعی جامعه نمی باشد که ولایت او در آن محدوده جاری نگردد.

چنان که ذکر شد چنین اطلاقی طبیعت حاکمیت مقتدر است. حتی می توان گفت چنین ولایتی منحصر به ولایت دینی ولی فقیه نیز نیست و در سایر نظامها نیز در صورتی که بخواهند توان جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش عموم جامعه گردد، چنین شکل و گستره ای از ولایت اجتناب ناپذیر است. بر فرض تنزل، حداقل برای جامعه اسلامی که به دنبال حاکمیت دین بر جامعه و هماهنگ سازی رفتارهای عمومی مردم بر محور ارزشها و مقاصد دینی است اطلاق موضوعی امامت اجتماعی ضروری است; چرا که پذیرفتن محدوده ای از موضوعات اجتماعی که در زیر مجموعه چنین ولایتی قرار نگیرد; تنها در صورتی قابل توجیه است که آن مجموعه از موضوعات، منفصل از سایر موضوعات اجتماعی بوده و کیفیت تصمیم گیری و رفتار پیرامون آن در سعادت و کمال و یا نکس جامعه به صورت مؤثر قلمداد نشود. لذا باید پذیرفت در هر گسترده ای که امکان وقوع «عدل و ظلم » وجود دارد، می بایست ولایت دینی نیز سایه پربرکت خود را بر آن بیفکند.

تنها سؤال باقی مانده در خصوص اطلاق موضوعی، این است که آیا محدوده ولایت فقیه، حوزه خصوصی و رفتار شخصی افراد را نیز شامل می شود یا خیر؟ بر اساس مقدمات گذشته، پاسخ این سؤال در بحث ولایت بر جامعه روشن و نتیجه گیری شد که اصل با «ولایت » است; یعنی قاعده اولیه در جامعه، ولایت است. اما در حوزه امور فردی اصل بر «عدم ولایت » می باشد; لذا جز در موارد معینی که شرعا ولایت آن به دست حاکم شرعی سپرده شده است، در سایر موارد - جز در موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافع اجتماعی - حاکمیت و ولایت ولی فقیه جاری نمی باشد.

د) اطلاق حکمی (اطلاق در نفوذ) : از اطلاق حکمی ممکن است، این تلقی به ذهن متبادر گردد که اختیار ولی فقیه در اینکه در اعمال ولایت خود چه حکمی را صادر کند، مطلق است، یعنی فوق هر گونه قانونی عمل می کند; اما این معنا مورد نظر و تایید ما نیست. بلکه به نظر ما ولی فقیه بر اساس قوانین - با توضیحی که نسبت به قانون در مباحث بعد بیان خواهد گردید - حق رای دادن دارد و رای او نافذ است و آحاد جامعه باید تسلیم رای او گردند، همانند ولایت قاضی در موضوع مورد تخاصم که ولایت مطلق دارد. یعنی قاضی بر اساس قوانین شرع حکم می کند اما رای قاضی پس از انشاء نافذ بوده و طرفین باید تسلیم آن گردند.

اطلاق در نفوذ به این معنا نیست که حاکم هر گونه که خود خواست عمل می کند; بلکه به این معناست که پس از صدور رای خود، مبدا التزام به حق می باشد و در این مبدا بودنش مطلق است یعنی حتی اگر اطمینان داشته باشد که حق به جانب یک طرف تخاصم است اما دلیل کافی برای اثبات حق او نیست و قاضی بر اساس ادله ظاهری بر علیه او حکم نماید، حکم قاضی در مبدا اثر بودن، مطلق است.

به این ترتیب ولی فقیه نیز در نافذ بودن حکم و فصل الخطاب رای بودن در تصمیم گیریهای اجتماعی که مستقیما به او مربوط می شود ولایتش مطلقه است. برای کامل شدن معنای اطلاق حکمی جنبه دیگر قضیه - یعنی قوانینی که ولی فقیه بر اساس آن حکم صادر می نماید - بایست روشن گردد. اینکه اصولا آیا ولی فقیه در اعمال حاکمیت خود مقید به قانون می گردد یا خیر و این قانون از نوع قانون بشری است یا از نوع قانون الهی، مطلب مهمی است که در ادامه همین بررسی بدان خواهیم پرداخت. (5)

4-  «موانع » جریان ولایت مطلقه فقیه

معنای ارائه شده برای ولایت مطلقه فقیه، بیانگر حد عقلی ولایت دینی ولی فقیه در جامعه اسلامی است اما اعمال این ولایت در جامعه همواره با محدودیتهایی رو به رو است که مانع شکل گیری معنای فوق از ولایت مطلقه می باشد:

الف) اولین مانع اعمال چنین شکلی از ولایت وجود نظام الحاد، التقاط و شرک جهانی است. همواره در طول تاریخ، درگیری بین دو جبهه حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت و مهمترین عامل نزاع این دو جبهه نیز توسعه دایره ولایت و گستره نفوذ و اختیارات آنهاست. طبعا نفس وجود نظام کفر و شرک، مانع جریان ولایت حقه در حیطه مکانی و موضوعی و حتی زمانی مطلوب است. چنان که در طرف مقابل نیز وجود جامعه اسلامی - که بر محور ولایت دینی رهبری می شود - مانع مستحکمی در مقابل گسترش و نفوذ فرهنگ بت پرستی و شرک در جامعه جهانی است.

ب) دومین مانع، مرحله تکامل تاریخی بشر است. بنابر جهانبینی الهی، حرکت عالم به سمت کمال است و ظرفیت جوامع متناسب با اینکه در چه مرحله ای از تکامل تاریخی خود به سر می برند، دستخوش تغییر می گردد و هر جامعه متناسب با آن مرحله تاریخی، تنها محدوده معینی از اعمال حاکمیت دینی را دارا است. یعنی همان گونه که فیزیکدانی تابع قوانین طبیعی فیزیکی موجود در طبیعت بوده، تنها در چگونگی بهره وری از آن اعمال حاکمیت و ولایت می نماید، ولی اجتماعی نیز مجبور است مرحله تکاملی را که جامعه در آن به سر می برد بپذیرد و محدودیتهای مربوط به آن مرحله از تکامل را نیز پذیر است.

ج) سومین مانع، کیفیت پذیرش و تبعیت مردمی است که تحت ولایت ولی الهی قرار دارند. تبعیت مردم از ولی اجتماعی در طیف بسیار گسترده ای قابلیت شدت و ضعف دارد و از تبعیت کامل شروع شده، تا مخالفت کامل در نوسان قرار می گیرد. به هر میزان که همراهی و پذیرش عمومی مردم از ولی عادل دینی، ارتقا یابد دامنه اختیارات ولی امر گسترده تر می شود و در حوزه وسیع تری قادر به سرپرستی جامعه است. بنابراین وظیفه مهم ولی فقیه از بین بردن این موانع و محدودیتها به منظور بالا بردن سهم تاثیر نظام اسلامی در مقابل کفر بین الملل است. بالا رفتن سهم تاثیر جبهه حق در مقابل جبهه باطل شاخصه مهمی است که برای آحاد مردم وظیفه معینی ایجاب می کند; لکن رهبر به دلیل داشتن مسؤولیت بیشتر در هدایت جامعه، بیش از بقیه مکلف به این امر است.

پی نوشت ها:

1- نهضت آزادی، «جزوه بررسی و تحلیل ولایت مطلقه فقیه » .

2- محسن کدیور، «حکومت ولایی » ، ص 340، نشر نی.

3- حسینعلی منتظری، راه نو، شماره 18 ص 13.

4- امام خمینی، «شوون و اختیارات ولایت فقیه » ، ترجمه «مبحث ولایت فقیه از کتاب بیع، امام ص 35.

5- سید منیرالدین حسینی هاشمی، «جزوات ولایت فقیه » ، 2 و 7 و 9، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، قم، معنای مورد نظر از مطلق بودن ولایت عمدتا مستفاد از جزوات مورد اشاره می باشد.موضوعات مرتبط: سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، فرهنگی

تاريخ : جمعه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 1:50 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

ایدئولوژی، پایان‌ یا جاودانگی

ایدئولوژی، پایان‌ یا جاودانگی

آیا به‌ راستی‌ می‌توان‌ دنیایی‌ بدون‌ ایدئولوژی‌ ساخت‌ و یا حتی‌ تصور نمود؟ اگر ایدئولوژی‌ را طرحی‌ برای‌ حیات‌ جسمی‌ و روحی‌ انسان‌ بدانیم، آیا انسانی‌ فاقد ایدئولوژی‌ می‌تواند، به‌ صحنه‌ روزگار پای‌ گذارد؟ اگر نگاهی‌ از سر تامل‌ به‌ نمودار تمدن‌ انسان‌ بر روی‌ زمین‌ بیاندازیم، درمی‌یابیم؛ که‌ انسان‌ سال‌ها و قرن‌های‌ بسیاری‌ را بدون‌ علوم‌ دقیق، صنایع‌ و ابزار مدرن‌ سپری‌ کرده‌ است، اما نتوانسته‌ لحظه‌ای‌ را بدون‌ آرمان‌ و امید به‌ ایده‌ای‌ بگذراند. پیشرفت‌ چرخ‌ عظیم‌ تمدن‌ بشری‌ همواره، مرهون‌ امید انسان‌ها برای‌ رسیدن‌ به‌ مطلوبی‌ بوده‌ است‌ و به‌ قولی: بیستون‌ را عشق‌ کند و شهرتش‌ فرهاد برد. اما بسیاری‌ از مکاتب‌ و مذاهب‌ چون‌ ندیدند حقیقت‌ ره‌ افسانه‌ زدند و زندگی‌ بشر را در باتلاقی‌ از اوهام، تعصبات، خرافات‌ و کج‌اندیشی‌ها فرو بردند؛ که‌ هنوز هم‌ آثار زیانبارش‌ بر جای‌ است.
اما به‌ هر روی‌ حکایت‌ و محاکات‌ ایدئولوژی‌ (و به‌خصوص‌ مذهبی) در مشرق‌زمین‌ با غرب‌ متفاوت‌ است.
در غرب‌ کاستی‌های‌ کلیسا و نارسایی‌ مذهب‌ موجب‌ روی‌ آوردن‌ هر چه‌ بیشتر به‌ سکولاریسم‌ گردید، اما در شرق، بازتاب‌ انگیزه‌های‌ سکولار باعث‌ تقویت‌ و تشدید و بنیادگرایی‌ در امور مذهبی‌ شد. بررسی‌ موضوع‌ ارتباط‌ سیاست‌ و مذهب‌ با یکدیگر در سه‌ حوزه‌ تمدنی‌ بزرگ‌ مبتنی‌ بر دین‌ (اسلام، مسیحیت‌ و یهود) نیازمند مطالعات‌ دقیق‌ جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ است. این‌ مهم‌ترین‌ بحث‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ امروز را در تلاطم‌ شدیدی‌ از نظریه‌های‌ متضاد قرار داده‌ است، کمبود تحلیل‌ و درک‌ صحیح‌ از این‌ مقوله‌ می‌تواند، موجبات‌ یاس‌ و گمراهی‌ را فراهم‌ آورد. بدیهی‌ است، که‌ رویکرد عمیق‌ غرب‌ به‌ معنویت‌ و ارائه‌ هزاران‌ گواه‌ بر بطلان‌ نظریه‌ «پایان‌ ایدئولوژی» از سوی‌ متفکرین‌ بزرگ، نشانگر وقوع‌ تحولی‌ تدریجی‌ و شاید نامحسوس‌ در تاریخ‌ معنوی‌ بشر است. مقاله‌ زیر، برای‌ پی‌جویی‌ این‌ مقوله‌ اساسی‌ تقدیمتان‌ می‌گردد.
دین‌ و سیاست‌ در عرصه‌ حیات‌ اجتماعی‌ بشر، جدایی‌ناپذیرند. هر یک‌ از این‌ دو نهاد اجتماعی‌ همواره، بر دیگری‌ اثرگذار و از آن‌ تاثیرپذیر بوده‌اند. در یک‌ بررسی‌ تاریخی‌ که‌ این‌ نوشتار هم‌ در حد وسع‌ خود به‌ آن‌ پرداخته‌ است؛ تاثیر ادیان‌ بزرگی‌ مانند یهودیت، مسیحیت‌ و اسلام‌ در سیاست‌ و نقش‌ بارز آن‌ مورد کنکاش‌ قرار گرفته‌ است. هدف‌ ادیان‌ علاوه‌ بر پرداختن‌ به‌ امور معنوی‌ و اخروی، تحصیل‌ قدرت‌ و تملک‌ عرصه‌های‌ سیاسی‌ نیز بوده‌ است‌ تا آن‌ جا که، داعیه‌ جهان‌شمولی‌ هم‌ داشته‌اند. از دیگر سو، همین‌ نقش‌ بارز دین‌ در عرصه‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ بشر موجب‌ گردیده؛ که‌ سیاست‌مداران‌ و دولت‌مردان‌ همواره، از این‌ نهاد جهت‌ حفظ‌ حکومت‌ و ایجاد مشروعیت‌ استفاده‌ ابزاری‌ نمایند، بدین‌ خاطر، مذهب‌ و سیاست، دو حوزه‌ تفکیک‌ناپذیر زندگی‌ اجتماعی‌ بشر بوده‌ و هستند.
جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ به‌ عنوان‌ دانشی‌ که‌ به‌ پژوهش‌ نقش‌ نهادها و عوامل‌ تاثیرگذار بر سیاست‌ اهتمام‌ دارد، ناگزیر از تفحص‌ در مورد نقش‌ ادیان، به‌ عنوان‌ موثرترین‌ عامل‌ تاریخی‌ --- اجتماعی‌ در سیاست، تجدید حیات‌ مذهب، معنویت‌ و اخلاق‌ در دنیای‌ سکولاریزه‌ غرب‌ و ظهور نهضت‌ها و جنبش‌های‌ مبتنی‌ بر ایده‌های‌ مذهبی‌ در سراسر جهان‌ امروزی‌ است.
انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، در 22 بهمن‌ 1357 با تاکید بر نقش‌ مذهب، برای‌ تنظیم‌ امور اجتماعی‌ و اداری‌ جامعه‌ به‌ پیروزی‌ رسید. انقلاب‌ ساندنیست‌ها در 1979 م‌ با همیاری‌ و همراهی‌ روحانیون‌ کلیسا که‌ از مخالفین‌ سرسخت‌ رژیم‌ سوموزا بودند، به‌ پیروزی‌ رسید. در ترکیه، حزب‌ عدالت‌ و توسعه‌ در سال‌ 2002 م‌ توانست، با شعار اسلام‌خواهی‌ در صدر احزاب‌ سیاسی‌ قرار گیرد و از مجموع‌ 550 کرسی‌ پارلمان، 363 کرسی‌ را از آن‌ خود نماید.
این‌ مثال‌ها، اشاره‌ای‌ اجمالی‌ به‌ نقش‌ مذهب‌ در سیاست‌ دارد، که‌ امروزه، مورد توجه‌ جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ --- مذهبی‌ قرار گرفته‌ است. جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ مذهب، شاخه‌ای‌ از جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ است، که‌ هنوز، قالب‌ و چارچوب‌ منظم‌ و علمی‌ خاصی، برای‌ آن‌ در نظر گرفته‌ نشده‌ است. زیرا به‌ نظر عده‌ای‌ از اندیشمندان‌ سیاسی، دوران‌ طلایی‌ ایدئولوژی‌ و مذهب‌ با داعیه‌ سیاسی‌ و سامان‌بخشی‌ حکومت‌ براساس‌ مفاهیم‌ دینی‌ بسر آمده‌ است. امروز، بشر غربی‌ به‌ واسطه‌ ده‌ قرن‌ حکومت‌ مذهبی‌ کلیسا و افراطگری‌های‌ آن‌ در شرایط‌ عکس‌العمل‌ قرار گرفته‌ و نقش‌ مذهب‌ را از حوزه‌ عمومی‌ زندگی‌ به‌ حوزه‌ خصوصی‌ و فردی‌ رانده‌ است. بیشتر حکومت‌ها، روند سکولارشدن‌ را می‌گذرانند. این‌ روند، از زمان‌ ماکیاول‌ به‌ عنوان‌ بنیان‌گذار ایدئولوژی‌ قدرت، شروع‌ گردید. ماکیاول، با طرح‌ این‌ سوال‌ اساسی‌ که‌ هدف‌ سیاست‌ چیست؟ خود را با توماس‌ آکوییناس، سنت‌ آگوستین‌ و کلیسا که‌ هدف‌ سیاست‌ را جلب‌ رضایت‌ خداوند می‌دانند؛ همگام‌ می‌سازد. اما، در ادعای‌ کلیسا که‌ معیار رضایت‌ خداوند، خود کلیسا و پدران‌ آن‌ می‌باشد؛ تشکیک‌ نمود. در پاسخ‌ به‌ این‌که‌ چگونه‌ بفهمیم؛ انجام‌ سیاست‌ خاصی‌ توسط‌ حکومت، مورد رضای‌ خداوند است؟ کلیسا گفته‌ بود: «وقتی‌ پدران‌ کلیسا راضی‌ باشند؛ به‌ طور طبیعی‌ رضایت‌ خداوند هم‌ حاصل‌ می‌گردد.» ماکیاول‌ در رد این‌ ادعا می‌گوید؛ که‌ چون‌ موضوع‌ سیاست، مردم‌ می‌باشند و سیاست‌ در هر اجتماعی، بر مردم‌ اعمال‌ می‌گردد و مردم‌ هم‌ مخلوق‌ خداوند هستند، پس، رضایت‌ مردم‌ (مخلوق) موجب‌ رضایت‌ خالق‌ (خداوند) می‌گردد. بر این‌ اساس، هدف‌ سیاست، جلب‌ رضایت‌ مردم‌ گردید و بدین‌ طریق، خدامحوری‌ را به‌ انسان‌محوری‌ و اومانیسم‌ تبدیل‌ نمود. از آن‌جا که، در انسان‌ هم، عقل‌ حاکم‌ است، پس، می‌توان‌ گفت؛ که‌ معیار امور، عقل‌ می‌باشد و بدین‌ترتیب، عقل‌محوری‌ باب‌ شد. ماکیاول‌ با چنین‌ ادعایی‌ به‌ تدریج‌ کلیسا را از حوزه‌ سیاست‌ دور نمود و حرکت‌ به‌ سمت‌ عرفی‌ شدن‌ و سکولاریزه‌ شدن‌ را در نظم‌ اجتماعی‌ پیشنهاد نمود. این‌ مساله، سرآغاز ظهور حوزه‌های‌ مختلفی‌ در زندگی‌ انسان‌ها گردید. از آن‌ جمله، حوزه‌ زندگی‌ خصوصی‌ و فردی‌ انسان‌ها که‌ متاثر از دین‌ و مذهب‌ بود، جایگاه‌ خود را به‌ علم‌زدگی‌ سپرد و به‌ طور طبیعی‌ نقش‌ دین‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ رقیق‌تر شد. جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ مذهب، به‌ مفهوم‌ بررسی‌ نقش‌ عوامل‌ مذهبی‌ موثر بر رفتار و زندگی‌ سیاسی‌ و به‌ عبارت‌ کلی‌تر، بررسی‌ مذهب‌ در سیاست‌ و حکومت‌ می‌باشد و در واقع، عطف‌ بین‌ مذهب‌ و جامعه‌شناسی، همان‌ جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ مذهبی‌ است.
بر این‌ اساس، مذاهبی‌ که‌ داعیه‌ سیاسی‌ بیشتری‌ دارند، تاثیرگذاری‌ فزون‌تری‌ هم‌ بر زندگی‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ افراد خواهند داشت. بنابراین‌ می‌توان‌ مذاهب‌ را از دیدگاه‌ داعیه‌ سیاسی، به‌ دو دسته‌ کلی‌ تقسیم‌ نمود: ادیان‌ باز و ادیان‌ بسته. 
ادیان‌ باز
منظور از ادیان‌ باز، همان‌ ادیان‌ جهان‌شمول‌ همانند اسلام‌ و مسیحیت‌ می‌باشد؛ که‌ با آغوش‌ باز انسان‌ها را به‌ خود جلب‌ می‌نماید. این‌ ادیان، به‌ نحو بارزی‌ دنیاگرا و جهان‌شمول‌ می‌باشند؛ یعنی‌ هم‌ ملاحظات‌ مادی‌ و هم‌ ملاحظات‌ معنوی‌ را قبول‌ دارند. بعضی‌ از مذاهب‌ جهان‌ مادی‌ را ملاحظه‌ می‌نمایند؛ اما به‌ آنها اصالت‌ نمی‌دهند و تنها به‌ عنوان‌ وسیله‌ای‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ جهان‌ اخروی‌ تلقی‌ می‌نمایند. در حالی‌ که، بعضی‌ دیگر برای‌ ملاحظات‌ مادی‌ هم‌ اعتبار قائل‌ هستند، بنابراین، برای‌ تنظیم‌ امور مادی‌ هم‌ طرح‌ و برنامه‌ دارند. از این‌ نوع‌ مذاهب‌ می‌توان‌ به‌ اسلام، کاتولیک‌ و آیین‌ کنفوسیون‌ اشاره‌ نمود؛ که‌ هم‌ به‌ معاش‌ و هم‌ به‌ معاد توجه‌ دارند و یکی‌ را فدای‌ دیگری‌ نمی‌کنند. بر این‌ مبنا است، که‌ کلیسای‌ کاتولیک‌ و مذهب‌ اسلام، داعیه‌ سیاسی‌ دارند و خواهان‌ قدرت‌ برای‌ حکومت‌ کردن‌ می‌باشند.
ادیانی‌ مانند مسیحیت‌ کاتولیک‌ و اسلام‌ از نوع‌ تئیزم‌(Theism) می‌باشند. توماس‌ مور--- نویسنده‌ آرمان‌گرای‌ انگلیسی‌ --- در کتاب‌ یوتوپیا، مذهب‌ جزیره‌ خیالی‌ و آرمانی‌ خود را از نوع‌ دائیزم‌(Deism) معرفی‌ می‌کند. در اصل‌ فرد یا معتقد به‌ مذهب‌ است‌ و یا این‌که‌ به‌ آتئیزم‌(Atheism) یعنی‌ به‌ افکار خدا پناه‌ می‌برد. فردی‌ که‌ به‌ مذهب‌ و خدا معتقد است، یکی‌ از دو مذهب‌ برایش‌ قابل‌ تصور می‌باشد؛ اگر برای‌ شناسایی‌ خداوند، اعتقاد به‌ وحی‌ داشته‌ باشد؛ وی‌ را طرفدار تئیزم‌ می‌داند اما، اگر فکر می‌کند؛ که‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ خداوند نیاز به‌ پیامبر وجود ندارد و عقل‌ انسانی‌ می‌تواند، خداوند را شناسایی‌ نماید؛ این‌ مذهب‌ دائیزم‌ است، که‌ به‌ مساله‌ عقل‌ و عقل‌گرایی، بیش‌ از اندازه‌ اولویت‌ می‌بخشد. در حقیقت، مقوله‌بندی‌ توماس‌ مور، مذهب‌ باز و منشاش‌ معیار اولوهیت‌ می‌باشد. بعضی‌ از مذاهب، تصور جهان‌ ذاتی‌ دارند و تصور بعضی‌ از آنها از اولوهیت، تصور جهان‌ ذاتی‌ نیست. بلکه‌ تصور علُوی‌ دارند، یعنی‌ خدا را در خارج‌ از جهان‌ هستی‌ جست‌وجو می‌نمایند و رابطه‌ خالق‌ و مخلوق‌ ایجاد می‌نمایند. به‌ عبارت‌ ساده‌تر، خدا را جدا از کائنات‌ می‌بینند و کائنات‌ را مخلوق‌ خدا، معرفی‌ می‌کنند. اما، مذهب‌ تصور جهان‌ ذاتی، خدا را در تمام‌ امور و کائنات، ساری‌ و جاری‌ می‌بینند. این‌ نوع‌ مذهب، به‌ وحدت‌ وجود قائل‌ است‌ و تصور وجود اولوهیت‌ جدای‌ از کائنات‌ و هستی‌ ممکن‌ نیست. این‌ مذهب، اختصاص‌ به‌ جهان‌ شرق‌ دارد و در هر چیزی‌ خدا را می‌بیند؛ مانند بودا، برهمن، کنفوسیوس‌ و حتی‌ اگر بتوان‌ فلسفه‌ هگل‌ و پدیده‌Giest وی‌ را مذهب‌ نامید.
او هم‌ معتقد است، خدا در جهان‌ نیست، بلکه‌ جهان‌ در خداست. در این‌ نوع‌ مذهب، شخص‌ پیامبر با اهمیت‌ است‌ و الگو می‌باشد. پیروان‌ چنین‌ مذهبی‌ به‌ وی‌ به‌ عنوان‌ وسیله‌ تنزیل‌ یک‌ پیام‌ آسمانی‌ نمی‌نگرند؛ اما، در مذهب‌ سامی‌ با تصور علوی، اهمیت‌ شخص‌ پیامبر به‌ واسطه‌ پیامش‌ است، اگر چه، ممکن‌ است‌ بعدها پیامبر در ابعاد گوناگون‌ مورد اقتدا و الگوی‌ رفتاری‌ قرار گیرد.
مذهب‌ مسیحیت‌ و اسلام، از نوع‌ علوی‌ می‌باشند؛ پس‌ جهان‌پذیرند. یعنی‌ به‌ جهان‌ مادی‌ و مخلوق‌ اصالت‌ می‌دهند و برای‌ آن‌ طرح‌ و برنامه‌ دارند.
الف) مسیحیت‌
حضرت‌ مسیح‌ از هنگام‌ تولد تا اعلان‌ دین‌ و جذب‌ حواریون‌ همواره، مورد تعقیب‌ حکام‌ وقت‌ بود. مسیحیت، به‌ عنوان‌ یک‌ جنبش‌ انقلابی‌ در تاریخ‌ ادیان‌ آن‌ زمان، نهضتی‌ علیه‌ یهودیت‌ تلقی‌ می‌شد؛ که‌ به‌ صورت‌ نیمه‌پنهان‌ به‌ حرکت‌ خود ادامه‌ می‌داد و روزبه‌روز بر طرفدارانش‌ افزوده‌ می‌شد؛ اما همیشه، در معرض‌ سرکوب‌ قرار داشت. تا آن‌که‌ در سال‌ 313 م‌ توسط‌ کنستانتین‌  امپراتور روم‌  این‌ مذهب‌ پذیرفته‌ شد و به‌ عنوان‌ دین‌ رسمی‌ اعلام‌ گردید و به‌ تدریج، داعیه‌های‌ سیاسی‌ کلیسا آشکار شد. بعدها، میسحیت‌ در قرون‌ وسطا، از قرن‌ پنجم‌ تا پانزدهم‌ به‌ مذهب‌ و حکومت‌ تبدیل‌ گردید. از سال‌ 347 م‌ به‌ بعد، مرکز ثقل‌ مسیحیت‌ کلیسای‌ روم‌ بود، که‌ توسط‌ سنت‌ پطرس‌ بنیان‌گذاری‌ شد و آن‌قدر، موفقیت‌ کلیسا و آبای‌ آن‌ مستحکم‌ شد؛ که‌ در زمان‌ پاپ‌ گریگوارکبیر در قرن‌ هفدهم، مشروعیت‌ بخشیدن‌ به‌ حکومت‌های‌ پادشاهی، از وظایف‌ آنها شد. در این‌ زمان‌ تا قرن‌ یازدهم، بین‌ پاپ‌ها و امپراتوری‌ روم‌ مقدس‌ که‌ در 493م‌ توسط‌ فرانک‌ها تاسیس‌ شده‌ بود؛ نوعی‌ وحدت‌ به‌ وجود آمد؛ اما با ایجاد نزاع‌ بین‌ پاپ‌ها و حکومت‌های‌ پادشاهی‌ و فئودالی، بار دیگر نزاع‌ به‌ نفع‌ کلیسا در قرن‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌ به‌ پایان‌ رسید. کلیسا، حکومت‌های‌ پادشاهی‌ و فئودالی‌ را از طرق‌ منابع‌ قانونی‌ و مشروعیت‌بخشی‌ تایید می‌کرد و پادشاهان‌ هم‌ خود را دست‌نشانده‌ پاپ‌ می‌شمردند و بخشی‌ از مالیات‌ها را جمع‌آوری‌ و به‌ مراکز کلیسای‌ کاتولیک‌ ارسال‌ می‌نمودند. این‌ وضعیت‌ تا قرن‌ چهاردهم‌ ادامه‌ داشت. در این‌ سده، اندیشمندانی‌ مانند ماکیاول، مارتین‌ لوتر و کالون‌ روی‌ کار می‌آیند و نهضت‌ علمی‌ رنسانس‌ یا نوزایش‌ را به‌ همراه‌ جنبش‌ اصلاح‌ مذهب‌ --- رفرماسیون‌ --- به‌ ارمغان‌ می‌آورند. برخی‌ از پادشاهان‌ و از آن‌ جمله‌ لویی‌ پانزدهم‌ در قرن‌ سیزدهم‌ از وضعیت‌ استفاده‌ نموده‌ و بر محوریت‌ روشنفکران‌ و اصلاح‌طلبان‌ جدید، پاپ‌ را دستگیر و زندانی‌ می‌کنند و مقر اقامت‌ پاپ‌ها از روم‌ به‌ منطقه‌ای‌ به‌ نام‌ آوینیون‌ در جنوب‌ فرانسه‌ منتقل‌ می‌شود و به‌ تدریج‌ از عظمت‌ کلیسای‌ کاتولیک‌ در اداره‌ مستقیم‌ امور حکومت‌ کاسته‌ می‌شود. در این‌ زمان، انجیل‌های‌ چهارگانه‌ اعتبار پیدا می‌کند. این‌ انجیل‌های‌ چهارگانه‌ عبارتند از: انجیل‌ مَرقُس‌ که‌ برای‌ رومی‌ها نوشته‌ شده‌ بود و براساس‌ اسناد موجود در کتب‌ تاریخ‌ ادیان، چند دهه‌ قبل‌ از غیبت‌ و معراج‌ حضرت‌ عیسی‌ جمع‌آوری‌ گردیده‌ بود، انجیل‌ متی، انجیل‌ یوحنا که‌ از حواریون‌ است‌ و به‌ نام‌ پیامبر اکرم‌ اشاره‌ نموده‌ است‌ و انجیل‌ لوقا که‌ پزشکی‌ از یاران‌ پولوس‌ بوده‌ است‌ و پولوس، یکی‌ از رسولان‌ بزرگ‌ یهودی‌ بود، که‌ بر اثر مکاشفه، مسیحی‌ شد و نهضت‌ پروتستانتیزم، بیشتر از این‌ انجیل‌ استفاده‌ می‌نمایند.
به‌ دنبال‌ نهضت‌ رنسانس‌ و رفرماسیون، رشد اندیشه‌های‌ نو در زمینه‌ حاکمیت‌ دولت‌ ملی، اضمحلال‌ تدریجی‌ نظام‌ فئودالیزم‌ و تفرقه‌ در کلیسا، نهضت‌ پروتستانتیزم‌ به‌ رهبری‌ مارتین‌ لوتر و جان‌ کالون‌ اوج‌ گرفت.
اصول‌ مورد اعتراض‌ پروتستان‌ها به‌ رهبری‌ مارتین‌ لوتر عبارت‌ بودند از: دکترین‌ بخشایش‌ گناهکاران‌ یا(Indulgence) که‌ به‌ وسیله‌ آن‌ پدران‌ کاتولیک، گناهان‌ انسان‌های‌ دیگر را می‌آمرزیدند.
از دیگر اصول‌ مورد اعتراض، دکترین‌ برتری‌ و متمایز مایملک‌ معنوی‌ کلیسای‌ کاتولیک‌ بود، که‌ روحانیون‌ کاتولیک‌ را از جنس‌ دیگری‌ می‌دانستند. لوتر می‌گفت: «همه‌ معتقدان‌ به‌ خدا مساوی‌ هستند و هرمومنی، روحانی‌ خویشتن‌ است.«
اصل‌ بعدی‌ مورد اعتراض‌ پروتستانتیزم‌ که‌ تا حد زیادی‌ پادشاهان‌ و فئودال‌ها را به‌ خود جلب‌ نمود و باعث‌ گردید تا دیانت‌ مسیح‌ خود را با آرمان‌های‌ دنیاگرایانه‌ مساعد سازد، آن‌ بود، که‌ کلیسای‌ کاتولیک‌ منبع‌ حاکمیت‌ و قاضی‌ نهایی‌ را پاپ‌ می‌دانست. در واقع، پاپ‌ها واگذاری‌ تاج‌ و تخت‌ به‌ پادشاهان‌ را از حقوق‌ و اختیارات‌ خود می‌دانستند و آنها را مشروعیت‌ می‌دادند. لوتر، دکترین‌ دو شمشیر یا دو پادشاه‌ را مطرح‌ ساخت. بدین‌ صورت‌ که‌ پادشاهان‌ و حاکمان‌ دنیوی‌ هم، قدرت‌ و حاکمیت‌شان‌ را از خداوند دریافت‌ می‌دارند و وظیفه‌ روحانیون‌ و پاپ‌ها در امور معنوی‌ خلاصه‌ می‌گردد. برای‌ وصول‌ به‌ این‌ نظریه‌ مارتین‌ لوتر بحث‌ خود را از انسان‌ شروع‌ می‌نماید. به‌ نظر مارتین‌ لوتر انسان‌ موجودی‌ دووجهی‌ است:
الف) وجه‌ مادی‌(Temporal order)
ب) وجه‌ معنوی‌Spritual order) )
در یک‌ انسان‌ وظیفه‌ وجه‌ مادی‌ آن‌ است، که‌ مسوولیت‌ وی‌ را در مقابل‌ انسان‌های‌ دیگر و تعاملات‌ اجتماعی‌ مشخص‌ می‌سازد و وظیفه‌ بعد وجه‌ معنوی‌ آن‌ است، که‌ ارتباط‌ انسان‌ را با خداوند تبیین‌ می‌نماید. یعنی‌ انسان‌ از طریق‌ روح‌ مقدس‌ و کتاب‌ مقدس‌(Word) تحت‌ حاکمیت‌ خداوند قرار می‌گیرد. چون‌ این‌ دو وجه، توسط‌ خداوند در انسان‌ به‌ ودیعه‌ گذاشته‌ شده‌ است؛ پس‌ مشروعیت‌ نماد این‌ وجوه‌ یعنی‌ حکومت‌های‌ مادی‌ پادشاهان، فئودال‌ها و همچنین‌ حکومت‌ معنوی‌ پاپ‌ به‌ خدا برمی‌گردد. البته، مارتین‌ لوتر چنین‌ مطلبی‌ را با صراحت‌ بیان‌ نمی‌کند؛ بلکه‌ آن‌ را در ورای‌ الفاظی‌ مانند هدیه‌ جالب‌ خداوند1، یک‌ نظم‌ الهی2 و یک‌ گنج‌ بزرگ3 بیان‌ می‌کند؛ که‌ در آن، حاکمان، نمایندگان‌ خداوند هستند. در جایی‌ هم‌ حاکمان‌ را به‌ تعبیری، ابزارهای‌ خداوند4 می‌شمارد. بر این‌ اساس‌ حاکمان‌ هم‌ که‌ همواره‌ به‌ دنبال‌ معرفی‌ قدرت‌ و سیاست‌ بودند، وضعیت‌ را برای‌ افزایش‌ قدرت‌ خود مساعد یافته‌ و به‌ تدریج، تمایل‌ خود را به‌ نهضت‌ پروتستانتیزم‌ نشان‌ دادند تا خود را به‌ نوعی‌ از کلیسا و پدران‌ آن‌ نجات‌ دهند و بدین‌ ترتیب‌ بود، که‌ لویی‌ پانزدهم، پاپ‌ را در قرن‌ سیزدهم‌ دستگیر و زندانی‌ می‌نماید و مقر وی‌ را از روم‌ به‌ آوینیون‌ منتقل‌ می‌کند.
از طرف‌ دیگر، طبقه‌ رو به‌ رشد بورژوا هم‌ به‌ دنبال‌ فلسفه‌ای‌ برای‌ توجیه‌ ثروت‌ خود بودند تا بتوانند، خود را هم‌طراز اشراف‌ نشان‌ دهند. اشراف‌ درجه‌ یک‌ و اشراف‌ میانی، خود را تافته‌ جدابافته‌ می‌پنداشتند و تلاش‌ برای‌ حفظ‌ حدود و ثغور منزلت‌ خود و تمایز از باقی‌ مردم‌ را از وظایف‌ حوزه‌ عمومی‌ خود می‌دیدند.
این‌ فلسفه، توسط‌ کالون‌  دوست‌ و همراز صمیمی‌ مارتین‌ لوتر  به‌ منصه‌ ظهور رسید. براساس‌ تفاسیر نخستین‌ کلیسای‌ کاتولیک‌»ثروت‌ و سودپرستی‌ قبیح‌ شمرده‌ می‌شد. فرد ثروتمند با مشکل‌ به‌ بهشت‌ راه‌ پیدا می‌کرد. هر کس‌ وظیفه‌ داشت؛ درآمد خود را جز آنچه‌ برای‌ زیست‌ و معاش‌ وی‌ ضروری‌ است، به‌ فقرا و تهیدستان‌ ببخشد و یا به‌ بیت‌المال‌ عمومی‌ بسپارد.» ابتدا، توماس‌ آکونیاس‌ این‌ مساله‌ را در تضاد با تولید و کارآیی‌ اقتصاد معرفی‌ کرد و بر مالکیت‌ خصوصی‌ تاکید زیاد ورزید. بعدها، کالون‌ تفسیر کلیسای‌ کاتولیک‌ را واژگون‌ نمود و گفت: «ثروت‌ یک‌ موهبت‌ خدایی‌ است. خدا به‌ کسانی‌ موهبت‌ می‌کند؛ که‌ از آنها راضی‌ است، پس‌ ثروتمند، محبوب‌ خداوند است. زیرا ثروت‌ نشانه‌ای‌ از لطف‌ خدا است. مسیحیان‌ به‌ واسطه‌ آن‌ که‌ نشان‌ دهند؛ مورد لطف‌ خداوند هستند، شروع‌ به‌ ثروت‌اندوزی‌ نمودند و بدین‌ ترتیب، هدف‌ بورژوا در ثروت‌اندوزی‌ توجیه‌ گردید. علاوه‌ بر آن، اصولی‌ که‌ قرین‌ ثروت‌اندوزی‌ می‌باشد؛ مانند فردگرایی، آزادی‌ کار و کوشش، عقلانیت، سکولاریزم‌ و مساوات‌گرایی‌ اولویت‌ یافت‌ و پروتستانتیزم‌ با انطباق‌ خود با آرمان‌های‌ دنیاگرایانه‌ و با ره‌آورد ثروت‌ و قدرت، راه‌ ترقی‌ را برای‌ ملل‌ اروپایی‌ گشود و در مقابل، مذهب‌ را در حوزه‌ خصوصی‌ زندگی‌ فردی‌ به‌ بند کشانید. چنان‌که، به‌ طور رسمی‌ در 1794 کنوانسیون‌ ملی‌ فرانسه‌ به‌ دنبال‌ انقلاب‌ 1785 دخالت‌ کلیسا در امور سیاسی‌ را ممنوع‌ کرد و سرانجام، مداخلات‌ سیاسی‌ کلیسا در فرانسه، به‌ دنبال‌ قانون‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ در 1905، به‌ حداقل‌ خود رسید و از این‌ به‌ بعد، کلیسا در برابر نهادهای‌ جمهوری‌خواه، گردن‌ نهاد و نظام‌ سکولار، بر نهادهای‌ اجتماعی‌ سایه‌ گستراند و کلیسا هم‌ تسلیم‌ خواسته‌های‌ سیاست‌مداران‌ سکولار گردید، تا آنجا که‌ به‌ دینی‌ دنیایی‌ مبدل‌ شد. در واقع‌ سکولارشدن‌ سیاست‌ در جوامع‌ غربی، عکس‌العملی‌ به‌ شرایط‌ قرون‌ وسطا است، باید توجه‌ داشت؛ که‌ انسان‌ها در طیفی‌ از افراط‌ و تفریط‌ زندگی‌ می‌کنند.
ده‌ قرن‌ کلیسای‌ کاتولیک‌ بر زندگی‌ مردم‌ حاکمیت‌ داشت‌ و آن‌ را اداره‌ می‌کرد. اداره‌ چنین‌ وضعیتی، در بستری‌ از افراطگرایی‌ حرکت‌ می‌نمود؛ زیرا کلیسا برای‌ هر چیز، شی‌ و وضعیتی‌ قانونی‌ داشت‌ و پیش‌تر از امتیازات‌ منحصر به‌ فردی‌ برخوردار می‌شد. برای‌ مثال، کلیسا در امور علمی، پزشکی‌ و ریاضی‌ هم‌ قواعدی‌ را تنظیم‌ نموده‌ بود، جزم‌هایی‌ مانند دکترین‌(infalibility) خطاناپذیری‌ کلیسا، جزم‌ مرکزیت‌ زمین، جزم‌ مسیر دایره‌ای‌ شکل‌ ستارگان‌ به‌ دور زمین، جزم‌ هر حرکتی‌ نیاز به‌ حضور دائمی‌ محرک‌ دارد و بالاخره‌ جزم‌ عدم‌ وجود حقیقت‌ کشف‌ نشده‌ توسط‌ کلیسا حکایت‌ از حاکمیت‌ افراط‌ مذهب‌ در مدت‌ ده‌ قرن‌ است. در مقابل‌ چنین‌ وضعی، انسان‌ها به‌ تفریط‌ کشانده‌ می‌شوند و به‌ اکتشافات‌ علمی‌ و عقلی‌ آن‌قدر بها می‌دهند؛ که‌ امروزه، بزرگ‌ترین‌ اندیشمند جهان‌ غرب، انتقادات‌ سختی‌ را بر جوامع‌ غربی‌ وارد و جوامع‌ غربی‌ را دچار بحران‌ معنویت‌ معرفی‌ می‌کنند.
انسان‌ها همواره، در دو وضعیت‌ افراط‌ و تفریط‌ به‌ سر می‌برند. عکس‌العمل‌ به‌ شرایط‌ افراط‌ حاکمیت‌ مذهبی‌ محض‌ کلیسا باعث‌ شد تا از قرن‌ پانزدهم‌ به‌ بعد زمزمه‌های‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ آغاز گردد و از قرن‌ نوزدهم‌ به‌ بعد به‌ اوج‌ تفریط‌ خود کشیده‌ شود. به‌ طوری‌ که‌ امروزه، تمدن‌ و فرهنگ‌ غرب‌ از سوی‌ متفکران‌ برجسته‌ آن‌ دیار مورد سرزنش‌ و انتقاد قرار می‌گیرد. افرادی‌ مانند اسوالد اشپنگر5 در کتاب‌ انحطاط‌ تمدن‌ غرب، آرنولد توبن‌بی‌ انگلیسی‌ در کتاب‌ دوازده‌ جلدی‌ مطالعه‌ تاریخ، پیتیرم‌ سروکین‌ متفکر روسی‌الاصل‌ مقیم‌ امریکا، ساموئل‌ هانتینگتون، فرانسیس‌ فوکویاما در کتاب‌ پایان‌ تاریخ، کارل‌ یاسپرس‌ در کتاب‌ آغاز و انجام‌ تاریخ‌ و اصحاب‌ مکتب‌ فرانکفورت‌ مانند هربرت‌ مارکوزه، اریک‌ فروم، یورگن‌ هابرماس، ماکس‌ هورکهایمر و جورج‌ لوگاچ‌ همگی‌ به‌ نوعی‌ تمدن‌ غرب‌ را در سراشیبی‌ انحطاط‌ و مرگ‌ می‌بینند.
در واقع، متفکرینی‌ که‌ به‌ نحوی‌ در ارتباط‌ با خلا معنویت‌ در زندگی‌ انسان‌ غربی، قلم‌ می‌زنند؛ به‌ نوعی‌ پاسخگوی‌ قلم‌ متفکرین‌ دیگری‌ هستند، که‌ ایدئولوژی‌ را نابود شده‌ می‌بینند. این‌گونه‌ قلم‌فرسایی‌هایی‌ که‌ به‌ طور مرتب‌ پایان‌ عصر ایدئولوژی‌ را بشارت‌ می‌دهند؛ باعث‌ گردیده‌اند تا جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ مذهب، چارچوب‌ها، مفاهیم‌ و روش‌های‌ ناشناخته‌ و نیندیشیده‌ای‌ داشته‌ باشد و از سویی، به‌ عنوان‌ شاخه‌ای‌ معرفی‌ می‌گردد؛ که‌ از جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ است. چون‌ نماد بارز ایدئولوژی‌ دین‌ است.
آیا ایدئولوژی‌ها مرده‌اند؟
ایده‌ پایان‌ ایدئولوژی‌ها در غرب‌ معاصر، پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و شکست‌ ایدئولوژی‌ باوران‌ نازیست‌ و فاشیست‌ شکل‌ گرفت. این‌ ایده، در جوامع‌ سرمایه‌داری‌ پیشرفته‌ پس‌ از شکست‌ ایدئولوژی‌ کمونیزم‌ بازیابی‌ شد. این‌ نگرش، در دو محور واقعیات‌ سیاسی‌ و جاودانگی‌ ایدئولوژی‌ حرکت‌ می‌نماید. دوطرف‌ این‌ طیف، نوعی‌ ایدئولوژی‌ است. ایدئولوژی‌ تن‌ دادن‌ به‌ واقعیات‌ سیاسی‌ و ایجاد فضای‌ عمومی‌ آکنده‌ از سرخوردگی‌ از آرمان‌ها و اصول‌ و طرف‌ دیگر این‌ طیف، تسلیم‌ بدون‌ چون‌ و چرا به‌ جاودانگی‌ ایدئولوژی‌ است.
شاید بتوان‌ برای‌ این‌ ایده‌ سه‌ معنا را جست‌وجو نمود.
1- ظهور ایده‌ پایان‌ ایدئولوژی‌ها به‌ تحولات‌ عمیقی‌ برمی‌گردد؛ که‌ این‌ تحولات‌ در عرصه‌ چالش‌های‌ ایدئولوژیک‌ و سیاسی‌ رخ‌ داده‌ است.6
2- خواستگاه‌ این‌ ایده‌ در غرب، گروهی‌ هستند، که‌ دیگران‌ را به‌ دست‌ کشیدن‌ از آرمان‌ها و اصول‌ ارزشی‌ که‌ در نظرشان‌ به‌ اوهام‌ نزدیک‌تر است‌ تا حقیقت، فرا می‌خوانند. آنها دیگران‌ را به‌ تن‌ دادن‌ به‌ سیاست‌ واقع‌بینانه‌ و حکومت‌ فن‌سالار (تکنوکرات) فرا می‌خوانند.
3- هدف‌ این‌ ایده، بستن‌ راه‌ بر اندیشیدن‌ درباره‌ دگرگونی‌ نظام‌ کنونی‌ جهان‌ است، که‌ مبتنی‌ بر سلطه‌ سرمایه‌داری‌ پیشرفته‌ و ایدئولوژی‌ آن‌ می‌باشد. محتوای‌ درست‌ ایده‌ پایان‌ ایدئولوژی، در دو نقطه‌ منحصر می‌شود؛ از یک‌سو، جهان‌ شاهد فروپاشی‌ ایدئولوژی‌های‌ بزرگ‌ تغییرطلب‌ مانند کمونیزم، فاشیزم‌ و سوسیالیزم‌ است، که‌ در قرن‌ بیستم‌ محرک‌ آمال‌ و آرزوهای‌ طبقات‌ و ملت‌های‌ فراوانی‌ بودند و نیز شاهد ناپدیدشدن‌ رجزخوانی‌ها برای‌ تغییر نظام‌ جهانی‌ای‌ که‌ برتری‌ منظومه‌ کشورهای‌ پیشرفته‌ سرمایه‌داری‌ راتثبیت‌ می‌کند؛ هست، از سوی‌ دیگر، جهان‌ شاهد مشکلات‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و تربیتی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ است. این‌ مشکلات، سیر فزونی‌ دارند. بنابراین، اهتمام‌ جدی‌ مبتنی‌ بر مدیریت‌ توانا و علوم‌ مفید را طلب‌ می‌نماید.
این‌ دو نقطه‌ معنای‌ پایان‌ ایدئولوژی‌ را متمایز نمی‌سازد؛ زیرا درست‌ است، که‌ بعضی‌ از حرکت‌های‌ بزرگ‌ ایدئولوژیک‌ که‌ می‌خواست‌ جهان‌ را عوض‌ نماید و از نو بسازد از بین‌ رفته‌اند؛ اما فروپاشی‌ آنها نمی‌تواند به‌ معنای‌ فروپاشی‌ همه‌ ایدئولوژی‌های‌ تغییرطلب‌ در جهان‌ فردا باشد. شاهد بر این‌ مدعا، کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران؛ ایدئولوژی‌ اسلام‌ و کشور غاصب‌ اسراییل‌ می‌باشند. که‌ مدعی‌ ایدئولوژی‌ یهود است.
باور عمومی‌ بر پایان‌ ایده‌ ایدئولوژی‌ بر نوع‌ انقلابیون‌ است، در حالی‌ که‌ بسیاری‌ از ایدئولوژی‌ها به‌ دنبال‌ تغییر اصلاحی‌ هستند، آنها تغییرات‌ بنیادی‌ و حقیقی‌ را طلب‌ می‌نمایند؛ که‌ نمی‌توان‌ اهمیتش‌ را دست‌ کم‌ گرفت. روی‌ دیگر سکه‌ پایان‌ ایدئولوژی، حاکمیت‌ علم‌ و اندیشه‌ علمی‌ است، که‌ باید توسط‌ حکومت‌های‌ تکنوکرات‌ و فن‌سالار تحقق‌ یابد. حال‌ سوالی‌ در ذهن‌ به‌ وجود می‌آید؛ که‌ چه‌ کسی‌ گفته‌ است؛ ایدئولوژی، تغییرطلب‌ است‌ یا نیست؟ حاکمیت‌ علم‌ و اندیشه‌ علمی، منافاتی‌ با فروپاشی‌ اندیشه‌ ایدئولوژیک‌ ندارد. با نگاهی‌ به‌ اطراف‌ و پیرامون، خود درمی‌یابیم؛ که‌ ایده‌ پایان‌ ایدئولوژی‌ ایده‌ای‌ نادرست‌ است.
در روسیه‌ و اروپای‌ شرقی، واژه‌های‌ پروستریکا و گلاسنوست‌ حامل‌ تحول‌ ایدئولوژیک‌ عمیقی‌ بود، که‌ ایدئولوژی‌ کمونیزم‌ را کنار زد و ایدئولوژی‌ لیبرال‌ دمکراسی‌ و بازگشت‌ قدرتمندانه‌ ایدئولوژی‌ ناسیونالیزم‌ و حیات‌ دوباره‌ روبه‌ رشد دین‌ را نوید داد. طرح‌ وحدت‌ اروپا  اتحادیه‌ اروپایی‌  نیز طرحی‌ ایدئولوژیکی‌ است، که‌ کشورهای‌ اروپایی، غربی‌ها را به‌ گذشتن‌ از مرزهای‌ موجود و اوضاع‌ پدید آمده‌ بعد از جنگ‌ جهانی‌ دوم، با هدف‌ ثبات‌ در عرصه‌ پیشرفت‌ و حاکمیت‌ بر جهان‌ فرامی‌خواند. اگر چه‌ این‌ طرح‌ به‌ واسطه‌ وجود کشورهای‌ متعدد، دارای‌ گردنه‌ها و مشکلات‌ فراوانی‌ می‌باشد؛ اما به‌ نظر می‌رسد؛ اراده‌ حل‌ این‌ مشکلات‌ در همه‌ کشورهای‌ اروپایی‌ وجود داشته‌ باشد؛ زیرا چالشی‌ که‌ از سوی‌ دو قدرت‌ جهانی‌ امریکا و ژاپن‌ بر اروپایی‌ها وارد می‌آید؛ جز با اتحاد عملی‌ قابل‌ مقابله‌ نیست. بنابراین، به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ پروژه‌ و مدت‌ پروژه‌ای‌ ایدئولوژیک‌ و عملی‌ در تضاد با سلطه‌ امریکا  ژاپنی‌ باشد؛ به‌ همان‌ اندازه‌ دشمنانش‌ با طرح‌ و تبلیغ‌ پایان‌ ایدئولوژی‌ها، درصدد تخریب‌ تلاش‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ هستند.
نقشه‌ امروز جهان‌ از ایران‌ اسلامی‌ گرفته‌ تا دورترین‌ نقاط‌ دنیا، آکنده‌ از ایدئولوژی‌های‌ درگیر، محافظه‌کار، تغییرطلب، ارتجاعی‌ و ترقی‌طلب‌ است. این‌ ایدئولوژی‌های‌ درگیر، ارتباط‌ محکمی‌ با چالش‌های‌ اجتماعی‌ و جمعی‌ دارد، که‌ بشر خواسته‌ یا ناخواسته‌ در آن‌ به‌ سر می‌برد. شعار پایان‌ ایدئولوژی، شعاری‌ فریبنده‌ برای‌ گسترش‌ حاکمیت‌ ایدئولوژی‌ قوی‌تر و وابسته‌ کردن‌ اراده‌ و اندیشه‌ ضعیف‌ترهاست. بنابراین، منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد؛ که‌ همواره‌ نقش‌ ایدئولوژی، مذهب‌ و دین‌ در اداره‌ امور اجتماعی‌ کشورها توسط‌ جامعه‌شناسان، مورد توجه‌ بیشتر قرار گیرد تا در این‌ رهگذر با ارائه‌ رهیافت‌های‌ علمی‌تر، گام‌های‌ بهتری‌ برای‌ صلح‌ و رفاه‌ زندگی‌ انسان‌ها برداشته‌ شود.
ب) اسلام‌
از دیگر ادیان‌ باز که‌ جهان‌پذیر بوده‌ و با آغوش‌ باز انسان‌ها را به‌ خود می‌خواند؛ دین‌ اسلام‌ است. اسلام، هم‌ به‌ معاش‌ و هم‌ به‌ معاد توجه‌ دارد. شاید بتوان‌ ادعا نمود؛ که‌ اسلام‌ بر خلاف‌ مسیحیت‌ که‌ پس‌ از سه‌ قرن‌ توسط‌ کنستانتین‌ به‌ طور رسمی‌ پذیرفته‌ شد؛ از همان‌ ابتدا، به‌ عنوان‌ یک‌ نظام‌ دولتی‌ روی‌ کار آمد و نظریات‌ مختلف‌ خود را به‌ بوته‌ آزمایش‌ گذاشت. پیامبر اسلام، رستگاری‌ فرد را در همبستگی‌ جمعی‌ دنبال‌ می‌نمود؛ یعنی‌ با تشکیل‌ جامعه‌ دینی‌ و الگو قراردادن‌ دین‌ به‌ عنوان‌ برنامه‌ای‌ جامع‌ برای‌ تنظیم‌ زندگی‌ انسانی، از سیاست‌ هم‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ لازم‌ جهت‌ تحقق‌ هدفش‌ استفاده‌ کرد تا انسانی‌ دینی‌ تربیت‌ نماید. پیامبر خواست‌ تا دین‌ را در انسان‌ها به‌ ظهور برساند؛ چون‌ در تاریخ‌ بشر، هیچ‌ قبیله‌ای‌ وجود نداشته‌ است؛ که‌ به‌ نوعی‌ دین‌ نداشته‌ باشد.7 انسان‌ به‌ نحو اجتناب‌ناپذیری‌ به‌ انواع‌ و اقسام‌ شیوه‌ها، دینی‌ و دین‌ورز است‌ و موقعیت‌ و طبیعت‌ انسانی‌اش‌ در چنین‌ سمت‌وسویی‌ قرار گرفته‌ است. رازهای‌ عظیم‌ و شگرف، بی‌اعتباری‌ جهان‌ و خودآگاهی‌ انسانی‌ باعث‌ می‌گردد تا ارزش‌ها و حقایق‌ را جست‌وجو نماید. این‌ حقایق‌ و ارزش‌ها همان‌ دین‌ است. اما این‌ پرسش‌گری‌ و جست‌وجوی‌ حقایق‌ و ارزش‌ها، نیازمند هدایت‌گری‌ تواناست.
درست‌ است، که‌ بسیاری‌ از انسان‌ها دیندار هستند و مساله‌ تعلق‌ خاطر آنها به‌ دین‌ به‌ اندازه‌ای‌ حائز اهمیت‌ است، که‌ حتی‌ برخی، دین‌ را وجه‌ اصلی‌ امتیاز بشر دانسته‌اند؛ چون‌ دین، نوعی‌ پویش‌ یا کنش‌ روحی‌ و روانی‌ است، که‌ به‌ آماده‌ نمودن‌ فرد در جمع‌ و در کل‌ کمک‌ می‌نماید. نگرش‌های‌ مختلفی‌ درباره‌ دین‌ وجود دارد، «نگرشی‌ حداقلی‌ به‌ دین» معتقد است، که‌ رسالت‌ دین، تامین‌ سعادت‌ ابدی‌ انسان‌ است، یعنی‌ باید دلیل‌ عمده‌ نیاز بشر به‌ دین‌ را در ابدیت‌ او دانست، او بدین‌ دلیل‌ خود را وامدار دین‌ می‌داند؛ که‌ دین‌ جبران‌کننده‌ شناخت‌ ناکافی‌ او از همه‌ زوایای‌ سعادت‌ اخروی‌ می‌باشد. انسان‌ از شناخت‌ زوایای‌ ابدیت‌ و سعادت‌ خود ناتوان‌ است. این‌ نگرش‌ از دین‌ انتظار امور معنوی‌ و اخروی‌ را دارد. در حالی‌ که‌ نگرش‌ «دین‌ حداکثر» آن‌ است، که‌ دین‌ هنگامی‌ می‌تواند معاد بشر را تامین‌ نماید؛ که‌ نظام‌ معیشت‌ او را در تمامی‌ ابعاد «سیاست، فرهنگ‌ و اقتصاد» جامعه‌ و نیز ابعاد روحی، ذهنی‌ و عینی‌ فرد را هماهنگ‌ کرده‌ باشد. پیامبر اسلام‌ با هجرت‌ از مکه‌ به‌ مدینه‌ پس‌ از سیزده‌ سال‌ جنبش‌ دینی‌ خود را در نگرش‌ حداکثرگرایانه‌ در حرکتی‌ سیاسی‌ بنیاد نهاد. ایشان، نظام‌ قبیله‌ای‌ شبه‌جزیره‌ عربستان‌ را زیر سوال‌ برد و با ایجاد اتحاد، برادری‌ و همدلی‌ بین‌ دو قبیله‌ اوس‌ و خزرج، وحدتی‌ سیاسی‌ و عقیدتی‌ در مدینه‌ به‌ وجود آورد.
به‌ دنبال‌ رحلت‌ حضرت‌ محمد(ص)، بر سر جانشینی‌ او بین‌ مسلمانان‌ اختلاف‌ به‌ وجود آمد. این‌ اختلاف‌ آنچنان‌ عمیق‌ شد؛ که‌ تمام‌ حوزه‌های‌ منازعه‌آمیز مانند تحقیر، اشرافیت‌ قدیم‌ عرب، ملل‌ مغلوب‌ و اصل‌ و نسب، بار دیگر جان‌ گرفت. یکی‌ از گروه‌های‌ طرف‌ نزاع، شیعه‌ بود، که‌ از ابتدا، ماهیت‌ سیاسی‌ پیدا نمود. شیعیان، بیشتر از انصار و بعضی‌ از مهاجرین‌ و بعدها از ایرانی‌ها بودند، که‌ گرد امامت‌ علی(ع) منسجم‌ گردیدند. طرف‌ دیگر نزاع، اهل‌ سنت‌ و جماعت‌ بودند، که‌ بر محوریت‌ خلفای‌ راشدین‌ به‌ عنوان‌ خلفای‌ رسول‌الله‌ جمع‌ گردیدند. اگرچه‌ بعدها، در زمان‌ بنی‌امیه‌ و بنی‌عباس‌ این‌ تعصب‌ به‌ خلیفه‌ الهی‌ تبدیل‌ و به‌ تدریج‌ به‌ سمت‌ سلطانی‌ و پادشاهی‌ سوق‌ پیدا نمود.
طریق‌ انتخاب‌ خلیفه‌ در نزد اهل‌ سنت‌ و جماعت، به‌ویژه‌ در رابطه‌ با خلفای‌ راشدین‌ که‌ از سیستم‌ شورا، نصب‌ و بیعت‌ پیروی‌ می‌نماید؛ با طریقه‌ انتخاب‌ رهبر در نظام‌ فکری‌ تشیع‌ در زمان‌ غیبت، از زوایای‌ مشترک‌ زیادی‌ همسان‌ می‌باشد.
برای‌ فهم‌ بهتر این‌ سنت‌ فکری‌ بهتر است، دو نماینده‌ که‌ ترجمان‌ اندیشه‌ اهل‌ سنت‌ و شیعه‌ باشند؛ مورد بررسی‌ اجمالی‌ قرار گیرد. از اهل‌ سنت، امام‌ محمد غزالی‌ و از شیعه‌ می‌توان‌ به‌ خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ اشاره‌ نمود.
خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ و تئوری‌ حاکمیت‌ شیعه‌
نام‌ وی‌ محمد بن‌محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌ ملقب‌ به‌ نصرالدین‌ است، که‌ او را به‌ نام‌ معلم‌ ثالث‌ می‌شناسند. در سال‌ 597 ه.ق‌ در طوس‌ به‌ دنیا آمد. حمله‌ مغول‌ به‌ ایران‌ در دوران‌ حیات‌ خواجه‌ طوسی‌ اتفاق‌ افتاد. وی‌ جوانی‌ اهل‌ علم‌ بود. برای‌ پناه‌ بردن‌ از شر هجوم‌ مغول‌ مانند بسیاری‌ از مردم‌ آن‌ روزگار به‌ قلعه‌های‌ اسماعیلیان‌ راه‌ یافت. در آنجا به‌ خدمت‌ ناصرالدین‌ بن‌ عبدالرحیم‌ بن‌ ابی‌ منصور  محتشم‌ قهستان‌ درآمد. چون‌ خبر به‌ علاالدین‌ محمد  پادشاه‌ اسماعیلیه‌  رسید؛ که‌ وی‌ اهل‌ فضل‌ و علم‌ است، خواجه‌ را طلب‌ نمود. خواجه‌ هم‌ به‌ قلعه‌ میمون‌ دز رفت‌ و به‌ خدمت‌ مشغول‌ شد. در برخی‌ از نسخه‌های‌ شرح‌ الاشارات‌ که‌ توسط‌ خواجه‌ نصیر طوسی‌ در قلعه‌های‌ اسماعیلیان‌ به‌ سال‌ 640 ه.ق‌ تالیف‌ شده‌ است؛ ناراحتی‌ و اکراه‌ خود را از اقامت‌ نزد اسماعیلیان‌ بیان‌ می‌نماید و در پایان‌ عمر، آنها را تکفیر می‌نماید.
خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی، هلاکو را تشویق‌ می‌نماید تا قدرت‌ اسماعیلیان‌ را که‌ به‌ مثابه‌ یک‌ حکومت‌ مستقل‌ در ایران‌ بود، دست‌کم‌ نگیرد. البته، پیش‌ از وی‌ شمس‌الدین‌ قزوینی‌  قاضی‌القضات‌  منکوقا، آن‌ پادشاه‌ مغول‌ را از بیم‌ ملاحده‌ (اسماعیلیان) به‌ شدت‌ تحت‌ تاثیر قرار داده‌ بود. بنابراین، وی‌ از برادرش‌ هلاکو خواست‌ تا این‌ ماموریت‌ را به‌ انجام‌ برساند. علمای‌ اسلامی‌ آن‌ زمان‌ هم‌ از این‌ وضعیت‌ ناراضی‌ نبودند، زیرا اسماعیلیه‌ را ملحد می‌دانستند و تاخت‌ و تاز اسماعیلیه‌ را به‌ مدت‌ نیم‌ قرن‌ و حتی‌ درون‌ مردم‌ مشاهده‌ می‌کردند. همچنین، مسلمانان‌ مغلوب، خود را نیازمند فاتحان‌ جدید احساس‌ می‌نمودند، بنابراین، با این‌ عمل‌ هلاکو که‌ قبل‌ از آن‌ دست‌ به‌ کشتارهای‌ دسته‌جمعی‌ مردم‌ و خرابی‌ شهرها زده‌ بود؛ به‌ نوعی، آتش‌ کینه‌شان‌ نسبت‌ به‌ مغول‌ کم‌ می‌شد.
علاوه‌ بر این، نقش‌ خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ در تشویق‌ بیشتر هلاکو برای‌ سقوط‌ خلافت‌ عباسی‌ در بغداد قابل‌ توجه‌ است. این‌ تشویق‌ می‌توانست، از دو جهت‌ حائز اهمیت‌ باشد:
نخست، از جنبه‌ مذهبی‌ و دیگر از جنبه‌ ملی‌ از بُعد مذهبی، همراهی‌ خواجه‌ نصیر با هلاکو در از بین‌بردن‌ المستعصم‌ خلیفه‌ عباسی‌  نوعی‌ واکنش‌ سلبی‌ نسبت‌ به‌ خلافت‌ اهل‌ سنت‌ محسوب‌ می‌گردد. در آن‌ زمان، گاهی‌ اختلافات‌ مذهبی‌ باعث‌ بروز درگیری‌های‌ خونین‌ می‌شد. در این‌ درگیری‌ها، نقش‌ خلیفه‌ قابل‌ انتقاد بود، زیرا گفته‌ می‌شد؛ آخرین‌ خلیفه‌ عباسی‌ به‌ سنی‌ها توصیه‌ نموده‌ بود تا ثروت‌های‌ شیعیان‌ را به‌ تاراج‌ برند و خانه‌های‌ آنها را خراب‌ نمایند و فرزندانشان‌ را به‌ اسارت‌ گیرند.8
در بعد ملی، رضایت‌ ایرانی‌ها از اضمحلال‌ دستگاه‌ خلافت‌ عباسی‌ قابل‌ توجیه‌ بود. زیرا خلفای‌ عباسی‌ علاوه‌ بر شهادت‌ ائمه‌ شیعه‌ به‌ویژه‌ امام‌ هشتم‌ شیعیان، در پایمال‌کردن‌ خون‌ کسانی‌ مانند ابومسلم‌ خراسانی‌ هم‌ بی‌تقصیر نبودند و حتی‌ خلیفه‌ عباسی‌ هم‌ عصر سلطان‌ محمد خوارزمشاه، چنگیزخان‌ مغول‌ را برای‌ حمله‌ به‌ ایران‌ ترغیب‌ نمود تا سلسله‌ خوارزمشاهیان‌ از بین‌ برود و این، در حافظه‌ تاریخی‌ ملت‌ ایران، نوعی‌ خیانت‌ تلقی‌ می‌شد. علاوه‌ بر آن‌ سستی، زبونی‌ و بی‌توجهی‌ به‌ مسائل‌ مملکتی‌ توسط‌ خلفای‌ عباسی، زبانزد خاص‌ و عام‌ بود.
آنچه‌ درخصوص‌ تفکر خواجه‌ نصیر به‌ عنوان‌ نماد تفکر شیعی‌ معروف‌ است، آن‌که‌ وی‌ از شخصیت‌های‌ علمی‌ جهان‌ اسلام‌ و تشیع‌ می‌باشد و ملقب‌ به‌ عقل‌های‌ عشر و استاذالبشر است، دیگر آن‌که، وی‌ تا حدی‌ در سیاست‌ و قدرت‌ دست‌ داشته‌ است؛ از این‌رو، بینشی‌ واقع‌گرا همراه‌ با آرمان‌گرایی‌ را دنبال‌ می‌نماید. آرمان‌گرایی‌ خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ در قالب‌ فکری‌ مکتب‌ تشیع‌ در مدینه‌ فاضله‌ و اخلاق‌ ناصری‌ متجلی‌ است. واقع‌گرایی‌ وی‌ ناشی‌ از خدمت‌ به‌ اسماعیلیه‌ و پس‌ از آن‌ خدمت‌ به‌ خان‌ مغول‌ است. خدمت‌ وی‌ در دستگاه‌ مغول، ناشی‌ از برداشت‌ خواجه‌ نصیر از مفاهیم‌ بنیادین‌ موجود در مکتب‌ تشیع‌ یعنی‌ افعال‌ خداوند، جامعیت‌ دین‌ و انسان، تعریف‌ و اهداف‌ سیاست، رابطه‌ دین‌ و دنیا و ذات‌ انسان‌ توجیه‌ می‌گردد. از نظر شیعه، بعد از پیامبر تنها افراد شایسته‌ رهبری‌ دنیوی‌ و روحانی‌ مسلمانان، افراد معصومی‌ به‌ نام‌ ائمه‌ می‌باشند. آنها طبق‌ قاعده‌ «لطف» و «فیض» منصوب‌ خداوند هستند، از این‌رو، حکومت‌ دیگران، غصبی‌ و نامشروع‌ تلقی‌ می‌گردد. در صورت‌ وجود مصلحت، بایستی‌ با آنها مخالفت‌ نمود و در صورت‌ عدم‌ توانایی‌ و با عنایت‌ به‌ فضای‌ جغرافیایی‌ سیاسی‌ و محیط‌ روانی‌ --- روحی‌ آن‌ زمان‌ می‌توان، برای‌ حفظ‌ جان‌ و خانواده‌ از اصل‌ «تقیه» سود جست. در واقع، در زمان‌ غیر غیبت، شیعه‌ معتقد به‌ رهبری‌ امام‌ معصوم‌ می‌باشد؛ اما در زمان‌ غیبت‌ به‌ واسطه‌ امور حسبیه‌ و امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، شیعه‌ نه‌ تنها علیه‌ حکومت‌های‌ دنیوی‌ که‌ به‌ زعمش‌ غیرمشروع‌ است، قیام‌ نمی‌کند؛ بلکه‌ تا حد امکان‌ هم‌ می‌توان‌ در آن‌ مشارکت‌ نمود و اهداف‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود را پیش‌ برد. بر این‌ اساس‌ بود، که‌ خواجه‌ نصیر طوسی‌ در امر حکومت، مشارکت‌ می‌نماید. وی‌ توانست، مبارزات‌ مخفی‌ و منفی‌ تشیع‌ را بنا بر اصل‌ تقیه‌ به‌ مبارزات‌ علنی‌ و آشکار تبدیل‌ کند. در پناه‌ مشارکت‌ در حکومت، اوقاف‌ مملکت‌ در خدمت‌ به‌ مذهب‌ و رفاه‌ عمومی‌ احیا شد. مهم‌تر از اینها، افکار علمی‌ خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ بود، که‌ برای‌ نسل‌های‌ بعد به‌ یادگار گذاشته‌ شد. خواجه‌ نصیر در مقام‌ نوشتاری‌ از سیاست، چارچوب‌ سنت‌ فلسفه‌ سیاسی‌ را انتخاب‌ نمود. پیش‌ فهم‌ نظریه‌ وی‌ از افعال‌ خداوند شروع‌ می‌گردد. به‌ اعتقاد او، افعال‌ خداوند به‌ بحث‌ حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ مربوط‌ می‌شود. وی‌ سه‌ دلیل‌ برای‌ اثبات‌ حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ ارائه‌ می‌نماید:
الف) علم‌ به‌ نیکی‌ احسان‌ و زشتی‌ ستم‌ بدون‌ استفاده‌ از شرع‌ حاصل‌ می‌شود.
ب) اگر ثابت‌ شود؛ این‌ دو شرعی‌ هستند، هم‌ حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ منتفی‌ می‌شود و هم‌ حسن‌ و قبح‌ شرعی.
ج) اگر حسن‌ و قبح‌ شرعی‌ باشند؛ جایز است، که‌ آنها معکوس‌ شوند.
حال‌ که‌ افعال‌ خداوند از نوع‌ حسن‌ و قبح‌ عقلی‌ است، پس‌ نصب‌ امام‌ از نظر عقلی‌ و ذاتی‌ پسندیده‌ است. چون‌ نصب‌ امام، لطف‌ است، آن‌ هم‌ لطفی‌ پسندیده، پس‌ خواجه‌ نتیجه‌ می‌گیرد؛ که‌ نصب‌ امام‌ بر خداوند واجب‌ است، چون‌ امامت‌ هم‌ مانند نبوت‌ می‌باشد.
خواجه‌ نصیر در تجریدالاعتقاد می‌گوید: «وجوده‌ لطف‌ و تصرفه‌ لطف‌ آخر و عدمه‌ منا» وجود امام‌ لطف‌ است‌ و تصرف‌ او لطفی‌ دیگر است‌ و عدم‌ او از ما ناشی‌ می‌شود. از این‌ به‌ بعد، خواجه‌ نصیر وارد سیاست‌ می‌شود. به‌ نظر وی‌ هدف‌ غایی‌ سیاست، گسترش‌ نیکی‌ها در عالم‌ و از بین‌ بردن‌ بدی‌ها است. این‌ کار از انبیا برمی‌آید؛ چون‌ هدف‌ از بعثت، حفظ‌ نوع‌ انسان‌ است. برای‌ حفظ‌ نوع‌ انسان، تعلیم‌ اخلاق‌ لازم‌ می‌باشد. برای‌ تعلیم‌ اخلاق‌ نیاز به‌ سیاست‌ است، که‌ شغل‌ انبیا است. در اصل، جامعیت‌ دین، اشتغال‌ پیامبران‌ به‌ سیاست‌ را اقتضا می‌کند. پس‌ از انبیا، امامان‌ هستند تا رابطه‌ صحیح‌ دین‌ و سیاست‌ را تنظیم‌ نمایند. امام‌ هم‌ رهبر دینی‌ است‌ و هم‌ رهبر دنیوی. با حضور امام، زمامداری‌ سیاسی‌ برای‌ دیگران‌ نه‌ تنها زیبنده‌ نیست، بلکه‌ غصب‌ مقامی‌ است، که‌ تنها امام، شایستگی‌ تصدی‌ آن‌ را دارد، زیرا امام‌ می‌تواند، دارندگان‌ مرتبه‌ نازل‌تر از قوه‌ تمیز و نطق‌ در انسان‌ها را به‌ مرتبه‌ بالاتر هدایت‌ نماید. پس‌ از امامت‌ در دوران‌ غیبت، ما وارد تکوین‌ تئوری‌ می‌شویم؛ که‌ در دوره‌ چهارم‌ مرجعیت‌ تقلید، توسط‌ شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ نهادینه‌ شد. محصول‌ شروع‌ نهاد مرجعیت، ولایت‌ فقیه‌ است، که‌ تا حد زیادی‌ از نظریه‌ خلافت‌ در آرای‌ امام‌ محمد غزالی‌ متابعت‌ می‌نماید. در حال‌ حاضر، نظریه‌ ولایت‌ فقیه‌ به‌ عنوان‌ ایده‌ای‌ نو و پویا که‌ جامعه‌ ایران‌ را در ارتباط‌ با پیوند دین‌ و سیاست‌ راهبردی‌ می‌نماید؛ حائز اهمیت‌ می‌باشد.
غزالی، فردی‌ دانشمند و عالمی‌ بزرگ‌ در جهان‌ اسلام‌ بود که‌ هم‌ در قلمرو سیاست‌نامه‌نویسی‌ (آثار مبتنی‌ بر تجارب‌ سیاسی‌ نویسندگان) و هم‌ در قلمرو شریعت‌نامه‌نویسی‌ (آثار سیاسی‌  دینی) قلم‌ می‌زد. اهمیت‌ او به‌ حدی‌ است، که‌ حناالفاخوری‌  از نویسندگان‌ معاصر سنی‌ مذهب‌  اسلام‌ کنونی‌ اهل‌ سنت‌ را اسلام‌ ابوالحسن‌ اشعری‌ و غزالی‌ معرفی‌ می‌کند. علاوه‌ بر آن، در آثار وی‌ نوعی‌ واقع‌بینی‌ همراه‌ با آرمان‌گرایی‌ موج‌ می‌زند. واقع‌گرایی‌ وی‌ به‌ دو دلیل‌ بود:
الف) وی‌ مدرس‌ بر جسته‌ نظامیه‌ بغداد بود و با خلیفه، سلطان‌ و وزیر روابطی‌ حسنه‌ داشت‌ و مورد توجه‌ و مشاور آنها بود. او از هر فرصتی‌ برای‌ القای‌ اندیشه‌ خود سود می‌جست.
ب) فعالانه‌ در سیاست‌ حضور داشت‌ و از نفوذ خود برای‌ به‌ قدرت‌رساندن‌ امیر یا وزیر استفاده‌ می‌برد.
برای‌ مثال، در رقابت‌ بین‌ برکیارق‌  سلطان‌ سلجوقی‌  با تتش‌ رقیب‌ سیاسی‌ وی‌  از دومی‌ حمایت‌ کرد. بنابراین، پس‌ از مغلوب‌ شدن‌ تتش، غزالی‌ مجبور شد؛ برای‌ فرار از انتقام‌ بر کیارق، به‌ شام‌ و بیت‌المقدس‌ و سپس‌ به‌ مکه‌ سفر کند و زندگی‌ صوفیانه‌ و زاهدانه‌ای‌ را شروع‌ نماید. آرمان‌گرایی‌ غزالی‌ را باید در جهت‌ بهبود وضع‌ موجود در نصایح‌ وی‌ و کلامش‌ جست‌وجو نمود. البته، باید اذعان‌ نمود؛ که‌ جنبه‌ واقع‌گرایانه‌ اندیشه‌های‌ سیاسی‌ کلاسیک‌ تسنن‌ نسبت‌ به‌ اندیشه‌ کلاسیک‌ شیعه، نمود بارزتری‌ دارد. اگر چه‌ در هر دو اندیشه، جنبه‌های‌ آرمان‌گرایانه‌ قابل‌ یافت‌ می‌باشد؛ اما جنبه‌ آرمان‌گرایانه‌ مکتب‌ تشیع‌ نمود بیشتری‌ دارد.
آرمان‌گرایی‌ غزالی‌ را باید در شخصیت‌ وی‌ جست‌وجو نمود. غزالی‌ تا حد زیادی، فلسفه‌ستیز بوده‌ و گرایش‌ به‌ تصوف‌ و زهد عمیق‌ و واقعی‌ داشت.
فلسفه‌ستیزی‌ وی‌ به‌ معنای‌ مبارزه‌ با عقلانیت‌ نبود، بلکه‌ وی‌ با فلسفه‌ یونانی‌ مخالفت‌ می‌نمود و آن‌ را با مبانی‌ دینی‌ اسلام‌ مغایر می‌دانست. شاید بتوان‌ این‌ قسمت‌ از عقیده‌ غزالی‌ راجع‌ به‌ محدودیت‌ عقل‌ را که‌ ریشه‌ در تصوف‌ وی‌ دارد، به‌ عقاید دکارت‌ در شک‌ دستوری، هیوم9 و کانت‌ در نقد عقل‌ محض‌ نزدیک‌ یافت. جان‌ مایه‌ کلام‌ غزالی‌ در نقد عقل‌ آن‌ است، که‌ اعتقاد و ایمان‌ دینی‌ را نمی‌توان، با استدلال‌ علمی‌ و عقلی‌ درک‌ نمود. اگر چنین‌ شود؛ این‌ ایمان‌ تنها بر شک‌ و حیرت‌ می‌افزاید. در واقع، غزالی‌ می‌خواهد بگوید؛ که‌ مبنای‌ علم، عقل‌ است‌ و مبنای‌ دین، دل‌ به‌ عبارت‌ بهتر، علم‌ مبتنی‌ بر عقل‌ است‌ و دین‌ متکی‌ بر دل. این‌ تمایز در کلام‌ غزالی‌ باعث‌ گردیده‌ تا عده‌ای‌ فکر نمایند؛ غزالی‌ در فلسفه‌ستیزی‌ و عقل‌ستیزی‌ تندروی‌ نموده‌ است‌ و شاید منشا انحطاط‌ علوم‌ عقلی‌ در دوره‌های‌ بعد از غزالی، عقاید وی‌ در عقل‌ستیزی‌ و تصوف‌گرایی‌اش‌ باشد، در حالی‌ که‌ این‌ مساله‌ نمی‌تواند منطقی‌ باشد؛ چون‌ ساده‌سازی‌ یک‌ امر پیچیده‌ اجتماعی‌ است. یعنی‌ علل‌ انحطاط‌ علوم‌ عقلی‌ از قرن‌ پنجم‌ به‌ بعد و کاهش‌ آن‌ به‌ یک‌ عامل، در منطق‌ علوم‌ اجتماعی‌ نمی‌گنجد و مدعی‌ آن‌ متهم‌ به‌ ساده‌سازی‌ بیش‌ از اندازه‌ یک‌ امر مهم‌ اجتماعی‌ می‌گردد. شاید، بهترین‌ دلیل‌ بر نادرستی، بزرگ‌نمایی‌ در ضربه‌زدن‌ غزالی‌ به‌ فلسفه، بروز و ظهور فلاسفه‌ بزرگ‌ اسلامی‌ بعد از وی‌ مانند ملاصدرای‌ شیرازی‌ است‌ که‌ از بسترهای‌ فکری‌ قبل‌ از خود هم‌ سود جسته‌ است. نظریه‌ خلافت‌
مهمترین‌ اختلاف‌ بین‌ شیعه‌ و سنی، فلسفه‌ خلافت‌ و امامت‌ است، که‌ در همه‌ دوره‌ها، به‌ خاطر آن، متغیرهای‌ زیادی‌ رودرروی‌ هم‌ قرار گرفته‌اند. اهل‌ سنت، امامت‌ را امری‌ برای‌ جانشین‌شدن‌ پیامبر اسلام‌ می‌داند؛ که‌ هدف‌ از امامت، حراست‌ و پاسداری‌ از دین‌ و تدبیر دنیا می‌باشد. در این‌ امامت، نصب‌ واجب‌ است، اما نصب‌ امام‌ و وجوب‌ آن‌ عقلی‌ نیست، بلکه‌ شرعی‌ است. دلایل‌ شرعی‌ آن‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ است:
1- پیامبر(ص) فرموده: «من‌ مات‌ و لم‌ یعرف‌ امام‌ زمانه‌ مات‌ میته‌ جاهلیه» هر کس‌ بمیرد و امام‌ زمان‌ خود را نشناسد، بر جاهلیت‌ مرده‌ است.
2- امت‌ اسلامی‌ بعد از رحلت‌ پیامبر، مهم‌ترین‌ وظیفه‌ خود را تعیین‌ امام‌ می‌دانست‌ و این‌ کار را حتی‌ بر دفن‌ پیامبر مقدم‌ داشت.
3- اجرای‌ بسیاری‌ از واجبات‌ شرعی‌ منوط‌ به‌ وجود امام‌ (خلیفه) است.
در پاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ که‌ وجوب‌ شرعی‌ نصب‌ امام‌ بر چه‌ کسی‌ است؟ اهل‌ سنت‌ و جماعت‌ این‌ وجوب‌ را بر عهده‌ مردم‌ می‌گذارند. یعنی‌ امام‌ کسی‌ است، که‌ با رای‌ ملت‌ انتخاب‌ می‌شود. اشعری‌ها10 هم‌ معتقدند؛ امامت‌ و خلافت‌ یا از طریق‌ نص‌ تعیین‌ می‌شود و یا از طریق‌ انتخاب. چون‌ پیامبر کسی‌ را انتخاب‌ ننمود؛ بنابراین‌ خلیفه، توسط‌ آرای‌ مسلمانانی‌ انتخاب‌ شد؛ که‌ اهل‌ «حل‌ و عقد» هستند و مورد اعتماد مردم‌ هم‌ می‌باشند. بدین‌ ترتیب، خلافت‌ خلفای‌ راشدین‌ توجیه‌ می‌گردد. از طرفی‌ نویسندگان‌ جدیدتر اهل‌ سنت، انتخاب‌ خلیفه‌ را به‌ وسیله‌ اهل‌ حل‌ و عقد به‌ شرط‌ موافقت‌ مردم‌ معرفی‌ می‌نمایند و بدین‌ صورت، تمایلات‌ دمکراتیک‌ را از خود نشان‌ می‌دهند. غزالی، درباره‌ شرایط‌ خلیفه‌ از دو ویژگی‌ استفاده‌ می‌نماید:
الف) شرایط‌ غیراکتسابی‌ مانند بلوغ‌ عقل، حریت، مردبودن، سلامت‌ شنوایی‌ و بینایی‌ و قریشی‌بودن11 که‌ بعدها، توسط‌ نویسندگان‌ بعدی‌ اهل‌ سنت‌ کمرنگ‌ می‌شود. ب) شرایط‌ اکتسابی‌ مانند ظهور شوکت، کفایت، ورع‌ و علم.12
منظور از ظهور شوکت‌ آن‌ است، که‌ اگر این‌ صفات‌ در تعداد زیادی‌ قابل‌ یافت‌ باشد، خلیفه‌ از طریق‌ تولیت‌ و یا تفویض‌ انتخاب‌ می‌گردد تا مشکلی‌ به‌ وجود نیاید. تولیت‌ یعنی‌ از طریق‌ انتخاب‌ کردن‌ امام‌ از جانب‌ پیامبراکرم(ص) یا امام‌ عصر(ع) صورت‌ می‌گیرد؛ یعنی‌ وی‌ را ولیعهد می‌کند. تفویض‌ یعنی‌ فرد صاحب‌ شوکتی‌ که‌ فرمانبرداری‌ او، موجب‌ اطاعت‌ دیگران‌ و اقدام‌ آنها به‌ بیعت‌کردن‌ باشد؛ با شخصی‌ به‌ عنوان‌ امام‌ بیعت‌ کند، غزالی‌ این‌ شرط‌ صاحب‌ شوکت‌ را بدین‌ جهت‌ آورده‌ است‌ تا نظریه‌ خود را با واقعیت‌ عینی‌ تاریخی‌ منطبق‌ سازد.
وظیفه‌ چنین‌ خلیفه‌ای‌ از دیدگاه‌ غزالی‌ چهار هدف‌ می‌باشد:
1- تربیت‌ انسان‌ دینی؛ یعنی‌ انسانی‌ که‌ دنیا را محل‌ قرار و بقا نداند؛ بلکه‌ خود را مسافر بداند و این‌ مسافر به‌ تقوا نیازمند است. توشه‌ وی‌ تقوا است.
2- قلب‌ انسان‌ها را پاک‌ گرداند؛ چون‌ محل‌ تقوا، قلب‌ است.
3- اصلاح‌ مردم‌
4- تقویت‌ صفات‌ انسان‌ و کمرنگ‌ نمودن‌ صفات‌ ملکی‌ و زمینی‌ وی.
به‌ هر حال‌ آن‌ قسمت‌ از بحث‌ که‌ مورد نظر ما است، شرایط‌ خلیفه‌ از دیدگاه‌ اهل‌ سنت‌ و جماعت‌ است، که‌ در شیعه‌ زمان‌ غیبت‌ یعنی‌ در حال‌ حاضر، در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ همین‌ ترتیب‌ انتخاب‌ می‌شود. یعنی‌ توسط‌ اهل‌ حل‌ و عقد که‌ نمود در مجلس‌ خبرگان‌ دارد و آنها هم‌ توسط‌ مردم‌ انتخاب‌ می‌شوند و شرایط‌ حاکم‌ یا ولی‌فقیه‌ همان‌ است، که‌ امام‌ خمینی‌ در سه‌ مقوله:
الف) علم‌ صحیح‌
ب) ایمان‌ صحیح‌ و
ج) شخصیت‌ صحیح‌ جمع‌بندی‌ می‌نمایند.
این‌ سه‌ مقوله‌ تا حد زیادی‌ با شرایطی‌ که‌ غزالی‌ عنوان‌بندی‌ می‌کند؛ تشابه‌ دارد.
نظام‌ ولایت‌فقیه‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تفسیر بسیار اجمالی‌ و ساده‌ امام‌ خمینی‌ به‌ عنوان‌ بنیان‌گذار نظام‌ ولایت‌فقیه‌ که‌ برای‌ نخستین‌بار در 1357 در تاریخ‌ کشور ایران‌ حاکم‌ می‌گردد، به‌ شرح‌ ذیل‌ است:
ولایت‌ بر دو نوع‌ تکوینی‌ و تشریعی‌ تقسیم‌ می‌گردد. منشا هر دو خداوند است. ولایت‌ تکوینی‌ منحصر در ذات‌ حق‌ است، اما ولایت‌ تشریعی‌ یا ولایت‌ اعتباری‌ که‌ همان‌ وظایف‌ امور حسبیه‌ شامل‌ امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ در کشور می‌باشد؛ از طریق‌ پیامبر اسلام‌ به‌ ائمه‌ شیعه‌ می‌رسد. امامت‌ در شیعه‌ به‌ معنای‌ رهبری‌ اجتماع، به‌ معنای‌ ولایت‌ و مرجعیت‌ دینی‌ آمده‌ است. معنای‌ ولایت‌ امامت‌ آن‌ است، که‌ در هر دوره‌ای‌ یک‌ انسان‌ کامل‌ وجود دارد، که‌ حامل‌ معنویت‌ کلی‌ انسان‌ می‌باشد. در هیچ‌ عصر و زمانی، زمین‌ از حجت‌ خداوند خالی‌ نمی‌ماند. امام، تمام‌ وظایف‌ پیامبر را به‌ استثنای‌ نبوت‌ بر عهده‌ دارد. وظایف‌ یک‌ پیامبر عبارتند از ابلاغ‌ وحی، تبیین‌ و تشریح‌ وحی‌ و تفصیل‌ احکام‌ الهی، قضاوت‌ در منازعات‌ عمومی‌ و خصوصی‌ مسلمین، ریاست‌ عامه‌ و رهبری‌ سیاسی‌ مسلمانان، واسطه‌ فیض‌ بودن‌ بین‌ آسمان‌ و زمین‌ و ولایت‌ تکوینی. همه‌ این‌ وظایف‌ بر عهده‌ امام‌ قرار می‌گیرد، البته، به‌ امام‌ وحی‌ نمی‌شود و همچنین‌ پیامبر از جانب‌ خدا مبلغ‌ است، ولی‌ امام‌ از جانب‌ پیامبر تبلیغ‌ می‌کند.
امام‌ خمینی(ره) می‌گوید: «این‌ ولایت‌ اعتباری‌ از طریق‌ ائمه‌ به‌ مجتهدین‌ می‌رسد.» البته، این‌ پدیده‌ در صورتی‌ عملی‌ می‌گردد؛ که‌ برای‌ مجتهد دو شرط‌ مهیا شود:
الف) تعیین‌ از طرف‌ امام‌ معصوم‌ باشد
ب) توسط‌ مردم‌ در چرخه‌ خود انتخاب‌ شود.
درباره‌ شرط‌ نخست، امام‌ خمینی، احادیث‌ زیادی‌ را مقوله‌بندی‌ می‌نمایند؛ که‌ از آن‌ جمله‌ علما، وراث‌ ائمه‌ می‌باشند و یا حدیث‌ امام‌ صادق(ع) که‌ عمربن‌ حنظله‌ را حاکم‌ بر مردم‌ قرار داد و یا رقعه‌ امام‌ دوازدهم‌ به‌ هنگام‌ غیبت‌ کبری‌ که‌ علما را به‌ عنوان‌ نمایندگان‌ عام‌ خود نزد مردم، معرفی‌ می‌نماید. علاوه‌ بر دلیل‌ نقلی، به‌ دلیل‌ عقلی‌ هم‌ متوسل‌ می‌گردد و آن‌ شامل‌ احکام‌ فقهی‌ و شرعی‌ اسلام‌ است، که‌ ابعاد گسترده‌ای‌ از زندگی‌ سیاسی، اجتماعی‌ مردم‌ را پوشش‌ می‌دهد. احکامی‌ مانند زکات، خمس، دفاع‌ و جهاد همگی‌ دلالت‌ بر وجود امام‌ و حاکمی‌ است‌ تا آنها را به‌ منصه‌ ظهور برساند.
درخصوص‌ شرط‌ دوم‌ این‌که‌ مجتهد توسط‌ مردم‌ انتخاب‌ گردد، در واقع، مجتهدی‌ توسط‌ مردم‌ در چرخه‌ مجلس‌ خبرگان‌ و یا مجلس‌ حل‌ و عقد انتخاب‌ می‌گردد؛ که‌ صلاحیت‌های‌ سه‌گانه‌ علم‌ صحیح، عقاید صحیح‌ و شخصیت‌ صحیح‌ را که‌ در همان‌ بستر اجتهاد معنا پیدا می‌کند؛ داشته‌ باشد.
نکته‌ قابل‌ توجه‌ آن‌که‌ بین‌ علمای‌ شیعه‌ در زمان‌ جدید، درباره‌ ولایت‌ فقیه‌ اتفاق‌ نظر یکسانی‌ وجود ندارد. شاید بتوان‌ سه‌ دیدگاه‌ و یا سه‌ محور را در این‌باره‌ بیان‌ نمود:
1- دیدگاه‌ رادیکالی‌ و انقلابی‌ که‌ توسط‌ ملااحمد نراقی‌ (1771 -  1829)، سیدمهدی‌ بحرالعلوم‌ (1797) و کاشف‌ الغطأ (1813) تقویت‌ می‌شد. محور تمایز، حول‌ سه‌ دیدگاه‌ نمازجمعه، جهاد و اختیارات‌ فقیه‌ در زمان‌ غیبت‌ امام‌ معصوم‌ شکل‌ می‌گیرد. جمله‌ معروف‌ ملااحمد نراقی‌ که‌ «شاه‌ بر مردم‌ حاکمیت‌ و آمریت‌ دارد و فقها بر شاه‌ حاکمیت‌ و آمریت‌ دارند» دلالت‌ بر این‌ دیدگاه‌ رادیکالی‌ دارد.
2- دیدگاه‌ امام‌ خمینی(ره) به‌ عنوان‌ مبدا نظام‌ ولایت‌ فقیه‌ که‌ به‌ عنوان‌ ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ مشهور است‌ و در تمام‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی، آن‌ به‌ شیوه‌ای‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ ساری‌ و جاری‌ است. امام‌ خمینی‌ دو شرط‌ را برای‌ ولی‌فقیه‌ در نظر می‌گیرد:
الف) منصوب‌ امام‌ معصوم‌ باشد‌
ب) توسط‌ مردم‌ انتخاب‌ شود.
3- دیدگاه‌ سوم‌ که‌ اعتقاد به‌ ولایت‌ ندارد، مگر در جایی‌ که‌ شرع‌ آن‌ را به‌ طور مستقیم‌ اجازه‌ داده‌ باشد؛ «لا ولایة‌ لاحد علی‌ احد الا فیما یجوز» مانند ولایت‌ پدر بر فرزند، ولایت‌ افتا، ولایت‌ قضا و ولایت‌ بر صغار و موقوفات‌ عامه. این‌ دیدگاه‌ توسط‌ آقایان‌ خوئی، گلپایگانی‌ و اراکی‌ حمایت‌ می‌شد. در واقع، این‌ دیدگاه‌ تشکیل‌ حکومت‌ در پوشش‌ امام‌ معصوم‌ را اجازه‌ نمی‌دهد؛ اما از باب‌ ایفای‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، هر فرد آگاه‌ و پرهیزگار و یا هر فرد حاکم‌ و فقیهی‌ که‌ حکومت‌ تشکیل‌ دهد؛ مورد تایید قرار دارد.
به‌ هر حال‌ دیدگاه‌های‌ مختلف‌ راجع‌ به‌ نهاد ولایت‌فقیه‌ که‌ در حال‌ حاضر، در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در تمام‌ شوون‌ زندگی‌ مردم، اعم‌ از حوزه‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ زندگی‌ اجتماعی، ساری‌ و جاری‌ است، خود حاکی‌ از حساسیت‌ موضوع‌ و نقش‌ ویژه‌ آن‌ دارد. از طرفی، ولایت‌ فقیه، محصول‌ و ثمره‌ نهاد مرجعیت‌ در شیعه‌ است، که‌ توسط‌ شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌ نهادینه‌ شد. نهاد مرجعیت‌ هم‌ در زمان‌ غیبت‌ و از اندیشه‌ نیابت‌ ریشه‌ می‌گیرد. اندیشه‌ غیبت‌ و نیابت‌ هم‌ از زمان‌ صدر اسلام‌ و به‌ویژه‌ پس‌ از غیبت‌ کبری‌ امام‌ دوازدهم، در مکتب‌ تشیع‌ مورد توجه‌ عامه‌ دین‌داران‌ جامعه‌ بوده‌ است. برای‌ شرح‌ و بسط‌ چنین‌ اندیشه‌هایی‌ وجود قشری‌ به‌ نام‌ روحانیت، اجتناب‌ناپذیر به‌ نظر می‌آید. قشر روحانیت، همسان‌ دیگر گروه‌های‌ اجتماعی‌ در ایران‌ از گروه‌های‌ با نفوذ جامعه‌ محسوب‌ می‌گردد.
نقش‌ مذهب‌ در خاورمیانه‌
واقعیت‌ آن‌ است، که‌ مذهب‌ اسلام‌ در زندگی‌ مردم‌ خاورمیانه‌ از جمله‌ عربستان، کویت، قطر، لبنان، افغانستان، پاکستان، بنگلادش‌ و مالزی‌ نقش‌ ویژه‌ای‌ دارد. این‌ نقش‌ تا آنجا اهمیت‌ دارد، که‌ مقابل‌ تمدن‌ اسلام‌ و غرب‌ ره‌آورد نقش‌ مذهب‌ در سیاست‌ است. تمدن‌ اسلامی‌ در کشورهای‌ خاورمیانه‌ همچنان‌ زنده‌ و پویاست. حماس‌ و جنبش‌های‌ اسلامی‌ دیگر در سرزمین‌ فلسطین‌ با استفاده‌ از شعائر اسلامی، موضوعاتی‌ همانند وجدان‌ جمعی، انسجام‌ اجتماعی، الگوسازی، کنترل‌ درونی‌ و مشروعیت‌ را برای‌ جوانان‌ فلسطینی‌ به‌ وجود آورده‌ است. جنوب‌ لبنان‌ با استفاده‌ از مذهب‌ توانست، سربازان‌ اسراییلی‌ را خارج‌ سازد.
افغانستان، نمونه‌ بارزی‌ از مقاومت‌ مذهب‌ و دین‌ در مقابل‌ اشغالگران‌ روسی‌ بود. علمای‌ دینی‌ افغانستان‌ اغلب‌ در حوزه‌ علمیه‌ پیشاور پاکستان‌ تحصیل‌ می‌نمایند. آنها به‌ تبع‌ تفکر غالب‌ بر اهل‌ سنت‌ و جماعت‌ که‌ حکام‌ و قدرت‌ آنها را مشروع‌ تلقی‌ می‌نمودند؛ در سیاست‌ دخالتی‌ نداشتند؛ اما پس‌ از هجوم‌ شوروی‌ در دهه‌ 90 م‌ علما برخلاف‌ اختلافات‌ عمده‌ای‌ که‌ با هم‌ داشتند؛ در قالب‌ دین‌ متحد شدند و در مقابل‌ نیروهای‌ اشغالگر با نام‌ جبهه‌ متحد اسلامی‌ عمل‌ نمودند. ولی‌ پس‌ از پیروزی، اختلافات‌ و مجادلات‌ مذهبی‌ با رنگ‌ سیاسی‌ وارد بازار مکاره‌ قدرت‌ شد و قبایل‌ متعدد مانند خاندان‌ مجددی‌ در راس‌ سلسله‌ نقشبندیه‌ و خاندان‌ گیلانی‌ در راس‌ سلسله‌ قادریه‌ که‌ از نظر سیاسی‌ با نفوذ بودند، در مقابل‌ هم‌ قرار گرفتند و اتحادی‌ که‌ با نام‌ احزاب‌ حرکت‌ اسلامی‌ و وحدت‌ اسلامی‌ افغانستان‌ فعالیت‌ می‌نمودند؛ با وارد شدن‌ طالبان‌ و گروه‌ القاعده‌ به‌ صحنه‌ حکومتی‌ افغانستان‌ از بین‌ رفت. طالبان، قدرت‌ عمده‌ در افغانستان‌ شد و در تمام‌ حوزه‌های‌ زندگی‌ مردم‌ نفوذ کرد تا آن‌که، پس‌ از واقعه‌ یازده‌ سپتامبر مورد هجوم‌ نیروهای‌ امریکایی‌ قرار گرفت‌ و حکومت‌ انتقالی‌ حامد کرزای‌ در سال‌ 2002 که‌ روند رو به‌ غربی‌شدن‌ و سکولارنمودن‌ حکومت‌ افغانستان‌ را دنبال‌ می‌نمود؛ روی‌ کار آمد تا این‌که‌ در لویی‌ جرگه‌ که‌ 1700 نماینده‌ از گروه‌های‌ افغانی‌ در آن‌ شرکت‌ کرده‌ بودند؛ بار دیگر بر نقش‌ مذهب‌ اسلام، تاکید مجدد به‌ عمل‌ آمد.
آن‌چنان‌ اسلام‌ در زندگی‌ مردم‌ خاورمیانه‌ نفوذ و رسوخ‌ نموده‌ است؛ که‌ غربی‌ها تلاش‌ دارند تا مناقشه‌ اسلام‌ و غرب‌ را بزرگ‌ جلوه‌ داده‌ و به‌ نوعی، متوسل‌ به‌ بزرگ‌نمایی‌ تهدیداتی‌ مانند بنیادگرایی‌ اسلامی‌ از جانب‌ گروه‌ها و جنبش‌های‌ اسلامی‌ در کشورهای‌ خاورمیانه‌ علیه‌ غرب‌ شوند.
یکی‌ دیگر از کشورهایی‌ که‌ در خاورمیانه‌ لانه‌ نموده، کشور اسراییل‌ است، که‌ به‌ طور بارز و مشخص، دولت‌ آن‌ خصلت‌ مذهبی‌ پیدا نموده‌ است. آن‌قدر، دین‌ یهود بر حوزه‌ علم، آموزش، اخلاق‌ و نظام‌ قضایی‌ سلطه‌ پیدا کرده؛ که‌ در واقع، روحانیون‌ مذهبی‌ بدنه‌ حاکمان‌ سیاسی‌ محسوب‌ می‌گردند. دین‌ محرک‌ نظام‌ اشغالگر قدس، یهود می‌باشد؛ که‌ دین‌ بسته‌ است‌ و تمایلات‌ برتری‌جویانه‌ آن‌ در قالب‌ صهیونیزم‌ جلوه‌ کرده‌ است. تمایلات‌ صهیونیستی‌ چنین‌ ادعا می‌نماید؛ که‌ «هر یهودی‌ صهیونیست‌ است، اما هر صهیونیست‌ می‌تواند یهودی‌ نباشد.»
دین‌ بسته‌ یهود
آنچه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حقیقت‌ تلقی‌ می‌شود؛ آن‌ است، که‌ در حال‌ حاضر، دین‌ یهود یک‌ دین‌ بسته‌ می‌باشد؛ یعنی‌ برای‌ ورود به‌ این‌ دین، شرایط‌ و ویژگی‌هایی‌ در نظر گرفته‌ شده؛ که‌ به‌ آسانی‌ احراز نمی‌گردد. یهود به‌ این‌ نظریه‌ معتقد است، که‌ کسی‌ از خون‌ یهودی‌ و یا از مادر یهودی‌ نباشد و در قوم‌ یهود زاده‌ نشده‌ باشد؛ نمی‌تواند به‌ مذهب‌ یهود بگرود. این‌ نظریه‌ باعث‌ می‌گردد؛ که‌ یهودیان‌ از نظر جمعیتی‌ در اقلیت‌ باشند و این‌ اقلیت‌ها به‌ دلیل‌ اقامت‌ در حکومت‌های‌ دیگر مجبورند تا نسبت‌ به‌ قوانین‌ کشورهای‌ محل‌ اقامت‌ خود وفادار و متعهد بمانند. به‌ نظر می‌رسد؛ این‌ نظریه‌ حاصل‌ تجارب‌ سخت‌ یهودیانی‌ می‌باشد؛ که‌ تاکنون، بنابر اصول‌ مسلم، در کتب‌ مختلف‌ و از جمله‌ قرآن‌ چندین‌بار به‌ حضیض‌ ذلت‌ و در حد اضمحلال‌ قرار گرفته‌اند. ویژگی‌ بارز مذهب‌ یهود، فضیلت‌طلبی‌ آنها بر اقوام‌ دیگر است. بنابراین، آنها بایستی‌ در زمان‌ باستان‌ و در عهد حضرت‌ موسی‌ از ادیان‌ باز بوده‌ و مردم‌ زیادی‌ جذب‌ یهودیت‌ شده‌ باشند. اما در حال‌ حاضر، بنا بر عقاید تلموذ که‌ مجموعه‌ عقاید، مناظرات، احکام‌ و قصص‌ می‌باشد و خصلتی‌ شفاهی‌ و متحول‌ دارد، دینی‌ بسته‌ است‌ و گرویدن‌ به‌ آن‌ رایج‌ نیست، چون‌ ساده‌ نیست.
ویژگی‌ دین‌ یهود در چند محور نهفته‌ است:
الف) فضیلت‌ بر اقوام‌ دیگر
ب) پایه‌ دوم‌ یهودیت‌ قدرت‌ مفاهمه‌ و گفت‌وگوی‌ موسی‌ است. حضرت‌ موسی‌ قدرت‌ گفت‌وگو را کشف‌ و به‌ جای‌ استفاده‌ از معجزه‌ به‌ کلمه‌ و بیان‌ پناه‌ برد.
ج) پایه‌ سوم‌ یهودیت‌ که‌ شعار جنبش‌ صهیونیزم‌ قرار گرفت؛ بازگشت‌ به‌ ارض‌ موعود بود.
سخن‌ آخر
انسان، بدون‌ مذهب‌ نمی‌تواند به‌ زندگی‌ ادامه‌ دهد. همواره‌ ذهن‌ انسان‌ها به‌ امری‌ مشغول‌ می‌باشد؛ که‌ قرین‌ نوعی‌ رمز و راز مانند خشیت، احساس‌ رمزدار، احساس‌ گناه‌ و پرستش‌ می‌باشد. این‌ مذهب‌ شکل‌های‌ مختلف‌ مانند مسیحیت، اسلام، یهودیت‌ و بودایی‌ به‌ خود می‌گیرد. اینها به‌ یک‌ میزان‌ دارای‌ داعیه‌ سیاسی‌ نمی‌باشند. بعضی، معطوف‌ به‌ زندگی‌ اجتماعی‌ و بعضی‌ بیشتر، معطوف‌ به‌ زندگی‌ اخروی‌ می‌باشند. اما، در همه‌ آنها نکات‌ مشترکی‌ وجود دارد که‌ عبارتند از:
الف) هر چه‌ داعیه‌های‌ سیاسی، اجتماعی‌ و مذهبی‌ بیشتر باشد؛ احتمال‌ دخالت‌ روحانیون‌ در زندگی‌ سیاسی‌ بیشتر می‌شود. برای‌ مثال، مکتب‌ تشیع‌ در ایران، دین‌ یهود در اسراییل‌ و دین‌ مسیحی‌ در دنیای‌ غرب‌ که‌ در قالب‌ احزاب‌ و گروه‌های‌ سیاسی‌ خودنمایی‌ می‌کند.
ب) اگر متولیان‌ یک‌ مذهب‌ از موقعیت‌ ممتازی‌ از نظر تاریخی‌ برخوردار باشند؛ به‌ طور طبیعی، احتمال‌ دخالت‌ آنها در سیاست‌ افزایش‌ می‌یابد. به‌ طور معمول، در نظام‌های‌ سنتی، متولیان‌ مذهب، بخشی‌ از متحدان‌ حکام‌ می‌شوند؛ اما در جوامع‌ مدرن، اگر متولیان‌ مذهب‌ در نقش‌ متحد عمل‌ نکنند؛ دست‌کم‌ گروه‌ قدرت‌ می‌تواند در بستر گروه‌های‌ فشار یا با نفوذ عمل‌ کند.
ج) هر چه‌ انعطاف‌پذیری‌ مذهب، با تحولات‌ جدید و نو بیشتر باشد؛ یعنی‌ امکان‌ تغییر و تفسیرپذیری‌ آن‌ با شرایط‌ متحول‌ روز بیشتر باشد؛ توانایی‌ مذهب‌ و
روحانیون‌ آن‌ در مداخله‌ در سیاست‌ بیشتر است. این‌ مساله، جدای‌ از الگوپذیری‌ نخستین‌ است، که‌ به‌ هنگام‌ تولد و پیدایش‌ از الگوی‌ پیوند دین‌ و سیاست‌ تبعیت‌ می‌نماید. برای‌ مثال، پیامبر اسلام‌ از ابتدا خود را با پیوند دین‌ و سیاست، به‌ جامعه‌ مدینه‌ معرفی‌ نمودند.
د) هر مذهبی‌ کارگزاری‌ و نهادهای‌ خاصی‌ برای‌ خود دارد. مانند کلیسا در آیین‌ مسیحیت‌ و مسجد در اسلام. هر چه‌ نهادهای‌ مذهبی‌ پیوسته‌تر و منسجم‌تر باشد؛ توانایی‌ خود را برای‌ دخالت‌ در سیاست‌ بیشتر نشان‌ می‌دهد. بسیاری‌ از احزاب‌ کاتولیک‌ که‌ خط‌ و مشی‌ آیین‌ مسیحیت‌ را دنبال‌ می‌نمایند؛ تاثیرگذاری‌ بیشتر بر سیاست‌ خواهد داشت.
و) این‌که‌ چه‌ مذهبی‌ در سیاست‌ دخالت‌ می‌نماید؛ به‌ سه‌ عامل‌ بستگی‌ دارد:
1- نوع‌ مذهب: آیا آخرت‌گراست‌ یا دنیاگرا، به‌ طور معمول، مذهب‌ آخرت‌گرا به‌ مباحث‌ دنیا کمتر می‌پردازد.
2- گذشته‌ و سابقه‌ مذهب‌ چگونه‌ باشد. آیا سابقه‌ مذهب‌ براساس‌ روح‌ جمعی‌ در تنظیم‌ زندگی‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ مومنان‌ مانند اسلام‌ شکل‌ گرفته‌ است‌ و یا آن‌که‌ مانند بودا تنها به‌ دنبال‌ حقیقت‌ واحدی‌ می‌باشد و فقط‌ بودا و آموزش‌های‌ وی‌ و جماعت‌ مومنان‌ برایش‌ مهم‌ است‌ و یا آن‌که‌ مذهب‌ بر فردگرایی‌ تاکید نماید، مانند تصوف.
3- در سیر تکوینی‌ مذهب، نهادهای‌ مذهبی‌ چه‌ حالتی‌ دارند؟ آیا ابتدایی‌ و ساده‌ می‌باشند تا تنها برای‌ جوامع‌ ابتدایی‌ کارا باشند و یا آن‌که‌ نهادهای‌ مذهبی‌ آنچنان‌ پیچیده‌ هستند، یعنی‌ خود را با شرایط‌ متحول‌ روز تطبیق‌ می‌دهند و برای‌ جوامع‌ پیشرفته‌ که‌ امور تخصصی‌ می‌گردد و روزبه‌روز حوزه‌های‌ غیردینی‌ از حوزه‌های‌ دینی‌ متمایز می‌شود و بر تعداد آن‌ حوزه‌ها هم‌ به‌ شدت‌ افزوده‌ می‌گردد؛ قابلیت‌ انطباق‌ را داشته‌ باشد.
بدین‌ ترتیب، یکی‌ از مباحث‌ مهم‌ جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌ می‌تواند، بررسی‌ مذهب‌ و پیوند آن‌ با سیاست‌ باشد، به‌ویژه، در دنیای‌ امروز که‌ عده‌ای‌ معتقد به‌ عرفی‌شدن‌ حکومت‌ هستند و روزبه‌روز از نقش‌ مذهب‌ می‌کاهند. این‌ مساله، بیشتر در دنیای‌ غرب‌ حائز اهمیت‌ است. چون‌ دین‌ به‌ مدت‌ ده‌ قرن‌ بر اروپا حاکم‌ بود، بنابراین، به‌ واسطه‌ حاکمیت‌ مذهب، عکس‌العمل‌ به‌ شرایط‌ طبیعی‌ عرفی‌شدن‌ سیاست‌ و جدایی‌ دین‌ از مذهب‌ می‌باشد. در حالی‌ که، همین‌ پدیده‌ در دنیای‌ شرق، برعکس‌ است‌ و در مقابل‌ با سکولاریزم، اصول‌ دین‌داری، بنیادگرایی‌ و پیوند دین‌ و سیاست‌ حائز اهمیت‌ می‌گردد. امروز، در دنیای‌ غرب‌ نقش‌ مذهب‌ و گروه‌های‌ مذهبی‌ در زندگی‌ اجتماعی‌ مردم‌ و تاثیرگذاری‌ آنها بر قدرت‌ بسیار با اهمیت‌ است. علاوه‌ بر آن، نفس‌ پیدایش‌ نشریه‌ جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ توسط‌ محققینی‌ که‌ ترکیب‌ دین‌ و سیاست‌ را دارای‌ آثار منفی‌ می‌دانند؛ خود دلیلی‌ بر تداخل‌ و تطابق‌ حوزه‌های‌ دینی‌ و غیردینی‌ و تاثیرات‌ دوجانبه‌ آنها بر همدیگر است. آنچه‌ منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد؛ آن‌ است، که‌ راه‌ اعتدال‌ و تعقل‌ در روابط‌ بین‌ دو حوزه‌ غیردینی‌ و دینی‌ که‌ ترجمانی‌ از رابطه‌ سیاست‌ و دین‌ است، را باید جست‌وجو نمود که‌ افراط‌ و تفریط‌ها را به‌ تدریج‌ کنار زند و زندگی‌ گروه‌های‌ اجتماعی‌ را در بستری‌ از نشاط‌ همراه‌ با معنویت‌ و پویایی‌ ترسیم‌ نماید.
پی‌نوشت‌ها:
1-  A Wonderful Gift of God
2- A Divine Ordinance
3-  A Great Treasure
4- Gods Instrument
5-  Swoald Spengler, The Decline of the West.
6- برای‌ بررسی‌ بیشتر به‌ مقاله‌ ناصیف‌ نصار، رییس‌ دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ دانشگاه‌ لبنان‌ در مجله‌ پگاه، انتشارات‌ حوزه، شماره‌ 47، چهاردهم‌ اردیبهشت‌ 1381 مراجعه‌ شود.
7- رابرت، هیوم، ادیان‌ زنده‌ جهان، ترجمه‌ عبدالرحیم‌ گواهی، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی، 1369، تهران، ص‌ 17.
8- بارون‌ کارادو، متفکران‌ اسلام، مترجم‌ محمدرضا شجاع‌ رضوی، ج‌ اول، مشهد، بنیاد پژوهش‌های‌ اسلامی، 1374، ص‌ 42.
9- جهت‌ آشنایی‌ بیشتر با افکار دکارت‌ و هیوم‌ به‌ کتاب‌ تاریخ‌ اندیشه‌های‌ سیاسی‌ در غرب، اثر مولف، نشر دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ تهران‌ مرکز مراجعه‌ نمایید.
10- قاضی‌ ابوبکر باقلانی‌ از متکلمان‌ معروف‌ اشعری‌ در التمهید.
11-شاید دلیل‌ این‌که‌ یکی‌ از ویژگی‌های‌ خلیفه‌ را قریشی‌بودن‌ ذکر نموده‌اند، به‌ سبب‌ تطابق‌ دادن‌ این‌ نظریه‌ یا واقعیت‌ عینی‌ باشد؛ که‌ خلفای‌ راشدین‌ از قریش‌ بودند. از طرفی، حاکم، برای‌ اداره‌ کردن‌ کشور نیاز به‌ اعوان‌ و انصار داشت‌ و بزرگ‌ترین‌ قبیله‌ آن‌ روز عربستان‌ قریش‌ بودند که‌ نسبت‌ به‌ قبایل‌ دیگر از حامیان‌ بیشتری‌ برخوردار بودند و حاکم‌ خود را یاری‌ می‌رساندند. بعدها، که‌ ارتش‌ و نیروهای‌ نظامی‌گری‌ به‌ وجود آمدند؛ صفت‌ قریشی‌بودن‌ کمرنگ‌ شد.
12- غزالی، الاقتصاد فی‌ الاعتقاد، ص‌ 150.

موضوعات مرتبط: سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، فلسفی

تاريخ : جمعه پانزدهم فروردین ۱۳۹۳ | 1:38 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

انسان در گردونه اختیار و آزادی

انسان در گردونه اختیار و آزادی

بررسي تنازع جبر و اختيار و بيان حدود و ثغور آزادي در قرآن و روايات

مقدمه

شايد اگر نوع نگاه و زاويه ديد انسان‏ها به حقيقت آفرينش و فلسفه وجودشان تغيير يابد و آگاهانه با اين مقوله روبه رو شوند خيلي از ناملايمات، درگيري‏ها، جهل‏ها و تباهي‏هاي بشري فروکش کند. ناداني‏ها و گمراهي‏هايي که انسان را تا سرحد يک حيوان تنزل داده ولي رنگ و لعاب تقدس و تمدن به آن داده است. نحوه خلقت و چگونگي پيدايش انسان يکي از شگفتي‏هايي است که در آفرينش انسان وجود دارد. موجودي آفريده شده که نه تنها معلم و مسجود فرشتگان است، بلکه مايه مباهات الهي بوده و در سراي هستي، موجودي به شرافت او يافت نمي‏شود. با توجه به اين که وجود انسان وجودي دو سويه است که در طرفي احسن تقويم و در طرف ديگر اسفل السافلين قرار دارد، توجه به يک نکته دقيق مهم جلوه مي‏کند و آن هم اينکه اگر بتوان به شناخت و آگاهي درستي از ذات انسان دست يافت و مطابق با فضيلت‏هاي نهاديش همانند کرامت ذاتي، آزادي و حرّيت در پرتو عقل و نقل، اختيار و اراده انساني او را پرورش داد، جهان روح آرامش و چهره شکوفايي به خود خواهد ديد و توسعه و پيشرفت همه جانبه را شاهد خواهد بود.

يکي از مباحثي که همواره انسان شناسان و جوامع بشري چه آگاهانه و چه غير آگاهانه با آن روبه رو بوده‏اند، مسئله ميزان آزادي و محدوده اختيار انسان‏هاست. اين دغدغه مانند بسياري ديگر از دل مشغولي‏هاي انسان ويژه زمان و مکان خاصي نيست و امروزه نيز بحث از جبر و اختيار و مخصوصا حدود آزادي انسان در اعمال و رفتار و حتي در افکارش در علوم مختلفي مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد. اين مقوله علاوه بر ارتباط تنگاتنگش با جامعه شناسي و روان شناسي در بحث‏هاي کلامي نيز مورد توجه است. از يک سو با خداشناسي و رابطه انسان و خدا ارتباط دارد و از ديگر سو با تکليف، مسئوليت و پاداش و جزا. بنابراين بحث جبر و اختيار و ميزان آزادي انسان ابعادي گوناگون و ژرف دارد و به همين دليل با دانش‏ها و علوم متعددي مرتبط است و همين مسئله نيز موجب پيچيدگي و دشواري بحث مي‏شود. براي روشن تر شدن بحث ابتدا به اختصار درباره تنازع جبر و اختيار مطالبي آورده مي‏شود و سپس مسائل مرتبط با آزادي، حدود و ثغور آن بيان مي‏شود.

حکايت جبر و اختيار

پس از مسئله فرجام دنيا و سرنوشت انسان که پيشينه‏اي به تاريخ خود آگاهي بشر دارد، مسئله جبر و اختيار از آن دسته مسائلي است که بيشترين بحث و گفتگو پيرامون آن صورت گرفته است. در گذشته اين امر بيشتر يک جنبه کلامي، ديني و فلسفي داشته است، اما با پيدايش و گسترش علوم انساني دامنه بحث از جبر و اختيار به علوم تجربي، علوم اجتماعي و بعضاً مسائل حکومتي وارد شده است، به طوري که در دوره حکومت امويان يکي از دستاويز‏هايي که سران بني‏اميه براي حکومت بر مردم استفاده مي‏کردند، استفاده زيرکانه و ابزاري از مفاهيم جبر و اختيار بود. وجداني بودن اختيار انسان و دلايل کثيري که براي آن وجود دارد از يک سو و مؤثر بودن بعضي از مسائل غير اختياري از ديگر سو سبب شده است که ديدگاه‏هاي مختلفي در اين زمينه مطرح شود. برخي به کلي منکر اختيار شده‏اند و جمعي به مختار بودن انسان رأي داده‏اند و عده‏اي نيز در عين اعتقاد به ناسازگاري جبر و اختيار، تن به پذيرش هر دو داده‏اند بدون آن که توجيه معقولي براي آن ارائه دهند. در فرهنگ و جامعه اسلامي اشاعره مسلک جبر را پذيرفته‏اند و معتزله نوعاً به تفويض روي آورده‏اند و معتقد شده‏اند که کار‏هاي اختياري انسان تنها با قدرت و انتخاب وي و به صورت مستقل از خداوند انجام مي‏گيرد.

جبر گرايي پيش از اسلام در ميان مشرکان عرب جاهلي وجود داشته و قرآن مجيد ضمن نقل آن به عنوان يک ديدگاه نادرست به سابقه ديرين اين انديشه اشاره مي‏کند: «مشرکان خواهند گفت: اگر خدا مي‏خواست ما و پدرانمان نه شرک مي‏ورزيديم و نه چيزي را حرام مي‏کرديم. مشرکان پيش از ايشان نيز اين چنين پيامبران را تکذيب کردند».(1) همچنين پس از نزول قرآن و موضع‏هاي قاطعانه اسلام در اين باره باز هم عده‏اي به جبر روي آورده و دليل مدعاي خود را نيز قضا و قدر الهي و خالقيت فراگير و گسترده خداوند اعلام مي‏کردند. به عنوان مثال امام علي(ع) در پاسخ کسي که از قضا و قدر الهي برداشتي متناسب با جبر گرايي داشت فرمود: «آيا گمان مي‏کني قضا و قدر حتمي، خارج از اختيار ما و جبري بوده است؟ اگر چنين بود پاداش و کيفر و امر و نهي نادرست و بي‏وجه بود».(2) خالقيت فراگير خداوند نيز که شامل اعمال اختياري انسان نيز مي‏شود و در آيات قرآن نيز بر آن تصريح شده است، مانند: «قل الله خالق کل شي»(3) و «و الله خلقکم و ما تعملون»(4) هم يکي از دستاويز‏هايي است که جبر گرايان در طول تاريخ از آن استفاده کردند. اما تامل در آيات ديگر قرآن نشان مي‏دهد که اين آيات نيز درصدد نفي فعال بودن انسان نيست، بلکه در مقام بيان توحيد ناب و همتراز نبودن فاعليت انسان با خالقيت خدا در کار‏هاي اختياري انسان است. توضيح آن که بايستي فاعليت خداوند را در اعمال انسان در طول فاعليت انسان در نظر گرفت. به عبارت ديگر يک فعل دو فاعل دارد ولي يکي در طول و فوق ديگري فاعليت دارد. بنابراين افعال اختياري انسان حقيقتاً هم فعل خدا و هم فعل انسان هستند و به دليل آن که اين دو در طول يکديگرند هيچ مشکل عقلي در انتساب حقيقي فعل به آن دو وجود ندارد.

انواع جبر

عواملي که باعث به وجود آمدن تفکر جبري در بين انسان‏ها شده است متفاوتند؛ اين عوامل يا جنبه بشري دارند يا جنبه فوق بشري و به عبارت ديگر يا مادي‏اند يا الهي. جبر مادي نيز خود دلايل و عوامل متفاوتي دارد که به بعضي آنها به اختصار اشاره مي‏شود. اول جبر اجتماعي است. جامعه شناسان معمولاً به بعد اجتماعي انسان به عنوان مؤلفه‏اي تأثيرگذار بر شخصيت و تصميمات انسان توجهي ويژه دارند. يکي از اختلاف‏هاي بزرگ در ميان جامعه شناسان ميزان اثر پذيري انسان‏ها از جامعه و بالعکس است تا جايي که برخي انسان را مخلوق جامعه و فرهنگ و برخي نيز خالق جامعه و فرهنگ مي‏دانند. بر اين اساس نظريه‏اي شکل مي‏گيرد که معتقد است انسان در اين که چه بپوشد، چه بخورد و چگونه عمل کند و خلاصه در همه اعمال و رفتار خود تابع جامعه است. نه تنها کار‏هاي او مطابق خواست جامعه که خواسته‏ها و تفکراتش را نيز جامعه تعيين مي‏کند، که به اين نوع جبر، جبر محيطي نيز مي‏گويند. دوم جبر زيستي يا فيزيولوژيک مي‏باشد. يعني بدن انسان به عنوان يک ماشين پيچيده و منظم، حرکت اعضا و جوارحش نتيجه تغييرات فيزيکي و شيميايي اندام عصبي است که خود آنها نيز معلول عوامل وراثتي در ژنتيک اند. بر اساس چنين نظريه‏اي تمام اعمال، کار‏ها و اوصاف رواني انسان مانند لذت، درد، اشتياق، خواستن، نخواستن، اراده، تصميم و انتخاب محصول تغييرات الکتروشيميايي در مغز و سلسله اعصاب است. يعني اگر بتوان شرايط آدمي را به دقّت اندازه گيري کرد، انتخاب و ارادة انسان به سهولت قابل پيش بيني است.

براي رد جبر گرايي مادي بايد گفت: در جبر اجتماعي اين که جامعه از جهات مختلف بر فرد تأثير مي‏گذارد صحيح است؛ اما اين منافي اراده و اختيار انسان نيست. در واقع شرايط مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي بستر اتخاذ تصميم‏هاي ويژه‏اي را فراهم مي‏کند ولي تحقق چنين امري بدين معنا نيست که آدمي مجبور است. گواه اين ادعا انسان‏هاي بزرگي هستند که در طول تاريخ نه تنها در چارچوب‏هاي اجتماعي قرار نگرفته و جامعه بر اختيار آنها مسلط نشده بلکه آنها بر جامعه چيره شدند و مسير آن را عوض کردند مانند پيامبران الهي. در مورد جبر فيزيولوژيک نيز بايد گفته شود که در اين نگاه جنبه ما بعد الطبيعه انسان يعني روح در نظر گرفته نشده است، لذا واضح است که اين مسئله نيز قوت اشکال بر رد اختيار را ندارد.

جبر الهي

اين گزينه ريشة ديني و مذهبي دارد و در بين انديشمندان و متفّکران شيوع بيشتري دارد. ريشة ديني جبر بدان معني نيست که واقعاّ يکي از آموزه‏هاي اديان الهي باشد، بلکه چشم دوختن به برخي از آموزه‏ها و بي توجهي به آموزه‏هاي ديگر موجب شده برداشت نادرست از دين و اعتقاد به جبر شکل گيرد. مثلاً اين که خداوند علم به همه جزئيات عالم داشته و به همه آن چه که از ازل تا ابد اتفاق مي‏افتد علم دارد، موجب شده تا اعتقاد به جبر در ميان متفکران مذهبي نيز قوت گيرد. در ظاهر نيز اين ديدگاه که بعضا از آن به قضا و قدر الهي تعبير مي‏شود مجالي براي اختيار انسان نمي‏گذارد. اما بايد گفت که علم پيشين الهي هيچ منافاتي با اراده و اختيار انسان ندارد. اين اشکال از آن جا ناشي شده که مسئله علم ازلي خداوند به درستي فهميده نشده و گمان مي‏شود که اسباب و مسببات اين عالم تابع علم ازلي است. به اين معنا که خداوند از ابتدا مي‏داند که در دنيا قرار است چه اتفاقاتي بيفتد از اين رو اسباب و علل را به گونه‏اي فراهم کرده که همان شود. در حالي که در اين مسئله خلط صورت گرفته است زيرا خداوند مي‏داند بر اساس نظام اسباب و علل چه واقعه‏اي رخ مي‏دهد و از آن جا که در افعال ارادي انسان يکي از علل انجام کار، اراده است، در واقع خداوند مي‏داند چه فعلي را اراده خواهيم کرد. بنابراين علم الهي به افعال انسان همراه با قيود و شرايطش که از جمله آنها اراده است، تعلق گرفته نه به خود فعل با صرف نظر از قيود و شرايط آن. پس علم ازلي خداوند انسان را مجبور نمي‏کند.

نظريه اختيار

پس از رد نظريات جبريون، دو نگاه به اختيار و اراده انسان وجود دارد. نخست آنکه انسان بي هيچ قيد و بندي آزاد است و کاملاً مختار، که در گذشته معتزله پيرو اين نظر بودند و اکنون طرفداران مکتب اگزيستانسياليسم. آنها معتقدند که اراده و فعل از آن انسان است و خداوند در محدوده افعال اختياري انسان هيچ نقشي ندارد. به همين رو ائمه معصومين و انديشمندان شيعه دائما متذکر شده‏اند که اشکال تفويض (همين اختيار بي قيد و شرط) کمتر از جبر نيست.

اين گزاره ارتباط تنگاتنگي با جهان بيني دارد. طبق جهان بيني مادي پنداشته مي‏شود که همه وجود و حقيقت انسان در همين عالم ماده است و هيچ حقيقتي جز آن نيست و همه آن چه در اين دنيا اتفاق مي‏افتد تحت سيطره و ارادة انسان است. اين جهان بيني سبب مي‏شود تا انسان را به عنوان قطب و محور عالم به عنوان موجودي کاملاً آزاد و مختار و بدون هيچ گونه قيد و بندي معرفي کند. اما ديدگاه دوم ديدگاه شيعه و منطبق بر جهان بيني الهي است که با آيات و روايات متعدد اختيار آدمي را ثابت مي‏کند، حدود و ثغوري را براي آن در نظر مي‏گيرد و قيد مطلق را براي آزادي انسان کنار مي‏گذارد.

در جهان بيني الهي آزادي به معناي رهايي است و انجام دادن هر عمل حيواني به معناي بردگي است، چون در اين صورت انسان از بند عقل و خرد خارج شده و اسير هواي نفس مي‏گردد. در قرآن در آيات مختلفي درباره اختيار آدمي سخن به ميان آمده است که هر کدام به نوعي گزاره‏اي را يراي آزادي و اختيار انسان ثابت مي‏کند. در بعضي آيات صراحتاً به وجود اختيار در آدمي اشاره شده است، مثلاً: «انّا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا»(5) و در جايي ديگر مي‏فرمايد: «و قل الحق من ربکم فمن شاء فليومن و من شاء فليکفر»(6) بگو حق از سوي خداوند توست پس هر کس مي‏خواهد ايمان بياورد و هر کس مي‏خواهد کافر شود.. در برخي ديگر از روايات به ارسال پيامبران و نزول کتب آسماني اشاره دارد و به عقيده مفسران اين به معناي اتمام حجت کردن با خلق است. اتمام حجت نيز در جايي مفهوم دارد که اختياري وجود داشته باشد، مانند «ليهلک من هلک عن بينه و يحيي من حي عن بينه»(7) تا هر کس هلاک مي‏شود بر اساس اين دليل روشن هلاک شود و هر کس زنده و رستگار مي‏شود با دليل رستگار شود و به حيات جاويد دست يابد. تعدادي از آيات نيز که در آن از ابتلا و آزمايش سخن گفته دليلي براي اختيار و آزادي عمل انسان است. مثلا در جايي خداوند متعال مي‏فرمايد: «انا جعلنا ما علي الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا»(8) به درستي که ما آن چه بر روي زمين است را آرايش زمين قرار داديم تا آنان را بيازماييم که کدام يک نيکوکارترين مي‏باشند. آن جايي هم که آيات قرآن دلالت بر مدح و ذم گروهي يا انذار و تبشير داشته باشد، در صورتي معنا پيدا مي‏کند که اختيار انسان را پذيرفته باشد. به عنوان مثال در آيه 68 سوره توبه مي‏فرمايد: «وعد الله المنافقين و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدين فيها» خداوند به مردان و زنان منافق و کافران، آتش جهنم را وعده داده است که در آن جاودانه خواهند بود.

فلسفه آزادي

شايد اين سؤال پيش آيد که چرا خداوند به انسان آزادي و اختيار داد تا در برابر عدم تطابق درست فلسفه آن با اعمال و رفتارشان دردسر‏هاي متعددي براي انسان رخ دهد؟ همين آزادي انسان سبب ظلم‏ها و قتل‏ها و غارت‏ها و جرم‏هاي فراوان در طول تاريخ بشر شده است. يا اينکه خدا مي‏توانست انسان‏ها را از ابتدا به مرحله قرب برساند تا انسان مجبور نمي‏بود براي رسيدن به سعادت و کمال نهايي خود تا اين اندازه به رنج افتد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش‏ها بايد عميقا به فلسفه آزادي نگريست. در پاسخ به سؤال اول بايد گفت که فلسفه آفرينش انسان طوري بنا شده است که خود بتواند راه قرب پروردگار را آزادانه برگزيند و به سوي آن گام بردارد. بنابراين انسان بدون آزادي معنا و مفهومي ندارد. در جواب سوال دوم بايد اظهار داشت که موجودي که قرار باشد از همان ابتدا به مرتبه قرب برسد و براي رسيدن به سعادت مختار نباشد که ديگر نمي‏توان اسمش را انسان گذاشت، بلکه موجود ديگري است با ويژگي‏ها و مختصات خاص خود. خداوند پيش از آفرينش انسان موجوداتي را آفريده است که همه کمالاتي را که شايسته دريافت آن هستند از ابتدا دارا هستند. اين موجودات همان فرشتگان مي‏باشند. ولي پس از آفرينش اين موجودات مي‏توانسته موجودات ديگري بيافريند که از فرشتگان هم به درجات بالاتري از قرب ربوبي برسند و شايسته کمالات بيشتري باشند و اين موجود کسي جز انسان نمي‏باشد که به دليل تمايلات غريزي و کشمکش‏هاي دروني بايد در سختي در راه قرب پيش رود و به همين دليل مي‏تواند رتبه وجودي خود را برتر از فرشتگان قرار دهد. بنابراين فلسفه آفرينش انسان در همين آزادي اوست که بدون آن تحمل به دوش کشيدن امانت الهي را ندارد و اين لطفي است که خداوند تنها به انسان ارزاني داشته است.

آزادي؛ فرصت يا تهديد

بي شک در بحث آزادي و اختيار آن چه بيشتر از اثبات آن اهميت دارد بيان حد و مرز‏ها و حدود آن است. اسلام جبر و تفويض را نفي مي‏کند و در مقابل اين دو معتقد به امر بين الامرين است. «لا جبر و لا تفويض و لکن امر بين الامرين» يعني اختيار و آزادي را براي انسان لازم مي‏داند اما نه هر آزادي و اختياري را؛ زيرا حدود آزادي و بيان تهديد‏هاي اين مقوله بسيار ضروري است تا انسان را به جاي اين که به سعادت برساند به شقاوت و بدبختي رهنمون نسازد. اما آزادي در محدوده اجراي احکام عقلاني و شرعي است، نه اعمال خواسته‏هاي نفساني، که امروزه توسط مکاتب مادي و ليبرالي بر روي آن تاکيد مي‏کنند. انسان آزاد واقعي کسي است که مطيع غرايز حيواني خود نباشد، چون آزادي در برابر بردگي است. آزاد کسي است که پيرو حکم عقل و فطرت باشد نه تسليم نفس و شهوت. پس اسلام محدوده آزادي براي انسان را رهايي از بردگي نفس و شهوت مي‏داند و او را اکيدا از بندگي نفس و غير آن نهي مي‏کند. اسلام انسان را از دو نوع بردگي که منافي آزادي اوست نجات مي‏دهد؛ اول بندگي هواهاي نفساني که عقل او را از درون به اسارت مي‏گيرد، چنان که حضرت علي(ع) فرمودند: «کم من عقل اسير تحت هوي»(9) دوم بندگي حاکمان ستمگر که از بيرون او را به بردگي مي‏کشانند. «و لقد بعثنا في کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت»(10) ما در هر امتي رسولي برانگيختيم که خداي يکتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب کنيد.

پس محدوده آزادي انسان براي اين است که اين آزادي او را با عبوديت خداي يگانه عجين کند و از اسارت نفس رهايي بخشد. بايد آگاه بود و براي نجات از مغالطه آزادي به اين نکته توجه کرد که آزادي به معناي بي‏بندوباري و تبه‏کاري نيست که تجاوز به حقوق ديگران از ملزومات آن باشد؛ بلکه اسلام مي‏گويد انسان بايد بندگي کسي را در سر داشته باشد که به او حيات بخشيده است و اين آزادي به همراه بندگي مطابق فطرت و طبع اوست و هر گونه بندگي ديگران در جهت خلاف مسير فطرت انساني است.

آزادي محدود و ارزشمند؛

انسان موجودي آزاد است. اين جمله‏اي است که مکاتب مختلفي بر روي آن تاکيد دارند اما فصل تمايز آنها در نوع نگرش آنها به اين موضوع است. در ديدگاه‏هاي مادي و اومانيستي آزادي ارزش ذاتي دارد و به خودي خود مهم است و انسان بايد براي رسيدن به آن هر بهايي را بپردازد. اما در نگاه ديني، آزادي ارزش ذاتي ندارد بلکه ابزاري است براي رسيدن به هدف. با اين توضيحات مي‏توان معناي محدوديت آزادي را بهتر درک کرد. در مکتب‏هاي ليبرالي که آزادي به خودي خود ارزش دارد، تنها قيد آزادي، آزادي ديگران است يعني انسان تا جايي آزاد است که به آزادي انسان ديگري خدشه‏اي وارد نشود که طبعاً نفس سرکش آن را هم رعايت نمي‏کند و فقط قانون‏هاي بشري مي‏تواند جلوي او را بگيرد؛ اما در مکاتب الهي انسان آفريده شده تا به سوي عالم ربوبي راه يابد و مهم‏ترين سرمايه او در اين حرکت نيز فطريات و هويت واقعي اوست. انسان تا جايي آزاد است که به هويت حقيقي و انساني خود و ديگران آسيبي نرساند. به گفته شهيد مطهري: آزادي براي کمال است ولي آزادي «کمال وسيله‏اي» است نه «کمال هدفي». هدف انسان اين نيست که آزاد باشد، ولي انسان بايد آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد. با آزادي انسان ممکن است به عالي‏ترين کمالات و مقامات برسد و ممکن است به اسفل السافلين سقوط کند.(11)

ملازمه آزادي و مسئوليت

انساني که قائل به جبر است طبعاً مسئوليتي را هم در قبال اعمالش نمي‏پذيرد. اما آزادي براي انسان مسئوليت و تکليف مي‏آورد و همين امر، اين موهبت الهي را به فرصتي تبديل مي‏کند که مي‏توان با استفاده به جا از آن موجبات سعادت و حرکت به سوي خدا را براي خود فراهم کند. اگر انسان در انجام کار يا انجام ندادنش آزاد است بايد در هر صورت دليلي عقلي و منطقي داشته باشد. از همين رو مي‏گويند انسان بايد پاسخگوي اعمال و رفتار خود باشد. در آيات متعددي اين حقيقت نيز مورد تأکيد قرار گرفته است، مثلاً مي‏فرمايد: «و لتسئلنّ عما کنتم تعلمون»(12) و از آن چه انجام مي‏داديد حتماً سؤال خواهيد شد. باتوجه به اين نکته آنهايي که معتقد به جبر يا تفويض شده‏اند يا از موهبت آزادي سوء استفاده کردند عملا اين فرصت الهي را به تهديدي براي نابودي خود تبديل کرده‏اند.

پي‏نوشت‏ها:

1. انعام، آية 148.

2. شيخ صدوق، توحيد، ص 380.

3. رعد، آية 148.

4. صافات، آية 96.

5. انسان، آية 3.

6. کهف، آية 29.

7. انفال، آية 42.

8. کهف، آية 7.

9. نهج البلاغه، حکمت 211.

10. نحل، آية 36.

11. مرتضي مطهري، انسان کامل، ص 346-347.

12. نحل، آية 93.


موضوعات مرتبط: دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۳ | 2:38 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

کنکاشی در ممکن بودن جایگزینی علم به جای خداوند تبارک و تعالی؟

کنکاشی در ممکن بودن جایگزینی علم به جای خداوند تبارک و تعالی؟

از رنسانس به بعد که اروپا از خواب هزار ساله ی خود بیدار شد و اندیشه های علمی جایگزین اصول تعبدی کلیسا و آراء ارسطو گردید، بشریت به مدد علم و دانش توانست کشفیات و اختراعات فراوانی را انجام دهد. در حقیقت نخستین بار " بیکن " شعار علم برابر با توانایی و قدرت را به بشریت آموخت و پس از وی " اگوست کنت " فرانسوی فریاد برآورد که مذهب آیندگان علم خواهد بود.
سیر علم در قرون جدید موجب شد که اعتماد عظیمی به پیروزی علم در همه زمینه ها ایجاد شود تا جایی که گروهی پنداشتند که به زودی تمام مشکلات عالم و آدم با سرانگشت نازنین علم حل خواهد شد. در قرون نوزدهم بود که ادعا شد که با شناخته ماده و قوه، کلید فهم جهان هستی را به دست آورده ایم و به مدد زیست شناسی می توانیم نژاد اصلح را وارث زمین و تاریخ سازیم.
این بلند پروازی های علمی در قرن نوزدهم تا بدان جا رسید که کم کم این اندیشه به ذهن بعضی از دانشمندان خطور کرد که بیاییم علم را جایگزین همه چیز سازیم. خدا را کنار بگذاریم و علم را بپرستیم. اخلاق و وجدان و اصول عالیه انسانی را به کناری نهاده و علم و دانش را جایگزین آنها سازیم. سامرست موام از جمله کسانی است که به این علم پرستی که دامنه اش تا قرن ما نیز کشانده شده اشاره کرده است، او می گوید:

«اروپای امروز معبود پیشین خود را فرو نهاده و به معبودی تازه به نام علم ایمان آورده، ولی باید در نظر داشت که علم موجودی سیال و دستخوش تبدیل و تحول دایم است و آنچه را دیروز نفی کرده امروز اثبات می کند و آنچه را که امروز اثبات کرده فردا نفی خواهد کرد و به همین جهت پرستندگان علم در پریشانی دایم به سر می برند و از آرامش و سکون بهره و نصیبی ندارند».(1)
فروید را می توان از نخستین پیشگامان علم پرستی به شمار آورد. او کسی است که علم را جانشین خدا و مذهب نموده است. به نظر وی اعتقاد به خدا و اصول مذهبی اوهام و پندارهایی بیش نیستند، چرا که نه قابل اثبات علمی بوده، نه لزومی برای افراد انسانی دارند. و این هم که ما می بینیم تاکنون این اوهام و پندارهای واهی از میان نرفته و کمتر افراد انسانی قادر به نفی و طرد آنها می باشند بیشتر به جهت آن است که علم دوران کودکی خود را می گذراند و اگر روزی علم گام به دوران بلوغ و شکوفایی خود بگذارد این اوهام و پندارها از میان رفته، علم جایگزین آنها خواهد شد.

فروید بر این گمان است که انسان باید، متکی به خویش باشد و به جز به خود کسی را پشتیبان و یار و یاور خویش قرار ندهد چرا که اگر بخواهیم پندارهایی چون خدا و مذهب را بپذیریم استعدادها و نیروهای سرشار خود را از دست داده ایم. تنها در پرتو علم و دانش است که توانایی ها و ذخایر وجودی انسان شکوفا می شود.

اصولاً اینکه چرا فروید با اعتقاد و ایمان به خدا مخالف است صرف نظر از تجزیه و تحلیل های روانی خود او که اندیشه خدا را ناشی از ترس و یا وضع روانی کودکی و نوعی نوروز می داند، مربوط است به حاکمیت کلیسا و عقاید خرافی مسیحیت تحریف شده در روزگارش.
مطالعه ی دقیق پیرامون افکار فروید نمایشگر این حقیقت است که هیچ گونه دریافت درستی از خدا و اصول حقیقی مذاهب ندارد. او گمان می کند که پذیرفتن خدا و اصول مذهب از روی تعبد و اجبار است و کسی حق ندارد به چون و چرا و بحث درباره ی آنها بپردازد پس لازم است که اندیشه خدا و مذهب را از ذهن افراد برداشته و علم و دانش را جایگزین آنها سازیم.

مطالعه ی قسمتی از سخنان فروید نشان دهنده دریافت های غلط او درباره خدا و تاثیر مسیحیت تحریف شده بر اندیشه های اوست.
« اوهام مذهبی پذیرفتن و قبولشان جبری و از روی فشار است. کسانی که از آنها سرپیچی نموده و یا به انتقاد و خرده گیری در آنها بپردازند، مورد سرزنش و عتاب قرار می گیرند. به گفته صریح و آشکار خودتان اوهام جنبه ی مذهبی و تعبدی داشته و دور از روش عقلی و استدلال منطقی هستند.

حال نگاهی به روش غیر مذهبی برافکنیم: هرگاه کسی از قبول و پذیرش آنه سرباز زده و یا به انتقاد و خرده گیری بپردازد مورد شکنجه و عقاب قرار نخواهد گرفت. پذیرفتن و تمکین به آنها به وسیله تهدید و ارعاب انجام نمی شود. به هیچ روی تعبدی و دور از روش اندیشه گری منطقی نبوده و خاصیت وهمی و پندارآمیز نیز ندارد».(2)

فروید معتقدین به خدا را خطاب قرار داده و می گوید همان گونه که شما با ایمان به خدا می خواهید برادری و برابری را ایجاد کرده، دردها و اندوه های بشری را در پرتو وجود او تخفیف و تسکین دهید ما نیز همین هدف را دنبال می کنیم، اما راه و روش ما راه و روش علم و دانش است و بدین وسیله می کوشیم تا آرمان های بشری را تحقق بخشیم، در حالی که شما از راه راست منحرف گشته، با اوهام و پندارهای واهی خود می خواهید به بشریت خدمت کنید.

شما باید بدانید که سرانجام، پیروزی از آن ماست و خدای ما یعنی علم و دانش جایگزین خدای شما خواهد بود.

لازم است تا با مسأله ای دیگر که بسی اساسی و اصلی است برگشت و نظر توجیهی را مرعی داریم، و آن نیز هدف است. به این معنا که هدف و خواست شما چیست. خواست ما در پی کدام آرمان و ایده یی جستجوگر است؟ هدف یا اهدافی که خدای شما برگزیده و به سوی آن رهبری و تعلیمتان می دهد عبارت است از: برادری، برابری، وسیله انگیزی برای کاهش اندوه ها و دردهای بشری و صیانت حقوق یکدیگر.

هدف ما و خواست های ما نیز خارج از قلمرو هدف های شما و خدایتان نمی باشد پس در حقیقت آنچه که از اختلاف ها و تصادم میان ما و شما موجود است مواردی غیرقابل حل و تخفیف نیست، بلکه صورتی مجازی دارند، چون هر دو به سوی یک هدف شتابانیم، منتها از دو راه مختلف.

راه ما از موارد حقیقت جویی و موقعیت شناسی و زمان نگری دنبال می شود. ما برای دستیابی و حصول به منظور و هدف خود تا آن اندازه یی کوشش می ورزیم که در حد قدرت و تونایی انسان است و آن قدر که نیرو و توانمندی بشر و امکانات خارجی اجازه می دهد منظور خود را دنبال می کنیم. با این احوال ملاحظه می نمایید که منظور و هدف ما یکی است و در اصل اختلاف قابل ملاحظه یی در ایده هایمان به چشم نمی رسد. اما شما بر اثر تعجیل و شتابی که دارید برای وصول به نتیجه از راه راست و درست منحرف گشته و به دور افتاده اید. شما بسی ناشکیبایی ورزیده و پرتوقعی داشته اید، دامن صبر از دست فروهشته و به وادی تاریکی که ژرفای اوهام و پندارهاست سخت سقوط کرده اید».(3)

«البته خدا و پروردگار جدید و تازه ی ما، یعنی علم و منطق هنوز آن اندازه یی که بایستی و لازم است نیرومند و پرتوان نیست، ولی بی شک آن قدر نیرو و قدرت دارد تا به سهم کوچکی از آنچه گذشتگانش وعده داده اند جامعه عمل و واقعیت بپوشاند».(4)
"
برتراندراسل " نیز از جمله کسانی است که علم و دانش را داروی همه دردهای بشری می داند. و حتی مدینه فاضله ای به نام " جامعه عملی " بر این پایه بنا نهاده است. مدینه ای که حکومت و تعلیم و تربیت و تولید مثل و کنترل جمعیت و روابط اجتماعی همه و همه بر اساس علم و دانش تکوین می یابند. (5) به گمان راسل می توان به کمک قوانین " مندل " و جنین شناسی تجربی، گیاهان و جانوران جدیدی ایجاد کرد و پس از آن با همین روش علمی می توان انسان های جدیدی را که با انسان طبیعی تفاوت های عمده و مطلوبی دارند به وجود آورد. به یاری تکنیک و علومی چون روانشناسی و اقتصاد می توان جوامعی مصنوعی ایجاد کرد.

البته جوامعی که دارای ویژگی های پیش بینی نشده ای هستند.

در یک جامعه ی ایده آل علمی که راسل طرح ریزی می کند می توان یک زبان بین المللی نظیر اسپرانتو Espranto یا انگلیسی عامیانه pogion English را توسعه داد و آثاری را که به حال بشریت سودمند هستند ترجمه کرد. آثاری هم که به این زبان رسمی نقل می شود در دسترس همگان نخواهد بود. به طور مثال برای مطالعه آثاری چون " هاملت " Hamlet و " اتللو " othello که قتل نفس را تکریم می کنند فقط پژوهندگان تاریخ آن هم با اجازه از حکومت وقت می توانند آنها را مطالعه کنند، همچنین موضوعات عشقی مورد بی توجهی قرار خواهند گرفت چون عشق به دلیل " آشوبی بودنش " ابلهانه تلقی خواهد شد.

البته برای آنکه بتوان به چنین کارهایی دست زد باید طرح ها و برنامه هایی داشت. طرح هایی نظیر آنچه که کشورهای ژاپن و روسیه و آلمان داشتند و توانستند به کمک آنها تحولات عظیمی را در جوامع خود ایجاد کنند.

به گمان راسل علم می تواند، توانایی ما را برای انجام کارهای نیک و بد بیفزاید و در نتیجه کنترل انگیزه های مخرب برای تشکیل جامعه علمی به صورت یک ضرورت اساسی درآید. بنابراین برای آنکه ما بتوانیم یک جامعه علمی باید برقرار سازیم باید انسان ها را " رامتر " کنیم، حس اطاعت را مورد توجه قرار دهیم و آدمکشی را آرمان تلقی نکنیم.

نکته درخور توجه این است که آقای راسل با ارائه یک چنین نظریات علمی باز هم به خوشبختی بشر چندان امیدی ندارد چرا که می گوید: « من نمی دانم که انسان در این بهشت، به خوشی زندگی خواهد کرد یا نه. شاید شیمی حیاتی بیاموزد که چگونه می توان انسان را شاداب ساخت به شرطی که از ضروریات اولیه حیات برخوردار باشد، ... و نیز شاید ورزش جای بیدادگری هایی را که وارد صحنه سیاست خواهند شد بگیرد. امکان دارد فوتبال جای خود را به جنگ های مسابقه ای هوایی بدهد که مرگ تاوان شکست در آن مسابقات باشد.

این امکان نیز هست که وقتی مردم حق داشته باشد نوع مرگ خود را آگاهانه برگزینند، دیگر در پی مرگ های ناشی از علل بی اهمیت نروند و در آن صورت به طور مثال سقوط از هواپیما در مقابل دیدگان میلیون ها تماشاچی مرگ شکوهمندی جلوه کند ولو که هدفی جز تفریح روز تعطیلی برای انبوه مردم در بین باشد».(6)

خلاصه آنکه علم گرایان و علم زده ها می خواهند همه چیز را با عینک علم آنهم از دریچه ی علوم تجربی توجیه و تفسیر کنند. اینان می خواهند وجدان را بر اساس علم و تجربه تفسیر کنند. روح را در زیر کارد جراحی پیدا کنند و شعاع های وحی را با تلسکوپ ها و دوربین ها نجومی خود ببینند و سرانجام آنکه را کنار بگذارند و به پرستش علم و دانش بپردازند.

نقد و بررسی

در بررسی آنچه که تاکنون از علم پرستان نقل کردیم باید گفت که علم شناسایی محض است و تنها قادر است که روابط میان پدیده ها و امور را آشکار سازد. علم دانستن است؛ دانستنی از انسان و جهان. فایده علم این است که می تواند بر آگاهی های انسانی افزوده او را بر طبیعت مسلط سازد. علم وسیله ای است برای آگاهی و توانایی انسان

انسان نیازمند به علم و آگاهی است و در واقع آگاهی یکی از ابعاد وجود آدمی و وجه امتیاز انسان بر حیوان بشمار می رود. انسانی که فاقد آگاهی است و هرگز نخواهد توانست که در مسیرهای تکاملی گام بردارد. چنین موجودی هیچ گاه قادر نیست تا انسانی مفید به حال خود و جامعه خویش باشد. چرا که شناخت خود و دردها و مصایب اجتماعی تنها به وسیله علم و دانش میسر است و انسانی که فاقد آن باشد چونان موجودی بی حس خواهد بود که نه یار و یاور خود است و نه دیگران. اما آیا با این همه انسان فقط نیازمند به علم است یا نه، علاوه بر آن به چیز یا چیزهای دیگر نیز محتاج است؛ چیزی که مکمل علم باشد و علم تنها در سایه آن قادر به سازندگی انسان است.

شکی نیست که انسان به چیز دیگری به نام " ایمان " نیز نیازمند است. انسان فقط در پرتو ایمان است که می تواند به حرکت درآید. ایمان است که مقصد و هدف حیات آدمی را نشان می دهد. ایمان است که انسان را به شور و شوق واداشته، از درون او را می سازد.

ایمان برخلاف علم که به آنچه " هست " اکتفا می کند " بایدها " را به انسان نشان می دهد.

علم قادر است که خطرات برونی را که از ناحیه طبیعت و یا انسان های دیگر حیات آدمی را تهدید می کند دفع نماید، در حالی که ایمان آفات درونی و اضطراب ها روحی و روانی و رذایل اخلاق را نابود می سازد. این فقط ایمان است که می تواند انسان را از دل بستن به حیات مادی رها ساخته، تفسیری درست از رابطه انسان و جهان به دست دهد.

" هدف علم آن است که نظمی را که در جهان موجود است اکتشاف کند و از این راه چیزهایی را که در اطراف خود حس می کنیم، حتی خود انسان را فهم کند.

این نظم را به نام قوانین یا اصول علمی می نامیم، و کوشش بر آن است که هرچه ساده تر و فراگیرتر آن ها را بیان کنیم.
هدف دین، به عقیده من، فهم ( و بنابر قبول آن) هدف و معنی جهان است و اینکه خود را چگونه با آن هدف و معنی سازگار کنیم.

در بیشتر ادیان توجه به یک منشأ متحد کنند و فراگیری برای هدف و معنی جهان است و این نیروی هدف داری متعال همان است که به نام خدا نامیده می شود».(7)

این ایمان است که می تواند جهت استفاده و بهره برداری از علم را مشخص می سازد. علم بدون ایمان آفت و بلایی برای بشریت خواهد بود. همان گونه که در گذشته این چنین بوده و حال نیز این چنین است. آیا این همه پیشرفت های علمی برای بشریت و به نفع انسانیت بوده است؟ آیا افراد انسانی به وسیله پیشرفت علم و دانش توانسته اند دروازه های خوشبختی و سعادت را فتح کنند؟
اگر علم تنها راه نجات برای انسان هاست پس چرا میلیون ها نفر از افراد انسانی تاکنون در زیر رگبار گلوله ها و بمب های حاصله از پیشرفت های علمی نابود شده اند؟ آیا واقعه هیروشیما و امثال آن نتیجه علم بدون ایمان نبوده است؟

آیا این تجربیات تاریخی کافی نیست که نشان دهد علم و دانش را نمی توان جایگزین خدا و مذهب ساخت؟ آیا باز هم باید بشریت قربانی های دیگر بدهد تا به زیان های علم بدون ایمان یقین پیدا کنیم؟

علم زده ها یعنی آنهایی که سر سجده بر آستان علم فرو می آورند به این نکته توجه نکرده اند که علم بدون ایمان به گفته مشایخ عرفان " حجاب اکبر " است. علم بدون ایمان غرور آفرین است. انسان را مغرور ساخته، به انواعی از خودخواهی ها و خودکامگی ها می کشاند. این علم به جای آنکه بسازد، ویران می کند. ویرانگری به جای سازندگی خاصیت هرگونه علم منهای ایمان است.
علم بی ایمان به گفته مولانا علم اهل تن است اما علم با ایمان علم اهل دل است. علم های اهل دل علم تحت کنترل و فرمان انسان است، اما در علم های اهل تن، علم عنان و مهار آدمی را در دست داشته، هر کجا که خاطرخواه اوست می کشاند.
                                         علم های اهل دل حمالشان                                علم های اهل تن احمالشان

در کنار علم و عقل باید به عاطفه و احساس نیز توجه داشت و از آن مهمتر آنکه باید " راه دل " را نیز منکر نشد. کم نیستند متفکران و اندیشمندانی که راه حس و عقل را در شناخت حقایق و یا وصول به آنها ناچیز و بی مقدار انگاشته اند و راه دل و اشراق را به بشریت گوشزد نموده اند.

اینان بر روی محدودیت عقل و خرد آدمی پافشاری ها داشته معتقدند که بسیار چیزها در جهان هستی یافت می شود که فقط با پای عشق و اشراق می توان به سوی آنها گام برداشت.

انسانی که علم را مطلق نمی سازد و در شناخت حقایق به " درون بینی " هم توجه دارد در زندگی خود به ابعادی دست می یابد که او را به پرواز می کشاند: پرواز از خود به سوی " الله ". و اگر بخواهیم در این مورد بیان دیگری به کار بریم باید کلمه ی " دل آگاهی " را به کار بریم.

از اینها گذشته از اشتباهات دیگر علم زده ها این است که به این حقیقت توجه نکرده اند که علم بدون عمل اصالتی ندارد. علم آنگاه می تواند در قلمرو ارزش ها وارد شود که جنبه عملی و عینی پیدا کند. یعنی از آگاهی صرف خارج شده، گام در مسیر عمل بگذارد، چرا که کم نیستند کسانی که علم و آگاهی به مضرات بسیاری از امور دارند، اما در عمل از آنها کناره گیری نمی کنند. ما در زندگی خود اطبای بسیاری را دیده ایم که به مضرات ناشی از مشروبات الکلی و قمار بازی آگاهی دارند و با وجود آنکه دیگران را ترغیب به دوری از آنها می کنند اما خود میگساری ها می کنند و قمار بازی ها، بنابراین علم و آگاهی به تنهایی نمی تواند نقش مؤثری در زندگی بشر داشته باشند.

با وجود خوش بینی هایی که بعضی از دانشمندان به علم داشته، آن را تنها داروی دردهای بشری به شمار می آورند، هستند اندیشمندانی که با بدبینی به آن نگریسته، به ضدیت با آن پرداخته اند.

اینان بر این عقیده اند که همان گونه که علم توانسته به مدد پیشرفت های خود از میزان مرگ و میرها بکاهد و ناشناخته هایی از جهان طبیعت را بر انسان آشکار سازد همان گونه هم توانسته بر میزان فقر و بدبختی ها و استعمار و استثمارها بیفزاید. علم توانسته راه و روش هایی را فرا راه آدمی قرار دهد تا انسان های بی شماری به بندگی و بردگی کشانده شوند.

" داستایوسکی " Fyodor Dostoyevesky از جمله کسانی است که ترس ناشی از زیان های علم و دانش محض را به خوبی در " یادداشت های زیرزمینی " بیان کرده است. وی در این کتاب گوشزد می کند که اگر عقل و خرد بخواهد تمام جنبه های زندگی انسان را زیر سلطه خود گرفته، انسان را در میان فرمول های علمی اسیر سازد دیگر کسی مایل به ادامه چنین زندگی نخواهد بود.

قهرمان داستان از جوامع علمی آینده که می خواهند جنبه های مختلف زندگی را زیر کنترل علم و دانش قرار دهند نگران است. او می خواهد با شکستن بندها، خود را از زیر چنین سلطه ای رها سازد.

در میان دانشمندان و مشاهیر ایرانی نیز روانشاد استاد " دکتر محسن هشترودی " از جمله کسانی است که به زیان های حاصله از پیشرفت های علمی اشاره کرده است. وی در آخرین روزهای حیاتش در این باره مقاله ای نگاشت و در آن پیشرفت های علمی و تکنیک روزگارمان را از سردرد سخت تخطئه نمود.

« پیشرفت دانش و تکنیک به زیان انسان است، به هنر و سعادت انسان صدمه می زند.

در شرایط فعلی دانش و تکنیک که می تواند برای انسان مفید باشد خطرناک است. اگر من اختیار و بالاتر از آن قدرت داشتم، در موسسات تحقیقات علمی و تکنیکی را می بستم، پژوهش و تحقیق علم را متوقف می کردم و بشر را از زیان، خسران و بدبختی که اکنون گریبانگیرش است نجات می دادم.

بشر را به ظلمت مغازه ای می بردم تا برای گرم کرد خود هیزم روشن کند و نیاز به رادیوم و اورانیوم نداشته باشد تا برای دستیابی به آن بازار درست کند و جنگ راه بیندازد، این به من اسلحه بفروشد، آن به تو. این خیانت به اخلاق انسانی است. این دانش و تکنیک نیست. این خسران و زیان معنوی است.

فعالیت علمی، کوشش انسان است، برای پیوستن به فضای لایتناهی. انسان تلاش دارد فضای محصور هستی خویش را به فضای گسترده و ممتد جهان نامحدود بپیوندد. ولی پیشرفت دانش و تکنیک در شرایطی که انسان ها همدیگر را برادر و خواهر نمی دانند خطرناک است. روزی که انسان معتقد شده هر زن و مرد دیگری خواهر و برادر اویند، آن زمان دانش و تکنیک برای انسان مفید است...

سعادت در رفاه و آسایش نیست، چه بسا بزرگان که به دنبال سعادت سفره نشین کوهستان ها شدند. من کاری به صوفیان و عرفا ندارم. از قرن ها پیش بودند افرادی برای اینکه از اجتماع و تصادفات و تصادمات آن دور باشند به کوه می زدند، سفره نشینی را برمی گزیدند. آنها می دیدند و برایشان روشن بود که حس خودخواهی خود طلبی و سودجویی چطور علم و تکنولوژی را در اختیار می گیرد و استخدام می کند و به زلالت، جهالت، ظلم و ستم...» (8).

نظر ما این است که پیشرفت دانش و تکنیک نه به زیان است و نه موجب از میان رفتن سعادت آدمی، بلکه وسیله ای است بسیار مفید برای پیشرفت و ترقی انسان. آنچه که موجب شده تا علم و دانش در خدمت نابودی انسان به کار رود نفس علم و دانش نیست، بلکه همان گونه که استاد فقید اشاره نموده خودخواهی ها و سودجویی های افراد انسانی در چگونگی از استفاده آن است. خطر از اینجا ناشی می شود که علم را که وسیله است هدفی مقدس قرار داده، آن را بپرستیم. خطر از اینجا ریشه می گیرد که به مدیحه سرایی علم پرداخته، آن را گره گشای همه ی دردهای بشری بدانیم و انتظار داشته باشیم که ایده آل و هدف اعلای حیات آدمیان قرار گیرد.

اما به جای آنکه یک باره خط بطلان بر روی همه ی پیشرفت های علمی و تکنیکی کشانده، بشریت را به عصر حجر ببریم تا در میان بیغوله ها زندگی کند، بیاییم این اندیشه را حاکم بر اذهان افراد آدمی به ویژه پیشقراولان فرهنگ بشری سازیم که علم منهای ایمان و اخلاق فاقد ارزش است. بیاییم ایمان به مبدأ وجود را در دل ها و قلب ها شعله ور سازیم تا ریشه خودخواهی ها و سودجویی ها از میان بروند.

چرا که اگر به فرض محال هم تمام موسسات تحقیقاتی علمی و تکنیکی را از میان ببریم و انسان ها را به اعماق تاریک تاریخ بکشانیم باز هم همین انسانها با غریزه سودجوییشان به نابودی یکدیگر خواهند پرداخت. باید علت ها را از میان برد نه معلول ها. باید ریشه آدمکشی ها و جنایاتی که به وسیله وسایل تکنیکی انجام می شود نابود ساخت وگرنه تا این انسان با همین طبیعت سود جویش وجود دارد بشریت دچار مصایب و مشکلات خواهد بود.

بیایید این حقیقت را به پرستندگان علم و دانش تفهیم کنیم که علم دارای حد و مرزی است که فراتر از آن نمی تواند گام زند. علم نه قادر است مبدأ و منتهای جهان را مشخص سازد و نه توانایی آن را دارد که شناختی کلی و جامع از جهان ارائه کند. علم فقط در راه رفاه و تامین زندگی مادی انسانی قدم برمی دارد نه در ساختن و ارائه هدفی برای آن به هدف علم شناخت واقعیات است و هدف ایمان به کارگرفتن آن واقعیات است به منظور تعالی و تکامل روح انسانی.

" روبرت ملیکان " Robert Milikan در این باره بیان جالبی دارد. او چنین می گوید."

« هدف علم آن است که با فراغ خاطر و ذهنی خالی از غرض معرفت ما را در مورد واقعیات جهان بسط دهد و قوانین طبیعت را بر ما روشن سازد.

نقش مذهب که از آن هم به مراتب مهمتر است آن می باشد که موجب توسعه وجدانیات و آرمان های و عروج افکار بشریت گردد».(9)

در نقد آرای فروید هم که نقل کردیم باید به این نکته مهم اشاره کنیم که غرایز نقش اساسی در تکوین شخصیت انسان و رفتارهای او دارند و تا غرایز انسانی کنترل نشوند انسان به تعادل وجود دست نخواهد یافت.

خود فروید نیز از نخستین کسانی است که محدودیت های عقل گرایی را نشان داده و ثابت نموده که انسان همواره تابع عقل و اراده خود نیست، بلکه بیشتر زیر سلطه غرایز و شهواتش قرار دارد. خود فروید چنین می گوید:

« این اصل کلی است که نیروهای غرایز در بشر همواره قویتر و پر توانتر از عوامل هوشمندی و منطق و عقل می باشد».(10)
با وجود اصل فوق که فروید به آن اعتقاد راسخ دارد باز هم اصرار می ورزد که فقط باید به وسیله علم و عقل غرایز را کنترل نمود. آیا این مساله حاکی از تعصب و حساسیت های بیهوده فروید به شمار نمی رود؟

« همین راه و روش خارج از قلمرو عقل و استدلال برای جلوگیری و محدود نمودن غرایز به نظر نمی رسد. هوشمندی و نیروی عقلانی تنها و مؤثرترین وسیله یی می باشد که به وسیله آن ما قدرت خواهیم یافت تا بر غرایز خود فائق آییم».(11)
فروید به این حقیقت توجه ندارد که برای کنترل غریزه باید از چیزی قویتر و با نفوذتر از آن استفاده کرد نه چیزی چون عقل و علم که به گمان وی زیر سلطه غریزه قرار دارد.

این تنها ایمان به خداست که چون ریشه در درون آدمی دارد می تواند غرایز انسانی را کنترل کرده، آنها را زیر سیطره و نفوذ خود درآورد. این تنها نظر ما نیست بلکه نظر خود فروید نیز چنین است. او معتقد است که مذهب در طول تاریخ توانسته به میزان زیادی غرایز انسانی را کنترل کرده، بدین وسیله خدمت مهم به انسانیت و تمدن انجام دهد».(12)

اینکه می گوییم علم هرگز قادر نیست تا جایگزین ایمان به خدا شود بدین معنا نیست که انسان بی نیاز از علم و دانش است، چرا که علم دارای وظیفه و رسالتی است و ایمان دارای وظیفه و رسالتی دیگر. انسان با کسب علم و دانش از توانایی ها و ویژگی های برخوردار می شود و با بهره برداری از ایمان به خدا از ویژگی ها و توانایی های دیگر.

سخن ما این است که برخلاف آنچه که بعضی ها گمان کرده اند ایمان به خدا با علم و دانش هیچ گونه تضادی ندارد، بلکه رابطه میان علم و ایمان رابطه ای سازنده و مثبت است نه رابطه ای ستیزه جویانه و منفی. آنهایی که ناله سر می دهند که روزگار ایمان به خدا سپری شده و باید سر بر آستان علم نهاد به این واقعیت تاریخی توجه نکرده اند که اگر سخن آنها درست می بود یعنی میان علم و مذهب به واقع نزاعی برقرار بود می بایست تاکنون این مبارزه به نفع یکی از طرفین یعنی علم یا مذهب خاتمه می کرد، در حالی که این چنین نبوده و در مسیر تاریخ این دو به راه خود ادامه داده اند. نگاهی به سخنان پرچمداران فرهنگ بشری که از علم زدگی بدورند نمایشگر این واقعیت است که علم و ایمان هیچ گاه با یکدیگر نزاعی نداشته اند و اگر در قرون وسطی به چنین نزاع برخورد می کنیم در واقع در نزاع میان عالم و متدین بوده نه میان علم و دین.

" ماکس پلانک " در این باره چنین می گوید:

«برای مذهب، خداوند در آغاز هر اندیشه ای است و برای دانش در انجام اندیشه به میان می آید. برای مذهب پایه دیدی است که از جهان دارد و برای دانش تاج و افسر این دید است. در هیچ جا میان دانش و مذهب ناسازگاری نمی بینیم، بلکه در نکات اساسی همگرایی هم مشاهده می کنیم. آن چنان که بسیاری از هم عصران ما می پندراند یا بیم دارند، مذهب و دانش ناجی یکدیگرند. برجسته ترین دانشمندان، مانند کپلر، نیوتن، لایب نیتز در عین حال مردانی به طور عمیق مذهبی بوده اند».(13)

اگر بخواهیم رابطه علم و ایمان را دقیقتر مطرح سازیم باید به این نکته اشاره کنیم که دانشمند ناگزیر از ایمان به خداست زیرا که عالم زمانی می تواند به بحث و بررسی پدیده های جهان طبیعت بپردازد که اعتقاد به نظم و هماهنگی جهان داشته باشد.
تفکر مادی که جهان را مولود تصادف یا جمع آمدن پدیده های بی شعور طبیعت آنهم بدون نقشه و حساب می داند هرگز نخواهد توانست که یک دانشمند را بر آن دارد تا در آزمایشگاه و لابراتور خود به تحقیق بپردازد. در حقیقت نخستین عامل محرک برای یک پژوهشگر در جستجوهای علمی این مسأله است که وی به قول اینشتین " ایمان به منطقی بودن طبیعت " داشته باشد، چرا که اگر غیر از این باشد هیچ دانشمندی قادر نخواهد بود به شناختی درست از جهان دست یابد. اینشتین در این باره بیان جالبی دارد. او می گوید:

« برای این که ناچیزترین شعاع عقل و منطق بر جهان بتابد، ایمان عمیقی به منطقی بودن ساختمان جهان لازم است میل شدید و پر حرارتی برای درک کردن مورد احتیاج می باشد، بدون شک این میل و این ایمان در مردانی مانند کپلر و نیوتن وجود داشته است».(14)

با بیان فوق به نظر ما حتی دانشمندان مادی نیز که اعتقاد به خدا را بر زبان جاری نمی سازند در اعماق وجود خویش ناگزیر از ایمان به مبدأ وجود هستند. حال هر نامی که اینان می خواهند بر این مبدأ بگذارند ما بر سر لفظ با آنها بحث و نزاعی نداریم. آیا اگر پیشگامان علوم طبیعی چون نیوتن، کپلر، کپرنیک و اینشتین و ماکس پلانک ایمان به خدا و منظم بودن جهان هستی نداشتند می توانستند به کشف قوانین جهان طبیعت نایل آیند؟ جا دارد که در اینجا نظرات چارلز هـ.تونز را در مورد لزوم ایمان برای دانشمندان اشاره کنیم. وی در مقاله ای که درباره محل تلاقی علم و دین نگاشته چنین می گوید:

« برای اینکه دانشمندی حتی کار خود آغاز کند، ایمان ضرورت دارد و برای آنکه دشوارترین وظایف خود را به انجام برساند، ایمان بسیار عمیق مورد نیاز است. چرا؟ برای اینکه وی باید به شخص به این مطلب معتقد باشد که در جهان نظمی وجود دارد، و اینکه ذهن و هوش آدمی - و از جمله خود او - فرصت نیکی برای دریافت این نظم دربردارد بی این اعتقاد، چیزی باقی نمی ماند که سبب آن شود که مردمانی سخت بکوشند تا جهانی بنا به فرض بی نظم و غیرقابل فهم را فهم کنند. چنین جهانی ما را به قهقرا باز می گرداند و به دوران خرافه پرستی می رساند. یعنی زمانی که اندیشه ی آدمی آن بود که نیروهایی هولناک در جهان کار می کنند.
حقیقت این است که درست همین ایمان به یک جهان صاحب نظام و قابل فهم برای انسان است که سبب پیدا شدن همه تغییرات از عصر خرافه پرستی تا عصر علم شده و پیشرفت ها علمی را ملاک ساخته است».(15)

کوتاه سخن آنکه:

علم دانستن صرف است و ایمان خواستن و شدن.

علم جهان را می شناسد و ایمان آن را تفسیر و تبیین می کند.

علم وسایل و شئون زندگی را مشخص می کند و ایمان " هدف زندگی " را.

علم " هست ها " را نشان می دهد و ایمان " بایدها " را به بیان دیگر:

حداکثر کار علم آن است که " شایستگی های " انسان را نشان دهد، اما ارائه " بایستگی ها " فقط به به وسیله ایمان میسر است.

علم به شناسایی انسان و جهان می پردازد، اما ایمان انسان سازی می کند.

علم " برون سازی " می کند و ایمان " درون سازی "

علم انسان را قادر و مسلط بر طبیعت می سازد، ولی ایمان فضیلت و تقوا می بخشد.

پی نوشت ها :

1- برهان قرآن ص 15.

2- آینده یک پندار ص 473.

3- آینده یک پندار ص 9-478.

4- همان ص 484.

5- برای مطالعه در این زمینه نگاه کنید به " جهان بینی علمی " صص 221-173.

6- جهان بینی علمی، برتراند راسل ص 182.

7- سه مقاله ص 39 ( مقاله محل تلاقی علم و دین به قلم چارلز اچ. تونز charles H.Townes).

8- مجله یکان، دوره دوازدهم، شماره ی 6 ص 248.

9- زندگینامه آلبرت اینشتین ص 41-540.

10- آینده ی یک پندار ص 447.

11- همان ص 451.

12- نگاه کنید به " اندیشه های فروید " ص 96.

13- تصویر جهان در فیزیک جدید ص 7-176.

14- زندگینامه آلبرت اینشتین ص 535.

15- سه مقاله ص 2-41.

 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۹۲ | 23:59 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

دین قسمت پایانی

دین

قسمت پایانی

 -(4تعریف « ماكس وبر »: « هر مجموعه ى مفروضى از پاسخ هاى محكم و منسجم به معماهاى هستى بشر مانند تولد، ناخوشى یا مرگ كه معنایى براى جهان و زندگى به وجود مى آورد ».[1]

 -(5تعریف « اسپنسر »: « دین وسیله اى براى توضیح راز جهان و تبیین پدیده هاى دینى بر اساس حالات روانى، لغزش هاى فكرى و تحول زندگى اجتماعى ».[2]

« دین اعتقاد به حضور چیزى مطلق و یا حضور مطلق چیزى كه تفحص ناپذیر است و به تعبیر دیگر، غوطهورى در دریاى اسرار است ».[3]

-(6تعریف « ماكس مولر »: « دین كوششى است براى درك آن چه درك نشدنى است و بیان آن چه غیر قابل تقدیر است ».[4]

7)-تعریف روان شناسانى مانند « ویلیام جیمز »: وى در كتاب «انواع تجربه ى دینى»، « دین را به معناى احساسات، اعمال و تجربیات هر یك از افراد بشر در خلوت خودشان » دانسته است.[5] آلبرت رویه، دین را بیش از هر چیز مبتنى بر نیاز بشر در پى بردن به یك تركیب هماهنگ بین سرنوشت خودش و عوامل مؤثر مخالف در جهان مى داند.[6] « دین به عبارت ساده، آن جنبه از تجربیات و از جمله، افكار و احساسات و فعالیت هاى یك فرد است كه به وسیله ى آن، كوشش مى كند در ارتباط با آن چه خود، مقدّس و الهى مى شمارد زندگى كند ».[7]

 -(8تعریف از دیدگاه شهودى و عاطفى در اواخر قرن هیجدهم، كوششى به عمل آمد كه تأكید را در تعریف دین، از دیدگاه مفهومى بردارند و بر دیدگاه شهودى و عاطفى بگذارند; بر این اساس، فریدریك شلایر ماخر، آن را به احساس اتكاى مطلق توصیف كرده است و مرادش از اتكاى مطلق، چیزى است در تقابل با سایر احساس اتكاهاى نسبى و جزئى. از آن زمان به بعد، كسانى بوده اند كه كوشیده اند از تعریف هاى صورى و نظرى محض بگریزند و عوامل تجربى، عاطفى، شهودى و هم چنین عوامل ارزش گذارانه و اخلاقى را به حساب آورند.[8]

9)- تعریف « ملفوراسپیرو »: « نهادى متشكل از تأثیر و تأثرات متقابل فرهنگى كه با یك سلسله هستى هاى مافوق انسانى كه از لحاظ فرهنگى مسلم پنداشته شده اند، شكل داده شده است ».[9]

 -(10تعریف « ژان پل ویلهم »: « دین به عنوان فعالیت اجتماعى و یك نیروى جذاب فرح مند عبارت است از یك ارتباط نمادین منظم از طریق آیین ها و اعتقادات ناشى از یك بنیان گذار فرح مند و جذاب كه نوعى پیوند و تسلسل را موجب مى شود ».[10]

جان هاسپرز از فیلسوفان معاصر دین، در باره ى تكّثر و تعدّد تعاریف دین مى نویسد: « واژه ى دین در واقع آن چنان گسترش پیدا كرده كه غیر قابل شناخت شده است. بعضى گفته اند كه اعتقاد به خیر بنیادى انسان، یك دین است و نیز گفته اند كه ایدئولوژى نظیر كمونیسم هم یك دین است یا مى تواند باشد; زیرا براى كسانى كه به آن عقیده دارند، بالاترین ارزش را دارد. مطابق این معنا، دین هر كس، همان ارزشى است كه شخص در زندگى، آن را عالى ترین لحاظ مى كند و یا هر چه كه علاقه ى نهایى آن شخص است. برخى هم دین را چنین تعریف كرده اند: آن چه آنان در اوقات فراغت خود انجام مى دهند ».[11]

نقد و بررسى تعاریف دین

E     این تعاریف، بر اساس مبانى و پیش فرض هاى علوم اجتماعى ارایه شده اند; پیش فرض هایى كه به صورت مستقل قابل نقد و بررسى اند. عمده ى مبناى تعاریف عالمان علوم اجتماعى از دین، روى كرد سكولاریستى است كه بر تمام تعاریف چیره گشته است.

E  هیچ یك از این تعاریف، با نگرش جامع نگرانه به دین ننگریسته اند و تنها به ساحت و بُعد خاصّى از دین پرداخته اند و اصولا نگاه جامع به تمام مصادیق ادیان نیز میسّر نیست.

E     روان شناسان و جامعه شناسان عمدتاً به مطالعه ى رفتارهاى فردى و اجتماعى متدیّنان به جاى پژوهش در باره ى دین پرداخته اند; در حالى كه رفتار دین داران الزاماً بر گرفته از دین نخواهد بود; بنا بر این در این كه مطالعه ى رفتار دین داران و نهادها و سازمان هاى دینى، موضوع پژوهش در علوم اجتماعى است، تردیدى وجود ندارد و لیكن نمى توان از این طریق به چیستى و ماهیت دین پى برد.

E     تعاریف مذكور از دین، نشانه ى روى كرد طرف داران آن ها به گستره ى شریعت است; به عبارت دیگر، حركت پژوهش از چیستى دین به گستره ى شریعت نبوده است بلكه روى كرد پژوهش گران از گستره ى شریعت به چیستى دین، جهت یافته است; بر این اساس، پاره اى از تعاریف تنها به ابعاد اعتقادى و برخى به جنبه هاى معرفتى و بعضى به ساحت هاى احساسى و روانى و تعدادى به زوایاى اجتماعى و نمونه هایى به بینش هاى شهودى پرداخته اند.

E     با نگرش برون دینى، هیچ یك از تعاریف مذكور بیان گر ماهیت و حقیقت دین نیستند; هم چنان كه با نگرش درون دینى بر تبیین چیستى دین اسلام توان مند نخواهند بود; زیرا با توجه به نیاز بشر به دین، باید حقیقت دین را مجموعه اى از حقایق هماهنگ و متناسب دانست كه به صورت گزاره هاى حقیقى (هست و نیست ها) و ارزشى (بایدها و نبایدها) توسط ذات اقدس اله در متون دینى ظاهر مى گردند و از ابعاد مختلف انسانى اعم از فردى و اجتماعى، مادى و معنوى، دنیوى و اخروى حكایت مى كنند.

از این تعریف روشن مى گردد كه:

 اولا، میان حقیقت دین و متون دینى تفاوت وجود دارد. حقیقت دین به مجموعه ى حقایق هماهنگ; و متون دینى، به مجموعه ى گزاره هاى حقیقى و ارزشى دلالت كننده بر حقایق هماهنگ اطلاق مى شود. به تعبیر یكى از نویسندگان: « حقیقت عینى و خارجى وجود دارد كه همان واقعیت مبداء و منتهاى صراط است كه به ریشه ى هستى مربوط است و همه ى امور در سایه ى آن حقیقت عینى، معناى خود را مى یابند و این حقیقت عینى، موضوع دین است ».[12]

ثانیاً، دین باید متضمن تكامل و سعادت آدمى باشد و از آن رو كه سعادت انسان ها به زمینه هاى فردى، اجتماعى و ساحت هاى دیگر ارتباط دارد، دین نیز ساحت هاى متفاوتى پیدا مى كند.

ثالثاً، نكته ى قابل توجه دیگر این كه گزاره هاى حقیقى و ارزشى موجود در متون دینى، از سوى حقّ تعالى نازل مى گردد; بر این اساس باید به تفكیك میان حقّ و باطل توجه خاص نمود; چنان چه برخى از محققان و دین پژوهان در این باره مى نویسند:

« ادیان موجود در میان انسان ها به حقّ و باطل تقسیم مى شوند. دین حقّ عبارت است از آیینى كه داراى عقاید درست و مطابق با واقع است و رفتارهایى را مورد توصیه و تأكید قرار دهد كه از ضمانت كافى براى صحت و اعتبار برخوردار باشد ».[13]

« معناى اصطلاحى دین، مجموعه ى عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است كه براى اداره ى امور جامعه ى انسانى و پرورش انسان ها باشد. گاهى همه ى این مجموعه، حقّ و گاهى همه ى آن باطل و زمانى مخلوطى از حقّ و باطل است. اگر مجموعه حقّ باشد، آن را دین حق و در غیر این صورت، آن را دین باطل و یا التقاطى از حق و باطل مى نامند. پس دینى كه مجموع حقّ و باطل باشد، دینى باطل است; زیرا مجموعه ى خارج و داخل، خارج مى باشد ».[14]

« دین حقّ، دینى است كه عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات آن از طرف خداوند نازل شده و دین باطل، دینى است كه از ناحیه ى غیر خداوند تنظیم و مقرّر شده باشد ».[15]

سید قطب نیز مى گوید: « دین به معناى راه است و دین حق در قرآن (همان دین خدا)، راهى است كه تنها راه راستین و بى خطر باشد. دین حقّ راه هدایت است و راه طبیعت و فطرت ».[16]

علامه ى طباطبایى(ره) نیز در تفسیر المیزان، ذیل آیه ى (وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ)[17]مى فرماید:

« اضافه كردن دین به كلمه ى حقّ، اضافه ى موصوف به صفت نیست تا معنایش آن دینى باشد كه حقّ است، بلكه اضافه ى حقیقیه است و مراد به آن دینى است كه منسوب به حقّ است و نسبتش به حقّ این است كه حقّ اقتضا مى كند انسان آن دین را داشته باشد و انسان را به پیروى از آن دین وادار مى سازد.[18]

رابعاً، هر دینى از دو بخش اساسى تشكیل شده است:

1) عقاید و گزاره هاى حقیقى كه ریشه ى دین دارى به شمار مى رود;

 2) دستورات عملى و ارزشى كه بر پایه ى آموزه هاى اعتقادى استوار شده اند.

بر این اساس، متفكّران اسلامى، دین را به دو بخش اصول و فروع دین یا نظام هست ها و نظام بایدها منشعب ساخته اند.[19] شایان ذكر است كه تفاوت ادیان آسمانى در ساحت نخست، یعنى نظام هست ها نمى گنجد; بلكه نظام بایدها تحوّل پذیرند و سرّ تحوّل آن ها نیز به تفاوت استعدادها و تحولات اجتماعى بر مى گردد.[20]

خامساً، تعریف برگزیده ى ما از دین، این است كه دین، عبارت است از مجموعه ى حقایق و ارزش هایى كه از طریقِ وحى به وسیله ى كتاب و سنّت، جهت هدایت انسان ها به دست بشر مى رسد. اعم از این كه مضامین آن از راه هاى عادى نیز به دست آیند یا این كه حسّ و عقل و شهود بشرى از آن آموزه ها محروم باشند; البته هیچ گاه نباید آموزه هاى دینى، خرد ستیز باشند.  پایان

پی نوشتها :

[1]- فرهنگ جامعه شناسى، ص 320.

[2]-  ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه ى عباس ذریاب خویى، (تهران، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، 1374)، ص 382.

[3]- بنیادهاى دین و جامعه شناسى، ص 37.

[4]- محمد جواد مشكور، خلاصه ادیان، (تهران: انتشارات شرق، 1369).

[5]- رابرت .ا. هیوم، همان، ص 23.

[6]-  همان، ص 22.

[7]- همان.

[8]- دین پژوهى، ج 1، ص 85.

[9]-  جامعه شناسى ادیان، ص 172.

[10]-  همان، ص 178.

[11]- جان هاسپرز، فلسفه دین، گروه ترجمه ى دفتر تبلیغات اسلامى، ص 16.

[12]- محمد جواد لاریجانى، نقد و دیندارى و مدرنیسم، (تهران: انتشارات اطلاعات، 1372)، ص 35.

[13]- محمد تقى مصباح یزدى، آموزش عقاید، ج 1، ص 28.

[14]- عبدالله جوادى آملى، شریعت در آینه معرفت، ص 93.

[15]- همان، ص 93.

[16]- ویژگى هاى ایدئولوژى اسلامى، ص 18.

[17]- سوره ى توبه، آیه ى 29.

[18]-محمد حسین طباطبایى، المیزان، ج 9، ص 368.

[19]- محمد تقى مصباح یزدى، آموزش عقاید، ج 1، ص 29.

[20]- ر، ك: شریعت در آینه معرفت، ص 99; ختم نبوت، ص 13.

 

 

 


موضوعات مرتبط: سیاسی ، دینی ، فلسفی ، فرهنگی

تاريخ : شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ | 23:36 | نویسنده : علی نقی رحیمی فتیدهی |

دین قسمت دوم

دین

قسمت دوم

..وَ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلّهِ...)[1]

د) دین به معناى شریعت و قانون: (لَكُمْ دِینُكُمْ وَ لِیَ دِینِ)[2]

هـ) دین به معناى ملت: (قُلْ إِنَّنِی هَدانِی رَبِّی إِلى صِراط مُسْتَقِیم دِیناً قِیَماً مِلَّهَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ)[3]
و) دین به معناى تسلیم: (إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ...)[4]; علامه ى طباطبایى، اسلام این آیه ى شریفه را به تسلیم در برابر معارف و احكامى كه از مقام ربوبیت صادر گردیده و به وسیله ى رسولان بیان مى شود تفسیر مى كند; و اختلاف شرایع را به كمال و نقص ارجاع مى دهد.[5] امیرالمؤمنین على(علیه السلام) نیز در حدیثى مى فرماید: « الاسلامُ هُو التَّسلیم ».[6]

ز)- دین به معناى اعتقادات: (لا إِكْراهَ فِی الدِّینِ...)[7]

مرحوم طباطبایى در تفسیر این آیه ى شریفه مى فرماید: « دین یك سلسله معارف علمى است كه اعمالى را به دنبال دارد; پس مى توان گفت: دین، اعتقادات است و اعتقاد و ایمان از امور قلبى است كه اكراه و اجبار، بر آن ها حكومت نمى كند. اكراه در اعمال ظاهرى و افعال و حركات بدنى و مادى اثر دارد ».[8]

دین در روایات

پیشوایان دین اسلام، دین را به اركان و ویژگى هایش از جمله ایمان، تعیّن، قلبى بودن، معرفت داشتن، دوستى ورزیدن، اخلاق حَسَن، نور، عزّت، طلب علم، مایه ى حیات و مانند این ها تفسیر نموده اند. به پاره اى از روایات توجه فرمایید:

قال على(علیه السلام):

ـ غایه الدّین الایمان;[9]

ـ انّ الدّین كشجره اصلها الیقین باللّه;[10]

ـ انّ افضل الدّین الحّب فى اللّه و البُغضُ فى اللّهِ;[11]

ـ أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بِهِ وَ كَمَالُ التَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ;[12]

ـ اعلموا انّ كمال الدّین طلب العلم و العمل به;[13]

ـ الدّین والآداب نتیجه العقل;[14]

ـ الدّین لایصلحه الاّ العقل;[15]

ـ اصل الدّین اداء الامانه والوفاء بالعهود;[16]

ـ غایه الدّین الامر بالمعروف و النّهى عن المنكر و اقامه الحدود;[17]

ـ لاحیاه الاّبالدّین;[18]

ـ الدّین نور;[19]

ـ الدّین عزّ;[20]

قال الرسول(صلى الله علیه وآله وسلم):

ـ الخُلق الحسن نصف الدین;[21]

قال الباقر(علیه السلام):

ـ الدّین هو الحبّ و الحبّ هو الدّین;[22]

و عن الصادق(علیه السلام):

هل الدّین الاّ الحبّ.[23ه

 

تعاریف اصطلاحى دین

در تعریف اصطلاحى دین، به طور عمده، دو گروه از متفكّران به بحث و بررسى دین پرداخته اند: نخست، متكلّمان بدین لحاظ كه دین و مسائل آن، موضوع پژوهش آن ها است; از این رو به تبیین « دین بماهو دین » و غایت و هدف دین و دین دارى پرداخته اند; دوم، علماى علوم انسانى به ویژه روان شناسان، جامعه شناسان و مردم شناسان، بدین جهت كه دین در رفتارهاى فردى و سازمان ها و نهادهاى اجتماعى تأثیر گذاشته است. این گروه بیش تر به تعریف هاى كاركرد گرایانه اشتغال ورزیده و به تبیین كاركردهاى مثبت و منفى دین ـ به زعم خودشان ـ پرداخته اند.

الف. تعاریف متكلّمان غربى از دین

- (1تعریف ماهیت دین: « دین عبارت از یك نظام الهى است كه براى صاحبان خود وضع شده است و مشتمل بر اصول و فروع مى باشد ».[24]

2)- تعریف غایت انگارانه ى دین: « دین وضعى است الهى كه صاحبان خود را به سوى رستگارى در این دنیا و حُسن عاقبت در آخرت سوق مى دهد ».[25]

- (3تعریف تركیبى: « دین، قانون و قرار داد الهى است كه خردمندان را به سوى قبول آن چه در نزد رسول است، فرا مى خواند ».[26]
-(4
تعریف دین دارانه: « دین عبارت است از: اقرار به زبان، اعتقاد به پاداش و كیفر در آن جهان و عمل به اركان و دستورات آن ».[27]

- (5تعریف « برادلى »: « دین بیش از هر چیز كوششى است براى آن كه حقیقت كامل خیر را در تمام وجوه هستى مان باز نماییم ».[28]

6)- تعریف « جیمز مارتینو »: « دین، اعتقاد به خدایى همیشه زنده است; یعنى اعتقاد به اراده و ذهن الهى كه حاكم بر جهان است و با نوع بشر مناسبات اخلاقى دارد ».[29]

7)- تعریف « رویل »: « دین ادراك رابطه اى است بین جان بشر و جان مجهول الكُنهى كه انسان تسلط او را بر خود احساس و نعمت جوار او را آرزو مى كند ».[30]

8)- تعریف « رابوسول »: « مجموعه اى از اعتقادات و سمبل ها (و ارزش هایى كه به طور مستقیم از آن ها به دست مى آیند) كه با تفاوت و تمایز بین حقیقت تجربى و ما فوق تجربى متعالى مرتبط مى باشد. امور تجربى از لحاظ دلالت و معنا، نسبت به امور غیر تجربى از اهمیت كم ترى برخوردارند ».[31]

9)- تعریف « كارل دوبل »: « نظام متحد اعتقادات و آداب كه به یك حقیقت مافوق تجربى و متعالى مرتبط مى شود و تمام معتقدان و پیروان خویش را در جهت تشكیل یك جامعه ى اخلاقى وحدت مى بخشد.[32]

- (10تعریف « میلتون یینگر »: « دین یك نظام اعتقادى و عملى داراى لطف و رحمت است كه بدان وسیله، گروهى از مردم مى توانند از عهده ى حمل مسائل غایى حیات انسانى بر آیند. این عملكرد را با انحاى پاسخ هایى كه انسان ها مى توانند به مسائل پرسش هایى چون مرگ، درد و رنج و معناى غایى وجود بدهند، یكى دانسته است ».[33]

11)- تعریف « كلیفورد گیرتز »: « دین عبارت است از نظامى از نمادها و سمبل ها كه طورى عمل مى كند كه موجب وجود انگیزه ها و آمادگى هاى نیرومند، عمیق و پایدارتر انسان ها مى شود; به تدوین و تنظیم تصورات و مفاهیم نظم كلى وجود مى پردازد و بر این مفاهیم و تصورات چنان نمود و ظهورى از حقیقت مى پوشاند كه مى نماید این انگیزه ها و ترتیبات، مبتنى بر حقیقت هستند ».[34]

ب. تعاریف متكلّمان اسلامى از دین

متكلّمان اسلامى با توجه به تعاریف لغوى، قرآنى و حدیثى، به تعاریف اصطلاحى دین، اقدام نموده اند; براى نمونه:

1)- با توجه به استعمال واژه ى دین در قرآن به معناى جزا، شریعت و قانون، اطاعت و بندگى، به دست مى آید كه اسلام و حقیقت دین عبارت است از تسلیم و اطاعت از خداوند متعال.[35]

2)- تعریف استاد « محمد تقى مصباح یزدى »: « دین برابر است با اعتقاد به آفریننده اى براى جهان و انسان و دستورات عملى متناسب با این عقاید ».[36]

3)- تعریف « علامه محمد حسین طباطبایى(ره) »: « دین، نظام عملى مبتنى بر اعتقادات است كه مقصود از اعتقاد، در این مورد، تنها علم نظرى نیست; زیرا علم نظرى به تنهایى، مستلزم عمل نیست; بلكه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پیروى بر طبق مقتضاى علم قطعى است ».[37]

4)- باز ایشان در جایى دیگر این گونه تعریف مى كنند: « مجموع این اعتقاد (به خدا و زندگى جاودان) و احساس و مقرّرات متناسب با آن كه در مسیر زندگى مورد عمل قرار گیرد ».[38]

5)- تعریف استاد « جعفر سبحانى »: « دین یك معرفت و نهضت همه جانبه به سوى تكامل است كه چهار بُعد دارد: اصلاح فكر و عقیده، پرورش اصول عالى اخلاق انسانى، حُسن روابط افراد اجتماع، حذف هر گونه تبعیض هاى ناروا ».[39]

6)- تعریف « آیت الله جوادى آملى »: « معناى اصطلاحى آن دین مجموعه ى عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است كه براى اداره ى امور جامعه ى انسانى و پرورش انسان ها باشد. گاهى همه ى این مجموعه، حق و گاهى همه ى آن ها باطل و زمانى مخلوطى از حق و باطل است. اگر مجموعه حق باشد، آن را دین حق و در غیر این صورت، آن را دین باطل و یا التقاطى از حق و باطل مى نامند.... دین حق، دینى است كه عقاید، قوانین و مقررات آن از طرف خداوند نازل شده و دین باطل دینى است كه از ناحیه ى غیر خداوند تنظیم و مقرر شده است ».[40]

7)- «دین عبارت است از آن چه پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله) به سوى آن دعوت نموده است ».[41]

8)- «دین به معناى تدیّن ورزیدن به طاعات و اجتناب از محرمات ».[42]

9)- «دین عبارت است از قوانین الهى كه وضع شده اند تا صاحبان عقل را با اختیار خودشان به خیر بالذات نایل سازند ».[43]

 »-(10دین عبارت است از طریقت و شریعت ».[44]

11)- «دین عبارت است از كتاب و سنّت;... دین اركان و اصول و فروع دین نازل بر نبى(صلى الله علیه وآله)است;... دین عبارت است از متون دینى و احوال و رفتار پیشوایان دینى;... دین یعنى كتاب و سنّت و تاریخ زندگى پیشوایان دینى «.[45]

ج. تعاریف عالمان علوم انسانى از دین